Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Andrzej Tadeusz

w KRS

Andrzej Tadeusz Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Glanowska Maria Mieczysława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pulut Aneta Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Caishen Audyt Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000420017
 2. Kancelaria Business Consulting Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000366833
 3. Kancelaria Rachunkowości i Analiz Ekonomicznych Gbp Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000251653
 4. Kubera Kancelaria Prawa Bilansowego Oraz Podatkowego Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000373080
 5. Ordinum Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000131264
 6. Premium Job Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000555199

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fehu Global Audyt Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000632486

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Usługa dodatkowa do zamówienia podstawowego na zadanie Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 wsi Grodziec i Dylaki
  Zamawiający: Burmistrz Ozimka, Ozimek
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dodatkowa do realizowanego zamówienia podstawowego na zadanie jw. polegająca na wykonaniu dodatkowych prac przy opracowaniu planu miejscowego wsi Grodziec: opracowanie nowego skorygowanego projektu planu ( tekst oraz rysunek planu ) uwzgledniającego ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; sporządzenie adekwatnej do skorygowanego projektu planu prognozy oddziaływania na środowisko; przeprowadzenie powtórnej procedury uzgadniania i opiniowania projektu planu; sporządzenia wniosków do Ministra Środowiska i Marszałka Województwa Opolskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne ; wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu; rozpatrzenie uwag do projektu planu zgłoszonych przy wyłożeniu do publicznego wglądu; przygotowanie projektu planu miejscowego do uchwalania.
 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczakowa - Dobra w Jaworznie
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczakowa - Dobra w Jaworznie. Obszar planu - ok. 415 ha
 3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Cmentarz Boguchwałowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Mierzęcice, Mierzęcice
  Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące opracowanie projektów: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium, na podstawie Uchwały inicjującej Nr XXVII167 2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 lutego 2009 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII145 2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 czerwca 2012 r., skala planu 1:2000, powierzchnia opracowania ok. 183 ha, Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium, na podstawie Uchwały inicjującej Nr XVIII146 2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 czerwca 2012 r, skala planu 1:2000, powierzchnia opracowania ok. 122 ha, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Cmentarz Boguchwałowice, na podstawie Uchwały inicjującej Nr VII43 2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011 r, skala planu 1:1000, powierzchnia opracowania ok. 5,5 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 4. Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zad. A. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Łęknice, w obrębie działek o nr ewid. 109; 119; 123; 124; 125; 126; 127 k.m. 16, Zad. B. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1. Zamawiający
  dopuszcza składanie ofert na zadanie A i (-lub) zadanie B. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące
  opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 2.1. Zad. A. Miejscowy plan
  zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Łęknice, wobrębie działek o nr ewid. 109; 119; 123; 124; 125; 126; 127 k.m. 16, na podstawie Uchwały inicjującej Nr
  XI/182/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011r., skala planu 1:2000, powierzchnia
  opracowania ok.3,4 ha, 2.2. Zad. B. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa
  Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, na podstawie Uchwały inicjującej Nr
  XII/199/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011r., skala planu 1:2000, powierzchnia
  opracowania ok.2,5 ha. 3. Każda dokumentacja planistyczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującą
  ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. nr 80 poz.717 z
  późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego
  zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U z 2003r Nr 164 poz.1587) oraz
  zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego. 4. Każda
  dokumentacja planistyczna składać się będzie z: A. Diagnozy stanu istniejącego wraz z koncepcją rozwiązań
  planu, B. Opracowania ekofizjograficzne w skali 1: 2000, C. Prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1:
  2000, D. Prognozy skutków finansowych uchwalonego planu, E. Ustaleń planu i rysunku planu w skali 1: 2000 w
  formie projektu Uchwały Rady Miejskiej, F. Dokumentacji formalno-prawnej, G. Wniosku o uzyskanie zgody na
  przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1994r. o ochronie gruntów rolnych i
