Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Andrzej Stanisław

w KRS

Andrzej Stanisław Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Człuchów (Pomorskie)
Przetargi:35 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziewiński Stanisław

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Debrzno
  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie.” Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mieście Debrzno. Zamówienie dotyczy części inwestycji polegającej na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej. Zakres rzeczowy robót obejmuje: budowę części sieci wodociągowej z przyłączami:
  1. Sieć wodociągowa  90 PE o długości L=270,00 m
  2. Przyłącza wodociągowe  40 Pe o długości L = 80,00 m
  3. Hydranty p-poż. Dn-80 nadziemne - 3 szt.
  4. Oznakowanie trasy wodociągowej – 270,00 m
  5. Rury osłonowe  90 PE o długości L=56,00 m
  6. Nawiertki do przyłączy kompletne 15 szt.
  7. Oznakowanie zasuw i hydrantów – 3 szt.
  8. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej – 1 komplet
  9. Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowych
  10. Wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowych
  11. Płukanie sieci
  oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami, która obejmuje:
  1. Kanał sanitarny  200 PCV o długości L= 307,00 m
  2. Przyłącza sanitarne  160 PCV o długości L= 63,00 m
  3. Studnie betonowe  1000 – 7 szt.
  4. Studnie betonowe  1000 z kaskadą – 6 szt.
  5. Wykonanie próby szczelności kanalizacji sanitarnej
  6. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 1 kpl.
  Projektowane sieci należy włączyć do sieci istniejących.
 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin
  Zamawiający: Gmina Sośno, Sośno
  Przedmiotem zamówienia, zwanym również robotami, jest: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin. Zakres inwestycji: Podstawowe dane: Wodociąg: - długość zaprojektowanego przewodu wodociągowego fi 90 PVC wynosi 627,30 mb, - długość zaprojektowanego przyłącza do budynku fi 32 PE-HD L wynosi 54,8mb, - długość zaprojektowanego przyłącza fi 40 L wynosi 0,8mb, - hydrant przeciwpożarowy nadziemny 3 szt. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 12), dokumentacji projektowej (załącznik nr 13) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych(załącznik nr 14) (specyfikacja techniczna), stanowiących załączniki nr 12, 13, 14 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej również specyfikacją lub SIWZ. UWAGA: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej STWiORB i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. Równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. Zakres zamówienia: W ramach zadania przewidziano wykonanie: a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odcinek S10-S2) z rur PCV klasy S (SN 8, SDR 34) DN 200x5,9 mm o długości 221,5 m; b) przyłączy kanalizacyjnych (dz.nr 153/2, 152, 147) z rur PCV klasy S (SN 8, SDR 34) DN 160x4,7 mm o długości 16,5 m. Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zakres zamówienia: 1) kanalizacja grawitacyjna ø 200PCV (od S4 ist. do S46) L= 207,2 m.
  2) przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160PCV (S46.2. oraz S46.1) L= 11,8 m.
  3) rurociąg tłoczny ø 125 PE (od przepompowni ścieków do działki nr 456/1) L= 1136 m.
  4) sieć wodociągowa rozdzielcza ø 90PE (od HP 17 do HP 21) L= 738,0 m.
 5. Przyłącze kanalizacji deszczowej - odwodnienia terenu ulicy gminnej oraz przebudowa chodnika z jednostronnym krawężnikiem drogowym w m. Pieniężnica, dz. nr 387/1
  Zamawiający: Gmina Rzeczenica, Rzeczenica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej - odwodnienia terenu ulicy gminnej oraz przebudowa chodnika z jednostronnym krawężnikiem drogowym w m. Pieniężnica, dz. nr 387/1.
  Na rysunku - projekt zagospodarowania działki zaznaczono właściwy zakres prac do wykonania.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  a) projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ
  b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ
  c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ

  1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) Wykonania przedmiotu umowy.
  2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
  3) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
  4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt.
  5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy.
  6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych.
  8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu.
  9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
  10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz.
  11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót
  -3 egz.
  12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz.
  13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
  14) Przed przystąpieniem do prac dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu się obowiązków kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Natomiast po zakończeniu prac oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy.
  15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
  16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
  17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
  18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
  19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
  20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
  21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  22) Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu budowy.
  23) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji.
 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Północ w Przechlewie - etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy Przechlewo, Przechlewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Północ w Przechlewie - etap II.

