Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Bożena

w KRS

Bożena Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Będzin (Śląskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borek Tadeusz, Cebulska Elżbieta, Gach Magdalena Anna, Jastrząb Jerzy, Kapias Józef, Kowalewska Jolanta, Krzemińska Bożena Anna, Krzywdzińska Jolanta, Kubień Eugeniusz, Kułach Głodek Aleksandra Halina, Kwiecień Anna, Michalska Masłowska Izabela Monika, Nowak Renata Teresa, Olszewski Ryszard Stanisław, Orzechowska Mrugała Elżbieta Wanda, Paks Magdalena Maria, Pasamonik Marian, Przybyłek Anna, Purchla Lis Anna Bożena, Witkowska Halina Janina, Woźniak Anna Elżbieta, Zapart Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaskawiec Konrad

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Będzinie, Będzin − KRS 0000114646
 2. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 3. Miejski Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych W Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000187411
 4. Obywatelski Blok Wyborczy, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000193282
 5. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 6. Śląskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu W Katowicach, Katowice − KRS 0000176098
 7. Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa − KRS 0000066013

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Promocji Zieleni Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000029722
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Perfecta Sp. Z O.O., Komorów − KRS 0000115405
 4. Przedsiębiorstwo Techniczno-handlowo-usługowe Interpromex Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000074721
 5. Recykling Wojkowice Sp. Z O.O., Wojkowice − KRS 0000027044
 6. Spółdzielnia Ogrodnicza Warzywa-owoce, Sosnowiec − KRS 0000173045

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Wybór banku udzielającego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 000000 zł”
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowanych do realizacji w roku 2017. 1.Kwota kredytu: 6 000 000 zł 2.Okres kredytowania: 2017 - 2018 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty kredytu w całości. 4.Spłata rat kapitałowych następować będzie od roku 2017 ze środków uzyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizowanych i rozliczanych projektów oraz bieżących wpływów na rachunek bankowy. 5.Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanego kredytu i płacone od aktualnego zadłużenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po uruchomieniu transzy kredytu. 6.Oprocentowanie kredytu w okresie trwania umowy będzie zmienne i wyliczane jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z pięciu ostatnich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzających dany okres odsetkowy powiększony o marżę. 7.Wszystkie koszty związane z przyznaniem, postawieniem do dyspozycji, obsługą oraz spłatą (w tym wcześniejszą) kredytu winny być ujęte w zaproponowanej marży. 8.Zamawiający nie dopuszcza prowizji i innych opłat niż określone w pkt 7. 9.Kredyt będzie uruchamiany na podstawie pisemnych dyspozycji, w których określony zostanie termin oraz wysokość transz. 10.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11.Całkowita spłata kredytu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 r. 12.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z analizą sytuacji finansowej, określenia zdolności kredytowej zamawiającego i udzielenia kredytu. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określone zostały w Rozdziale 18.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Psary
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Psary” Dostępność kredytu: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą przelewem na rachunek bankowy Gminy Psary. 1. Okres kredytowania – od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2036 r. 2. Karencja w spłacie kredytu – od uruchomienia kredytu do 10 stycznia 2017 r. 3. Spłata kredytu po upływie karencji w okresach miesięcznych poczynając od 10 stycznia 2017 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 4. Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata odsetek następować będzie do 10 dnia każdego miesiąca, należy przez to rozumieć, że odsetki naliczane będą za okres od 10 dnia miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy 365 dni (366 w przypadku lat przestępnych). 5. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku. Prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako procent całej kwoty kredytu. Przy podaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia pkt 6. 6. Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami pkt 6. Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszystkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową - wysokość prowizji – naliczonej w procentach od całej kwoty kredytowej.
  Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu lub jego rat. - koszty uruchomienia zostaną spłacone ze środków własnych Zamawiającego. Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej do dwóch miejsc po przecinku. 7. W umowie kredytowej za obowiązujące uznane zostaną wyłącznie stawki wymienione w pkt 5, obliczone zgodnie z pkt 6. 8. Spłata kredytu odbywać się będzie w latach i ratach określonych w Harmonogramie spłaty kredytu, który sporządzi wybrany wykonawca ( przed podpisaniem umowy) i będzie stanowił załącznik do umowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą i zamknięciem kredytu. 10. Ofertę należy złożyć w oparciu o WIBOR 3M z dnia 07.11.2016 r. wynoszący 1,72 %. 12. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 900 000,00 zł. (słownie:dziewięćset tysięcy złotych)
 4. Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Będzińskiego
  Zamawiający: Powiat Będziński, Będzin
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa bez dodatkowych opłat rachunków budżetu Powiatu Będzińskiego.