  leśnych, o ile z koncepcji zagospodarowania wyniknie konieczność jego sporządzenia, w ilościach określonych w
  Harmonogramie rzeczowo -terminowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 5. Szczegółowy
  zakres prac, obowiązków stron, podział prac na V etapów oraz zasady przekazania przedmiotu umowy w
  poszczególnych etapach określa Harmonogram rzeczowo -terminowo- finansowy stanowiący załącznik nr 1 do
  umowy. 6.Harmonogram rzeczowo -terminowo- finansowy Wykonawca składa Zamawiającemu do akceptacji
  przed podpisaniem umowy, wskazując terminy realizacji poszczególnych etapów. 7. Wszystkie elementy
  dokumentacji planistycznej winny być sporządzone w formie papierowej w ilości egzemplarzy wymienionych w
  Harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na
  optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) w formacie .doc, .pdf, .jpg oraz w programie, w którym zostały
  sporządzone 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach komisji
  architektoniczno-urbanistycznej, na wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w terminach
  uzgodnionych z Zamawiającym, publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,
  na Komisji Rady Miejskiej poprzedzającej sesję Rady Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej, na której uchwalany jest
  plan miejscowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektów wzorów pism oraz projektów
  innych dokumentów wymaganych procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego oraz przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo -terminowo- finansowym. 10. Każdy etap
  opracowania będący przedmiotem odbioru musi zostać podpisany przez głównego projektanta, a prognoza
  skutków finansowych przez rzeczoznawcę majątkowego. 11. Zamawiający udostępni następujące materiały oraz
  opracowania w wersji elektronicznej: 11.1. materiały geodezyjne tj.: komplet urzędowych kopii map zasadniczych i
  ewidencyjnych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  (udostępnione po zawarciu umowy z Wykonawcą), 11.2. wypisy z ewidencji gruntów (udostępnione po zawarciu
  umowy z Wykonawcą), 11.3. II edycję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  miasta Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia30 stycznia 2008 roku, 11.4. obowiązujące plany miejscowe, 11.5. mapa geologiczno-inżynierska miasta Dąbrowa
  Górnicza, 11.6. ocena przydatności terenów do zabudowy w kontekście zaniechanej eksploatacji górniczej węgla
  kamiennego w mieście Dąbrowa Górnicza, 11.7. opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Dąbrowa Górnicza,
  11.8. program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami, 11.9. Uchwała Nr XII/199/11 Rady
  Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie
  ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego. 11.10. Uchwała Nr XI/182/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26
  października 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Łęknice, w obrębie działek o nr
  ewid. 109; 119; 123; 124; 125; 126; 127 k.m. 16. UWAGA : Dokumenty określone w pkt. 11 ppkt. 11.1 -10
  stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ w wersji elektronicznej. 12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
  prawa majątkowe do projektu planu miejscowego oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku
  realizacji niniejszego zamówienia. 13. Na prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca udzieli
  gwarancji jakości na okres 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 24 miesięcy od dnia odbioru przez
  Zamawiającego przedmiotu zamówienia w formie końcowej
 5. Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, zwanego dalej projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Zamawiający: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, Cieszyn
  1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, zwanego dalej projektem studium, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U.04.118.1233), zwanym dalej rozporządzeniem,
  2) prognozy oddziaływania na środowisko, o której mowa w art.51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U.08.199.1227 z późn.zm.), dla projektu studium.
  2. Projekt studium obejmuje cały obszar miasta Cieszyna, w jego granicach administracyjnych.
  3. Projekt studium powinien zawierać:
  1) część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej;
  2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,
  3) rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;
  4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.
  4. W projekcie studium należy określić wpływ uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
  5. Każda z części projektu studium powinna zostać ujęta w rozdziały, których kolejność i tytuły powinny zostać sformułowane identycznie jak treść punktów w art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy, przy czym stosownie do faktycznych uwarunkowań nie wszystkie uregulowania wynikające z zapisów art. 10 ust.1 i art. 10 ust. 2 będą miały odzwierciedlenie w ustaleniach określających kierunki zagospodarowania przestrzennego.
  6. Przy zapisywaniu ustaleń części tekstowej projektu studium należy stosować standardy określone w § 6 rozporządzenia.
  7. Każdy rozdział zawarty w części określającej uwarunkowania powinien zostać podsumowany określeniem wpływu omawianego w nim uwarunkowania na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy. Jednocześnie cała część uwarunkowań w podsumowaniu ogólnym powinna zawierać określenie wpływu całości uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