  2. Zakres robót obejmuje budowę:
  a) kanalizacji deszczowej odcinek D8 - D23:
  - PCV 400 mm kl. SN8 długość łączna L = 315,5 m
  - PCV 315 mm kl. SN 8 długość łączna L = 246,5 m
  b) remont odcinka kanalizacji sanitarnej:
  - PCV 315 mm kl. SN8 długość łączna L = 11,5 m
  - PE śr. 315x12,1 PN6 SDR26 długość łączna L = 7 m
  Przejście kanalizacji sanitarnej pod jezdnią drogi powiatowej nr 2509G wykonać za pomocą przecisku rurą stalową DZ457 mm L=6 m. Wewnątrz przecisku zamontować rurę PE śr. 315x12,1nPN6 SDR26 jako przewodową. Przecisk zabezpieczyć na końcówkach maszetami gumowymi typu 1No450/300 mm. Rurę przewodową wewnątrz przecisku zaopatrzyć w płozy ślizgowe typu Ad A+a 64 mm.

  3. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w następujących załącznikach do SIWZ:
  a) przedmiarze robót,
  b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  c) dokumentacji technicznej.

  W przypadku gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub wyroby za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub wyrobów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń (opisanych przez Zamawiającego) pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub wyroby, które one zastępują.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i wyroby. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi opinie. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników.
 7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej (dz. nr 1733/7) i na ulicy Słonecznej (działki nr 846, 136/12, 136/10) w Rzeczenicy
  Zamawiający: Gmina Rzeczenica, Rzeczenica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej (dz. nr 1733/7) i na ulicy Słonecznej (działki nr 846, 136/12, 136/10) w Rzeczenicy. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia jednocześnie.
  Zadanie nr 1 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w Rzeczenicy (działki nr 846, 136/12, 136/10).
  Zadanie nr 2 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Pogodnej w Rzeczenicy (dz. nr 1733/7).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  a) projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ
  b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ
  c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ

  Faktyczny zakres prac na ulicy Słonecznej zaznaczono na rysunku zielonym flamastrem.


  1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) Wykonania przedmiotu umowy.
  2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
  3) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
  4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt.
  5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy.
  6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych.
  8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu.
  9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
  10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz.
  11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót
  -3 egz.
  12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz.
  13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych
  z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
  14) Przed przystąpieniem do prac dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu się obowiązków kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Natomiast po zakończeniu prac oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy.
  15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
  16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu
  z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
  17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
  18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
  19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
  20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
  21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  22) Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu budowy.
  23) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji.
 8. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko, gm. Debrzno.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Debrzno
  Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko na terenie działek nr 726, 755/31, 755/7, 755/19, 755/12, 755/15, 710/16, 710/9, 755/13, 755/14, 755/21, 710/10, 5303/4, 5303/5, 755/13 - obręb Grzymisław, gm. Debrzno.Opis przedmiotu zamówienia stanowią: - projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót, - wykonane przez: Firmę INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski 77-300 Człuchów, Sieroczyn 36d. Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać i przedłożyć Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną- powykonawczą, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz będzie pomocny przy rozliczeniu inwestycji. W szczególności przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w w-w dokumentach, planach, rysunkach, opisie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w przedmiarze robót- Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp : Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
 9. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów. Zakres zamówienia: 1) Wodociąg Wierzchowo: - sieć wodociągowa ø 90 mm - 4.240,4 m. 2) Wodociąg Rychnowy: - sieć wodociągowa ø 90 mm - 299,5 m. 3) Wodociąg Sieroczyn: - sieć wodociągowa ø 90 mm - 380,5 m. 4) Wodociąg Polnica: - sieć wodociągowa ø 90 mm - 168,5 m. - sieć kanalizacyjna ø 200 mm - 232,0 m. Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 10. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami ul.Czarna dz. nr 851, 852 m.Rzeczenica
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o., Rzeczenica
  Opis przedmiotu zamówienia

