Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Danuta

w KRS

Danuta Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Choszczno (Zachodniopomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkiewicz Elżbieta Agnieszka, Adamkiewicz Mariusz Zdzisław, Bodnar Tomasz Andrzej, Borkowska Anna Maria, Buchajczyk Bogdan, Bura Teresa, Ciborowska Anna Katarzyna, Cichoń Michalina, Dam Lucyna Marianna, Drabik Tadeusz, Fischer Sylwia, Kanabaj Beata, Kasperczuk Sylwia Barbara, Kost Paweł, Lipińska Ewelina, Madej Stanisław, Mazurczak Dominika, Nykiel Eugeniusz Marek, Paszkowska Ewa Iwona, Piotrowski Bolesław Antoni, Połeć Urszula, Składania Oświadczeń Woli W Zakresie Praw I Obowiązków Majątkowych Banku W Tym: - Podpisywania Umów Kredytowych I Depozytowych, Prowadzenie Korespondencji, Stępień Dorota, Suchecka Krystyna, Tuńska Ewelina, Wąsowicz Stanisław, Wiącek Zenona, Wolańska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woraczek Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców W Choszcznie, Choszczno − KRS 0000027782
 2. Choszczeńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Choszczno − KRS 0000239322
 3. Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego Na Rzecz Uczniów Rzemiosła Im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000020944
 4. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin − KRS 0000008022
 5. Klub Kiwanis Kobieta 2000, Choszczno − KRS 0000184501
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy, Drawno − KRS 0000385632
 7. Młyn i Mieszalnia Pasz Stary Klukom Sp. Z O.O., Stary Klukom − KRS 0000015307
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Reczu, Recz − KRS 0000145297
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Słowinie, Słowin − KRS 0000048788
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Autotank Kost Paweł Bzowy Zbigniew Sp. J., Choszczno − KRS 0000095206
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Choszcznie Z S. W Starym Klukomiu, Stary Klukom − KRS 0000147231
 12. Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą, Drawno − KRS 0000688593
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Granowa i Okolic, Granowo − KRS 0000430104
 14. Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej, Choszczno − KRS 0000313259
 15. Transport Cechowy Sp. Z O.O. -, Szczecin − KRS 0000051971
 16. Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, Choszczno − KRS 0000115903
 17. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Cukrowników i Plantatorów Buraka Cukrowego, Stargard Szczeciński − KRS 0000201806
 18. Związek Sybiraków Oddział W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000256432

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000058068
 2. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000036436
 3. Przedsiębiorstwo Agro-łan Sp. Z O.O., Nętkowo − KRS 0000225328
 4. Spółdzielnia Usługowa Ina, Grabowiec − KRS 0000181216
 5. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Szczecin − KRS 0000111027

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480 00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Krzęcin, Krzęcin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 851 480,00 PLN(słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 2. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu
  Zamawiający: Gmina Recz, Recz
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu. 1. KOD CPV 66.11.30.00 – 5. USŁUGI UDZIELENIA KREDYTU 2. Okres wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2016 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 30.09.2018 r. 4. Okres spłaty rat kapitałowych wg harmonogramu: LATA DO 30.09. DO 30.11. 2018 100.000 100.000 2019 50.000 50.000 2020 50.000 50.000 2021 50.000 50.000 2022 50.000 50.000 2023 50.000 50.000 2024 50.000 50.000 W powyższej tabeli raty spłaty kredytu ( kapitału) zostały określone przy założeniu, że kredytobiorca (Zamawiający) pociągnie całą kwotę kredytu. W związku z faktem, iż Zamawiający przewiduje, iż kredyt będzie mógł być pociągnięty w mniejszej kwocie niż kwota udzielonego kredytu, to raty spłaty kredytu podane w tabeli zostaną skorygowane przed rozpoczęciem spłaty. 5. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego z dniem zawarcia umowy, w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, kredyt będzie wypłacony Zamawiającemu nie później niż w terminie 1 dzień od złożenia elektronicznie wniosku. 6. Nie przewiduje się rozliczania uruchomionego kredytu dokumentami (fakturami, rachunkami). 7. Wykonawca, poza oprocentowaniem ( WIBOR 3M + marża) nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z postawieniem do dyspozycji kredytu oraz jego spłatą. 8. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych kosztów, w dowolnym terminie i bez zgody Wykonawcy. 10. Odsetki naliczane zgodnie z rzeczywistym kalendarzem od wykorzystanego kredytu, płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych do 30- go każdego miesiąca, w miesiącu lutym płatne będą do 28-go. 11. Oprocentowanie kredytu jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3M notowany według notowań NBP z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę spłaty raty odsetkowej, ustalony w taki sposób WIBOR 3M będzie obowiązywał przez cały okres będący podstawą naliczenia miesięcznej raty odsetkowej. WIBOR 3M będący podstawą do naliczenia rat odsetkowych będzie ustalany w okresach miesięcznych, odrębnie dla każdego okresu spłaty rat odsetkowych. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR przez NBP. 12. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą którego będzie następowała spłata rat kredytu. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego co do roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. 15. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 16. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno
  Zamawiający: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Drawno
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno wskazanych niżej:

  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie
  - Szkoła Podstawowa w Drawnie
  - Gimnazjum Publiczne w Drawnie
  - Przedszkole Miejskie w Drawnie
  - Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie
  - Biblioteka Publiczna w Drawnie

  i innych rachunków bankowych w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
 4. UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
  Zamawiający: Gmina Krzęcin, Krzęcin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 745.000,00 złotych dla Gminy Krzęcin w 2015 roku przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach:

  - kredyt w złotych polskich,
  - uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do 30 grudnia 2015 r.