  8. Rysunek projektu studium należy sporządzić na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali od 1:10000.
  9. Prognozę oddziaływania na środowisko należy sporządzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227 z późn.zm.)
 6. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA DLA DZIELNIC: STARY MYSZKÓW, POHULANKA, KOLONIA REMBY
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Przedmiotem, zakres rzeczowy, niniejszego zamówienia jest:
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla dzielnic: Stary Myszków, Pohulanka, Kolonia Remby, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w czynnościach związanych z ich opracowaniem.
  2. Określenie obszaru opracowania:
  Obszar planu określony w Uchwale Nr VIII 51 11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, o powierzchni około 778 ha, położonegoy w obrębie dzielnicy Stary Myszków, Pohulanka, Kolonia Remby, ograniczonego: od północnego-wschodu i od wschodu granicami administracyjnymi z Gminą Żarki i Gminą Włodowice, od południa i południowego-zachodu zewnętrzną granicą terenów zamkniętych PKP, od zachodu zewnętrzną pierzeją Placu Dworcowego oraz od północnego-zachodu granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonych Uchwałami: Nr XXXVIII 326 05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22.12.2005r. oraz Nr XXXIV 298 09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.09.2009r.
  Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa teren wielofunkcyjny. Granice opracowania przedstawiono na załączniku graficznym nr 1.
  3. Udział w czynnościach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy:
  1) Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
  2) Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
  3) Przygotowanie zawiadomień właściwych organów i instytucji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
  4) Opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej, uwzględniającej w szczególności: stan użytkowania, zagospodarowania i zainwestowania terenu, strukturę własnościową, a także stan infrastruktury technicznej i komunikacyjnej wraz z potwierdzeniem aktualności stanu uzbrojenia uzyskanych od poszczególnych zarządców sieci.
  5) Analiza i ocena stanu istniejącego - diagnoza. Ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz istniejących uwarunkowań środowiskowych, kulturowych i formalno - prawnych. Diagnoza stanu istniejącego winna składać się z części tekstowej i graficznej oraz winna wskazywać cele jakie plan winien spełnić.
  6) Analiza złożonych wniosków do planu oraz przygotowanie wstępnej propozycji ich rozpatrzenia.
  7) Opracowanie koncepcji projektu planu co najmniej w dwóch wariantach, z uwzględnieniem wniosków złożonych do planu, które wstępnie zostały pozytywnie rozpatrzone.
  8) Prezentacja koncepcji projektu planu władzom gminy, wybór wariantu.
  9) Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
  10) Przygotowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag gminy.
  11) Prezentacja projektu planu na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskanie wymaganej opinii.
  12) Przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem wystąpień do właściwych organów i instytucji o uzgodnienia i opinie do projektu planu. Projekt planu należy dostarczyć Zamawiającemu we właściwej ilości egzemplarzy.
  13) Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
  14) Przygotowanie dokumentacji wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wraz z wystąpieniami do właściwych organów o uzyskanie wymaganych zgód. Dokumentację, wniosku leśneg, należy dostarczyć Zamawiającemu we właściwej ilości egzemplarzy.
  15) Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
  16) Przygotowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu oraz przygotowanie stosownych ogłoszeń, obwieszczeń o wyłożeniu ww. dokumentów do publicznego wglądu.
  17) Obsługa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Wymagana pełna dyspozycyjność oraz obecność projektanta lub przedstawiciela Wykonawcy podczas godzin udostępnienia projektu planu do publicznego wglądu.
  18) Prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej. Po stronie projektanta spoczywa obowiązek - o ile w ocenie zamawiającego zaistnieje taka konieczność - zaangażowania moderatora dyskusji publicznej.
  19) Przygotowanie merytorycznej części protokołu z dyskusji publicznej.
  20) Analiza złożonych uwag do planu, także przygotowana graficznie wraz z opracowaniem propozycji ich rozstrzygnięcia i przedłożeniem tych propozycji władzom gminy.
  21) Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag oraz prezentacja projektu planu władzom gminy.
  22) Ponowienie czynności proceduralnych w niezbędnym zakresie wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwag, o ile zaistnieje taka konieczność.
  23) Przygotowanie do uchwalenia na sesję Rady Miasta projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami.
  24) Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa, w oryginale i w kopii.
  25) W przypadku stwierdzenia przez Radę Miasta konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie planu, w tym także wynikających z uwzględnienia odrzuconych uwag, ponowienie czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