 5. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 100 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Bobrowniki, Bobrowniki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Kwota kredytu: 1 100 000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) - na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2013. Kredyt będzie uruchomiony w I transzy, uruchomienie nastąpi nie później niż do 27.12.2013 r. 2) Okres kredytowania - od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 30 czerwca 2014r.; z tym, że termin płatności ostatniej raty kredytowej przypada na 15.06.2014 r. 3) Karencja w spłacie kredytu - od uruchomienia kredytu do 15 stycznia 2014 r. 4) Spłata kapitału po upływie karencji w okresach miesięcznych poczynając od 15 stycznia 2014 r. wg harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po sobocie lub dniu wolnym od pracy. Spłata rat kapitałowych odbywać się będzie w okresie płatności odsetek w okresach miesięcznych. Wysokość rat wynosić będzie: - w roku 2014 - 1 100 000,00 zł (5 rat po 183 333,00 zł; 6 rata 183 335,00 zł). 5) Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata odsetek następować będzie do 15 dnia każdego miesiąca, należy przez to rozumieć, że odsetki naliczane będą za okres od 15 dnia miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po sobocie lub dniu wolnym od pracy. Do naliczania odsetek do wyliczenia ceny ofertowej jak i umowy kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, co oznacza, że dla każdego miesiąca przyjmuje faktyczną ilość dni (w tym dla miesiąca lutego w roku przestępnym 29 dni) a dla roku przyjmuje się 365 dni (366 dni dla roku przestępnego). 6) Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M powiększonej o stałą marżę banku. Prowizja za uruchomienie kredytu - liczona jako procent od całej kwoty kredytu. Przy podaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia pkt 7. 7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3 M, zgodnie z postanowieniami ppkt 6. Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszystkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową - wysokość prowizji - naliczonej w procentach od całej kwoty kredytowej. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu lub jego rat. Koszty uruchomienia zostaną spłacone ze środków własnych Zamawiającego. Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej do dwóch miejsc po przecinku. 8) W umowie kredytowej za obowiązujące uznane zostaną wyłącznie stawki wymienione w pkt 6, obliczone zgodnie z pkt 7. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 10) Ofertę należy złożyć w oparciu o stopę WIBOR 3M z dnia 14 listopada 2013 r. wynoszącą 2,65 %. 11) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.022.305,00 zł. (słownie:dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięć złotych)
 7. Udzielenie kredytu bankowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o., Będzin
  Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy zagwarantują udzielenie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w rachunku bieżącym
  w wysokości: 1.900.000,- PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100),
  1.1 Kredyt udzielony zostanie w walucie PLN
  1.2 Okres kredytowania - 12 miesięcy.
  1.3 Kredyt udzielony zostanie w formie limitu w koncie bieżącym.
  1.4 Oprocentowanie kredytu - zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M (przeliczenia kosztów odsetkowych kredytu należy dokonać na bazie stawki WIBOR 1M z dnia 30-09-2012).
  2. Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia wyłącznie w formie cesji praw do rachunku bieżącego oraz weksla własnego nie poręczonego.
  3. Zamawiający nie dopuszcza opłat i prowizji za nie wykorzystywanie kredytu.
  4. Zamawiający gwarantuje otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego u Wykonawcy i gwarantuje wpływy miesięczne na w/w rachunek w kwocie 1.900.000,00 PLN
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.668.256,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) na dofinansowanie: planowanego deficytu gminy w kwocie: 600.000,00 zł., spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.068.256,00 zł.
