Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Grzegorz Dariusz

w KRS

Grzegorz Dariusz Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)
Przetargi:81 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzybek Zdzisław Piotr, Klimowicz Katarzyna Beata, Mituta Zbigniew, Pilecka Maria Agata, Rybak Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gorzowskie Biuro Geodezji Geo-graf Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000118067
 2. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawa − KRS 0000076851

Powiązane przetargi (81 szt.):
 1. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.2.16
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.2.16
 2. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.44.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.44.15
 3. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15.Zawarcie umowy 01.10.15r.
 4. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.34.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.34.15
 5. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.32.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.32.15
 6. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotycząca uzupełnienia i aktualizacji danych budynkowych - Etap I
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  W ramach przedmiotowego zamówienia do zadań Wykonawcy należy: 1. Zebranie danych, które mają posłużyć do uzupełnienia dotyczących budynków danych ewidencji gruntów i budynków o atrybuty wymienione w § 63 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542) w punktach: 4 - rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych, 5 - klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 6 - główna funkcja budynku, 8 - data zakończenia budowy oraz data przebudowy budynku, 9 - stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8, 11 - informacja o zakresie przebudowy budynku, 14 - pole powierzchni użytkowej budynku (nie dotyczy budynków wielorodzinnych), 22 - data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, 24 - łączna liczba izb w budynku mieszkalnym (nie dotyczy budynków wielorodzinnych). 2. Wykorzystanie do zbierania danych wszelkich dostępnych zbiorów dokumentów, takich jak rejestry, dokumentacja budowlana, akty notarialne itp., które znajdują się w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (przede wszystkim w Wydziale Geodezji i Katastru, Wydziale Urbanistyki i Architektury, Wydziale Podatków i Opłat oraz w Archiwum Zakładowym), u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w Archiwum Państwowym oraz ewentualnie w innych urzędach i bibliotekach, jeżeli okaże się, że znajdują się tam takie zbiory. 3. Zestawienie zebranych danych w formie arkusza EXCEL, oddzielnie dla każdego obrębu, sporządzenie wydruków zestawień i zapisanie zestawień na nośniku cyfrowym dostarczonym przez Zamawiającego. 4. Sporządzenie pliku wsadowego służącego uzupełnieniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w aplikacji EWOPIS, o zebrane dane i zapisanie pliku na nośniku cyfrowym dostarczonym przez Zamawiającego. Na terenie miasta Gorzów Wielkopolski znajduje się około 22 115 budynków, a w tym około 7 980 budynków mieszkalnych. Ewidencja gruntów i budynków zawiera niepełne dane budynkowe, a prowadzona jest w programie EWOPIS wersja 6. Część graficzną stanowi mapa numeryczna prowadzona w programie EWMAPA wersja 11
 7. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15
 8. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.24.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.24.15
 9. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.15
 10. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.18.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.18.15
 11. Prace geodezyjno - kartograficzne na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2015-2017
  Zamawiający: Miasto KOstrzyn nad Odrą, Kostrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2015-2017.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
  1.1. Podział nieruchomości ( bez rozgraniczenia ) - termin realizacji zadania 12 tygodni w przypadku podpunktu a) i b) oraz 9 tygodni w przypadku punktu c) i d):
  a) na dwie części z przekazaniem wypisów i wyrysów powstałych działek oraz z wyniesieniem podziału w terenie - ilość - 20 podziałów
  b) każda następna działka z przekazaniem wypisów i wyrysów oraz wyniesieniem podziału w terenie - ilość - 20 podziałów
  c) na dwie części z przekazaniem wypisów i wyrysów, bez wyniesienia podziału w terenie - ilość - 20 podziałów
  d) każda następna działka z przekazaniem wypisów i wyrysów, bez wyniesienia podziału w terenie - ilość - 20 podziałów
  1.2. Wznowienie granic działki - termin realizacji zadania 3 tygodnie
  a) za pierwszy punkt - ilość - 40 punktów
  b) za każdy następny punkt - ilość - 60 punktów
  1.3. Rozgraniczenie nieruchomości - termin realizacji zadania 12 tygodni
  a) rozgraniczenie do 4 punktów granicznych - ilość - 2
  b) za każdy następny punkt - ilość - 6 punktów
  1.4. Dokumentacja do celów prawnych ( bez pomiaru granic ) - termin realizacji zadania 3 tyg.
  a) wykaz zmian danych ewidencyjnych działki - ilość - 6 wykazów
  b) wykaz zmian danych ewidencyjnych i opisowych budynku - ilości 6 wykazów
  1.5. Prace inne ( ekspertyzy , opinie, pomiary kontrolne) - termin realizacji zadania 1 tydzień
  a) roboczogodzina geodety - ilość - 24 godziny
  b) roboczogodzina zespołu geodezyjnego - ilość - 8 godzin
  Przewidywana ilość poszczególnych prac geodezyjno - kartograficznych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w wyniku rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71222100-1 usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
  71354000-4 usługi sporządzania map
  71353200-9 usługi opomiarowania
 12. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.16.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.16.15
 13. Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Goleniów, TO Gryfino, TO Drawsko Pomorskie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Zadanie częściowe nr 1:
  Powiat Goleniów, województwo zachodniopomorskie - Oddział Terenowy Goleniów
  Zadanie częściowe nr 2:
  Powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie - Oddział Terenowy Gryfino
  Zadanie częściowe nr 3:
  Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - Oddział Terenowy Drawsko Pomorskie