  Zakres prac instalacyjno - montażowych
  Zakres prac instalacyjno - budowlanych:
  - montaż sieci wodociągowej z uzbrojeniem
  - montaż przyłączy(odgałęzień) do granicy działek nieruchomości

  1.Wykonawca zobowiązuje się do:
  1)Wykonania przedmiotu umowy.
  2)Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
  3)Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
  4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt.
  5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy.
  6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych.
  8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu.
  9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
  10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz.
  11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót
  -3 egz.
  12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz.
  13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych
  z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
  14) Występowania w imieniu zamawiającego do organów administracyjnych i zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania (złożenie wniosku do 30.05.2015r.)
  15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
  16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu
  z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
  17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
  18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
  19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
  20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
  21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  22) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
  3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
 11. Rozbudowa systemu wodociągowego Aglomeracji Kępice- Przytocko
  Zamawiający: Gmina Kępice, Kępice
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Przytocko, gm. Kępice od miejsca włączenia do istniejącego wodociągu DN90 PCV, rozprowadzenia sieci wodociągowej w układzie rozgałęźnym wzdłuż dróg powiatowych i zakończenia sieci za pomocą hydrantów p-poż.
  Projektuje się sieć wodociągową z rur PE HD 100 de 90x5,4 mm SDR17 oraz rur trójwarstwowych z płaszczem ochronnym typu TS PE HD 100 de 90x5,4mm SDR 17 przeznaczonych do metod bezwykopowych technologii układania rurociągów oraz przyłącza wodociągowe z rur PE HD 100 de 32x2,0 SDR 17.

