Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Gwidon

w KRS

Gwidon Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Gwidon
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Gronowo Górne (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jankowska Ilona Anna, Jankowska Mirosława Kazimiera, Jankowski Józef, Jankowski Paweł Dariusz, Lis Elżbieta Dorota, Mateusiak Bartosz Maciej, Łukasiewicz Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Coinquista S.A., Warszawa − KRS 0000757016
 2. Elbląski Klub Sportowy Start, Elbląg − KRS 0000280893
 3. Elbląski Klub Sportowy Start Elbląg S.A., Elbląg − KRS 0000706653
 4. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Im. Matki Teresy Z Kalkuty, Elbląg − KRS 0000039008
 5. Nasza Szkoła Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 W Gronowie Górnym, Gronowo Górne − KRS 0000005622
 6. Soen Sp. Z O.O., Gronowo Górne − KRS 0000166511
 7. Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu, Elbląg − KRS 0000003202
 8. Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski Mop 83 Sp. Z O.O., Gronowo Górne − KRS 0000107447

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fx Invest Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000441894
 2. Unilack Sp. Z O.O., Dorotowo − KRS 0000111824

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynku nr 2, 3, 33 na terenie kompleksu wojskowego w Wesołej
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zegrze
  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynku nr 2, 3, 33 na terenie kompleksu wojskowego w Wesołej
 2. Usługa sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych budynku nr 177 w kompleksie K-0951 Siedlce - Sprawa ZP.30.2016.
  Zamawiający: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, Mińsk Mazowiecki
  Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych budynków w kompleksie: K-0951 - budynek nr 177 o powierzchni miesięcznej 1163,04 m². Sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych tj: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia służbowe, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, szatnie, świetlice. Sprzątanie i utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego K-0951 o powierzchni miesięcznej 3732 m2 . Sprzątanie terenów zewnętrznych tj: sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników, sprzątanie i utrzymanie w czystości parkingów i zatok parkingowych, sprzątanie i utrzymanie w czystości placów i utwardzonych ciągów komunikacyjnych, sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zielonych i utwardzonych przyległych do granic kompleksów, sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zielonych..
 3. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 4. Usługa sprzątania w miejscowości Mrągowo teren administrowany przez Jednostkę Wojskową Nr 4352 Giżycko.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości pomieszczeń, na terenie administrowanym przez Jednostkę Wojskową nr 4352 w Giżycku SOI Giżycko (WOSZK Mrągowo). 1.Wymagania ogólne dotyczące systemu sprzątania: a)Powierzchnie wewnętrzne system dzienny (siedem dni w tygodniu) w godzinach pracy od 07.30 do 20.00. b)Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian godzin wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia. O każdej takiej zmianie - w uzgodnieniu z właściwym kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) - Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. c)ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość okresowego zakazu realizacji zamówienia z przyczyn wyższej konieczności (np. składanie oficjalnych wizyt, święta wojskowe itp.). Za realizację przedmiotu zamówienia w godzinach innych niż ustalone nie będzie przysługiwało WYKONAWCY dodatkowe wynagrodzenie. d)ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmniejszenia ilości sprzątanej powierzchni wewnętrznej z przyczyn np.: wyłączenia części budynku eksploatacji. W każdym wypadku należność za wykonaną usługę będzie rozliczona w przeliczeniu za m2. e) Czyszczenie żaluzji, rolet i verticali - czynność wykonywana na wezwanie kierownika SOI, w ciągu dziesięciu dni od dnia wymaganego jako rozpoczęcie prac. f)Terminy prac, które nie są wykonywane codziennie należy indywidualnie ustalać z użytkownikiem. 2.Sprzątanie powierzchni wewnętrznych. a)Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń służb dyżurnych w budynkach. b) Sprzątanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynkach. c)Sprzątanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych (podestów biegów schodowych i cokołów). d)Izby chorych, apteki, poczekalnie, sale chorych, gabinety, rejestracje. e) Hale sportowe. f) Basen i pomieszczenia przyległe. Czyszczenie żaluzji, rolet i verticali realizowane będzie na koszt Wykonawcy w ramach zawartej umowy. Za pranie nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Za szkody powstałe podczas demontażu verticali jak również powstałych podczas ich prania odpowiada Wykonawca. Zdejmowanie, zakładanie i demontaż vertikali Wykonawca realizuje siłami własnymi i na własny koszt. Zamawiający przewiduje stosowanie specjalistycznych technik mycia okien (wysięgnika koszowego, rusztowania, itp.). 4. Postanowienia końcowe: a)Osoby realizujące usługę utrzymania czystości powinny być ubrane w odzież ochronną z logo wykonawcy umieszczonym na widocznym miejscu odzieży. Sprzęt mechaniczny i elektryczny musi być oznakowany logo Wykonawcy. b)Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ścisłej tajemnicy danych, w jakich posiadanie wszedł przy okazji wykonywania przedmiotu umowy. Nie wolno mu bez zgody Zamawiającego ujawnić w szczególności organizacji pracy w obsługiwanych obiektach Wojskowych, zakresu, warunków i technologii prowadzonych prac dla osób trzecich i instytucji pod rygorem odpowiedzialności karnej. c)Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ścisłej tajemnicy danych, w jakich posiadanie wszedł przy okazji wykonywania przedmiotu umowy. Nie wolno mu bez zgody Zamawiającego ujawnić w szczególności organizacji pracy w obsługiwanych obiektach wojskowych, zakresu, warunków i technologii prowadzonych prac dla osób trzecich i instytucji pod rygorem odpowiedzialności karnej. d)Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie siły i środki oraz kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia z tytułu prowadzonych czynności. Wykonawca będzie dysponował taką ilością osób, która zapewni właściwą realizację usługi zgodnie z zawartą umową. e)Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy personel sprzątający w profesjonalny sprzęt komunalny do utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach. f)Wykonawca wyznaczy i dołączy w dniu podpisania umowy wykaz osób sprawujących nadzór z ramienia Wykonawcy z numerami telefonów, oddzielnie dla każdej części do stałego kontaktu z Zamawiającym i właściwym kierownikiem SOI w sprawach związanych z realizacją usługi. g)Upoważnionymi przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji rzeczowej umowy jest kierownik SOI Giżycko. h)Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca dostarczy do właściwego kierownika SOI kserokopię wykazu osób realizujących usługę wraz z kserokopiami świadectw bezpieczeństwa wymaganych przez Zamawiającego celem wyrobienia przepustek oraz ustalenia systemu wejść i wyjść z jednostek i instytucji wojskowych, w takim terminie, aby Wykonawca rozpoczął usługę zgodnie z podpisana umową. i)Środki chemiczne do czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji sprzątanych powierzchni wewnętrznych muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia wydane przez upoważnione instytucje do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Powyższe atesty muszą zostać dostarczone do właściwego kierownika SOI przed rozpoczęciem usługi. Zmiana środka chemicznego do utrzymania czystości każdorazowo spowoduje dostarczenie do właściwego kierownika SOI odpowiedniego atestu lub certyfikatu wydanego przez upoważnione instytucje. j)Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość nieodpłatnego poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do wykonania usługi i potrzeb socjalno-bytowych a także pojemniki na odpady komunalne pochodzące z pomieszczeń biurowych k)Zamawiający, w miarę posiadanych możliwości, w każdej miejscowości udostępni nieodpłatnie pomieszczenia przeznaczone do składowania sprzętu i środków czystości, ponadto, w miarę posiadanych możliwości, w każdej jednostce (instytucji) zostanie wyznaczone pomieszczenie socjalno bytowe. Przekazanie pomieszczeń nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i właściwego kierownika SOI. Wykonawca po zakończeniu trwania umowy ma obowiązek przekazania pomieszczenia Zamawiającemu w stanie pierwotnym (niepogorszonym). l)Ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji umowy Wykonawca usuwa na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub jego przedstawicielem Kierownikiem właściwej SOI. m)W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt o, Zamawiający usunie szkodę na koszt Wykonawcy i należność za jej usunięcie potrąci z kolejnych faktur wystawianych przez Wykonawcę bez wezwania do zapłaty zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. n)Za skutki spowodowane nienależytym wykonaniem lub nie wykonaniem obowiązków objętych umową, odpowiada Wykonawca, w tym za wszelkie szkody wywołane użyciem niewłaściwych środków i narzędzi, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów ppoż., bhp i sanitarnych. o)Zobowiązania do zapłaty osobom trzecim z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanym na terenie objętym umową z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi (w tym szczególnie właściwego utrzymania ciągów komunikacyjnych ) przyjmuje na siebie Wykonawca w całości. p)Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynniki, jakie składają się na realizację usługi, a w szczególności: koszt zakupu środków i materiałów do utrzymania czystości, koszt bieżącego uzupełniania papieru toaletowego, mydła, ręczników, odświeżaczy powietrza, itp. w toaletach, koszt zakupu i montażu uchwytów na papier toaletowy, uchwytów na ręczniki papierowe oraz dozowników do mydła, koszt zakupu (wynajmu) narzędzi i urządzeń technicznych służących, do realizacji usług, koszty sprzątania różnych rodzajów powierzchni, koszt dojazdów do miejsc realizacji usług, koszty osobowe i administracyjne (zatrudnienie personelu, prowadzenie dokumentacji, itp.), koszty ubezpieczeń, inne nie wyszczególnione wyżej koszty, które przewiduje ponieść Wykonawca w związku z realizacją zamówienia oraz wszelkie inne składniki cenotwórcze, wynikające z zakresu zlecenia oraz z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa lokalnego. w wycenie realizacji usługi nie należy uwzględniać kosztów użytkowania pomieszczeń, zużycia mediów (energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki) do celów socjalno-bytowych i technologicznych. q)Wykonawca zobowiązuje się stosować do poleceń Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu, w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia..