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Goleniów, TO Gryfino, TO Drawsko Pomorskie powiat goleniowski, powiat gryfiński, powiat drawski.


  Zakres usług geodezyjnych obejmuje:
  a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów i wydzieleń działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,
  b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,
  c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,
  d) przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do ujawnienia podziałów, zmian powierzchni działek, opatrzonych klauzulą o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych:
  wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji w tym w szczególności zawierającej wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na przeprowadzenie postępowania w zakresie podziałów, wydzieleń nieruchomości,
  e) przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonanie zleconych prac geodezyjnych opatrzonych klauzulą o przyjęciu do zasobu:
  - dla podziałów w trybie gospodarki nieruchomościami (mapa podziału nieruchomości i wykaz zmian danych ewidencyjnych),
  - dla podziału w trybie kodeksu cywilnego (mapa podziału i wykaz zmian danych ewidencyjnych),
  - dla ustalenia linii brzegu (mapę projektu linii brzegu lub mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wykaz zmian danych ewidencyjnych),
  - dla wznowionych granic (wykaz zmian danych ewidencyjnych),
  - przeprowadzenie w razie konieczności rozpraw wodnoprawnych.
  f) dostarczenie Zamawiającemu informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków.

  1.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla:
  Zadanie częściowe nr 1- dot. TO Goleniów
  Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.1 do SIWZ.
  Zadanie częściowe nr 2- dot. TO Gryfino
  Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.2 do SIWZ.
  Zadanie częściowe nr 3 dot. TO Drawsko Pomorskie
  Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.3 do SIWZ.

  Zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 14. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.15
 15. usługi geodezyjne GO.SOP.016.11.15
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  usługi geodezyjne GO.SOP.016.11.15
 16. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.52.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.52.14
 17. Usługi geodezyjne GO. SOP.016.34.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO. SOP.016.34.14
 18. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.18.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.18.14
 19. Wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnych podziałów nieruchomości położonych na terenie miasta Gorzów Wielkopolski
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  1. WYKONAWCA będzie otrzymywał sukcesywnie z Wydziału Geodezji i Katastru zlecenia wykonania poszczególnych prac geodezyjnych, dotyczących określonych nieruchomości. Ilość i rodzaj zleconych prac ustala Wydziału Geodezji i Katastru. Nie będą zlecane wyrysy i wypisy nie wymagające weryfikacji w terenie. 2. Co najmniej 69 działek ewidencyjnych będzie wydzielanych w ramach regulacji pasów drogowych. Dlatego część przeznaczonych do podziału działek jest znacznej długości (np. ul.Śląska lub ul.Walczaka) Podziały te będą wykonywane na podstawie art.95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przy tych podziałach nie przewiduje się odszukiwania punktów granicznych przed podziałem. Liczba punktów granicznych, które powinny być wyznaczone i zastabilizowane po podziałach nie przekroczy liczby 30. 3. Wykonując zamówienie WYKONAWCA jest obowiązany: 1) przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości; 2) przeprowadzić analizę materiałów uzyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra¬ficznej (ODGK), w tym sprawdzić kameralnie, czy przebieg granic ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jest zgodny z przebiegiem wynikającym z dokumentów archiwalnych oraz obliczyć powierzchnie działek; 3) sprawdzić kameralnie, czy przebieg granic ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jest zgodny z przebiegiem ujawnionym w księdze wieczystej; 4) sporządzić wykazy synchronizacyjne dokumentujące zmiany danych ewidencyjnych zaistniałe od stanu ujawnionego w dokumentach stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości do aktualnego stanu ewidencyjnego; 5) sporządzić dokumentację umożliwiającą aktualizację bazy danych EGiB (w tym granic i powierzchni działek, rodzajów, granic i powierzchni użytków oraz położenia i powierzchni budynków) oraz aktualizację bazy danych BDOT500 w zakresie części przynależnych do budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 6) sporządzić dokumenty umożliwiające połączenie działek ewidencyjnych - jeżeli zlecenie obejmuje taki połączenie; 7) sporządzić wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, osobno dla każdej działki. 4. W wypadku zamówienia na wykonanie podziału nieruchomości WYKONAWCA jest obowiązany ponadto: 1) wykonać geodezyjny pomiar sytuacyjny elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla projektu podziału; 2) uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM szczegółowy przebieg planowanych linii podziału; 3) sporządzić po 1 egzemplarzu wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy katastralnej dla każdej działki przed podziałem (załączniki do dokumentacji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości); 4) na kopii mapy zasadniczej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, opracować projekt podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych i wykazami synchronizacyjnymi, w ilości po 4 + ilość stron egzemplarzy - osobno dla każdej działki ewidencyjnej - oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zatwierdzenia podziału; 5. Jeżeli będzie to uzasadnione specyfiką zlecenia WYKONAWCA może być obowiązany do: 1) sprawdzenia w terenie położenia wybranych szczegółów terenowych; 2) identyfikacji lub wyznaczenia i stabilizacji wskazanych punktów granicznych, należących do działek objętych podziałem lub przeznaczonych do połączenia z działkami wydzielonymi w wyniku podziału, a jeśli stabilizacja uległa zniszczeniu - do wznowienia znaków granicznych; 3) okazania właścicielom i ZAMAWIAJĄCEMU zidentyfikowanych, zastabilizowanych lub wznowionych zgodnie z punktem 2 znaków granicznych; 4) sporządzenia protokołów okazania, zawierających elementy wymienione w § 30 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 5) opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości - wstępny projekt podziału należy opracować na kopii mapy zasadniczej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, w ilości 3+ilość stron egz.- osobno dla każdej działki ewidencyjnej; 6) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie trwałymi znakami granicznymi z podcentrami a jeżeli warunki terenowe będą to uniemożliwiać - zamarkowania - wskazanych nowych punktów granicznych; 7) okazania właścicielom i nabywcom nieruchomości oraz ZAMAWIAJĄCEMU punktów granicznych opisanych w podpunkcie 6; 8) okazania punktów granicznych opisanych w podpunktach 2 i 6 nabywcom nieruchomości wyłonionym po wykonaniu dokumentacji podziałowej a przed końcem roku następnego po roku zakończenia zamówienia. 6. W wypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub położonej w obszarze zabytkowym WYKONAWCA jest obowiązany sporządzić 2 dodatkowe egzemplarze projektu podziału, a jeżeli będzie wykonywany wstępny projekt podziału - wstępnego projektu podziału.
 20. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.16.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Usługi geodezyjne GO.SOP.016.16.14
 21. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.10.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 22. Prace geodezyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Witnica w latach 2014-2015
  Zamawiający: Gmina Witnica, Witnica
 23. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.7.14
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 24. Usługi geodezyjne Go.SOP.016.55.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 25. Usługi geodezyjne Go.SOP.016.45.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 26. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z aktualizacją opisów topograficznych punktów poziomej osnowy szczegółowej i punktów poziomej osnowy pomiarowej położonych na obszarze poszczególnych jednostek ewidencyjnych: Kostrzyn nad Odrą, Witnica-miasto, Witnica-obszar wiejski, Lubiszyn
  Zamawiający: Powiat Gorzowski, Gorzów Wielkopolski
