Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Adam Edward

w KRS

Adam Edward Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Edward
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Małgorzata Agnieszka, Nowak Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Aneta Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Nowak-mosty Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000566922

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grotz Polska Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000143365
 2. Miejski Klub Sportowy Mos Interpromex Będzin, Będzin − KRS 0000308446
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000189026

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
  Zadanie polegać będzie między innymi na rozbiórce istniejącego mostu o nr JNI 20000034 pomiędzy Rondem Kaznowskiego i skrzyżowaniem z ul. Srebrną i w jego miejsce budowę nowego obiektu o łącznej dł. odcinka drogowego wraz z dojazdami 44,00m. Nowy most zaprojektowano jako most jednoprzęsłowy, łukowy, oparty na masywnych przyczółkach posadowionych na palach wielkośrednicowych.
  Podstawowe parametry projektowanego mostu:
  - rozpiętość (teoretyczna) 22,32m;
  - długość całkowita wraz ze skrzydłami 34,32m;
  - szerokość całkowita 17,38m;
  - szerokości użytkowe:
  -- jezdnia - 0,5 + 2x3,5 + 0,5,
  -- chodnik dla pieszych o szerokości - 1,50m,
  -- ścieżka rowerowa o szerokości - 3,0m.
  - obciążenie klasy A normy PN-85/S-10030 (50 T)

  Zamawiający wymaga aby przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę w terminie minimum 140 dni kalendarzowych, a maksymalnie 170 dni kalendarzowych.
  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej, a maksimum 120 miesięcznej rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
 2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WIADUKTU I BUDOWA NOWEGO W RAMACH PRZEBUDOWY WIADUKTU N/T PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 W KM 23+586,5 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
  Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: oznakowanie miejsca robót, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty zbrojarsko-betoniarskie, roboty drogowe oraz oznakowanie docelowe. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji.
 3. Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Ujejskiej nad drogą krajową nr 1 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Ujejskiej nad DK-1 (S-1).”
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności : • Wykonanie trwałego podparcia belek wiaduktu – konstrukcja z kształtowników stalowych, • Wykonanie podparcia płyty pomostowej w strefach największych uszkodzeń – strefy dylatacji i pomiędzy belkami prefabrykowanymi, • Wykonanie zabezpieczenia przed spadającymi elementami wiaduktu nad drogą DK1. W szczególności gzymsów, belek i płyty od spodu wiaduktu. Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącego ustroju nośnego, • Wytyczenie trasy ruchu po obiekcie dla pojazdów w celu odciążenia stref płyty pomostowej pomiędzy dźwigarami, • Wymianę nawierzchni jezdni na obiekcie, • Wykonanie organizacji ruchu z szykanami zabezpieczającymi przed wjazdem na wiadukt pojazdów o masie powyżej 3,5 t, • Wymianę nawierzchni chodników na dojściach do wiaduktu, • Rozbiórkę poręczy oraz kapy chodnikowej na długości uszkodzonej belki, • Demontaż uszkodzonej belki skrajnej, • Zabezpieczenie krawędzi jezdni: montaż bariery, krawężnika i ścieku przykrawężnikowego, • Czyszczenie, naprawę i konserwację ciosów podłożyskowych i łożysk obiektu. UWAGA: Podparcie, które obecnie zabezpiecza obiekt jest dzierżawione przez Gminę od Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Banimex sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93; 42-504 Będzin. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z obecnym Wykonawcą j.w. zasad, technologii demontażu i przekazania podpór. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: 1. postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, 2. przedmiarów robót stanowiących podstawę sporządzenia oferty i oferty wykonawcy, 3. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4. projektu wykonawczego 5. obowiązujących przepisów i norm. Gwarancja i rękojmia 1. Na przedmiot zamówienia, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 6. Karta Gwarancyjna stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 7. Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 8. Rozwiązania równoważne 1) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 2) W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani realizujący przedmiot zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Robót m. in. zbrojarze, brukarze, betoniarze byli zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 2) W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w szczególności obejmujący robotników budowlanych, z wyłączeniem czynności realizowanych przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót. 3) Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 5 ust. 7-8 projektu umowy. 10. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3.1. SIWZ nie wymagają konieczności dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 11. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 290) 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). 12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim. 13. Zamówienia częściowe i zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3)Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. • Wykonanie trwałego podparcia belek wiaduktu – konstrukcja z kształtowników stalowych, • Wykonanie podparcia płyty pomostowej w strefach największych uszkodzeń – strefy dylatacji i pomiędzy belkami prefabrykowanymi, • Wykonanie zabezpieczenia przed spadającymi elementami wiaduktu nad drogą DK1. W szczególności gzymsów, belek i płyty od spodu wiaduktu. Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącego ustroju nośnego, • Wytyczenie trasy ruchu po obiekcie dla pojazdów w celu odciążenia stref płyty pomostowej pomiędzy dźwigarami, • Wymianę nawierzchni jezdni na obiekcie, • Wykonanie organizacji ruchu z szykanami zabezpieczającymi przed wjazdem na wiadukt pojazdów o masie powyżej 3,5 t, • Wymianę nawierzchni chodników na dojściach do wiaduktu, • Rozbiórkę poręczy oraz kapy chodnikowej na długości uszkodzonej belki, • Demontaż uszkodzonej belki skrajnej, • Zabezpieczenie krawędzi jezdni: montaż bariery, krawężnika i ścieku przykrawężnikowego, • Czyszczenie, naprawę i konserwację ciosów podłożyskowych i łożysk obiektu. 4) Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego. 5) Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: 1. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. 2. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych. 2.1 Stawka robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich (Kp), Zysku (Zysku) i Kosztów zakupu (Kz) będą przyjęte jak dla oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. 2.2 Narzuty będą liczone wg formuł: Kp : % od R-g + S Zysk : % od R-g + S + Kp Kz : % od M 2.3 Jeżeli w ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe formuły liczenia narzutów Kp, Zysku i Kz będą inne niż zapisane w pkt 2.2 ,to w kosztorysie na podobne powtarzające się roboty budowlane należy przyjąć sposób liczenia narzutów jak dla zamówienia podstawowego. 2.4 Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz.. 2.5 Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 6) Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót. 14.Aukcja elektroniczna i umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15.Informacja o ofercie wariantowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Termin wykonania zamówienia publicznego 16.1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy 16.2. Termin zakończenia realizacji zadania – zgodnie z ofertą, nie dłużej niż 50 dni i nie krócej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Inne osoby dla Adamczyk Adam Edward (50 osób):