 5. Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3964, Warszawa
  Usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0023 przy ul 11 Listopada 17/19 bud 1,2,5,6,7,10, 3835 przy ul Nieświeskiej 54/56 bud 1,3,22,26,30,35,37, 0801 przy ul Ziemowita 51A bud 1, 0600 przy ul Mierosławskiego 22, 0589 przy ul Brechta 16 w Warszawie, administrowanych przez JW 3964. Powierzchnie wewnętrzne - 9469,50 m2 Powierzchnie zewnętrzne - 99650,50 m2 Powierzchnia zewnętrzna pasy ppoż. 1087,00 m2
 6. Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3964, Warszawa
  Usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0023 przy ul 11 Listopada 17/19 bud 1,2,5,6,7,10, 3835 przy ul Nieświeskiej 54/56 bud 1,22,30,35, 0801 przy ul Ziemowita 51A bud 1, 0600 przy ul Mierosławskiego 22, 0589 przy ul Brechta 16 w Warszawie, administrowanym przez JW. 3964. Ogólna powierzchnia sprzątania: Powierzchnie wewnętrzne - 9066,31 m2, Powierzchnie zewnętrzne - 100737,50 m2.
 7. Usługa utrzymania czystości systemem zleconym wraz ze specjalistycznym myciem okien w budynku szkoleniowym symulatora skoków spadochronowych ( HALO - HAHO) w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej administrowanym przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2014-2015 numer sprawy 50 /ZP/14
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia (numer sprawy 50/ZP/14) jest usługa utrzymywania czystości systemem zleconym wraz ze specjalistycznym myciem okien budynku szkoleniowego - symulatora skoków spadochronowych ( Halo - Haho ) w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej (o łącznej powierzchni 666,52 m 2 ) administrowanym przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2014-2015 r.
  Szczegółowy opis przedmotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 8-10 do SIWZ .
 8. Sprzątanie powierzchni biurowych w kompleksie wojskowym mieszczącym się przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
  Sprzątanie powierzchni biurowych w kompleksie wojskowym mieszczącym się przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
 9. Sprzątanie powierzchni biurowych w kompleksie wojskowym mieszczącym sie przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
  Sprzątanie powierzchni biurowych w kompleksie wojskowym mieszczącym się przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
 10. sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 marca 3 i ul. Poczty Gdańskiej 19 oraz w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Malborku, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3 i ul. Poczty Gdańskiej 19 oraz w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28:

  -budynek przy ul. Poczty Gdańskiej 19 w Malborku / pow. uż. 893,11 m2 /
  w tym:
  pokoje biurowe 399,47 m2
  sale rozpraw 185,09 m2
  korytarze i kl.schodowa 271,50 m2
  pomieszczenia WC (6) 37,05 m2

  - budynek przy ul. 17 Marca 3 w Malborku /pow. uż. 1.591,22 m2/
  w tym:
  pokoje biurowe 672,50 m2
  sale rozpraw 361,52 m2
  korytarze i kl.schodowa 499,80 m2
  pomieszczenia WC (10) 57,40 m2

  - budynek przy ul. Warszawskiej 28 w Nowym Dworze Gdańskim /pow.uż. 354,90 m2/
  W tym:
  pokoje biurowe 155,10 m2
  korytarze 101,20 m2
  archiwum 63,10 m2
  pomieszczenia WC (6) 35,50 m2.


  Sprzątanie obejmuje codziennie:
  ścieranie kurzu z parapetów, drzwi i mebli wraz z ich konserwacją
  zamiatanie i mycie podłóg
  odkurzanie wykładzin dywanowych i dywanów
  obmiatanie ścian z kurzu i pajęczyn
  czyszczenie, mycie i dezynfekowanie sanitariatów
  systematyczne opróżnianie popielniczek i koszy biurowych oraz koszy w łazienkach wraz z każdorazową wymianą worków na śmieci
  sprzątanie klatki schodowej i korytarza

  Sprzątanie obejmuje okresowo:
  mycie parapetów i drzwi raz w tygodniu
  wyposażanie toalet w kostki zapachowe po każdym zużyciu
  wyposażanie toalet w mydło zapachowe z lanoliną, papier toaletowy biały do pojemników i ręczniki papierowe składane białe dwuwarstwowe -/natychmiast po wyczerpaniu/
  mycie okien 2 razy w roku: 1-wszy raz do 30.04.2014 r., 2-gi raz do 31.10.2014 r.
  pranie na mokro dywanów i wykładzin podłogowych oraz mebli tapicerowanych raz w roku
  sprzątanie archiwum, strychu i pomieszczeń technicznych na żądanie zamawiającego nie częściej jednak niż 2 razy w roku
  mycie posadzki na korytarzach sądu przy użyciu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia terakoty raz na kwartał.
  mycie i konserwacja drzwi wejściowych do budynków sądu 1 raz w miesiącu
 11. WYKONANIE USŁUGI SPRZĄTANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: BEMOWO PISKIE, SZEROKI BÓR, ORZYSZ, EŁK
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń, zewnętrznych (dróg, chodników, placów - płaszczyzn utwardzonych), utrzymanie czystości terenów zewnętrznych przylegających do kompleksu wojskowego Zestawienie powierzchni zawarto w załączniku nr 3.

  1. Wymagania ogólne dotyczące systemu sprzątania:
  1.1 Usługi w zakresie utrzymania powierzchni wewnętrznych, realizowane będą
  w systemie dziennym (pięć dni w tygodniu), w godzinach pracy od 07.30 do 15.30 w dni robocze.
  1.2 Usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych , realizowane będą w systemie dziennym (pięć dni w tygodniu) w godzinach pracy od 07.30 do 15.30 w dni robocze.
  1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian godzin wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  O każdej takiej zmianie - w uzgodnieniu z właściwym kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) - Zamawiający powiadomi Wykonawcę
  w formie pisemnej, co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.
  1.4 Do składowania zebranych liści, pochodzących ze sprzątanych powierzchni zewnętrznych, Wykonawca zabezpieczy własne pojemniki - kontenery.
  1.5 Zebrane w pojemnikach - kontenerach odpady Wykonawca wywiezie
  z terenu jednostki (instytucji) wojskowej na własny koszt i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1.6 Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia usług na obiektach objętych niniejszym zamówieniem przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy, w dni wolne od pracy bądź też w godzinach innych niż ustalone (poza przyjętymi godzinami pracy), z przyczyn np.: świąt wojskowych, oficjalnych wizyt, ćwiczeń, szkoleń wojskowych itp. Za świadczenie usługi w tych dniach i poza przyjętymi godzinami pracy, nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
  1.7 Zamawiający przewiduje możliwość okresowego zakazu realizacji zamówienia z przyczyn wyższej konieczności (np. składanie oficjalnych wizyt, święta wojskowe itp.). Za realizację przedmiotu zamówienia w godzinach innych niż ustalone (poza przyjętymi godzinami pracy), nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
  1.8 Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości sprzątanej powierzchni zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej z przyczyn
  np.: wyłączenia części budynku z eksploatacji. W takim wypadku, należność za wykonaną usługę będzie pomniejszona proporcjonalnie o wynik stosunku cen jednostkowych brutto ujętych w zestawieniu cenowym do metrów powierzchni wyłączonej.
  1.9 Terminy prac, które nie są wykonywane codziennie należy indywidualnie ustalać z użytkownikiem.
 12. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH KUBATUROWYCH
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania porządku, czystości w obiektach kubaturowych: pomieszczenia o klauzuli ZASTRZEŻONE - Grudziądz w kompleksie wojskowym przy ul. Legionów zgodnie z załączonymi kartami budynków i pomieszczenia o klauzuli POUFNE - Grudziądz w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera zgodnie z załączonymi kartami budynków w umowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres świadczenia usługi znajduje się w zawartej umowie. Umowa obowiązuje od 01.12.2013 r. do 30.11.2015 r.