  26) Równoległe prowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 z późn. zmian.)
  27) Prezentowanie, wg potrzeb, opracowanych materiałów na komisjach i sesjach Rady Miasta, a także na wezwanie Zamawiającego, udzielania wyjaśnień przez przedstawiciela Wykonawcy, dot. sporządzanych opracowań i dokumentów formalno - prawnych w terminie określonym przez Zamawiającego.
  28) W przypadku zaskarżenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przygotowanie pisma ustosunkowującego się do złożonej skargi.
  4. Wszystkie etapy przedmiotu umowy winne być opracowane zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr VIII 51 11 z dnia 24 maja 2011r. oraz procedurami i problematyką określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) i ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a także ustawą i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  5. Należy:
  1) Dostarczyć Zamawiającemu wykonane prace, tj. plan wraz z wymaganymi załącznikami, wykonany w sześciu egzemplarzach, w tym:
  a) Plan w postaci wydruków - 4 egzemplarze, zawierające:
  o 4 egz. tekstu planu, w tym 3 egzemplarze trwale oprawione
  o 1 egz. rysunku planu - wydruk kolorowy w skali 1:2000 wykonany na twardym podkładzie
  o 1 egz. rysunku planu podzielony na sekcje w formatach A3 - wydruki kolorowe w skali 1:2000 wykonane na twardym podkładzie
  o 1 egz. rysunku planu pomniejszony do skali 1:4000 - wydruk kolorowy wykonany na twardym podkładzie
  o 1 egz. rysunku planu pomniejszony do formatu A3 - wydruk kolorowy z naniesioną podziałką skali
  2) Plan w wersji cyfrowej przekazany na płycie CD - 2 egzemplarze zawierające:
  a) Tekst planu
  b) Rysunek planu sporządzony w technice CAD w formatach:
  o dxf - podział zawartości rysunków na poszczególne warstwy konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym
  o dwf lub pdf - plik ten musi posiadać możliwość wydruku określonej skali przy użyciu darmowej przeglądarki, np. dwf Viewer lub innej. Plik musi mieć zablokowaną możliwość edycji i wprowadzenia jakichkolwiek zmian rysunku.
  W rysunku planu wykonanym w technice CAD, tereny o określonym przeznaczeniu, wyodrębnione z obszaru planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolami cyfrowo - literowymi identyfikującymi odrębnie każdy teren, oznaczonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winne być obrysowane zamkniętą pollinią i przedstawione w postaci regionów (shapefields), które należy umieszczać na warstwach przypisanych do konkretnego terenu, oznaczonego symbolem identyfikującym dany teren i nazwanych wg schematu sf_1_2, gdzie 1 jest oznaczeniem podstawowym terenu o symbolu literowym, godnym z załącznikiem Nr 1 do ww. Rozporządzenia, a 2 jest całym symbolem identyfikującym konkretny teren.
  c) Plan sporządzony w Edytorze Aktów Prawnych EAP w formacie XML, przygotowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
  3) Dostarczyć Zamawiającemu opracowania towarzyszące:
  a) Opracowanie ekofizjograficzne - 2 egz.
  b) Inwentaryzacja urbanistyczna; diagnoza stanu istniejącego - 2 egz., w tym: 1 egz. w formie wydruku, 1 egz. w zapisie cyfrowym
  c) Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - 2 egz., w tym: 1 egz. w formie wydruku, 1 egz. W zapisie cyfrowym
  d) Prognoza oddziaływania na środowisko w ilości wynikającej z procedury formalno -prawnej, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, w tym: 1 egz. w formie wydruku, 1 egz. w zapisie cyfrowym
  e) Wykaz nieruchomości, dla których ustalono wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wymogów art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem symbolu ustaleń planu projektowanego oraz obowiązującego dotychczas, a także planu wygaszonego z mocy ustawy, lub - w przypadku braku planu - stanu istniejącego, wysokości stawki procentowej, właściciela, władającego, nr działki, obrębu, nr rejestru, nr księgi wieczystej oraz powierzchni wraz z ilustracją graficzną na rysunku planu - 1 egz.
  f) Sumaryczne zestawienie powierzchni poszczególnych terenów ustalonych w planie, zbilansowane do 100% powierzchni całego obszaru opracowania. Powierzchnie należy podać w ha oraz w %, z dokładnością do 0,1 %.
  g) Inne prace mające charakter pomocniczy, tj. analizy, koncepcje, projekty uchwał oraz inne materiały robocze - po 1 egz.
  6. Przedmiot zamówienia ze względu na procedurę wykonania, podzielono na cztery etapy:
  1) Etap I - zakres od pkt 1) do pkt 5)
  2) Etap II - zakres od pkt 6) do pkt 12)
  3) Etap III - zakres od pkt 13) do pkt 19)
  4) Etap IV - zakres od pkt 20) do pkt 26)
 7. Zad. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej Zad. 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu
  Zamawiający: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Bieruń
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie:
  Zad. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej - teren o powierzchni ok. 20 ha (uchwała jest zał. do SIWZ), przeznaczony w ,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia jako tereny: mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności wymagające zgody na zmianę użytkowania rolniczego na cele nierolnicze oraz mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zagrożone powodzią (wskazane opracowanie ekspertyzy hydrotechnicznej), potencjalnych zalewisk i podtopień, tereny upraw polowych.