 27. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy m. Gorzowa Wlkp. wraz z adaptacją trwale stabilizowanej osnowy pomiarowej oraz jej przystosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352).
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 28. usługi geodezyjne GO.SOP.016.25.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 29. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.22.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 30. Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
  Zamawiający: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Strzelce Krajeńskie
 31. Wykonanie na terenie miasta Gorzów Wielkopolski wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, geodezyjnych podziałów oraz wznowień znaków granicznych i wyznaczeń punktów granicznych
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 32. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.14.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 33. Uslugi geodezyjne GO.SOP.016.10.13
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 34. Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2013 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
  Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, Międzyrzecz
 35. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.47.12
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 36. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.41.12
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 37. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.35.12
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 38. Wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych związanych ze: wznawianiem znaków granicznych, odtwarzaniem/wznawianiem znaków poziomej osnowy szczegółowej, ustalaniem granic nieruchomości oraz wykonywanie prac związanych z klasyfikacją gleboznawczą gruntów - dla zadań Starosty Gorzowskiego wynikających z art. 7 d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  Zamawiający: Powiat Gorzowski, Gorzów Wielkopolski
 39. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.28.12
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 40. Aktualizacja map cyfrowych
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
 41. ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA TERENÓW WIEJSKICH GMINY RZEPIN I GMINY GÓRZYCA
  Zamawiający: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, Słubice
 42. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 43. Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
  Zamawiający: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Strzelce Krajeńskie
 44. Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie zało-żenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 080703_2
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Sulęcin
 45. WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 0160.12.2012
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile, Piła
 46. Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2012 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
  Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, Międzyrzecz
 47. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.14.12
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 48. Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego
  Zamawiający: Powiat Krośnieński - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Krosno Odrzańskie
 49. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.8.2012
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 50. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 51. Usługi geodezyjne SOP-0160-56/11
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 52. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 53. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 54. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 55. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla terenu strzelnicy czołgowej poligonu Świętoszów, terenu lądowisk śmigłowców przy obiektach szkoleniowych poligonu Żagań - Świętoszów, rejonu budynków internatowych..
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
 56. Weryfikacja danych i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów 11- Zakanale, 12- Siedlice, 13- Zieleniec i 14- Karnin Miasta Gorzowa Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 57. Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Sulęcin
 58. Prace geodezyjne pod potrzeby Gminy w latach 2011-2013
  Zamawiający: Urząd Gminy w Bogdańcu, Bogdaniec
 59. Wykonanie na terenie miasta Gorzów Wielkopolski geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 60. SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W DĘBNIE, OBRĘB 5.
  Zamawiający: Gmina Dębno, Dębno
 61. Weryfikacja danych i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów 3- Wawrów, 4- Staszica i 10- Zamoście Miasta Gorzowa Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 62. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 63. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 64. Uslugi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 65. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 66. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 67. Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno
  Zamawiający: Urząd Gminy Deszczno, Deszczno
 68. Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2010r
  Zamawiający: Urząd Gminy w Bogdańcu, Bogdaniec
 69. Wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 70. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 71. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 72. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 73. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 74. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 75. Transformacja mapy zasadniczej Gorzowa Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 76. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 77. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 78. Weryfikacji projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów w 2009 roku na obszarze woj. lubuskiego
  Zamawiający: Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wielkopolski
 79. Wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 80. Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2009r.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Bogdańcu, Bogdaniec
 81. Prace geodezyjno - kartograficzne na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2009-2010
  Zamawiający: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyn

Inne osoby dla Adamczyk Grzegorz Dariusz (58 osób):