 13. Usługa porządkowa w postaci sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych na terenie kompleksów JW1131 Mińsk Mazowiecki, JW 4228 Skład Życzyn oraz Garnizonu Siedlce administrowanych przez JW1131 Mińsk Mazowiecki - Sprawa ZP/19/2013.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Część nr 1 Usługa porządkowa w postaci sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych na terenie kompleksów JW. 1131 Mińsk Mazowiecki. Ogółem całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi: 173 572,00 m2 W ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZI: - usuwanie wszelkich nieczystości z zieleni niskiej tj. trawy (śmieci, połamanych gałęzi, liści itp.); - grabienie liści, pielenie i pielęgnacja rabatek, klombów i kwiatów, przycinanie krzewów, przycinanie i pielęgnacja żywopłotów, zbieranie gałęzi, usuwanie wszelkich nieczystości, wykładanie torfem lub korą miejsc przeznaczonych do nasadzeń kwiatów ( materiał zabezpiecza Zamawiający); - zabezpieczenie roślin zagrożonych przemarznięciem na czas zimy; - koszenie trawy 1 x w miesiącu. W przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu trawy wskutek nieprzewidzianych warunków atmosferycznych dopuszczalne jest dodatkowe koszenie trawy jednakże nie częściej niż 2 x miesiącu; - decyzję o dodatkowym koszeniu podejmuje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem terenu. Za dodatkowe koszenie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; - podlewanie trawników i terenów zielonych (wodę zabezpiecza Zamawiający); - w miarę potrzeb dosiewanie trawy, sadzenie kwiatów i roślin ozdobnych (materiał zabezpiecza Zamawiający); - nawożenie środkami chwastobójczymi i mineralnymi (materiał zabezpiecza Zamawiający); Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem wykonywać w podanym niżej zakresie i terminach: Koszenie, grabienie, sprzątanie terenów zielonych w kompleksie 0115, 0799, 6031,1023 : - przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 730 do 1530 (od poniedziałku do piątku). Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - koszenia trawy na terenie kompleksów, zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem; - zgrabienia, załadunku do własnych kontenerów i wywozu skoszonego materiału w terminie nie przekraczającym 3 dni od rozpoczęcia koszenia; - uprzątnięcie terenu po zakończeniu każdego koszenia i grabienia; - ustalenie z przedstawicielem infrastruktury dokładnej lokalizacji terenów przeznaczonych do koszenia, terminów wykonania przedmiotu umowy oraz innych szczegółów dotyczących jego realizacji (akceptuje Szef Infrastruktury); - informowania Zleceniodawcy o wszelkich opóźnieniach w wykonywaniu prac wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej; - dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości koszonej i grabionej powierzchni z przyczyn np.: wyłączenia terenu z eksploatacji; - należność za wykonaną usługę będzie rozliczona w przeliczeniu za m2; - dopuszcza się możliwość dodatkowego świadczenia usług przez Zleceniobiorcę w ramach zawartej umowy w dni wolne od pracy bądź też w godzinach nadliczbowych z przyczyn np.; świąt wojskowych, oficjalnych wizyt itp. Za świadczenie usług w tych dniach i godzinach nadliczbowych nie będzie przysługiwało wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; - Dopuszcza się możliwość okresowego zakazu realizacji zamówienia z przyczyn wyższej konieczności (np. składanie oficjalnych wizyt, święta wojskowe itp.). Za realizację przedmiotu zamówienia w godzinach innych niż ustalone nie będzie przysługiwało zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie. - W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wykonawca wyposaży personel w profesjonalny sprzęt (w niezbędnych ilościach i na własny koszt) . - Zamawiający wyznaczy swojego pracownika do stałego kontaktu z wykonawcą w sprawach związanych z realizacją zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest do: - przedstawienia imiennego wykazu pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia ( przed podpisaniem umowy); - przedstawienia wykazu pojazdów których wjazd na teren danego kompleksu do realizacji zamówienia jest niezbędny ( przed podpisaniem umowy); - Nadzór musi być zapewniony w sposób skuteczny i ciągły na czas wykonywania usługi objętej niniejszym postępowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonywanych prac przy możliwym współudziale wykonawcy. - Do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga minimum 10 osób w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych. Usługa sprzątania świadczona będzie przez 8 godzin dziennie WYMAGANY SPRZĘT DO KOSZENIA TRAW: Ciągnik rolniczy z kosiarką - 2 szt Kosy spalinowe - 10 szt Kosiarki spalinowe z koszem - 4 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia trawy skoszonej - 1 szt WYMAGANY SPRZĘT DO GRABIENIA LIŚCI Zamiatarka spalinowa-dmuchawa - 4 szt Grabie ręczne - 10 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia liści zgrabionych - 1 szt Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania sprzętu o napędzie elektrycznym do koszenia, sprzątania terenu zewnętrznego z powodu braku wyprowadzonych na zewnątrz budynków gniazd umożliwiających podłączenie do sieci elektrycznej oraz zagrożenia ppoż. - Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenach objętych przedmiotem zamówienia. Część nr 2 Usługa porządkowa w postaci sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych na terenie kompleksów JW. 4228 Skład Życzyn administrowanych przez JW 1131 Mińsk Mazowiecki. Ogółem całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi: 141 216 m2 W ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZI: - usuwanie wszelkich nieczystości z zieleni niskiej tj. trawy (śmieci, połamanych gałęzi, liści itp.); - grabienie liści, pielenie i pielęgnacja rabatek, klombów i kwiatów, przycinanie krzewów, przycinanie i pielęgnacja żywopłotów, zbieranie gałęzi, usuwanie wszelkich nieczystości, wykładanie torfem lub korą miejsc przeznaczonych do nasadzeń kwiatów ( materiał zabezpiecza Zamawiający); - zabezpieczenie roślin zagrożonych przemarznięciem na czas zimy; - koszenie trawy 1 x w miesiącu. W przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu trawy wskutek nieprzewidzianych warunków atmosferycznych dopuszczalne jest dodatkowe koszenie trawy jednakże nie częściej niż 2 x miesiącu; - decyzję o dodatkowym koszeniu podejmuje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem terenu; - za dodatkowe koszenie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; - podlewanie trawników i terenów zielonych (wodę zabezpiecza Zamawiający); - w miarę potrzeb dosiewanie trawy, sadzenie kwiatów i roślin ozdobnych (materiał zabezpiecza Zamawiający); - nawożenie środkami chwastobójczymi i mineralnymi (materiał zabezpiecza Zamawiający); Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem wykonywać w podanym niżej zakresie i terminach: Koszenie, grabienie, sprzątanie terenów zielonych w kompleksie 0315 i 0507 : przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku). Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - koszenia trawy na terenie kompleksów, zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem; - zgrabienia, załadunku do własnych kontenerów i wywozu skoszonego materiału w terminie nie przekraczającym 3 dni od rozpoczęcia koszenia; - uprzątnięcie terenu po zakończeniu każdego koszenia i grabienia; - ustalenie z przedstawicielem infrastruktury dokładnej lokalizacji terenów przeznaczonych do koszenia, terminów wykonania przedmiotu umowy oraz innych szczegółów dotyczących jego realizacji (akceptuje Szef Infrastruktury); - informowania Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w wykonywaniu prac wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej; - dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości koszonej i grabionej powierzchni z przyczyn np.: wyłączenia terenu z eksploatacji; - należność za wykonaną usługę będzie rozliczona w przeliczeniu za m2; - dopuszcza się możliwość dodatkowego świadczenia usług przez Zleceniobiorcę w ramach zawartej umowy w dni wolne od pracy bądź też w godzinach nadliczbowych z przyczyn np.; świąt wojskowych, oficjalnych wizyt itp.; - Za świadczenie usług w tych dniach i godzinach nadliczbowych nie będzie przysługiwało wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; - dopuszcza się możliwość okresowego zakazu realizacji zamówienia z przyczyn wyższej konieczności (np. składanie oficjalnych wizyt, święta wojskowe itp.). Za realizację przedmiotu zamówienia w godzinach innych niż ustalone nie będzie przysługiwało zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie. - W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wykonawca wyposaży personel w profesjonalny sprzęt (w niezbędnych ilościach i na własny koszt); - Zamawiający wyznaczy swojego pracownika do stałego kontaktu z wykonawcą w sprawach związanych z realizacją zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest do: - przedstawienia imiennego wykazu pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia ( przed podpisaniem umowy); - przedstawienia wykazu pojazdów których wjazd na teren danego kompleksu do realizacji zamówienia jest niezbędny ( przed podpisaniem umowy); - Nadzór musi być zapewniony w sposób skuteczny i ciągły na czas wykonywania usługi objętej niniejszym postępowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonywanych prac przy możliwym współudziale