Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Erwin

w KRS

Erwin Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Erwin
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Gogołowa (Śląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gajda Bernard, Gajda Zofia Anna, Godulla Józef Franciszek, Mitko Józef, Niedziela Renata Marta, Ośliżlok Rufin Ludwik, Rduch Łucja Anna, Salamon Józef Aleksander, Szotek Wioleta Maria, Tlołka Roman Ludwik, Urbańczyk Jerzy, Winkler Zygfryd, Wolny Zygmunt
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kółko Rolnicze W Gogołowej, Gogołowa − KRS 0000613733
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Mszanie, Gogołowa − KRS 0000224434
 3. Związek Rewizyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych, Pszczyna − KRS 0000308896

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Z Siedzibą W Połomi, Połomia − KRS 0000113903

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych na terenie sołectw Gminy Mszana. Wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2015_2016
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
  Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2015_2016.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Mszana,
  b) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Połomia,
  c) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Gogołowa,
  d) wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.

  Wykazy ulic i miejsc do zimowego utrzymania stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do projektu umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ.

  Warunki wykonywania usługi:
  a) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać możliwość załadunku materiałów przeznaczonych do likwidacji śliskości na drogach i chodnikach bez konieczności wyjazdu poza teren Gminy.
  b) Usługa wykonywana będzie w dni robocze, niedziele i święta, w systemie całodobowym, nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych.
  c) Do realizacji usługi Wykonawca używać będzie sprzętu wyposażonego i oznakowanego wg przepisów o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
  d) Wykonawca umożliwi zabudowę systemu monitorowania pracy sprzętu pracującego przy realizacji umowy a także zapewni całodobową łączność osoby odpowiedzialnej jak również operatorów sprzętu z pracownikiem Urzędu Gminy.
  e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wykonanych prac oraz panujących warunków pogodowych na kartach pracy oraz składać meldunki z wykonanych prac codziennie odpowiedzialnemu pracownikowi Urzędu Gminy.
  f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność wszystkich dróg do godz. 5.00 rano, natomiast uprzątnięcie śniegu z parkingów do godz. 7.00 rano.
  g) Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania dróg na całej szerokości jezdni, odśnieżania skrzyżowań na całej powierzchni, na wąskich drogach w widocznych miejscach do odśnieżania tzw. mijanek jak również do odśnieżania chodników
  h) W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dyspozytora, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 1,5 godz. od wydania polecenia rozpoczęcia.
  i) W razie konieczności Wykonawca ustawi udostępnione przez Zamawiającego płotki przeciwśnieżne przy drogach gminnych w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika UG.
  j) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.
  k) Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający innym użytkownikom dróg.
  l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone w toku wykonywania prac objętych niniejszą umową jak również szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
  m) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu zabudowanego do monitorowania prac.
  n) Rozliczenie czasu pracy następuje na podstawie odczytów systemu monitorowania czasu pracy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować odpowiedzialnego pracownika UG o ewentualnym wykorzystaniu do prac sprzętu nie posiadającego systemu monitorowania - pojazd taki może zostać użyty po uzyskaniu zgody pracownika UG a rozliczenie nastąpi na podstawie karty pracy pojazdu zatwierdzonej przez osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia. Analogicznie niezwłocznemu zgłoszeniu podlega sytuacja jakiejkolwiek awarii systemu monitorowania czasu pracy.
  o) Do rozliczenia wykonywania usługi przyjmuje się faktyczny czas pracy wykonany przez Wykonawcę na terenie Gminy. Zamawiający nie zalicza jako czasu wykonywania usługi dojazdu jak również powrotu na teren bazy Wykonawcy. Zamawiający nie zalicza również czasu nieuzasadnionych przerw w wykonywaniu usługi.
 3. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Mszana,
  b) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Połomia,
  c) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Gogołowa,
  d) wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.
  e) wykonywanie usługi we wszystkie dni tygodnia nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych,
  f) zapewnienie łączności telefonicznej (bezprzewodowej) z każdym operatorem sprzętu aktualnie używanego w akcji zima,
  g) umożliwienie zabudowy systemu monitorowania pracy sprzętu pracującego przy realizacji umowy,
  h) ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez Zamawiającego,
  i) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności przez Wykonawcę,
  j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dyspozytora, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 1,5 godz. od wydania polecenia rozpoczęcia.