  - Spłata kredytu w następujących terminach i ratach:

  Lp. TERMIN SPŁATY KWOTA
  1. do 30 kwietnia 2019 r. 25.000,00
  2. do 30 listopada 2019 r. 20.000,00
  3. do 30 kwietnia 2020 r. 25.000,00
  4. do 30 listopada 2020 r. 25.000,00
  5. do 30 kwietnia 2021 r. 50.000,00
  6. do 30 listopada 2021 r. 50.000,00
  7. do 30 kwietnia 2022 r. 50.000,00
  8. do 30 listopada 2022 r. 50.000,00
  9. do 30 kwietnia 2023 r. 25.000,00
  10. do 30 listopada 2023 r. 25.000,00
  11. do 30 kwietnia 2024 r. 50.000,00
  12. do 30 czerwca 2024 r. 50.000,00
  13. do 30 września 2024 r. 50.000,00
  14. do 30 listopada 2024 r. 50.000,00
  15. do 30 kwietnia 2025 r. 50.000,00
  16. do 30 czerwca 2025 r. 50.000,00
  17. do 30 września 2025 r. 50.000,00
  18. do 30 listopada 2025 r. 50.000,00
  19. 0gółem 745.000,00

  - karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 29 kwietnia 2019 r.
  - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,
  - odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia
  i podlegają spłacie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca
  w okresie kredytowania. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w terminie do 31.01.2016 r.
  - uruchomienie kredytu - przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy,
  - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy
  z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  a. wcześniejszej spłaty kredytu,
  b. zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej,
  c. zmiany terminów spłat rat kredytu,
  W przypadku skorzystania przez zamawiającego z powyżej wymienionych możliwości wykonawca (bank) nie naliczy z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat lub prowizji.
  2. Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. Zmienna wysokość stawki WIBOR 1M w trakcie trwania umowy ustalana będzie w pierwszym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego, przyjmując wysokość stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego zmianę oprocentowania. Dla pierwszego okresu naliczenia odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR 1 M jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego miesiąc,
  w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
 5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2019 r.
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno, w tym obsługa płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobranych przez Gminę w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2019r. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek na skutek ewentualnych przekształceń organizacyjnych lub likwidacji oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową bez dodatkowych opłat na rzecz banku. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wskazane poniżej czynności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych dla wszystkich jednostek oraz rachunków wirtualnych do obsługi płatności masowych. Skalę operacji finansowych w roku 2014 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Bezpłatna obsługa przelewów krajowych i zagranicznych dokonywanych przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne. 3) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych. 4) Elektroniczną obsługę rachunku poprzez aplikację home banking lub szyfrowane połączenie poprzez stronę internetową banku, umożliwiającą w szczególności: a) Pracę co najmniej 30 pracowników jednocześnie (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.), w tym: Urząd Miejski - 8 pracowników Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie - 4 pracowników Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie - 2 pracowników Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie - 4 pracowników Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku - 3 pracowników Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych - 2 pracowników Środowiskowy Dom Samopomocy - 3 pracowników Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy - 4 pracowników b) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków oraz o rachunkach wirtualnych do obsługi płatności masowych. c) Przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich ww. rachunkach wg nazw rachunków bankowych wykonawcy prowadzonych na rzecz zamawiającego, kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji. d) Wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów. W zakresie zapisów ppkt. c i d. wystarczającym będzie umożliwienie wygenerowanie z systemu zestawień w formacie (EXEL, XML, HTML, CSV, PDF) zawierających dane dotyczące poszczególnych operacji jakie miały miejsce na dowolnym rachunku bankowym, w dowolnym czasie, tj. pełne dane o poszczególnych operacjach jakie widnieją na wyciągach bankowych 5) Obsługa rachunków wirtualnych polegać będzie na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego. 6) Usługę polecenie zapłaty, zlecenie stałe i usługę masowe uznania, kolekcjonowanie wpłat, zaksięgowanie wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz przekazanie stosownej informacji syntetycznej i analitycznej Zamawiającemu w formie elektronicznej. Przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjantów ze stosownym uznaniem (stosowany np. w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych, podatków, opłat). Struktura pliku do płatności masowych w formacie MT940. 7) Możliwość składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków złotowych oraz prowadzonych w walutach obcych. 8) Składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN, w tym typu overnight. 9) Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione. 10) Dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres 4 lat. 11) Możliwość wglądu w saldo rachunków jednostek organizacyjnych podległych Gminie. 12) Dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw. 13) Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień. 14) Dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń. 15) Możliwość uzyskiwania informacji o stanie rachunków w dowolnym momencie dnia. 16) Zapewnienie przez bank instalacji oprogramowania i świadczenia usługi bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. 