  2. Zakres robót obejmuje:
  a) pomiar geodezyjny,
  b) wykonanie wykopów, przewiertów, podsypek
  c) ułożenie rur
  d) połączenie przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową,
  e) wykonanie prób szczelności,
  f) rozruch technologiczny,
  g) odtworzenie nawierzchni,
  h) dopuszczenie do użytkowania.
  i) tablica informacyjno- pamiątkowa (treść do ustalenia z Zamawiającym)
  3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego
  zamówienia z materiałów zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość.
  Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą spełniać wymogi
  określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
  Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Mogą być stosowane wyroby producentów
  krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
  Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu- akceptację inspektora nadzoru.
  4. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
  producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń
  równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i
  odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
  sporządzonej przez Zamawiającego dokumentach projektowej oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane
  przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które
  Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i w przypadku narażenia
  Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z
  winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.
  6. Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia w obowiązku Wykonawców:
  1) opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy.
  7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany, specyfikację techniczną i przedmiar robót (stanowiący materiał pomocniczy), która łącznie stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.
  8. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.1 - 3.3 SIWZ.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
  10. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
  11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
  12. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
  13. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów / braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.
  14. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
  15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min.36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. Zakres zamówienia: W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów: 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągów PCV DN200 SN8 - 1116,7 m 2) przykanaliki grawitacyjne z rurociągów PCV DN160 SN8 - 348,8 m 3) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 PN10 DN90 i DN50 wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem - 3661,6 m 4) tłocznia ścieków PG1 i pompownia ścieków sanitarnych PS2 wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie itp.) 5) lokalne i przydomowe pompownie ścieków - 7 szt. 6) przyłącza wodociągowe do pompowni ścieków z PE100 PN10 DN90 wraz ze wszelką niezbędną armaturą i hydrantami. 7) rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych uszkodzonych podczas robót budowlanych; 8) wykopy mechaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie, wykonanie podsypki i obsypki wykopu kruszywem dowożonym, zasypanie, zagęszczenie. Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 13. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica, gmina Kęsowo.
  Zamawiający: Gmina Kęsowo, Kęsowo
  1.1. Sieć wodociągowa - wodociąg z rur PVC-U 90 mm - 2 196,00 m, - wodociąg z rur PVC-U 110 mm - 3 259,00 m, - wodociąg z rur PE 110 mm - 137,00 m. 1.2. Przyłącza wodociągowe - przyłącze wodociągowe z rur PE32 mm - 330,00m - przyłącze wodociągowe z rur PE40 mm - 146,00m - przyłącze wodociągowe z rur PE50 mm - 110,50m 1.3. Stacja podnoszenia ciśnienia wraz z jej zagospodarowaniem Wymagana wydajność na cele bytowe: Qmin = 2,5 l/s Wymagana wydajność na cele ppoż: Qmin = 10,0 l/s Wymagane ciśnienie za zestawem pompowym: Hmin = 5,5 bar Gwarantowane ciśnienie na ssaniu: H = 3,0 bar Zasilanie: z sieci wodociągowej.
 14. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.
  Zakres zamówienia:
  1) sieć wodociągowa rozdzielcza ø 90PE L= 1030,0 m.
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno. Zakres zamówienia: W ramach zadania przewidziano wykonanie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 7107,10 m w skład której wchodzą następujące elementy: 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągów PCV DN 200 - 1974,2 m. 2) przykanaliki grawitacyjne z rurociągów PCV DN160 - 513,5 m. 3) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 PN10 DN90, DN75 i DN50 wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem - 4619,8 m. 4) tłocznia ścieków PG1 i pompownie ścieków sanitarnych PS2, PS3 i PS4 wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring itp.) 5) przydomowe pompownie ścieków - 2 szt. 6) przyłącza wodociągowe do pompowni ścieków z PE100 PN10 DN90 wraz ze wszelką niezbędną armaturą i hydrantami -97,5m. 7) rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych uszkodzonych podczas robót budowlanych; 8) wykopy mechaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie, wykonanie podsypki i obsypki wykopu kruszywem dowożonym, zasypanie, zagęszczenie. Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zakres zamówienia: 1) kanalizacja grawitacyjna ø 200PCV L= 1948,1 m 2) przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160PCV L= 819,4 m 3) rurociąg tłoczny ø 63 PE L= 185,3 m 4) rurociąg tłoczny ø 40 PE L= 30,8 m 5) przepompownie przydomowe - 5 szt. 6) sieć wodociągowa rozdzielcza ø 90PE L= 2399,9 m 7) przyłącza wodociągowe ø 32PE ze studniami wodomierzowymi L= 817,7 m