  2. Wykazy ulic i miejsc do zimowego utrzymania stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do projektu umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  część 1 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Mszana - sołectwo Mszana,
  część 2 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Mszana - sołectwo Połomia,
  część 3 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Mszana - sołectwo Gogołowa.
 4. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2013/2014.
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2013/2014.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Mszana,
  b) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Połomia,
  c) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Gogołowa,
  d) wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.
  e) wykonywanie usługi we wszystkie dni tygodnia nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych,
  f) zapewnienie łączności telefonicznej (bezprzewodowej) z każdym operatorem sprzętu aktualnie używanego w akcji zima,
  g) umożliwienie zabudowy systemu monitorowania pracy sprzętu pracującego przy realizacji umowy,
  h) ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez Zamawiającego,
  i) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności przez Wykonawcę,
  j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dyspozytora, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 1,5 godz. od wydania polecenia rozpoczęcia
 5. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Mszana,
  b) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Połomia,
  c) odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Gogołowa,
  d) wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.
  e) wykonywanie usługi we wszystkie dni tygodnia nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych,
  f) zapewnienie łączności telefonicznej (bezprzewodowej) z każdym operatorem sprzętu aktualnie używanego w akcji zima,
  g) umożliwienie zabudowy systemu monitorowania pracy sprzętu pracującego przy realizacji umowy,
  h) ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez Zamawiającego,
  i) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności przez Wykonawcę,
  j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dyspozytora, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do podjecia działań w ciągu 1,5 godz. od wydania polecenia rozpoczęcia.
 6. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Mszana, Mszana
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
  Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2011/2012
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a)odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i ich posprzątanie po zakończeniu Akcji zima oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Mszana,
  b)odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i ich posprzątanie po zakończeniu Akcji zima oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Połomia,
  c)odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i ich posprzątanie po zakończeniu Akcji zima oraz montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych w sołectwie Gogołowa,
  d)wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.
  e)wykonywanie usługi we wszystkie dni tygodnia nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych,
  f)zapewnienie łączności telefonicznej (bezprzewodowej) z każdym operatorem sprzętu aktualnie używanego w akcji zima,
  g)umożliwienie zabudowy systemu monitorowania pracy sprzętu pracującego przy realizacji umowy,
  h)ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez Zamawiającego,
  i)zapewnienia całodobowej dyspozycyjności przez Wykonawcę.
 7. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Urząd Gminy Mszana, Mszana
  Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2010/2011 poprzez:
  1. odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Mszana,
  2. odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Połomia,
  3. odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Gogołowa.
  4. Wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.
  5. Usługę należy wykonywać we wszystkie dni tygodnia nie zależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych.
  6. Ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez zamawiającego
  7. Sprzątanie w/w miejsc z pozostałości po Akcji Zima.
 8. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE MSZANA W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy Mszana, Mszana
  1) Odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Mszana.
  2) Odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Połomia.
  3) Odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych oraz posprzątanie dróg gminnych po zakończeniu AKCJI ZIMA w sołectwie Gogołowa

  - Wykonanie w/w usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych, chodnikach, drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach w sołectwach Mszana, Połomia, Gogołowa.

  - Usługę nalezy wykonywać we wszystkie dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych.

  - Ustawianie płotków przeciwśnieżnych przy drogach gminnych nastąpi w miejscach wskazanych przez odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy. Płotki śnieżne zostaną udostępnione przez zamawiającego

  - Sprzątanie w/w miejsc z pozostałości po Akcji Zima.

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):