 9. Udzielenie w roku 2012 kredytu bankowego do wysokości 1 200 000,00 złotych na zadanie: Budowa kanalizacji Rogoźnik ul. Brzozowa wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni
  Zamawiający: Urząd Gminy Bobrowniki, Bobrowniki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Kwota kredytu: 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) - na sfinansowanie zadania: Budowa kanalizacji Rogoźnik ul. Brzozowa wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni Kredyt będzie uruchomiony w III transzach, uruchomienie nastąpi w terminach nie później niż: I transzy 300 000,00 zł - 26.10.2012 r.; II transzy 500 000,00 zł - 22.11.2012 r.; III transzy 400 000,00 zł - 20.12.2012 r. 2) Okres kredytowania - od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 31 grudnia 2018 r.; z tym, że termin płatności ostatniej raty kredytowej przypada na 15.12.2018 r. 3) Karencja w spłacie kredytu - od uruchomienia kredytu do 15 stycznia 2013 r. 4) Spłata kapitału po upływie karencji w okresach miesięcznych poczynając od 15 stycznia 2013 r. wg harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po sobocie lub dniu wolnym od pracy. Spłata rat kapitałowych odbywać się będzie w okresie płatności odsetek w okresach miesięcznych. Wysokość rat wynosić będzie: - w roku 2013 - 240 000,00 zł (12 rat po 20 000,00 zł), - w roku 2014 - 60 000,00 zł (12 rat po 5 000,00 zł), - w roku 2015 - 180 000,00 zł (12 rat po 15 000,00 zł), - w roku 2016 - 240 000,00 zł (12 rat po 20 000,00 zł), - w roku 2017 - 240 000,00 zł (12 rat po 20 000,00 zł), - w roku 2018 - 240 000,00 zł (12 rat po 20 000,00 zł). 5) Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata odsetek następować będzie do 15 dnia każdego miesiąca, należy przez to rozumieć, że odsetki naliczane będą za okres od 15 dnia miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po sobocie lub dniu wolnym od pracy. Do naliczania odsetek do wyliczenia ceny ofertowej jak i umowy kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, co oznacza, że dla każdego miesiąca przyjmuje faktyczną ilość dni (w tym dla miesiąca lutego w roku przestępnym 29 dni) a dla roku przyjmuje się 365 dni (366 dni dla roku przestępnego). 6) Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Prowizja za uruchomienie kredytu - liczona jako procent od całej kwoty kredytu. Przy podaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia pkt 7. 7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1 M, zgodnie z postanowieniami ppkt 6. Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszystkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową - wysokość prowizji - naliczonej w procentach od całej kwoty kredytowej. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu lub jego rat. Koszty uruchomienia zostaną spłacone ze środków własnych Zamawiającego. Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej do dwóch miejsc po przecinku. 8) W umowie kredytowej za obowiązujące uznane zostaną wyłącznie stawki wymienione w pkt 6, obliczone zgodnie z pkt 7. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 10) Ofertę należy złożyć w oparciu o stopę WIBOR 1M z dnia 25 września 2012 r. wynoszącą 4,90 %. 11) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  1. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach w kwocie: 1 024 051 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych). 2. Okres kredytowania: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r., 3. uruchomienie kredytu jednorazowo do 30 09.2011r. 4. Karencja w spłacie kredytu - od uruchomienia kredytu do 10 stycznia 2012 r. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.
 11. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 834 535,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Miasta Sławkowa, Sławków
  Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 1 834 535,00 zł. 1. Kredyt zostanie wykorzystany na prefinansowanie, finansowanie i refinansowanie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w 2011 r. według obowiązujących harmonogramów spłat. 2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie od następnego dnia po podpisaniu umowy do dnia 31.12.2011 roku. Uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Sławków. 3. Okres karencji w spłacie do 30.01.2013 r. 4. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości lub części kredytu. Bankowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu prowizji i odsetek jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu. Spłata kredytu od 31.01.2013 do 31.12.2021 r. 5. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i będą podlegać spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu/transzy kredytu. Do obliczenia kosztów obsługi kredytu w przypadku spłaty raty kapitałowej i odsetek przypadających na dzień wolny powinien zostać przyjęty do spłaty pierwszy dzień roboczy, a w konsekwencji faktyczny okres naliczenia odsetek. 6. Zamawiający informuje, iż Skarbnik Miasta Sławków nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, natomiast złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności : w zakresie zmian terminów spłat kredytu (zmiana harmonogramu spłat) w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy. Zmiana terminów spłat zwolniona będzie z opłat i prowizji bankowych. Zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą dotyczyły zawieszenia spłat rat kapitałowych a tym samym wydłużenie okresu karencji, przesunięcia spłat rat w obrębie jednego roku budżetowego
 12. Wykonanie usługi w zakresie obsługi bankowej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Będzin
  Przedmiot zamówienia - obsługa bankowa PZZOZ - w szczególności polegać będzie na prowadzeniu rachunków bankowych (rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych: sum depozytowych i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,) wraz z obsługą w systemie elektronicznym, a także udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym do kwoty 1 000 000,- zł w okresie obowiązywania umowy.
