Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Jan

w KRS

Jan Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Skawina (Małopolskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baliga Mieczysław, Gurdek Ewa Wiktoria, Murzyn Kazimierz, Murzyn Ryszard, Połetek Marek, Wawok Leszek, Wolak Alojzy, Zięba Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Andrzej Sylwester

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Usi-skawina Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000393805
 2. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, Skawina − KRS 0000064639
 3. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów, Warszawa − KRS 0000209207
 4. Związek Zawodowy Pracowników Usługowej Spółdzielni Inwalidów, Skawina − KRS 0000501770

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Podgórska Spółdzielnia Ochrona Mienia, Kraków − KRS 0000090323
 2. Polski Związek Pracodawców Ochrona, Warszawa − KRS 0000019164
 3. Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Zgoda, Kraków − KRS 0000029031

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Kompleksowa ochrona budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
  Zamawiający: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Wadowice
  Kompleksowa ochrona budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach polegająca na: 1. 24–godzinnym monitoringu budynków w następujących lokalizacjach: a.ul. Kościelna 7, 34 - 100 Wadowice, b.ul. Spadzista 8, 34 - 100 Wadowice, c.Plac Jana Pawła II 5, 34 -100 Wadowice, d.Plac Jana Pawła II 1, 34 - 100 Wadowice, wraz z dzierżawą nadajników GSM na okres obowiązywania umowy. Wymienione budynki posiadają zainstalowane systemy włamaniowe, przy czym budynek pod adresem ul. Kościelna 7, 34–100 Wadowice posiada zainstalowane następujące systemy: - system alarmowy Bosch MAP 5000, - centrala sygnalizacji pożarowej POLON – 4100, - centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K. 2.Ochronie fizycznej osób i mienia w budynku pod adresem ul. Kościelna 7, 34–100 Wadowice Budynek przeznaczony jest na działalność muzealną, w którym średnio dziennie przebywa ok 650, a w skali roku ok. 250.000 osób. Ochrona fizyczna osób i mienia winna być świadczona podczas godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających i prac porządkowych po zamknięciu obiektu we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc (pierwszy dzień świąt wielkanocnych), 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia. kwiecień i październik: 8:30-20:30 maj - wrzesień: 8:30-21:30 listopad - marzec: 8:30-18:30
 2. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Metali Lekkich, Skawina
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości - hole,korytarze,klatki schodowe, pomieszczenia biurowe i laboratoryjne, sanitariaty i pomieszczenia socjalne.
 3. Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków
  1. Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie według następujących zadań : ZADANIE NR 1 - Przedmiotem zamówienia są usługi dozoru obiektów i mienia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w budynkach : a) przy ul. Lea 27-29 w Krakowie, b) przy ul. Karmelicka 16 w Krakowie, c) przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, d) przy ul. Humberta 3 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji. ZADANIE NR 2 - Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia stanowiącego własność Zamawiającego na terenie Domu Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanego w Zakopanem ul. Harenda 16, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 1) Dla zadania nr 1 : a) Zamawiający informuje, że obiekty objęte przedmiotową usługą są obiektami zabytkowymi. b) Dozór ma charakter portierki - Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności dozoru były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Portier pełni dyżur w portierni budynku, w której znajdują się centralki systemów ostrzegania, monitorowania i centrala telefoniczna. c) W ramach świadczonej usługi dozoru Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić pracownikom standardowe, jednolite, kompletne umundurowanie obiektowe, wraz z czytelnym, umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym dane Wykonawcy oraz dane pracownika wykonującego obowiązki związane z dozorem. Zamawiający zaleca, by odzież służbowa była trwale oznaczona logo Wykonawcy. d) Zamawiający zobowiązuje się przeszkolić osoby wykonujące usługę dozoru w zakresie układu budynków, rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni, aby umożliwić osobom wykonującym usługę należyte wypełnienie obowiązku informacyjnego. e) Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż : 250.000,00 zł dla każdego budynku wymienionego w ust. 1. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) łącznie z dowodem jej opłacenia na cały okres trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, wygasa przed dniem wygaśnięcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii nowej, obowiązującej polisy, opiewającej na sumę nie mniejszą niż polisa dotychczasowa, w terminie do 3 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy. 2) Dla zadania nr 2 : a) Ochrona będzie polegała na prowadzeniu recepcji w godzinach pracy obiektu Zamawiającego i wykonywaniu prewencyjnych obchodów na terenie chronionego obiektu po godzinach jego pracy. b) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności dozoru były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. c) W ramach świadczonej usługi dozoru Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić pracownikom standardowe, jednolite, kompletne umundurowanie obiektowe, wraz z czytelnym, umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym dane Wykonawcy oraz dane pracownika wykonującego obowiązki związane z dozorem. Zamawiający zaleca, by odzież służbowa była trwale oznaczona logo Wykonawcy. d) Zamawiający zobowiązuje się przeszkolić osoby wykonujące usługę dozoru w zakresie układu budynków, rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni, aby umożliwić osobom wykonującym usługę należyte wypełnienie obowiązku informacyjnego. e) Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż : 250.000,00 zł. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) łącznie z dowodem jej opłacenia na cały okres trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, wygasa przed dniem wygaśnięcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii nowej, obowiązującej polisy, opiewającej na sumę nie mniejszą niż polisa dotychczasowa, w terminie do 3 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy.
 4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków
  1. Usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie według następujących zadań : ZADANIE NR 1 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w części budynku Zamawiającego położonego w Krakowie przy ul. Basztowej 18, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji. ZADANIE NR 2 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji. ZADANIE NR 3 - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w części wspólnej budynków oraz chodnika i terenu podworca przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 w Krakowie, którego współwłaścicielem jest Zamawiający, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie środków czystości: 1) W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne bądź pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod względem funkcjonalnym oraz o właściwościach użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, pod względem funkcjonalnym i użytkowym, w stosunku do wskazanych środków, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę środki, które posiadają równoważny skład, a także takie właściwości funkcjonalne i użytkowe co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia środki o podanych właściwościach referencyjnych. 3) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiejkolwiek części dokumentacji z w postępowaniu pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach
 5. Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
  Zamawiający: Śląskie Centrum Rehabilitacji, Ustroń
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia budynku i terenów Zamawiającego zlokalizowanych w Ustroniu przy ulicy Zdrojowej 6, zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do siwz i umowy,
  2) pod pojęciem fizyczna ochrona rozumie się stałą obecność pracowników Wykonawcy - Firmy Ochroniarskiej na terenie obiektu Zamawiającego w celu udaremnienia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na obiekt, jego pacjentów oraz mienie ochraniane objęte zamówieniem, udaremnienia jego zaboru lub zmniejszenia.
 6. Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2016 do 31 stycznia 2017 roku
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony osób i mienia obiektów w Krakowie administrowanych przez Zamawiającego tj. Pawilonu Wyspiańskiego oraz Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT). W ramach realizacji zamówienia wybrany wykonawca świadczył będzie również usługi asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków oraz toalet publicznych w CORT do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
 7. Usługa sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Myślenicach, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania całodziennej czystości pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz pomieszczeń budynku Zamiejscowego Wydziału w Dobczycach przy ul. Rynek 22a, zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zaprasza Wykonawców przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej obiektów, w których ma być świadczona usługa sprzątania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia: a) własnym sprzętem, materiałami, narzędziami, z zastosowaniem środków czyszczących i nabłyszczających dobrej jakości, gwarantującymi wysoki poziom wykonywanej jakości, dostosowując ich rodzaj (skład chemiczny) do materiału, z jakiego wykonana jest czyszczona powierzchnia, o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy; b) pod własnym nadzorem oraz przy pomocy własnego personelu, posiadającego aktualne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przewidzianym terminem rozpoczęcia świadczenia usługi). W związku z tym Wykonawca będzie zobligowany przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług do przedstawienia listy tych osób z podaniem ich danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego) oraz ich zaświadczeń o niekaralności, c) wszystkie czynności porządkowe w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać poza godzinami urzędowania Sądu za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o ograniczonym dostępie - kasa, serwerownia, pomieszczenie dla zatrzymanych, magazyny, archiwa, składnice Ksiąg Wieczystych, które muszą być wykonywane w godzinach urzędowania pod nadzorem pracowników Sądu, d) wykonawca będzie informował pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Myślenicach lub dozorcę sądowego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i umeblowaniu budynków; e) wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi do zapewnienia należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę, f) wykonawca jak i jego pracownicy świadczący usługę w obiekcie Sądu Rejonowego, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi, w tym także co do dokumentów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach. Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek dokumentów z budynku Sądu. g) wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia na własny koszt osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia zakresie BHP i ochrony p. pożarowej; h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeśli Wykonawca przewiduje powierzenie tej części zamówienia podwykonawcy, przyjmując do realizacji zamówienie zatrudnił do wykonywania tego zamówienia co najmniej 6 osób, w tym jedną osobę do realizacji zamówienia, która będzie wykonywała czynności przewidziane dla serwisu dziennego, w celu zapewnienia dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w budynku Sądu w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 (w dni pracy Zamawiającego) w godzinach od 8:00 do 14:00, o której mowa w pkt III.4 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 8. Ochrona mienia CKiS w Skawinie
  Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Skawina
  Ochrona obiektów i mienia znajdującego się na ich terenie realizowana będzie według następującego harmonogramu:A. w budynku basenu Camena zostaje ustalony posterunek stały (jeden pracownik ochrony) w ten sposób, że służba trwa we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 18.00 do 7.00 oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; B. na obiekcie Moje boisko - Orlik 2012: od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 14.30 oraz w soboty, niedziele i święta z pominięciem miesięcy zimowych (styczeń, luty, grudzień): minimum 8 godzin dziennie (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; C. Kort miejski: we wszystkie dni tygodnia z pominięciem miesięcy zimowych (styczeń, luty, grudzień): minimum 8 godzin dziennie (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; D. w budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie: w piątki w godzinach 17.30 - 22.30, w soboty w godzinach 09.00 - 16.00 (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; E. na obiekcie Stadion Miejski: od poniedziałku do środy w godzinach 14.00 - 22.00 (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; F. w innych budynkach administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w razie zapotrzebowania po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego
 9. Usługa ochrony mienia Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa fizyczna i elektroniczna ochrona mienia Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w każdym dniu obowiązywania umowy tj. w okresie: od dnia 30 czerwca 2015 r. od godz. 15:00 do godziny 15:00 w dniu 29 czerwca 2018 r. Lokalizacja: nieruchomość ogrodzona, zabudowana dwoma oddzielnymi budynkami biurowymi (budynek A i budynek B), położona we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20-22. W obydwu budynkach występuje duże natężenie ruchu klientów (średnio ok. 1000 osób dziennie). Cała nieruchomość objęta jest zakazem palenia wyrobów tytoniowych. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia (budynków i terenów) Zamawiającego wraz z obsługa techniczną systemu alarmowego w ww. obiektach Zamawiającego; 2. Pod pojęciem fizyczna ochrona rozumie się stałą obecność pracowników Wykonawcy na terenie obiektów Zamawiającego w celu udaremnienia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na obiekty oraz mienie ochraniane, udaremnienia jego zaboru lub zniszczenia; 3. Pod pojęciem ochrona elektroniczna rozumie się stały, całodobowy dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego; 4. Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust 4 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności pełnienia ochrony bezpośrednio na obiektach Zamawiającego, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia niniejszego zamówienia; 5. