Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Jacek

w KRS

Jacek Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Kłodzko (Dolnośląskie)
Przetargi:44 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aniskin Igor, Cichy Henryk Czesław, Denys Jan Tadeusz, Gałka Przemysław Jacek, Kucab Wiesław Szczepan, Kurzyński Jerzy Marek, Matuszewski Jerzy, Nowicki Waldemar, Paszkowski Mieczysław, Rapacz Ryszard Dionizy, Spławski Roman, Szczyglewski Krzysztof Wiesław, Zimon Franciszek Eugeniusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołomyjski Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Rozwoju Miasta Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej Actus, Kłodzko − KRS 0000093501
 2. Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości W Świdnicy, Świdnica − KRS 0000088460
 3. Rapmet Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000416261
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Kłodzku, Kłodzko − KRS 0000103207

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości W Kłodzku, Kłodzko − KRS 0000236239
 2. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000149020
 3. Nowel Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000757472
 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Kłodzko − KRS 0000141770
 5. Zimon Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000430621
 6. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Powiązane przetargi (44 szt.):
 1. Roboty uzupełniające do zadania „Remont pomieszczeń parteru budynku zamkowego - II etap” w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Kłodzko
  Roboty uzupełniające do zadania „Remont pomieszczeń parteru budynku zamkowego - II etap” w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.
 2. Roboty uzupełniające do zadania: "Remont pomieszczeń parteru budynku zamkowego - II etap" w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Kłodzko
 3. Remont parteru budynku zamkowego II - etap
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Kłodzko
  Remont parteru budynku zamkowego II - etap w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku
 4. Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Międzygórzu
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  A. Budowa rozdzielni zasilania obiektu:
  1/ montaż rozdzielnic [3 szt.],
  2/ tablice rozdzielcze 500*400*300 [2 szt.],
  3/ bloki rozdzielcze 125A [4 szt.],
  4/ wyłączniki nadprądowe [17 szt.],
  5/ rozłączniki i wyłączniki przeciwporażeniowe [32 szt.],
  6/ ułożenie przewodów 10mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach [11,00m],
  B. Wymiana elementów rozdzielni głównej budynku:
  1/ przełącznik rodzaju pracy [1 szt.],
  2/ rozłączniki i wyłączniki przeciwporażeniowe [8 szt.],
  3/ przewody 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach [9,00m],
  C. Sieć kablowa oświetlenia boiska:
  1/ kopanie rowów [179,52m3],
  2/ ułożenie rur osłonowych [255,00m],
  3/ układanie kabli [914,00m],
  4/ przewody uziemiające i wyrównawcze [292,00m],
  5/ zasypywanie rowów [134,64m3],
  6/ montaż i stawianie słupów oświetleniowych [12 szt.],
  7/ układanie przewodów do opraw oświetleniowych [66,00m],
  D. Instalacja elektryczna maszynowni:
  1/ ułożenie rur winidurowych [80,00m],
  2/ przewody kabelkowe [80,00m],
  3/ montaż opraw świetlówkowych [14 kpl.],
  4/ zamontowanie czujników ruchu [2 szt],
  5/ przewody do opraw oświetleniowych [88,00m],
  6/ montaż wysięgników rurowych [7 szt.],
  7/ zamontowanie opraw oświetlenia zewnętrznego [21 szt.],
  E. Montaż agregatu prądotwórczego:
  1/ agregat prądotwórczy 10kW 400/230V 50Hz [1 szt.],
  2/ prace montażowe związane z wentylacją i napowietrzaniem pomieszczenia agregatowni [1 szt.]

  2a.Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera:
  Zał. nr 03 -Tabela przedmiaru robót
  Zał. nr 04 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Zał. nr 05 - Projekt budowlany + mapy

  Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres min. 36 - max. 48 (w miesiącach) licząc od daty odbioru końcowego.