  Zad. 2 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu - teren o powierzchni około 1,5 ha (uchwała jest zał. do SIWZ), przeznaczony w ,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia jako tereny: mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności, przeznaczone do adaptacji, tereny wskazane do rozbudowy, objęte strefą ochrony konserwatorskiej.

  Zakres usługi dla zad. 1 i 2 obejmuje, w szczególności:
  1. Prace wstępne (przygotowawcze):
  a) inwentaryzacja urbanistyczna,
  b) ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego.
  2. Analiza wniosków do planu / zmiany planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia.
  3. Opracowanie projektu planu / zmiany planu.
  4. Prezentacja projektu planu / zmiany planu władzom gminy (Burmistrz Miasta, Komisje Rady, sesja Rady Miejskiej - min. 3 prezentacje w tym 2 w godzinach popołudniowych).
  5. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu / zmiany planu, w tym prezentacja projektu planu / zmiany planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.
  6. Wprowadzenie zmian do projektu planu / zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
  7. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym w czasie wyłożenia projektu planu / zmiany planu do publicznego wglądu (min. 1 dzień w tygodniu).
  8. Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu / zmianie planu rozwiązaniami.
  9. Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu / zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
  10. Wprowadzenie zmian do projektu planu / zmiany planu wynikających z rozpatrzenia uwag, o których mowa w poz. 9.
  11. Prezentacja projektu planu / zmiany planu władzom gminy (Burmistrz Miasta, Komisje Rady Miejskiej, sesja Rady Miejskiej - min. 3 prezentacje, w tym 2 w godzinach popołudniowych).
  12. Przygotowanie projektu planu / zmiany planu do uchwalenia.
  13. Sporządzenie kopii planu / zmiany planu:
  a) tekst planu / zmiany planu - 3 egzemplarze oprawione + płyta CD,
  b) rysunek planu /zmiany planu w wersji kolorowej w skali 1:1000 - 3 egzemplarzy,
  c) rysunek planu/ zmiany planu w wersji kolorowej w skali 1:2000 - 3 egzemplarze,
  d) rysunek planu/ zmiany w wersji kolorowej w skali 1:5000 - 3 egzemplarze,
  e) zapis części tekstowej oraz rysunku planu / zmiany planu według wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa, na 7 dni przed uchwaleniem planu / zmiany planu,
  f) przekazanie ostatecznego rysunku planu / zmiany planu (zgodnego z uchwałą i jej załącznikiem graficznym) w formacie:
  - elektronicznym na płycie CD: pliku rastrowego: .tif wraz z plikiem nagłówkowym .tfw (Word File) - w układzie 2000, 256 kolorów, rozdzielczość 400 dpi (rysunek należy tak przygotować, żeby poza rzeczywistą granicą opracowania był tylko kolor biały, bez dodatkowych informacji, takich jak: legenda, mapy zasadnicze, itd.).