 17. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo. Zakres zamówienia: 1) sieć kanalizacji sanitarnej ø 160PCV L= 74,00 m; 2) sieć kanalizacji sanitarnej ø 63 PE SDR 17 L= 219,50 m; 3) sieć kanalizacji sanitarnej ø 40 PE SDR 17 L= 24,30 m; 5) przydomowe przepompownie ścieków 5,00 szt.; 6) sieć wodociągowa ø 90 PE L= 643,00 m; 7) przyłącze wodociągowe ø 40 PE L= 19,50 m.
 18. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk oraz Stołczno
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk oraz Stołczno. Zakres zamówienia: 1) sieć kanalizacji sanitarnej ø 160PCV L= 154,00 m; 2) sieć kanalizacji sanitarnej ø 90PE SDR 17 L= 121,00 m; 3) sieć wodociągowa ø 90 PE L= 270,00 m; 4) sieć wodociągowa ø 63 PE L= 141,00 m.
 19. ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. KOSZALIŃSKIEJ I SŁONECZNEJ ORAZ I ETAP W UL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W OKONKU
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, Okonek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Koszalińskiej i Słonecznej oraz ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - I etap w Okonku, w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Część III SIWZ i projekcie istotnych postanowień umowy (Część II SIWZ). W zakresie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Koszalińskiej i Słonecznej, w szczególności są to: 1. Wykopy pod sieć wodociągową w gruncie kat. II-III, pionowe umocnione wypraskami o szer. w dnie 1,2m. 2. Sieć wodociągowa PCVø110 mm (PN-10) o długości 514 mb. 3. Sieć wodociągowa PCVø90mm (PN-10) o długości 12,0 mb. 4. Przyłącza wodociągowe PEø32 mm- 154 mb, zaślepka - 32 mm - 18 szt. 5.Taśmę ostrzegawczo - sygnalizacyjną - 514 mb 6.Trójnik Tø100)100 mm - 5 szt., 7.Trójnik Tø100)80 mm - 3 szt. 8. Zasuwa Zø100 mm z obudową i skrzynką - 4 kpl., 9. Oznakowanie zasuwy tabliczkami - 4 kpl 10.Hydrant nadziemny Hnø80 - 3 kpl, 11.Zaworoopaska ZOø100/40 mm - 19 szt., 12.W przypadku wystąpienia w wód gruntowych w wykopie należy zastosować odwodnienie w postaci igłofiltrów 13.Wykonanie próby hydraulicznej i uzyskanie pozytywnego wyniku 14.Płukanie rurociągu czystą wodą, i dezynfekcja 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ponowne płukanie sieci 15. Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz inwentaryzacja powykonawcza 16.Uzyskanie zgody na zajęcie ulic na czas budowy, 17.Zajęcie ulic, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, za wykonanie przesięków, itp. 18.Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, 19. Naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z nieruchomości, po których będzie przebiegała sieć i przyłącza, 20. Odtworzenia na koszt własny znaków geodezyjnych w przypadku naruszenia, 21. Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano- montażowych oraz instalacyjnych, 22. Szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia obiektu; 23. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane do zgłoszenia wykonania robót w PINB. W zakresie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koszalińskiej i Słonecznej, w szczególności są to : 1. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej w gruncie kat. II-III, pionowe umocnione wypraskami o szer. w dnie 1,2m, przy średniej głębokości 2,97 m. Rury kanalizacji sanitarnej kolektora Ks-A , Ks-B zamontowane zostaną we wspólnym wykopie z siecią wodociągową. 2. Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje : a) rury PCV-200mm - 393 mb; b) kinety studni DN400)200 - 13 szt., c) rury teleskopowe Dn315mm)0,6m - 13 szt., d) właz żeliwny 40T - 13 szt., e) rury PCV-160mm - 153 mb, f) rury stalowe dla przecisków RST-273)6,7mm - 80 mb ) 10 szt. g) zaślepka - 160mm - 18 szt. h) wkłądki in-situ Dn160 - 18 szt. 3. Przyłącza zamontowane zostaną we wspólnych wykopach, pionowych umocnionych wypraskami o średniej głębokości 1,5m, a przejścia przez ulice o nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną przeciskami w stalowej rurze osłonowej RSTø273)6,7mm o długości po 8,0m. Przejścia przez ulice o nawierzchni żwirowej wykonane zostaną rozkopem z montażem przyłączy w rurach osłonowych, jak wyżej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę nr 93 sygn. sprawy AB.67400.90.2013 z dnia 22.03.2013 r. przeniesioną za zgodą Gminy Okonek na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku decyzją sygn. sprawy AB.67402.8.2013 z dnia 26.04.2013 r. i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. Pożądane jest przedłożenie kosztorysu ofertowego szczegółowego zgodnie z załącznikiem do SIWZ. W zakresie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - I etap, w szczególności są to: 1. Wykopy pod sieć wodociągową w gruncie kat. II-III, pionowe umocnione wypraskami o szer. w dnie 1,2m. 2. Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociągowej obejmuje : a) sieć wodociągową PCVø110mm (PN-10) - 244 mb, b) taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna - 244 mb, c) trójnik Tø100)100mm - 2 szt. d) trójnik Tø100)80 - 1 szt. e) zasuwa Zø100mm - 3 szt. f) oznakowanie zasuwy tabliczkami - 3 kpl, g) hydrant nadziemny Hnø80 - 2 kpl, h) zaworoopaska Zoø100)40mm - 14 szt. i) przyłącza wodociągowe, rury PE-32mm - 18 mb)4 szt. j) zaślepki 32mm - 4 szt. 3. Wykonanie próby hydraulicznej i uzyskanie pozytywnego wyniku 4. Płukanie rurociągu czystą wodą, i dezynfekcja 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ponowne płukanie sieci. 5. Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz inwentaryzacja powykonawcza. 6. Uzyskanie zgody na zajęcie ulic na czas budowy, 7. Zajęcie ulic, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, za wykonanie przesięków,itp. 8. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, 9. Naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z nieruchomości, po których będzie przebiegała sieć i przyłącza, 10. Odtworzenia na koszt własny znaków geodezyjnych w przypadku naruszenia, 11. Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, 12. Szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia obiektu; 13. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane do zgłoszenia wykonania robót w PINB. W zakresie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - I etap, w szczególności są to : 1. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej w gruncie kat. II-III, pionowe umocnione wypraskami o szer. w dnie 1,2m, przy średniej głębokości 1,8 m. Rury kanalizacji sanitarnej kolektora zamontowane zostaną we wspólnym wykopie z siecią wodociągową. 2. Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje : a) rury PCV - 315 mm - 162 mb, b) rury PCV - 200 mm - 80 mb, c) kinety studni Dn400)315 - 6 szt., d) przyłącza, rury PCV-160mm - 18 mb)4szt. e) zaślepka 160mm - 4 szt. f) rury stalowe dla przecisków RST-273)6,7mm - 32mb ) 4 szt. g) rury stalowe dla rozkopów RST-273)6,7mm - 80mb ) 10 szt. 3.Włączenie kolektora nastąpi w ul. 1-go Maja, do istniejącej studni betonowej sieci kanalizacji sanitarnej Ks-300 na rzędnej 126,77 m npm (węzeł S). Z uwagi na rzędną kanalizacji w ul. 1-go Maja (126,77), kolektor Ks-A zaprojektowano z minimalnym spadkiem podłużnym i=2 promila. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę nr 86 sygn. sprawy AB.67400.91.2013 z dnia 19.03.2013 r. przeniesioną za zgodą Gminy Okonek na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku decyzją sygn. sprawy AB.67402.9.2013 z dnia 26.04.2013 r. i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. Pożądane jest przedłożenie kosztorysu ofertowego szczegółowego zgodnie z załącznikiem do SIWZ
 20. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu - zamówienie uzupełniające - 2
  Zamawiający: Gmina Czersk, Czersk
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu.
  a) Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowej i Dr. Zielińskiego w Czersku przy budynku sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, w tym:
  - kanały sanitarne PVC200/5,9mm - o dł. sieci - 124,5 m,
  - rura przeciskowa PE200/18,4mm - o dł. - 8,05 m,
  - kanały deszczowe PVC160/4,7mm - o dł. sieci - 51,85m,
  - kanały deszczowe PVC200/5,9mm - o dł. sieci-63,85m,
  - studzienki betonowe d = 1,0 m - 2 szt.,
  - studzienki PVC teleskopowa d=0,425m - 5szt.,
  - studzienki betonowe z osadnikiem min.0,5m wraz z wpustami deszczowymi d = 0,5 m - 2 szt..
 21. Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Gmina Czersk, Czersk
 22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Czersk, Czersk
 23. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Kolejowa
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
 24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu
  Zamawiający: Gmina Czersk, Czersk
 25. Przebudowa sieci wodociągowej połączona z likwidacją studni i hydroforni w miejscowości Zawada - Szczytno , gmina Przechlewo
  Zamawiający: Urząd Gminy Przechlewo, Przechlewo
 26. Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na działkach nr 8/1 i 8/2 położonych w miejscowości Czarne
  Zamawiający: Powiat Człuchowski, Człuchów
 27. Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Debrzno, ul. Rapackiego do miejscowości Grzymisław i z miejscowości Strzeczona wybudowanie do miejscowości Buchowo
  Zamawiający: Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Debrzno
 28. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
 29. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ględowo
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
 30. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś.
  Zamawiający: Powiat Człuchowski, Człuchów
 31. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz, etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, Debrzno
 32. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko oraz ulicy Akacjowej,Klonowej,Południowej i Szkolnej w miejscowości Koczała
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej ZB Koczała, Koczała
 33. Budowa sieci wodociągowej na terenie mijescowości Stołczno.
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
 34. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
 35. Budowy przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w Starym Gronowie oraz sieci kanalizacji ściekowej tłocznej z m. Stare Gronowo do m. Boboszewo
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, Debrzno

Inne osoby dla Adamczyk Andrzej Stanisław (124 osoby):