wykonawcy; - Do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga minimum 6 osób w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych. Usługa sprzątania świadczona będzie przez 8 godzin dziennie; WYMAGANY SPRZĘT DO KOSZENIA TRAW: Ciągnik rolniczy z kosiarką - 1 szt Kosy spalinowe - 6 szt Kosiarki spalinowe z koszem - 2 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia trawy skoszonej - 1 szt WYMAGANY SPRZĘT DO GRABIENIA LIŚCI: Zamiatarka spalinowa-dmuchawa - 2 szt Grabie ręczne - 4 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia liści zgrabionych - 1 szt Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania sprzętu o napędzie elektrycznym do koszenia, sprzątania terenu zewnętrznego z powodu braku wyprowadzonych na zewnątrz budynków gniazd umożliwiających podłączenie do sieci elektrycznej oraz zagrożenia ppoż. - Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenach objętych przedmiotem zamówienia. Część nr 3 Usługa porządkowa w postaci sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych w Garnizonie Siedlce administrowanych przez JW1131 Mińsk Mazowiecki Ogółem całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi: 119 392,00 m2 W ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZI: - usuwanie wszelkich nieczystości z zieleni niskiej tj. trawy (śmieci, połamanych gałęzi, liści itp.); - grabienie liści, pielenie i pielęgnacja rabatek, klombów i kwiatów, przycinanie krzewów, przycinanie i pielęgnacja żywopłotów, zbieranie gałęzi, usuwanie wszelkich nieczystości, wykładanie torfem lub korą miejsc przeznaczonych do nasadzeń kwiatów ( materiał zabezpiecza Zamawiający); - zabezpieczenie roślin zagrożonych przemarznięciem na czas zimy; - koszenie trawy 1 x w miesiącu. W przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu trawy wskutek nieprzewidzianych warunków atmosferycznych dopuszczalne jest dodatkowe koszenie trawy jednakże nie częściej niż 2 x miesiącu; - decyzję o dodatkowym koszeniu podejmuje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem terenu. Za dodatkowe koszenie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; - podlewanie trawników i terenów zielonych (wodę zabezpiecza Zamawiający); - w miarę potrzeb dosiewanie trawy, sadzenie kwiatów i roślin ozdobnych (materiał zabezpiecza Zamawiający); - nawożenie środkami chwastobójczymi i mineralnymi (materiał zabezpiecza Zamawiający), Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem wykonywać w podanym niżej zakresie i terminach: Koszenie, grabienie, sprzątanie terenów zielonych w kompleksie 951, 952, 960 : - przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 730 do 1530 (od poniedziałku do piątku). Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - koszenia trawy na terenie kompleksów, zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem; - zgrabienia, załadunku do własnych kontenerów i wywozu skoszonego materiału w terminie nie przekraczającym 3 dni od rozpoczęcia koszenia; - uprzątnięcie terenu po zakończeniu każdego koszenia i grabienia; - ustalenie z przedstawicielem infrastruktury dokładnej lokalizacji terenów przeznaczonych do koszenia, terminów wykonania przedmiotu umowy oraz innych szczegółów dotyczących jego realizacji (akceptuje Szef Infrastruktury) - informowania Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w wykonywaniu prac wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej; - dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości koszonej i grabionej powierzchni z przyczyn np.: wyłączenia terenu z eksploatacji. - należność za wykonaną usługę będzie rozliczona w przeliczeniu za m2; - dopuszcza się możliwość dodatkowego świadczenia usług przez Zleceniobiorcę w ramach zawartej umowy w dni wolne od pracy bądź też w godzinach nadliczbowych z przyczyn np.; świąt wojskowych, oficjalnych wizyt itp. Za świadczenie usług w tych dniach i godzinach nadliczbowych nie będzie przysługiwało wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; - dopuszcza się możliwość okresowego zakazu realizacji zamówienia z przyczyn wyższej konieczności (np. składanie oficjalnych wizyt, święta wojskowe itp.). Za realizację przedmiotu zamówienia w godzinach innych niż ustalone nie będzie przysługiwało zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie; - W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wykonawca wyposaży personel w profesjonalny sprzęt (w niezbędnych ilościach i na własny koszt) . - Zamawiający wyznaczy swojego pracownika do stałego kontaktu z wykonawcą w sprawach związanych z realizacją zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest do: - przedstawienia imiennego wykazu pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia ( przed podpisaniem umowy); - przedstawienia wykazu pojazdów których wjazd na teren danego kompleksu do realizacji zamówienia jest niezbędny ( przed podpisaniem umowy); - Nadzór musi być zapewniony w sposób skuteczny i ciągły na czas wykonywania usługi objętej niniejszym postępowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonywanych prac przy możliwym współudziale wykonawcy; - Do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga minimum 6 osób w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych. Usługa sprzątania świadczona będzie przez 8 godzin dziennie. WYMAGANY SPRZĘT DO KOSZENIA TRAW: Ciągnik rolniczy z kosiarką - 1 szt Kosy spalinowe - 6 szt Kosiarki spalinowe z koszem - 2 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia trawy skoszonej - 1 szt WYMAGANY SPRZĘT DO GRABIENIA LIŚCI: Zamiatarka spalinowa-dmuchawa - 2 szt Grabie ręczne - 6 szt Samochód z kontenerem do wywiezienia liści zgrabionych - 1 szt Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania sprzętu o napędzie elektrycznym do koszenia, sprzątania terenu zewnętrznego z powodu braku wyprowadzonych na zewnątrz budynków gniazd umożliwiających podłączenie do sieci elektrycznej oraz zagrożenia ppoż. - Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenach objętych przedmiotem zamówienia
 14. Usługa stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0046 przy ul Bystra 1 w bud 1,2,3,19 w Warszawie, administrowanym przez JW. 3964
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3964, Warszawa
  Sprzątanie powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0046 przy ul Bystra 1 w bud 1,2,3,19 w Warszawie, administrowanym przez JW. 3964. 1. Powierzchnie wewnętrzne - 1 202,50 m2 2. Powierzchnie zewnętrzne - 137 000,00 m2.
 15. Świadczenie usług sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych Przedmiot główny: CPV: 90.91.12.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Usługi sprzątania budynków Przedmioty dodatkowe: CPV: 90.91.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: usługi sprzątania 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzątanie we wskazanych poniżej budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych: A. w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Elblągu B. w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 w Elblągu C. w budynku przy ul. Łączności 2 w Elblągu D. w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, E. w pomieszczeniach Departamentu Społecznego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 w Elblągu, F. w pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4 w Elblągu, G. w Kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha 3-4 w Elblągu, H. w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 w Elblągu I. w pomieszczeniach Departamentu Sportu, Miejskiego Konserwatora Zabytków, referatów Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu J. w budynku Brama Targowa ul. Stary Rynek w Elblągu K. w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1. Sprzątanie codzienne obejmować będzie: A. budynek główny przy ul. Łączności 1: 1) pokoje biurowe: a) Sala Obsługi Interesantów, punkt informacyjny, pomieszczenie centrali telefonicznej Urzędu b) od pokoju 100 do pokoju 122, c) od pokoju 200 do pokoju 231 d) od pokoju 302 do pokoju 318 e) od pokoju 400 do pokoju 424 2) sale konferencyjne: nr 300, 300A 3) toalety: a) 1 toaleta (1 oczko) i natrysk w przyziemiu (warsztat) b) 1 toaleta naprzeciwko pokoju 105 (2 oczka) c) 2 toalety na półpiętrze przy pokoju 122 (4 oczka) d) 1 toaleta przy pokoju 209 (1 oczko) e) 1 toaleta naprzeciwko pokoju 213 (2 oczka) f) 2 toalety na półpiętrze przy pokoju 231 (4 oczka) g) 2 toalety naprzeciwko pokoju 302 (2 oczka) h) toalety naprzeciwko pokoju 424 (3 oczka) i) toalety przy pokoju 409 (3 oczka) j) toaleta przy klatce schodowej na poziomie 400 (1 oczko) 4) ciągi komunikacyjne a) korytarze, b) klatki schodowe c) poczekalnie d) hole e) schody wewnętrzne i zewnętrzne f) łącznik g) wejście do wind h) windy - drzwi, kabiny i szyby (utrzymanie bieżące) pomieszczenia Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych 1) 6 pomieszczeń biurowych 2) 1 pomieszczenie magazynowe 3) 1 toaleta (1 oczko) 4) 1 pomieszczenie socjalne 5) korytarz, schody wewnętrzne pomieszczenia Departament Urbanistyki i Architektury (wejście od ul. Łączności 1) 1) pokoje biurowe - 5 pomieszczeń od pokoju 1 do pokoju 4, 2) pomieszczenia biurowe Referatu Urbanistyki 3) wieża - 4 pomieszczenia 3 pokoje i 1 pokój pracowni projektowej, 4) toaleta w piwnicy (1 oczko) 5) korytarze, klatka schodowa B. pomieszczenia w budynku nowego skrzydła UM - wejście od ulicy Kosynierów Gdyńskich 24: 1) pokoje biurowe: a) od pokoju 92 do pokoju 99, b) od pokoju 124 do pokoju 141, c) od