Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Danuta

w KRS

Danuta Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Skępe (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bączkowska Krystyna, Balicki Witold Wiesław, Brodzińska Kunegunda, Cegłowski Krzysztof, Czachorowska Wiesława, Drzewoszewski Mirosław, Elwertowska Ewa, Jastrzębska Grażyna, Jeziórska Grażyna, Klejnowska Renata, Kruszewski Mirosław Sławomir, Krzemiński Stanisław, Kurda Alina Zofia, Mikołajewska Elżbieta, Mrowińska Edyta, Naklicka Wioletta Róża, Rząsowska Krystyna Anna, Stefański Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuchowska Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skępem, Skępe − KRS 0000101491
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Skępem, Skępe − KRS 0000151445
 3. Gminny Związek Ochotniczych Straży W Skępem, Skępe − KRS 0000093503
 4. Spółdzielnia Producentów Bydła Bb, Włocławek − KRS 0000752598

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Skępem, Skępe − KRS 0000300815

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Skępe, Skępe
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00,- (dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap.
  1. spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
  2. oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.
  Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień 22 października 2013 r.
  3. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: w dniu zawarcia umowy - 200.000,00 zł (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na ok. 05.11.2013 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych);
  4. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:
  -31.03.2021 - 20.000,00
  - 31.03.2022 - 20.000,00
  - 31.03.2023 - 20.000,00
  - 31.03.2024 - 20.000,00
  - 31.03.2025 - 20.000,00
  - 31.03.2026 - 20.000,00
  - 31.03.2027 - 20.000,00
  - 31.03.2028 - 20.000,00
  -31.03.2029 - 20.000,00
  - 31.03.2030 - 20.000,00
  5. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.
 2. NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 080 000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZUZE NA ROK 2012
  Zamawiający: Wójt Gminy Brzuze, Brzuze
  III.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.080.000,00 ZŁ
  NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZUZE NA ROK 2012
  2. Waluta: PLN
  3. Kwota Kredytu: 1.080.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych)
  4. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 22 grudnia 2017 roku,
  5. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat,
  6. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek (zawierających stałą marżę banku), które Wykonawca będzie naliczał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  7. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat poza wskazanymi w pkt III.1.3.6.
  8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone jako suma bazowej stopy procentowej liczonej według stawki WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego i stałej w całym okresie obowiązywania umowy marży banku, określonej na dzień otwarcia oferty, obejmującej wszystkie, ewentualne opłaty i prowizje.
  9.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego.
  10.Kredyt będzie przekazywany na rachunek podstawowy kredytobiorcy, bez innych dodatkowych opłat, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemną dyspozycją kredytobiorcy, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2012 r.
  11. Karencja w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2012 r.
  12. Termin spłaty kredytu: do 22 grudnia 2017 r.
  13. Spłata Kapitału w 60 ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesiąca grudnia 2017 r., w którym spłata raty kredytu przypadać będzie na dzień 22 grudnia), począwszy od dnia 31 stycznia 2013 do dnia 22 grudnia 2017 r., według HARMONOGRAMU SPŁATY KREDYTU, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
  Powyższy harmonogram spłat dotyczy zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w maksymalnej wysokości, tj. 1.080.000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości niższej niż 1.080.000,00 zł, lub przedterminowej spłaty części kredytu, Zamawiający dokona aktualizacji powyższego harmonogramu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości - bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji,
  15. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem powiadomienia kredytodawcy o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni kalendarzowych przed jej realizacją.
  16. Spłata odsetek:
  a) W okresie od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania.
  b) W ratach miesięcznych malejących, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Bank najpóźniej w 10-tym dniu każdego następnego miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami - dotyczących wysokości oprocentowania obowiązującego w danym miesiącu oraz wysokości należnych odsetek). W przypadku odsetek dotyczących miesiąca grudnia 2017 r. - płatne do 31 grudnia 2017 r. na podstawie informacji przekazanej przez bank do 27 grudnia 2017 r.
  c) Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.
  Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.
  17. Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wykonania polecenia przelewu, czyli obciążenia rachunku Urzędu Gminy Brzuze.
  18. Jeżeli termin spłaty odsetek i rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi następnego dnia po tym terminie.
  19. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
  20. Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez Zamawiającego: weksel własny In blanco z deklaracją wekslową.
  21. Zamawiający przy zawieraniu umowy zgadza się na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  22. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania.
  23. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  24. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem.
  25. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie operacji na rachunku kredytowym w terminie 1 dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat.
  26. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym przetargu przyjmą następujące założenia:
  - w całym okresie kredytowania oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M z dnia 22.11.2012 r. tj.4,62% plus stałą marżę banku,
  - wykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, jednorazowo w dniu 28.12.2012 r.
  - spłata kapitału zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 360.000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
  Zamawiający: Wójt Gminy Brzuze, Brzuze
  .Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 360.000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW 2. Waluta: PLN 3. Kwota Kredytu: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 4. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 20 grudnia 2012 roku, 5. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat, 6. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek (zawierających stałą marżę banku), które Wykonawca będzie naliczał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 7. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat poza wskazanymi w pkt III.1.3.6. 8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone jako suma bazowej stopy procentowej liczonej według stawki WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego i stałej w całym okresie obowiązywania umowy marży banku, określonej na dzień otwarcia oferty, obejmującej wszystkie, ewentualne opłaty i prowizje. 9.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 10.Kredyt będzie przekazywany na rachunek podstawowy kredytobiorcy, bez innych dodatkowych opłat, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemną dyspozycją kredytobiorcy, z wykorzystaniem do 30.12.2011 r. 11. Karencja w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2011 r. 12. Termin spłaty kredytu: do 20 grudnia 2012 r. 13. Spłata Kapitału w 12 ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesiąca grudnia 2012 r., w którym spłata raty kredytu przypadać będzie na dzień 20 grudnia), począwszy od dnia 31 stycznia 2012 do dnia 20 grudnia 2012 r., według HARMONOGRAMU SPŁATY KREDYTU, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Powyższy harmonogram spłat dotyczy zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w maksymalnej wysokości, tj. 360.000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości niższej niż 360.000,00 zł, lub przedterminowej spłaty części kredytu, Zamawiający dokona aktualizacji powyższego harmonogramu, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości - bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji, 15. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem powiadomienia kredytodawcy o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni kalendarzowych przed jej realizacją. 16. Spłata odsetek: a) W okresie od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania. b) W ratach miesięcznych malejących, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Bank najpóźniej w 10-tym dniu każdego następnego miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami- dotyczących wysokości oprocentowania obowiązującego w danym miesiącu oraz wysokości należnych odsetek). W przypadku odsetek dotyczących miesiąca grudnia 2012 r. - płatne do 31 grudnia 2012 r. na podstawie informacji przekazanej przez bank do 27 grudnia 2012 r. c) Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek. 17. Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wykonania polecenia przelewu, czyli obciążenia rachunku Urzędu Gminy Brzuze. 18. Jeżeli termin spłaty odsetek i rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi następnego dnia po tym terminie. 19. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. 20. Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez Zamawiającego: weksel własny In blanco z deklaracją wekslową. 21. Zamawiający przy zawieraniu umowy zgadza się na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 22. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. 23. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 24. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 25. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie operacji na rachunku kredytowym w terminie 1 dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat. 26. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym przetargu przyjmą następujące założenia: - w całym okresie kredytowania oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M z dnia 07.12.2011 r. tj.4,76% plus stałą marżę banku, - wykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, jednorazowo w dniu 28.12.2011 r. - spłata kapitału zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ..

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):