  Obsługa dotyczy:
  a. otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego - dwa stanowiska,
  b. otwarcia i prowadzenia rachunku ZFŚS - jedno stanowisko,
  c. otwarcia, prowadzenia i realizacji przelewów na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych - jedno stanowisko (przelewy wewnętrzne i do innych banków),
  d. przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez PZZOZ,
  e. dokonywanie wypłat gotówkowych przez PZZOZ,
  f. sporządzanie wyciągów z rachunków z ustaleniem salda,
  g. obsługa kasowa w zakresie wypłaty wynagrodzeń dla osób nie posiadających konta osobistego,
  h. dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego.
  Wymogi w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym:
  a. uruchomienie kredytu nastąpi w terminie 4 dni od daty obowiązywania umowy,
  b. spłata kredytu nastąpi w ostatnim tygodniu obowiązywania umowy,
  c. naliczanie odsetek - miesięcznie - od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  d. wykorzystanie kredytu przez ok. 10 dni w każdym miesiącu,
  e. forma zabezpieczenia kredytu - poręczenie na kwotę 500 000,- zł przez organ założycielski (Starostwo Powiatowe) oraz 500 000,- zł zabezpieczone na majątku PZZOZ.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych, w kwocie: 993.571 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden zł).
 14. Udzielenie kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Zadanie nr 1 Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości: 1.550.000 zł. na sfinansowanie zadań pn.: 1. Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów w kwocie: 300.000 zł. 2. Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej - Psary, Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do granicy miasta Wojkowice w kwocie: 1.250.000 zł.
  Zadanie nr 2 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok w kwocie: 2.400.000 zł.
 15. Świadczenie usługi na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, Będzin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w rozumieniu ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.
  2. Zakres usługi, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, obejmuje:
  1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bankowego bieżącego oraz czterech rachunków pomocniczych, zgodnie z poniższym wykazem:
  a) rachunek bieżący w zakresie obsługi Funduszu Pracy,
  b) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego
  w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  c) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego
  w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  d) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi budżetu Zamawiającego,
  e) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi świadczeń socjalnych,
  2) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie dodatkowych, niewymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. b - e SIWZ rachunków pomocniczych w terminie określonym
  w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  3) przyjmowanie i realizacja poleceń przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w banku obsługującym,
  4) przyjmowanie i realizacja przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w innych bankach - planowana liczba przelewów papierowych
  i elektronicznych na rachunki w innych bankach w skali jednego pełnego roku budżetowego - około 18.000 sztuk,
  5) przyjmowanie i realizacja wpłat gotówkowych,
  6) dokonywanie wypłat gotówkowych - planowana liczba wypłat gotówkowych
  w skali jednego pełnego roku budżetowego - około 18.000 sztuk, przeciętna wysokość jednej wypłaty - 630,00 PLN,
  7) potwierdzanie stanu salda rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ według stanu na każdy dzień roboczy,
  8) uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na następujących warunkach:
  a) warunkiem udzielenia przez Wykonawcę kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Zamawiającego stosownego wniosku wraz z wymaganymi przez Wykonawcę załącznikami,
  b) kredyt uruchamiany jest do wysokości 300.000,00 złotych w każdym roku budżetowym przypadającym w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ,
  c) kredyt podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty,
  d) odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca,
  e) zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny
  in blanco z deklaracją wekslową,
  9) prowadzenie punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
  w siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ
  we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym
  w godzinach od 8 00 do 14 30, w którym dokonywana będzie wypłata zasiłków
  oraz innych świadczeń i należności wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2008 roku Nr 69, poz. 415 ze zm.), przysługujących bezrobotnym i innym uprawnionym osobom. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej na co najmniej trzy miesiące przed planowaną zmianą siedziby, Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia nowego punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz jego prowadzenia w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, przy czym punkt ten będzie lokalizowany na obszarze miasta Będzina, a wszelkie koszty związane z jego utworzeniem pokryje Wykonawca,
  10) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu home banking)
  na dziewięciu stanowiskach komputerowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w odrębnej umowie,
  11) udostępnienie usługi typu teleserwis - udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach bankowych i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, na warunkach określonych w odrębnej umowie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ,
  12) wydawanie historii prowadzenia rachunków bankowych wymienionych
  w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, zaświadczeń oraz opinii bankowych.