pokoju 232 do pokoju 248, 2) toalety: 6 toalet, po 2 na każdej kondygnacji, (6 oczek), 3) ciąg komunikacyjny: a) korytarze, b) klatka schodowa c) dojście do windy C. pomieszczenia w budynku przy ul. Łączności 2: 1) pokoje biurowe: a) 5 pomieszczeń - parter b) 7 pomieszczeń - I piętro c) 4 pomieszczenia - poddasze 2) toalety a) 1 toaleta - parter (2 oczka) b) 1 toaleta - I piętro (2 oczka) c) 1 toaleta - II piętro, (2 oczka) 3) pomieszczenie socjalne 4) ciąg komunikacyjny a) korytarze b) klatkę schodową c) poczekalnię d) przedsionki e) schody zewnętrzne D. pomieszczenia MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 1) pokoje biurowe pokoje nr 2, 4 do pokoju 7 2) 1 toaleta - 2 oczka 3) Korytarz E. pomieszczenia w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 (Departament Społeczny) 1) pokoje biurowe - 13 pomieszczeń 2) 3 toalety (3 oczka) 3) ciąg komunikacyjny: korytarze, schody zewnętrzne F. pomieszczenia Referatu Obsługi Kierowców w budynku PKS przy Pl. Dworcowym 4 1) 6 pomieszczeń biurowych 2) sala obsługi 3) pomieszczenie socjalne 4) pomieszczenia archiwum 5) poczekalnia 6) toaleta (1 oczko) G. pomieszczenia w budynku przy ul. Św. Ducha 3- 4 (Kamieniczki) 1) pomieszczenie biurowe 2) pomieszczenia gospodarcze, szatnia 3) toalety (6 oczek) 4) sala ślubów 5) ciągi komunikacyjne: hol, schody, korytarz, antresola 6) teren przyległy od strony wejścia do budynku H. pomieszczenia Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 1) 11 pomieszczeń biurowych 2) sala obsługi 3) poczekalnia 4) 2 pomieszczenie socjalne 5) 3 toalety (3 oczka) 6) korytarz 7) schody wejściowe, podest 8) pomieszczenie ochrony Łącznie ok.353 m2, w tym: ok.112 m2 tarkett, ok.177 m2 gres, ok. 64 m2 PCV. I. pomieszczenia Departamentu Sportu, Miejskiego Konserwatora Zabytków, referatów Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu 1) 18 pomieszczeń biurowych 2) ciągi komunikacyjny: przedsionek, hol, klatka schodowa, schody 3) toalety (4 oczka) 4) teren przyległy J. teren przyległy do budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek - 158 m2 K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 1) 20 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. ok. 503 m2 2) przestrzeń wystawowa o łącznej pow. ok. 226 m2 3) ciągi komunikacyjne o łącznej pow. ok. 766 m2 obejmujące patia, przedsionki, przedproża, podcienie, wiatrołapy, korytarze, antresole, hole, schody wewnętrzne, kabiny i drzwi wind 4) klatki schodowe o łącznej pow. ok. 186 m2 - schody, poręcze, korytarze klatek 5) 8 pomieszczeń sanitarnych o łącznej pow. ok. 54 m2 (10 umywalek, 16 oczek) 6) 5 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. ok. 39 m2 (3 zlewozmywaki) 7) teren przyległy do budynku Ratusza Staromiejskiego Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania codziennego, z wyłączeniem budynków Ratusza Staromiejskiego i Departamentu Świadczeń Rodzinnych: 11099,50 m2, w tym: ok. 477 m2 powierzchni pokrytej panelami podłogowymi, ok. 939 m2 powierzchni pokrytej klepką drewnianą, parkietem, ok. 17 m2 powierzchni pokrytej deskami, ok. 1224 m2 powierzchni pokrytej kostką i płytami granitowymi, ok. 4546 m2 powierzchni pokrytej wykładziną dywanową, ok. 1274 m2 powierzchni pokrytej wykładziną typu tarkett, ok. 2301,50 m2 powierzchni pokrytej lastrykiem, ok. 50 m2 powierzchni pokrytej PCV, ok. 185 m2 pow. pokrytej gresem, 22 m2 powierzchni pokrytej panelami drewnianymi i ok. łącznie 64 m2 posadzki pokrytej innymi rodzajami pokryć. Łączna powierzchnia sprzątania codziennego obejmuje: 1) pokoje biurowe - ok. 6550 m2, w tym ok.: 67,77% wykładziny dywanowe, 4439 m2 11,85% parkiet, 776 m2 13,11% wykładzina tarkett, 859 m2 6,93% PCV, gres i panele podłogowe, 454 m2 0,34% Panele drewniane - 22 m2 2) toalety - ok. 325 m2 - gres i lastriko 3) gospodarcze - 55,50 m2, w tym ok.: 63,10% gres 35 m2 30,60% płyty granitowe 17 m2 6,30% Lastriko - 3,5 m2 4) sale konferencyjne pokryte parkietem ok. 93 m2 5) pomieszczenia wystawowe - ok. 226 m2 pokryte płytami granitowymi 6) ciągi, pomieszczenia oraz obszary o charakterze komunikacyjnym - ok. 3850 m2, w tym ok.: 53,80% lastriko 2073 m2 1,2% klepka drewniania 45 m2 2% gres 76 m2 25,50% płyty i kostka granitowe 981 m2 2,8% wykładzina dywanowa 107 m2 10,80% wykładzina typu tarkett 415 m2 1,20% panele podłogowe 47 m2 0,60% Parkiet - 25 m2 0,40% Podłoga z desek - 17 m2 1,70% inne 64 m2 Tereny przyległe do obiektów Urzędu Miejskiego - ok. 883 m2: 1) Brama Targowa - ok. 158 m2 2) Kamieniczki - ok. 106 m2 3) Ratusz Staromiejski - ok. 478 m2 4) Budynek Jaśminowa 11 - ok. 33 m2 5) Budynek Czerwonego Krzyża 2 - ok. 70 m2 6) Pomieszczenia MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 - ok. 38 m2 3.2. Sprzątanie 2 razy w tygodniu: A. budynek główny przy ul. Łączności 1 (każdorazowo przed i po sesji Rady Miejskiej): 1) sala 301 o pow. ok. 257 m2 G. pomieszczenia w budynku przy ul. Św. Ducha 3-4: 1) sala ślubów o pow. ok. 141 m2 2) pomieszczenie biurowe o pow. ok. 15 m2 3) sień zabytkowa o pow. ok. - 139 m2 4) toalety o łącznej pow. ok. 35 m2 (5 oczka) 5) szatnia o pow. ok. - 32 m2 6) pomieszczenie gospodarcze i gastronomiczne o łącznej pow. ok. 53 m2 7) ciąg komunikacyjny o łącznej pow. ok.: 100 m2 schody, obejmujący przedproża, hol, klatkę schodową, przedsionek, 8) schody i antresola - 69 m2 termin sprzątania każdorazowo ustalony z Urzędem Stanu Cywilnego zgodne z harmonogramem udzielania ślubów. K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25: 1) 1 pomieszczenie biurowe o łącznej pow. ok. 36 m2 2) 4 sale wielofunkcyjne o łącznej pow. ok. 504 m2 3) 5 pomieszczeń sanitarnych o łącznej pow. ok. 20 m2 - 5 umywalek, 1 natrysk, 4 wanny, 5 oczek 4) 9 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. ok. 117 m2 - 4 zlewozmywaki 5) 4 pokoje gościnne o łącznej pow. ok. 95 m2 L. Pomieszczenia (schody i taras widokowy) w budynku Brama Targowa - 137 m2 Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 2 razy w tygodniu: 1613 m2, z czego: ok. 20 m2 posadzki cementowej, ok. 415 m2 powierzchni pokrytej klepką drewnianą, parkietem, ok. 330 m2 powierzchni pokrytej gresem, ok. 128 m2 powierzchni płytami granitowymi, ok. 139 m2 posadzki pokrytej płytami marmurowymi, ok. 566 m2 powierzchni pokrytej wykładziną dywanową, ok. 15 m2 panele podłogowe. Łączna powierzchnia sprzątania 2 razy w tygodniu obejmuje: 1) pokój biurowy o pow. ok. 36 m2 pokrytej płytami granitowymi 2) pomieszczenie biurowe o pow. ok. 15 m2 panele podłogowe 3) sala ślubów o pow. ok. 141 m2 pokrytej parkietem, 4) pomieszczenie sanitarne o łącznej pow. ok. 51 m2 pokrytej gresem 5) gospodarcze o łącznej pow. 223 m2, w tym ok.: 9% posadzka cementowa, 20 m2 91% gres, 203 m2 6) sale konferencyjne o łącznej pow. ok. 761 m2, w tym ok.: 61,90% wykładziny dywanowe 471 m2 26% parkiet 198 m2 12,10% płyty granitowe 92 m2 7) pomieszczenia gościnne o łącznej pow. ok. 95 m2, pokrytej wykładziną dywanową 8) ciągi, pomieszczenia oraz obszary o charakterze komunikacyjnym o łącznej pow. ok. 291 m2, tym ok.: 26,10% klepka drewniana 76 m2 26,10% gres 76 m2 47,80% płyty marmurowe 139 m2 3.3. Sprzątanie 1 raz w tygodniu: budynek główny przy ul. Łączności 1: magazyn materiałów biurowych - wykładzina PCV i posadzka betonowa o łącznej powierzchni 103,10 m2 3.4. Sprzątanie 1 raz w miesiącu: H. pomieszczenia Wydziału Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 1) archiwum 2) schody prowadzące do archiwum Łącznie ok. 90 m2 (gres). K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25: 1) 7 pomieszczeń technicznych o łącznej pow. ok. 473 m2 2) ciąg komunikacyjny - schody techniczne o pow. ok. 7 m2 3) dach szklany podwieszany nad wejściem bocznym do budynku 4) szyb przeszklony windy (od strony zewnętrznej) Łączna powierzchnia do sprzątania raz w miesiącu: ok. 570 m2, z czego: posadzka betonowa 473 m2, gres 97 m2. 3.5. Sprzątanie 1 raz w trakcie trwania umowy: Archiwa: 1) ksiąg poniemieckich i dokumentów zbiorczych (USC) 2) Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 3) Urzędu Miejskiego 4) Departamentu Spraw Obywatelskich 5) przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz klatka schodowa i schody Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 1 raz w trakcie trwania umowy: ok. 402 m2 - posadzki betonowe, lastriko, gress. 3.6. Mycie okien i szklenia wind 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 1) okna i przeszklenia parteru w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 (lit. K wykazu) oraz okien w pokojach gościnnych, 2) przeszklenia szybów windowych od strony wewnętrznej oraz kabin przeszklonych od strony zewnętrznej w budynku Ratusza Staromiejskiego oraz budynku przy ul. Łączności 1. Mycie wewnętrznych powierzchni windy wymaga udziału osoby uprawnionej do obsługi windy. Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia wynosi ok. 343 m2, w tym: 1) ok. 41 m2 okien z szybami zespolonymi, 2) ok. 161 m2 ścianek i drzwi przeszklonych, 3) ok. 21 m2 przeszkleń elewacyjnych, 4) ok. 120 m2 przeszkleń szybów windowych. 3.7. Mycie okien 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 1) pozostałe okna i przeszklenia w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 (lit. K wykazu), mycie okien i przeszkleń elewacyjnych - wymagać może pracy z podnośnika lub rusztowania 2) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 i w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 (lit. A, B wykazu) - wszystkie okna, drzwi przeszklone, ścianki przeszklone (w Sali Sesyjnej wymagane mycie okien z rusztowania lub podnośnika wewnętrznie i zewnętrznie) 3) w budynku ul. Łączności 2 (lit. C wykazu) - wszystkie okna - mycie wymaga pracy z podnośnika lub rusztowania 4) w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu (lit. D wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 5) w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 - Departament Społeczny (lit. E wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 6) w budynku przy Pl. Dworcowym 4 (lit. F wykazu) - wszystkie okna i elementy przeszklone w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Obsługi Kierowców, 7) w Kamieniczkach przy ul. Św. Ducha 3-4 (lit. G wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach. 8) w pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych (lit. H wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach 9) w pomieszczeniach przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (lit. I wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach. 10) wszystkie okna i przeszklenia w Bramie Targowej (lit. J wykazu) Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia wynosi ok. 3.694 m2, w tym: 1) ok. 3344 m2 okien z szybami zespolonymi w tym ścianki i drzwi przeszklone, 2) ok. 477 m2 okna skrzynkowe, 3.8. Ogół prac porządkowych wykonywanych obejmować będzie następujący zakres czynności: 1) odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerowanych mebli, 2) czyszczenie powierzchni podłogowych (zgodnie z zaleceniem lub instrukcją), 3) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych itp., 4) czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej ostrożności (bez monitorów ciekłokrystalicznych), 5) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, 6) mycie okien i drzwi, 7) opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, 8) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, 9) mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, 10) mycie podłogi z nabłyszczaniem w holu przy gabinetach Władz Miasta, 11) mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - codziennie, 12) porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środkami do usuwania kamienia), 13) wyposażanie i uzupełnianie na bieżąco wszystkich toalet w papier toaletowy dwuwarstwowy biały (duża rolka), ręczniczki papierowe białe, mydło w płynie i w środki zapachowe. Łączna liczba pojemników na papier 78 sztuk w tym 7 na małe rolki, pojemników na mydło 61 sztuk, 25 sztuk pojemników na ręczniki papierowe, w tym 2 na papier w listkach i 2 na papier rolowany, 14) udrażnianie urządzeń sanitarnych w zakresie podstawowym (przetykanie z użyciem środków chemicznych), 15) codzienne utrzymanie w należytym stanie gablot ogłoszeniowych umieszczonych na korytarzach (polerowanie przeszkleń i odkurzanie), 16) usuwanie, w miarę potrzeb, plam z wykładziny dywanowej, 17) w archiwach: odkurzanie dokumentów, odkurzanie sprzętów, ścian, czyszczenie podłóg, 18) mycie 9 lodówek w pomieszczeniach Ratusza Staromiejskiego nie rzadziej niż co 2 tygodnie, 19) zmiana pościeli w pokojach gościnnych Ratusza Staromiejskiego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 tygodnie, 3.9. Ponadto, w zakres usług dotyczących całości zadania wchodzi: 1) Przeprowadzenie, raz w trakcie trwania umowy pokrycia, akrylem, a co dwa tygodnie polerowanie wykładziny typu tarkett w niżej wymienionych pomieszczeniach: a) pokój 121 kasa - poczekalnia, b) poczekalnia w pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, c) hol Referatu Obsługi Kierowców w budynku dworca PKS przy Pl. Dworcowym 4, d) hol Departamentu Spraw Obywatelskich budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24, Łączna powierzchnia pokryta wykładziną tarkett wynosi 205 m2. 2) codzienne utrzymanie w czystości wejść do wszystkich budynków, wejść do wind, codzienne mycie przeszkleń w drzwiach wejściowych do budynku Urzędu i Ratusza Staromiejskiego oraz w drzwiach wahadłowych na poziomie parteru budynku głównego, w drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Interesanta i w drzwiach wejściowych do Departamentu Spraw Obywatelskich. 3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zamykania, po zakończeniu sprzątania, okien i drzwi w sprzątanych pomieszczeniach, 2) wyłączania urządzeń elektrycznych, świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody, 3) zgłaszania w Referatu Obsługi Urzędu Miejskiego w Elblągu następujących faktów i zdarzeń: a) zagubienie kluczy do pomieszczeń, b) zauważenie niedopałków papierosów w koszach na śmieci, c) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, d) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wod.-kan., e) pozostawienie pieczątek i innych cennych przedmiotów. 3.11. Wyznaczeni pracownicy Referatu Obsługi Urzędu Miejskiego będą na bieżąco zgłaszali Wykonawcy wszelkie uwagi związane z nienależytym świadczeniem usług. Zgłoszenia te będą udokumentowane protokółem podpisanym w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 4.1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wykonywania czynności sprzątania terminowo i z należytą starannością, przy użyciu zakupionych przez siebie urządzeń i sprzętu czyszczącego odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni, 2) kupowania i dostarczania na własny koszt, do miejsc wykonywania umowy, środków myjących, czyszczących i higienicznych, 3) stosowania materiałów i środków wysokiej jakości oraz musi zapewnić, że wszelkie używane materiały i środki spełniają obowiązujące normy oraz mają niezbędne certyfikaty, w tym atest PZH, oraz są odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, Wykonawca ma obowiązek udostępnić w/w certyfikaty i atesty na każde żądanie Zamawiającego, 4) sprzątania pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub przekazanymi instrukcjami, 5) zapewnienia przy wykonywaniu usług bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zachowanie wymogów ppoż., 6) nie stwarzania zagrożenia dla osób trzecich w trakcie i w wyniku wykonywania usługi, 7) w trakcie i po codziennym wykonaniu usługi, należytego zabezpieczenia sprzątanych pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, 8) przeszkolenia osób sprzątających w zakresie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz dostarczenia Zamawiającemu imiennych oświadczeń pracowników w tym zakresie, 9) przekazania i uaktualniania na bieżąco (w przypadkach zmiany lub zastępstwa personelu) imiennego wykazu osób, które będą świadczyły prace porządkowe na terenie budynków. 10) złożenia oświadczeń złożonych przez zatrudnionych pracowników, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mieli dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, 4.2. W celu zapewnienia stałej obsługi utrzymania czystości na terenie: - Urzędu Miejskiego musi dyżurować dwóch pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę w godzinach pracy Urzędu we wszystkie dni powszednie, - w Ratuszu Staromiejskim musi dyżurować jeden pracownik w godzinach od 7:00 do 15:00, których zadaniem będzie wykonanie prac porządkowych zlecanych przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 4.3. Wykonawca czynności określone w zakresie przedmiotowej usługi będzie wykonywał w pomieszczeniach budynków (z wyłączeniem budynku - Kamieniczki przy ul. Świętego Ducha 3-4 w Elblągu) po godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. poniedziałek - środa - czwartek po godzinie 15:30, wtorek po 16:30, w piątek po 14:30, a w Ratuszu Staromiejskim w godzinach od 15:00 do 19:00 z wyjątkiem pomieszczeń: a) pokoje: 108,121,122, 302, 305,401, 402-407 i toaleta w przyziemiu (warsztat), b) Departamentu Spraw Obywatelskich - pomieszczenia biurowe w budynku głównym i pomieszczenia Referatu Obsługi Kierowców przy Pl. Dworcowym 4, c) Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, d) Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (112A), e) Departamentu Społecznego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42, f) Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11, g) Pomieszczenia w budynku przy ul. Łączności 2 4.4. Przed rozpoczęciem godzin urzędowania każdego dnia należy sprzątać gabinety Kierownictwa Urzędu i Sekretariaty (pokoje: 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212 + toaleta oraz w razie potrzeby sale: 300, 300A i 301 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Elblągu). 4.5. Osoby sprzątające pobierać będą klucze za potwierdzeniem odbioru na portierniach, a po zakończeniu pracy za potwierdzeniem zdawać je. Informacja o pobraniu i zdaniu kluczy musi być odnotowana w Ewidencji wydawanych kluczy. 4.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC). Dokument potwierdzający zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z dowodem opłacenia składki powinien zostać dostarczony najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy. Szczegółowe wymagania zawarte są w § 10 Wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 5. W celu zapoznania się z warunkami wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Janem Wątrobą - telefon 55 239 32 01, kom. 602 457 412. 6. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia powierza podwykonawcy. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę przez podwykonawcę. 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 16. Sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Elbląg
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania biura i jego otoczenia.