  oraz opracowań towarzyszących:
  1. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
  2. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu / zmiany planu.

  14. Przygotowanie uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu planu / zmiany planu, sporządzone na podstawie odpowiednio art. 42 ust. 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - 1 egzemplarz + płyta CD.

  Wykonanie prac dla zad. 1 i 2 przewiduje się etapami. Efektem końcowym będzie:
  Zad. 1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej,
  Zad. 2 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu,
  wraz z niezbędnymi opracowaniami zgodny z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  Zapłata za faktycznie wykonany zakres prac dokonana będzie w 2 transzach w terminie 28 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu:
  1) po przyjęciu projektu planu przygotowanego do wyłożenia do publicznego wglądu - za etap 1, 2 i 3,
  2) po przyjęciu projektu planu - po jego uchwaleniu - za etap 4 i 5.

  Zamawiający zastrzega sobie udział głównego projektanta w następujących spotkaniach i prezentacjach:
  prezentacja projektu/ koncepcji planu / zmiany planu, władzom gminy (min. 3 prezentacje w tym 2 w godzinach popołudniowych),
  prezentacja projektu planu / zmiany planu na posiedzeniu komisji urbanistycznej,
  prezentacja projektu planu / zmiany planu podczas dyskusji publicznej (w godzinach popołudniowych) oraz udziału przedstawiciela Wykonawcy w konsultacjach społecznych w czasie wyłożenia projektu planu / zmiany planu do publicznego wglądu, minimum 1 raz w tygodniu w czasie wyłożenia projektu planu / zmiany planu do publicznego wglądu.

  Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy. Na powyższe zamówienie będą zawarte dwie odrębne umowy.
  Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, udzielenia zamówień uzupełniających, składania ofert częściowych, wariantowych, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy.
 8. Powtórzenie VI etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice polegające na ponownym przygotowaniu materiałów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie do uchwalenia.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Powtórzenie VI etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice polegające na ponownym przygotowaniu materiałów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie do uchwalenia.
 9. Powtórzenie V etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice polegające na powtórnym wyłożeniu planu do publicznego wglądu
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Powtórzenie V etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice polegające na powtórnym wyłożeniu planu do publicznego wglądu
 10. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza Zad. A. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Sikorce, Bugaju i Tucznawy Zad. B Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa Zad. C Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Ujejsca
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Sikorki, Bugaja i Tucznawy -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX 52108 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 520,0 ha.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX51908 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 255,0 ha.
  3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Ujejsca zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX52008 Rady Miejskiej
  w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 436,0 ha.
 11. Powtórzenie V etapu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie, związanego z wyłożeniem projektu miejscowego planu, wraz ze sporządzeniem wykazu uwag wniesionych do projektu planu
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Powtórzenie V etapu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie, związanego z wyłożeniem projektu miejscowego planu, wraz ze sporządzeniem wykazu uwag wniesionych do projektu planu
 12. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza: ZADANIE A Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu górniczego Kopalni Dolomitów Ząbkowice ZADANIE B Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Brzozowa-Wczasowa
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  ZADANIE A
  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu górniczego Kopalni Dolomitów Ząbkowice , -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX/522/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 roku.
  2. Skala 1:2000
  3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 191,7 ha.

  ZADANIE B
  1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Brzozowa - Wczasowa -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXI/328/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19grudnia 2007 roku.
  2. Skala 1:2000
  3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 30,0 ha.

  3. Każda dokumentacja planistyczna dot. Zadania A i Zadania B składać się będzie z:
  A .Diagnozy stanu istniejącego wraz z koncepcją rozwiązań planu - 2 egz.
  B. Opracowania ekofizjograficzne w skali 1: 2000 - 2 egz.
  C. Prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1: 2000 - 4 egz.
  D. Prognozy skutków finansowych uchwalonego planu - 4 egz
  E. Ustaleń planu i rysunku planu w skali 1: 2000 w formie projektu Uchwały Rady Miejskiej - 6 egz.
  F. Dokumentacji formalno-prawnej - 2 egz.
  G. Wniosku o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1994r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ile z koncepcji zagospodarowania wyniknie konieczność jego sporządzenia -6 egz.