 5. Wykonanie oddymiania klatek schodowych I/ZUS w Kłodzku - II.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Wykonanie mechanicznej instalacji oddymiającej w dwóch klatkach schodowych budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 21. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę i montaż przewodów nawiewnych. 2) Dostawę i montaż przewodów wywiewnych, wyprowadzonych ponad dach. 3) Wykonanie izolacji i obudowy przewodów wentylacyjnych. 4) Dostawę i montaż wentylatorów nawiewnych i wywiewnych. 5) Dostawę i montaż centralek oddymiania. 6) Wykonanie instalacji zasilającej. 7) Wykonanie instalacji oddymiania, włączenie jej do istniejącego systemu p.poż. i przeprogramowanie centralki SAP. 8) Wymianę drzwi w toaletach na drzwi o odporności ogniowej. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt wykonawczy. 2) Przedmiar robót. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 6. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego, Ołdrzychowice Kłodzkie
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy instalacji elektrycznej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Sportowa 1E. W ramach planowanej przebudowy przewiduje się wykonanie: - Rozdzielnicy głównej budynku - Rozdzielnice ogólne - Instalację siły 400/230V - Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V (oprawy z fluorescencyjnymi źródłami światła) - Instalację ochrony przeciwpożarowej - Instalację uziemiającą.
 7. Termomodernizacja budynku I/ZUS w Kłodzku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku inspektoratu ZUS w Kłodzku, które obejmują swoim zakresem roboty murarskie w zakresie fasad.
 8. Termomodernizacja dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i c.w.u. - część II Karłów 18 - III postępowanie.
  Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest
  wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i instalacyjnych polegających na : a)ocieplenie
  dachu b) Ociepleniu - fragmentu stropu wewnętrznego nad piwnicą, c) Ociepleniu - stropu
  wewnętrznego nad poddaszem, d) Ociepleniu- ściany wewnętrznej działowej na strychu. e)Ocieplenie -
  ścian zewnętrznych nadziemia f)Instalacji kolektorów słonecznych z podłączeniem do instalacji
  centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej . g) wykonanie schodów zewnętrznych drewnianych -
  wykonanie wyjścia na ogród -drzwi tarasowe h )Przystosowanie istniejącej tablicy elektrycznej budynku
  do zasilania nowych odbiorników układu grzewczego.
 9. Wykonanie termomodernizacji budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacji budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku obejmująca swoim zakresem: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty murarskie w zakresie fasad, 3) wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 4) montaż drzwi i okien,5) malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych, 6) wykonywanie instalacji budowlanych - c. o. ciepła i zimna woda, 7) izolacje cieplne, 8) roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie.
 10. Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont 1. piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową, wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Projektowane roboty remontowe i związane z zagospodarowaniem przyległego terenu prace będą wykonywane na terenie świetlicy wiejskiej w Laskach, Laski 126, w granicach działki ewidencyjnej nr 338 obręb Laski.
  Zakres przedsięwzięcia obejmuje, w części dotyczącej remontu 1 piętra budynku świetlicy, roboty demontażowo - likwidacyjne stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, co. i elektrycznej, montaż nowej stolarki okiennej z kształtowników z tworzyw sztucznych, montaż nowej stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonej, montaż sufitów z płyty gipsowo-kartonowej, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach, wykonanie wyprawy tynkarskiej renowacyjnej na ścianie klatki schodowej, wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy szpachlowej grub. 3 mm na ścianach, trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, ścian i sufitów wraz z gruntowaniem, wykonanie posadzki w węźle sanitarnym z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej, naprawę podłóg drewnianych z zastosowaniem warstwy wierzchniej z paneli podłogowych o klasie ścieralności Kl.33/AC5, licowanie ścian w pomieszczeniach sanitarnych płytkami o wym. min 30x30 cm na zaprawie klejowej, naprawę istniejących schodów drewnianych, wykonanie izolacji termicznej wejścia na strych - z wełny mineralnej, wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych wraz z uzbrojeniem, wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV wraz z uzbrojeniem, wykonanie instalacji co. wraz z uzbrojeniem, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, informatycznej, antenowej DVB-T wraz z uzbrojeniem oraz instalacji alarmowej.
  W części dotyczącej zagospodarowania terenu zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę istniejącego ogrodzenia na nowe z siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem sztucznym, montaż atestowanych urządzeń zabawowych typu zamek ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa z siedzeniami, bujaków sprężynowych, huśtawki łańcuchowej Bocianie gniazdo, wyposażenia pozostałego - ławki z oparciem, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej oraz wykonanie altany wypoczynkowej z drewna sosnowego klasy C22 impregnowanego.