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
  A: świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, przy ul. Winnej 9, o łącznej powierzchni 1.410,80 m.kw., oraz 2 tarasów o łącznej powierzchni 40 m.kw., obejmujących:
  a) pomieszczenia z podłogą pokrytą terakotą (powierzchnia łączna 339,50 m.kw.), w tym 17 pomieszczeń WC (1 łazienka i 16 toalet) o łącznej powierzchni 102 m.kw., klatki schodowe i wiatrołapy o łącznej powierzchni 229,40 m.kw. i 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 8,10 m.kw.;
  b) pomieszczenia z wykładziną typu tarkett (powierzchnia łączna 1.035,70 m.kw.), w tym 214 m.kw. ciągów komunikacyjnych (korytarzy) i 752,60 m.kw. pomieszczeń biurowych (41 pokoi biurowych) oraz 69,10 m.kw. sala konferencyjna,
  c) pomieszczenia biurowe (2 pokoje biurowe) z wykładziną dywanową o łącznej powierzchni 35,60 m.kw.;
  d) 98 okien o łącznej powierzchni 138,64 m.kw., w tym 15 okien połaciowych o łącznej powierzchni 9,58 m.kw. oraz dodatkowo 13 drzwi balkonowych o łącznej powierzchni 27,5 m.kw. Ogółem łączna powierzchnia okien i drzwi balkonowych do czyszczenia (czyszczenie dwustronne): 332,28 m.kw.
  B: całoroczne bieżące utrzymanie porządku i czystości wokół budynku położonego w Elblągu przy ul Winnej 9,
  C: zimowe utrzymanie chodnika o łącznej powierzchni 136,50 mkw., w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku o powierzchni 126 mkw. oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku o powierzchni 10,50 mkw.
  D: odśnieżanie w miarę potrzeby, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w razie wystąpienia intensywnych opadów śniegu, chodnika wzdłuż nieruchomości wraz z dojściami do budynku o łącznej powierzchni 136,50 mw. oraz parkingu o powierzchni 306 mkw. i przylegającego do tego parkingu chodnika o powierzchni 27 mkw.
  2) Zakres prac obejmuje:
  a) sprzątanie w dni robocze pomieszczeń biurowych (w godzinach od 15.30 do 19.00, oprócz pomieszczeń kasy - w godzinach od 14.00 do 15. 30)
  - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych oraz czyszczenie wykładzin dywanowych,
  - wycieranie kurzu z mebli, parapetów i urządzeń biurowych, listew ściennych, drzwi i przeszkleń itp.,
  - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn,
  - opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci,
  b) sprzątanie w dni robocze toalet (w godzinach od 15.30 do 19.00):
  - dezynfekcja i mycie muszli klozetowych oraz pisuarów,
  - czyszczenie luster,
  - czyszczenie umywalek i armatury,
  - czyszczenie glazury łazienkowej,
  - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych,
  - wycieranie kurzu z parapetów, listew ściennych, drzwi i przeszkleń, itp.
  - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn,
  - opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci,
  - wyposażanie w miarę potrzeb:
  * pojemników na ręczniki we wkłady: ręczniki papierowe, składane, jednowarstwowe, o wymiarach 330 mm x 250 mm;
  * pojemników na papier toaletowy we wkłady: papier toaletowy w rolce, jednowarstwowy, o średnicy 190 mm, wymiarach 245m x 95 mm, gramaturze 27 g/mkw.,
  * pojemników na mydło w płynie we wkłady: mydło w płynie z gliceryną.
  Uwaga: w budynku zatrudnionych jest 80 osób. Powyższy stan zatrudnienia należy uwzględnić przy szacowaniu ilości potrzebnych wkładów do pojemników.
  c) sprzątanie w dni robocze korytarzy, klatek schodowych, wiatrołapów i pozostałych pomieszczeń (w godzinach od 15.30 do 19.00):
  - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych,
  - wycieranie kurzu z parapetów, listew ściennych, poręczy, drzwi i przeszkleń itp.
  - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn,
  d) wykonywanie pozostałych prac wewnętrznych (w godzinach od 15.30 do 19.00):
  - mycie powierzchni drzwi oraz poręczy - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
  - pranie żaluzji pionowych - 1 raz w roku,
  - mycie okien i drzwi balkonowych (framug, szyb i ram okiennych od zewnątrz i od wewnątrz) - 2 razy w roku,
  - pranie tapicerki - 1 raz w roku,
  - mycie grzejników - po zakończeniu sezonu grzewczego,
  - pastowanie i polerowanie posadzek - 1 raz na kwartał,
  - akrylowanie tarkettu - 2 razy w roku.
  - mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - 2 razy do roku,
  - czyszczenie wykładzin dywanowych - 2 razy do roku,
  - sprzątanie tarasów - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
  e) zapewnienie stałej obsługi porządkowej w formie serwisu dziennego w dni robocze, przez cztery godziny dziennie, w godzinach porannych wskazanych przez Zamawiającego.
  - bieżące zamiatanie i zmywanie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i windy, a także ewentualne sprzątanie innych pomieszczeń w przypadku nagłej konieczności utrzymania czystości,
  - całoroczne bieżące utrzymanie porządku i czystości wokół budynku położonego w Elblągu przy ul. Winnej 9,
  - zimowe utrzymanie chodnika o łącznej powierzchni 136,50 mkw., w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku o powierzchni 126 mkw. oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku o powierzchni 10,50 mkw. (obejmującego odśnieżanie, posypanie materiałem szorstkim, usunięcie błota pośniegowego, skucie lodu itp.).
  f) zapewnienie odśnieżenia na żądanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu chodnika o łącznej powierzchni 136,50 mkw., w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku o powierzchni 126 mkw. oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku o powierzchni 10,50 mkw., a także parkingu o powierzchni 306 mkw. i przylegającego do tego parkingu chodnika o powierzchni 27 mkw. (odejmującego odśnieżanie - w tym maszynowe, posypanie materiałem szorstkim, usunięcie błota pośniegowego, skucie lodu itp.).
  2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w okresie obowiązywania umowy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie narzędzia, urządzenia i materiały niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności środki czystości dostosowane do rodzaju czyszczonej powierzchni, środki dezynfekujące, odzież roboczą i środki ochrony osobistej, worki na śmieci, materiał szorstki - piasek, a także wyżej wskazane wkłady do pojemników na ręczniki, pojemników na papier toaletowy oraz pojemników na mydło w płynie.
  3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia uzgadniał z Zamawiającym z wyprzedzeniem warunki i terminy wykonania prac, które mogą spowodować ograniczenia w działalności Zamawiającego.
  4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi sprzątania o określonej jakości, potwierdzonej certyfikatem jakości ISO 9001:2008 lub innym równoważnym certyfikatem.
  5) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź w ramach umowy cywilnoprawnej w liczbie gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu umowy.
  6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził na terenie Miasta Elbląga w okresie obowiązywania umowy punkt koordynujący, zapewniający Zamawiającemu bezpośredni kontakt z osobą upoważnioną przez Wykonawcę, odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie wykonywania przedmiotu umowy oraz niezwłoczne przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowościach związanych z wykonywanymi usługami
 17. sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 marca 3 i ul. Poczty Gdańskiej 19 oraz w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28. (ZP-03/12)
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Malborku, Malbork
  Sprzątanie obejmuje codziennie:
  zamiatanie i mycie podłóg
  odkurzanie wykładzin dywanowych i dywanów
  obmiatanie ścian z kurzu i pajęczyn
  czyszczenie, mycie i dezynfekowanie sanitariatów
  systematyczne opróżnianie popielniczek i koszy biurowych oraz koszy w łazienkach wraz z każdorazową wymianą worków na śmieci
  sprzątanie klatki schodowej i korytarza

  Sprzątanie obejmuje okresowo:
  mycie parapetów i drzwi raz w tygodniu
  wyposażanie toalet w kostki zapachowe po każdym zużyciu
  wyposażanie toalet w mydło zapachowe z lanoliną, papier toaletowy biały do pojemników i ręczniki papierowe składane białe dwuwarstwowe -/natychmiast po wyczerpaniu/
  mycie okien 2 razy w roku: 1-wszy raz do 30.04.2012 r., 2-gi raz do 31.10.2012 r.
  pranie na mokro dywanów i wykładzin podłogowych oraz mebli tapicerowanych raz w roku
  sprzątanie archiwum i strychu na żądanie zamawiającego nie częściej jednak niż 2 razy w roku
  mycie posadzki na korytarzach sądu przy użyciu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia terakoty raz na kwartał.
 18. Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu, Elbląg
  1. Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu:
  1) Budynek wraz z terenem ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralnej 4,
  2) Budynek wraz z terenem ZUS Oddział w Elblągu ul. Mazurska 5,
  3) Budynek wraz z terenem ZUS Inspektorat w Iławie przy ul. Wiejskiej 1,
  4) Budynek wraz z terenem ZUS Inspektorat w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 50,
  5) Budynek wraz z terenem ZUS Biuro Terenowe w Braniewie przy ul. Moniuszki 20.
  2. Kwota zamówienia: wartość poniżej 130 000 euro.
 19. Sprawa 245/2012 Zamówienie uzupełniające - usługa sprzątania na terenie WAK 8
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie powierzchni biurowych w ilości 476,12 m2 w kompleksie wojskowym w Dębinie administrowanym przez WAK 8 w Warszawie
 20. Świadczenie usług sprzątania budynku Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu.
  Zamawiający: Elbląski Park Technologiczny, Elbląg
  1. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania budynku Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu. Przedmiot główny: CPV: 90.91.92.00 - 4 Nazewnictwo wg CPV: Usługi sprzątania biur Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynku Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu (zwanego dalej EPT) oraz części terenu do niego przyległego. 2. Wykonawca wykonywał będzie usługę przez okres 9 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 3. Zakres zamówienia. 3.1. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku EPT oraz części terenu do niego przyległego wg ich wskazanych lokalizacji oraz zakresu i częstotliwości czynności. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia. 3.2.1. Sprzątanie dwa razy w tygodniu obejmować będzie: a) pokoje biurowe: - pokój 104 - od pokoju 418 do pokoju 421 - pokój 425 - od pokoju 391 do pokoju 393 b) sale konferencyjne nr: 220, 221, 222, 226 c) toalety: - 2 toalety (8 oczek) na poziomie 0 - 2 toalety (8 oczek) na poziomie 1 - 2 toalety (8 oczek) na poziomie 2 - 1 toaleta (2 oczka) na poziomie 3 d) ciągi komunikacyjne - korytarze, - klatki schodowe - schody, poręcze - hole - windy - drzwi, kabiny (utrzymanie bieżące) Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania dwa razy w tygodniu wynosi: 2 367 m2, pokryta: - gres 622,60 m2 - płyta kamienna 524,50 m2 - pvc 30,50 m2 - terrakota 350,40 m2 - wykładzina dywanowa 839,00 m2 3.2.2. Mycie okien, szklenia wind od strony zewnętrznej, przeszklenia drzwi i sal 1 raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia 1 raz w roku wynosi obustronnie ok. 912 m2,w tym: - ok. 128 m2 okien z szybami zespolonymi, - ok. 484 m2 ścianek i drzwi przeszklonych, - ok. 150 m2 przeszkleń szybów windowych. 3.2.3. Mycie szklanej fasady zewnętrznej 1 raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Łączna obustronna powierzchnia szklanej fasady do mycia 1 raz w roku wynosi ok.3464 m2 3.2.4.Ogół prac porządkowych wykonywanych 2razy w tygodniu obejmować będzie następujący zakres czynności:: a) odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerki, b) czyszczenie powierzchni podłogowych, c) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych itp., d) ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej staranności (bez monitorów ciekłokrystalicznych), e) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, f) mycie okien i drzwi, g) opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, h) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, i) mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, j) mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - 2 razy w tygodniu k) porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster, z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środkami do usuwania kamienia), l) wyposażanie wszystkich toalet w papier toaletowy co najmniej dwuwarstwowy (duża rolka), ręczniczki papierowe w listkach, mydło w płynie i w miarę potrzeb w środki zapachowe i dezynfekujące. Łączna liczba zainstalowanych u zamawiającego pojemników na papier- 26, pojemników na mydło- 33, pojemników na ręczniki papierowe w listkach -20. m) udrażnianie urządzeń sanitarnych w zakresie podstawowym (przetykanie z użyciem środków chemicznych), n) usuwanie, w miarę potrzeb, plam z wykładziny dywanowej, oraz tapicerki 3.2.5. Ponadto, w zakres usług dotyczących całości zadania wchodzi: a) bieżące utrzymanie w czystości wejść do budynku, wejść do wind, drzwi wejściowych budynku. b) odśnieżanie dojścia do wejść budynku, a także komunikacji zewnętrznej w obrębie terenu przynależnego do budynków: 3.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zamykania, po zakończeniu sprzątania, okien i drzwi do sprzątanych pomieszczeń, b) wyłączania urządzeń elektrycznych, świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody, c) zgłaszania w administracji EPT następujących faktów i zdarzeń : - zagubienie kluczy do pomieszczeń, - zauważenie niedopałków papierosów w koszach na śmieci, - pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, - awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wod.-kan., - pozostawienie pieczątek i innych cennych przedmiotów, - wszystkie inne istotne fakty i wydarzenia. 3.2.7. Ponadto Wykonawca: a) czynności sprzątania wykona terminowo i z należytą starannością, przy użyciu urządzeń i sprzętu czyszczącego Wykonawcy, odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni, b) zakupi i dostarczy na własny koszt do miejsc wykonywania umowy środki myjące, czyszczące i higieniczne, c) zobowiązany jest stosować materiały i środki wysokiej jakości oraz musi zapewnić, że wszelkie używane materiały i środki spełniają obowiązujące normy oraz mają niezbędne certyfikaty, w tym atest PZH, oraz są odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, d) zapewni przy wykonywaniu usług bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także zachowanie wymogów ppoż., e) nie stworzy zagrożenia dla osób trzecich w trakcie i w wyniku wykonywania usługi, f) w trakcie i po codziennym wykonaniu usługi, należycie zabezpieczy sprzątane pomieszczenia Urzędu przed dostępem osób nieuprawnionych, g) przeszkoli osoby sprzątające w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych oraz dostarczy Zamawiającemu imienne oświadczenia pracowników w tym zakresie, h) przekaże Zamawiającemu i będzie uaktualniał na bieżąco (w przypadkach zmiany lub zastępstwa personelu) imienny wykaz osób, które będą świadczyły prace porządkowe na terenie budynku. 3.2.8. Osoby sprzątające pobierać będą klucze za potwierdzeniem odbioru w biurze ochrony budynku, a po zakończeniu pracy za potwierdzeniem zdawać je. Informacja o pobraniu i zdaniu kluczy musi być odnotowana w Ewidencji wydawanych kluczy. 3.2.9. Czynności sprzątania w budynku mają być wykonywane poza godzinami urzędowania EPT 3.2.10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach w celu zapoznania się z warunkami wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia. 3.2.11. Zamawiający wymaga, aby w okresie wykonywania zamówienia Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności. 3.2.12. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń wymienionych w pkt. 3.3.11 wraz z potwierdzeniami zapłaty składki najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego. Przewidywane zamówienia uzupełniające polegać będą na wykonywaniu usługi sprzątania pomieszczeń budynku EPT w Elblągu oraz części terenu do niego przyległego
  Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Wartość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy określona w §6 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem: a. sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka VAT na świadczone usługi. Wówczas Wykonawca do określonego w ofercie wynagrodzenia netto zastosuje aktualnie obowiązującą stawkę wynikającą z należnego podatku VAT. 2) Zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy (w tym zmiana konta bankowego),lokalizacji siedziby Wykonawcy 3) Likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
 21. Wykonanie mineralizacji pasów przeciwpożarowych, w rejonie działania RZI Olsztyn z podziałem na VI części - postępowanie nr 1/U/PN/2012
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 22. Sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 marca 3 i ul. Poczty Gdańskiej 19 oraz w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Malborku, Malbork
 23. Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, Elbląg
 24. Sprawa 256/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 25. Sprawa 247/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 26. Zamówienie uzupełniające - sprawa 158/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 27. Usługa sprzątania i utrzymywania czystości w obiekcie oraz na terenie przyległym Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 43.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, Gdańsk
 28. Sprawa 87/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 29. Kompleksowa usługa utrzymania czystości z podziałem na IV części. Postępowanie nr 31/U/PN/2011
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 30. Sprawa 21/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 31. Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Elblągu
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
 32. Sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 marca 3 i ul. Poczty Gdańskiej 19 oraz budynku w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Malborku, Malbork
 33. Usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie przy ul. Mikołajczyka 5 i 6 oraz terenów zewnętrznych, terenów zielonych i przyległych chodników przy budynkach Sądu ul. Mikołajczyka 5 i 6 oraz 17 Stycznia 14 w Ciechanowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Ciechanowie, Ciechanów
 34. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 35. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 36. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 37. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 38. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 39. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 40. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 41. kompleksowa usługa utrzymania czystości
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 42. OG-251-1/10 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Elblągu oraz utrzymanie terenów przyległych
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Elblągu, Elbląg
 43. Sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS w Elblągu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Elbląg
 44. Utrzymanie porządku w obiektach administrowanych przez WAK Malbork
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 45. Utrzymanie porządku w obiektach administrowanych przez WAK Słupsk
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 46. Utrzymanie porządku w obiektach administrowanych przez WAK Wejherowo
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):