17) Bezpłatne zainstalowanie oprogramowania, jego użytkowanie, udzielanie Zamawiającemu porad i konsultacji oraz przeszkolenie pracowników. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych. 18) W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 19) Zapewnienie doradcy bankowego, doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. 20) Otwarcie i prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego (usługa konsolidacyjna) obejmująca wskazane rachunki bankowe Gminy i jednostek organizacyjnych. 21) Potwierdzanie przez bank obrotów i stanu salda w formie elektronicznego wyciągu bankowego na każdy dzień roboczy, wraz z załącznikami - dowodami, na podstawie których dokonano operacji bankowych; 22) Lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty. 23) Realizacja przelewów dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu. 24) Uznanie rachunku w dniu operacji. 25) Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych obejmujące: a) Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN i w walutach obcych (w tym co najmniej: EURO, dolary, funty brytyjskie) w placówce Banku znajdującej się w Choszcznie. b) Dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i w walutach obcych jw. 26) Przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach banku lub punktach obsługi Klienta znajdujących się na terenie Gminy Choszczno. 27) Realizacja wypłat gotówkowych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat za pomocą czeków lub w postaci wypłat elektronicznych. 28) Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego. 29) W czasie świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Choszczno w okresie od dnia 1.07.2015 r. do dnia 30.06.2019 r., udzielanie krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym, do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy - na warunkach podanych w ofercie przetargowej - zabezpieczonego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Uruchomienie kredytu i harmonogram spłat zostaną określone każdorazowo w umowie o kredyt krótkoterminowy. Informację o krótkoterminowych kredytach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. 30) Wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków i sytuacji finansowej Zamawiającego baz opłat. 31) Naliczanie odsetek w cyklu dziennym, każdego dnia roboczego ale dopisywanie odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych, na warunkach przedstawionych w ofercie przetargowej. 32) Ceny i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi objęte umową muszą być zgodne z wartościami przedstawionymi w ofercie przetargowej. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno, w tym dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie i jednostek budżetowych poprzez swoje oddziały bądź placówki. 2) Wykonawca powinien posiadać na terenie miejscowości Choszczno siedzibę centrali lub oddział banku lub filię oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się (w przypadku wygrania przetargu) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku lub filii oraz punktu kasowego w miejscowości Choszczno a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp. 3) Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie. 4) Wykonawca zapewni prowadzenie obsługi kasowej w formie agencji banku w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie, po uprzedniej adaptacji i wyposażeniu przez Bank. Urząd udostępni lokal nieodpłatnie (za wyjątkiem opłat za media-koszt ustalony ryczałtem). Nakłady poniesione przez Bank na adaptację pomieszczenia nie będą podlegać zwrotowi i rozliczeniu 5) Wykonawca zapewni w swoich kasach, w tym w kasie urzędu, dla wpłacających druki wpłat gotówki i druki przelewów na własny koszt; 6) Wykonawca odstąpi od pobierania opłat za przelewy wewnątrz banku; 7) Wykonawca udostępni w oddziale banku w Choszcznie pobieranie gotówki od godz. 7:45 w każdy dzień roboczy, po uprzednim zamówieniu gotówki wg. specyfikacji (bilon, banknot) złożonej w dniu poprzednim do godz. 17.00
 6. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 805.479,00 PLN dla Gminy Krzęcin w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Krzęcin, Krzęcin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 805.479,00 PLN dla Gminy Krzęcin w 2014 roku przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu na następujących warunkach:
  kredyt w PLN,
  uruchomienie kredytu nastąpi w następujących terminach i transzach:
  pierwsza transza do 30.08.2014 r. - 300.000,00 PLN
  druga transza do 30.09.2014 r. - 300.000,00 PLN
  trzecia transza do 30.10.2014 r. - 205.479,00 PLN

  Spłata kredytu w następujących terminach i ratach:

  Lp. TERMIN SPŁATY KWOTA
  1. do 30 sierpnia 2015 r. 36.200,00
  2. do 30 sierpnia 2016 r. 76.200,00
  3. do 30 sierpnia 2017 r. 76.200,00
  4. do 30 sierpnia 2018 r. 76.200,00
  5. do 30 sierpnia 2019 r. 76.200,00
  6. do 30 sierpnia 2020 r. 76.200,00
  7. do 30 sierpnia 2021 r. 126.200,00
  8. do 30 sierpnia 2022 r. 126.200,00
  9. do 30 sierpnia 2023 r. 135.879,00
  10. 0gółem 805.479,00

  karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 r.
  oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,
  odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia
  i podlegają spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w terminie do 30.09.2014 r.
  uruchomienie kredytu - przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy,
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy
  z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca bank nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu.
 7. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno
  Zamawiający: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Drawno
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno wskazanych niżej:

  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
  - Szkoła Podstawowa w Drawnie
  - Gimnazjum Publiczne w Drawnie
  - Przedszkole Miejskie w Drawnie
  - Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie
  - Biblioteka Publiczna w Drawnie

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):