  4.Dokumentacja planistyczna dot. Zadania A i Zadania B winna być opracowana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu planu miejscowego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587).

  5. Wszystkie elementy dokumentacji planistycznej dot. Zadania A i Zadania Bwinny być sporządzone w formie papierowej w ilościach egzemplarzy wymienionych powyżej oraz w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym.

  6. Rysunki planów dot. Zadania A i Zadania B w skali 1:2000 winny być wykonane na podkładzie sytuacyjno- wysokościowym z oznaczeniem własności, w formie papierowej, w tym 1 z kompletów należy wykonać na twardym podkładzie oraz w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie JPG oraz w programie jakim dysponuje Gmina tj. MAPINFO.

  7. Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi formalno - prawnej oraz kancelaryjnej związanej z tokiem prac przy wykonaniu zadań dot. Zadania A i Zadania B oraz do przygotowania odpowiedniej ilości projektów do uzgadniania i opiniowania.

  8. Wykonawca będzie zobowiązany do oddania przedmiotu zamówienia na zaktualizowanym podkładzie mapowym dot. Zadania A i Zadania B
 13. Powtórzenie V etapu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie, związanego z wyłożeniem projektu miejscowego planu, wraz ze sporządzeniem wykazu uwag wniesionych do projektu planu.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Zamówienie uzupełniające do zadania: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice. Powtórzenie V etapu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie, związanego z wyłożeniem projektu miejscowego planu, wraz ze sporządzeniem wykazu uwag wniesionych do projektu planu.
 14. Dostosowanie prognozy oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Zamówienie dodatkowe do zadania: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice - na dostosowanie prognozy oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowice w Jaworznie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 15. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza: Zadanie A Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika Kuźnica Warężyńska Zadanie B Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza:
  I. Zadanie A
  1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika Kuźnica Warężyńska - zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX/523/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 roku.
  2. Skala 1:2000
  3.Powierzchnia obszaru opracowania 842,0 ha
  4.Zakres przedmiotowy umowy obejmuje sporządzenie opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 roku ( Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587)
  5. Dokumentacja projektowa wyszczególniona w § 1pkt 1 umowy zawierać będzie samodzielne części:
  1. Diagnozę stanu istniejącego wraz z koncepcją rozwiązań planu - 2 egz.
  2.Opracowanie ekofizjograficzne w skali 1:2000 - 2 egz.
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko w skali 1:2000 - 4 egz.
  4. Prognozę skutków finansowych uchwalonego planu - 4 egz.
  5.Ustalenia planu i rysunek planu w skali 1:2000 w formie projektu Uchwały Rady Miejskiej - 6 egz.
  6. Dokumentację prac planistycznych - 2 egz.
  7. Wniosku o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1994r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ile z koncepcji zagospodarowania wyniknie konieczność jego sporządzenia - 6 egz.
  II. Zadanie B
  1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny- zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX/524/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 roku.
  2. Skala 1:2000
  3. Powierzchnia obszaru opracowania 790,0 ha
  III. Każda dokumentacja planistyczna /dot. Zadania A i Zadania B/ składać się będzie z:
  1. Diagnozy stanu istniejącego wraz z koncepcją rozwiązań planu - 2 egz.
  2. Opracowania ekofizjograficzne w skali 1: 2000 - 2 egz.
  3. Prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1: 2000 - 4 egz.
  4. Prognozy skutków finansowych uchwalonego planu - 4 egz
  5. Ustaleń planu i rysunku planu w skali 1: 2000 w formie projektu Uchwały Rady Miejskiej - 6 egz.
  6. Dokumentacji formalno-prawnej - 2 egz.
  7. Wniosku o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1994r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ile z koncepcji zagospodarowania wyniknie konieczność jego sporządzenia -6 egz.
 16. Dostosowanie trybu i zakresu sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie do nowych przepisów prawa niezbędnego do zakończenia zadania
  Zamawiający: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, Miasteczko Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Dostosowanie trybu i zakresu sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie do nowych przepisów prawa niezbędnego do zakończenia zadania. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
  - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko,
  - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Inne osoby dla Adamczyk Andrzej Tadeusz (106 osób):