  3. Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia określonego w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, to jest w terminie określonym w Rozdziale III SIWZ nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat z tytułu:
  1) prowadzenia rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ,
  2) przyjmowania i realizacji poleceń przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w banku obsługującym w zakresie rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ,
  3) przyjmowania i realizacji przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w innych bankach w zakresie rachunków pomocniczych wymienionych
  w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ,
  4) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunków pomocniczych wymienionych
  w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ,
  5) otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ,
  6) przyjmowania i realizacji wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wymienione
  w Rozdziale II ust. 3 SIWZ,
  7) potwierdzania stanu salda rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ według stanu na każdy dzień roboczy,
  8) udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu home banking)
  na dziewięciu stanowiskach komputerowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
  9) udostępnienia usługi typu teleserwis - udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia,
  10) wydawania historii prowadzenia rachunków bankowych wymienionych
  w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, zaświadczeń oraz opinii bankowych,
  11) prowadzenia punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
  w siedzibie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 pkt 9 SIWZ,
  12) uruchomienia nowego punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy
  w Będzinie oraz jego prowadzenia, w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego,
  13) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia dodatkowych niewymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. b - e SIWZ rachunków pomocniczych,
  14) zmiany pełnomocników lub umocowania nowych pełnomocników i sporządzania nowej karty wzorów podpisów dotyczących rachunków wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ,
  15) udzielenia i uruchomienia kredytu krótkoterminowego, w tym opłaty
  za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, a jedynym kosztem związanym
  z obsługą kredytu w każdym roku budżetowym wykonywania przedmiotowego zamówienia będą odsetki od wykorzystanej przez Zamawiającego kwoty kredytu,
  16) innego, niż określony w ust. 5 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1
  do niniejszej SIWZ.
  4. W zamian za niepobieranie prowizji i opłat wymienionych w Rozdziale II ust. 4 pkt 1 - 4 SIWZ, środki pieniężne gromadzone na rachunkach pomocniczych Zamawiającego wskazanych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, to jest na rachunku pomocniczym w zakresie obsługi budżetu Zamawiającego oraz rachunku pomocniczym w zakresie obsługi świadczeń socjalnych nie będą oprocentowane
 16. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na realizację inwestycji pn.: Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. czerwony kamień.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na realizację inwestycji pn.: Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. czerwony kamień. Okres kredytowania od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2012 r. w tym karencja w spłacie kredytu - od uruchomienia kredytu do 31 stycznia 2010 r. Kredyt dostępny do 16 listopada 2009 r.
 17. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na realizację inwestycji pn: Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na realizację inwestycji pn: Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie. Okres kredytowania od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2012 r., w tym karencja w spłacie kredytu - od uruchomienia kredytu do 31 stycznia 2010 r. Kredyt dostępny do 15 lipca 2009 r.
 18. Obsługa bankowa Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Będzin
  Przedmiot zamówienia - obsługa bankowa PZZOZ - w szczególności polegać będzie na prowadzeniu rachunków bankowych (rachunku podstawowego, rachunku środków depozytowych, rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwóch rachunków zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej) wraz z obsługą w systemie elektronicznym a także udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym
  do kwoty 1 000 000 zł w okresie obowiązywania umowy.
  Obsługa dotyczy:
  a) otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych:
  - dla rachunków ZKZP (dwa stanowiska),
  - dla rachunków pozostałych (cztery stanowiska),
  b) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  e) sporządzanie wyciągów z rachunków z ustaleniem salda,
  f) obsługa kasowa w zakresie wypłaty wynagrodzeń dla osób nie posiadających
  konta osobistego,
  g) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków
  wynikających z przepisów prawa bankowego.
  Wymogi w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym:
  a) uruchomienie kredytu nastąpi w terminie 4 dni od daty obowiązywania umowy,
  b) spłata kredytu nastąpi w ostatnim tygodniu obowiązywania umowy,
  c) naliczanie odsetek - miesięcznie - od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  d) forma zabezpieczenia kredytu - poręczenie na kwotę 500 000 zł przez organ
  założycielski (Starostwo Powiatowe) oraz 500 000 zł zabezpieczone na
  majątku PZZOZ.