 11. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Jaszkowej Górnej - II etap
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Jaszkowej Górnej Nr 76. W ramach I-go etapu pomieszczenie przyziemia zostało dostosowane do potrzeb kotłowni. Obiekt stanowi własność Gminy Kłodzko, zlokalizowany jest na dz. Nr 522, obr. Jaszkowa Górna
 12. Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na potrzeby I piętra Urzędu Gminy Dzierżoniów
  Zamawiający: Gmina Dzierżoniów, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby I piętra Urzędu Gminy Dzierżoniów
 13. Modernizacja Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko w Długopolu Zdroju.
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko w Długopolu Zdroju.
  2. Zakres przewidzianych robót:
  1. Przebudowa pokoi 1 i 2 na parterze na :
  - pomieszczenia hydroterapii (dwie wanny + wirówka rąk);
  - światłolecznictwo jedno stanowisko;
  - jedno stanowisko masażu klasycznego.
  2. Przebudowa pomieszczeń WC na I piętrze na salę gimnastyczną.
  3. Przebudowa pomieszczeń:
  - 116 pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek,
  - 117 gabinet lekarza dyżurnego,
  - 118 WC+ natrysk.
  4. Przebudowa jednego WC na II piętrze na gabinet psychologa.
  5. W pomieszczeniach modernizowanych (1 i 2) wymiana starych okien.
  Zakres robót budowlanych nie narusza istniejącego układu konstrukcyjnego budynku i nie zmienia jego funkcji.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowy pomieszczeń określają załączniki do niniejszej SIWZ:
  1. Przedmiar robót bud. - zał. nr 1a,
  2. Przedmiar instalacje elektryczne - zał. nr 1b,
  3. Przedmiar instalacje sanitarne - zał. nr 1c,
  4. Projekt bud. - wyk. architektura - zał. nr 2a,
  5. Projekt bud. - wyk. instalacje elektryczne - zał. 2b,
  6. Projekt bud. instalacje sanitarne - zał. nr 2c,
  7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- zał. nr 2d,
  8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych i elektroenergetycznych- zał. nr 2e,
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji sanitarnych - zał. nr 2f.
 14. Wymiana instalacji elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej Sali widowiskowej w Ośrodku kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej oraz poprawa efektywności cieplnej w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Kłodzka 20, dz. nr 520 w ramach zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko. Budynek stanowi własność Gminy Kłodzko. Zakres robót obejmuje: 1.Rozebranie podsypki z gliny z sieczką lub trocinami i ułożenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej i izolacji cieplnej z wełny mineralnej; 2.Wymiana instalacji elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej; 3.Wymiana rozdzielnic elektrycznych; 4.Wymiana linii zasilania odbiorników siłowych; 5.Wymiana przewodów zasilających odbiorniki jedno fazowe; 6.Wymiana osprzętu elektrycznego; 7.Przeprowadzenia pomiarów elektrycznych; 8.Wymiana nagrzewnicy wodnej wraz z osprzętem sterującym i zasilaniem
 15. Przebudowa istniejącego ujęcia wody, sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance
  Zamawiający: Miasto Gmina Międzylesie, Międzylesie
  Przedmiotem zamówienia jest:
  a) Przebudowa ujęcia wody na działce nr 208 w Różance,
  b) Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na działce nr 207 i 208 w Różance oraz wykonanie przepięcia budynków gospodarczych na terenie dawnego PGR na odrębne przyłącza wodociągowe.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w dokumentach będących załącznikami do SIWZ
 16. Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie -oświetlenie drogowe
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie oświetlenia drogowego: odcinek A-B-C + sięgacz do punktu PŁK Hm2+90,93 (ul. Ziołowa), b) wykonanie oświetlenia drogowego: K-G + sięgacz, c) spięcie oświetlenia drogowego z istniejącą siecią oświetleniową - lampy nr 17, 49, d) na odcinku A-B-C montaż opraw z oświetleniem LED równoważnych dla opraw typu OUSe 150 W na słupach z blachy profilowanej o wysokości h=9,5(10)m z wysięgnikiem o długości l=2m, e) na odcinku A-B-C montaż opraw z oświetleniem LED równoważnych dla opraw typu OUSe 100 W na słupach z blachy profilowanej o wysokości h=8 m z wysięgnikiem o długości l=1,5m f) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy
 17. Moderniyacja obiektu pryedsykola w Szalejowie Dolnym - Gmina Kłodzko
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100, dz. nr 247/1 w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektu przedszkola w Szalejowie Dolnym - Gmina Kłodzko. Budynek stanowi własność Gminy Kłodzko.
 18. Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Szalejowie Górnym Nr 125
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego budynku po Szkole Podstawowej w Szalejowie Górnym nr 125 na budownictwo mieszkaniowe - wielorodzinne, dostosowanie układu funkcjonalnego dla potrzeb użytkowników (podział obiektu na odrębne lokale mieszkalne). Budynek stanowi własność Gminy Kłodzko.
 19. Energia Słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich w Gminie Jelcz-Laskowice
  Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice
  Montaż i stawianie lamp solarnych w ilości 22 szt. zgodnie z projektami zagospodarowania terenu w zakresie oświetlenia, zgłoszeniami robót budowlanych, STWiOR oraz przedmiarem robót (z wyłączeniem z zakresu robót dotyczących budowy karuzeli).
  Lokalizacja lamp solarnych:
  - Chwałowice - dz. nr 104/5, 104/7, 104/8
  - Biskupice Oławskie - dz. nr 450/1
  - Miłoszyce - dz. nr 275
  - Miłoszyce - dz. nr 232
  - Wójcice - dz. nr 567
  - Minkowice Oławskie - dz. nr 190/3, 190/4.
 20. Remont korytarzy i klatek schodowych w I/ZUS w Kłodzku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku I/ZUS w Kłodzku obejmujących swoim zakresem malowanie ścian i stropów, wykonanie lamperii z tynków dekoracyjnych na korytarzach i klatkach schodowych na kondygnacjach od parteru (bez Sali Obsługi Klienta i holu) do IV piętra zgodnie z Przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
 21. PRZEBUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH: ZADANIE NR 1 - W KŁODZKU - ZADANIE 21134, ZADANIE NR 2 - W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21135, ZADANIE NR 3 - W BRZEGU - ZADANIE 21136, ZADANIE NR 4 - WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21137 ZADANIE NR 5 - W OPOLU - ZADANIE 21138
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 22. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 23. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową na terenie Gminy Czarny Bór
  Zamawiający: Gmina Czarny Bór, Czarny Bór
 24. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie-Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju, Kudowa-Zdrój
 25. DOSTAWA I MONTAŻ LAMP ULICZNYCH ZASILANYCH ENERGIĄ SŁONECZNĄ
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 26. Wykonanie adaptacji części hallu budynku Gimnazjum w Wilkanowie na sale dydaktyczne
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
 27. Budowa oświetlenia hybrydowego drogowego z miejscowości Święte do Przedmościa
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 28. Budowa urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy Stare Bogaczowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Stare Bogaczowice
 29. Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia.
  Zamawiający: Gmina Mycielin, Korzeniew
 30. Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Szalejowie Dolnym i Bierkowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 31. Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4 - ul. Bohaterów Getta 9 w Kłodzku
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 32. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4.
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 33. Prace budowlano-konserwatorskie remont korytarza, pomieszczeń biurowych, dachu oraz renowacja drzwi wejściowych w budynku ratusza Kłodzkiego.
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 34. Adaptacja pomieszczeń biblioteki w Jaszkowej Górnej, modernizacja czytelni w Filiach Wojbórz i Żelazno
  Zamawiający: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kł., Ołdrzychowice Kłodzkie
 35. Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym. Część I zadania - rewaloryzacja Kurtyny Tumskiej, część II zadania - Trasa Podziemna - roboty budowlane, elektryczne, sanitarne
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 36. Przebudowa przyłącza energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego o/z Bystrzyca Kłodzka.
  Zamawiający: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Kłodzko
 37. Mała fontanna-płyta wodna-budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 38. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłodzko cz. 2
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 39. Budowa oświetlenia ul. Noworudzka
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 40. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.
  Zamawiający: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Kłodzko
 41. Modernizacja Domów Ludowych w Jaszkowej Dolnej i Jaszkowej Górnej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 42. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej w Kłodzku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
 43. Przebudowa budynku Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP przy ul. Wandy 6 w Kłodzku
  Zamawiający: Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P., Kłodzko
 44. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju - etap II i III: wymiana c.o. i stolarki okiennej i drzwiowej
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój

Inne osoby dla Adamczyk Jacek (32 osoby):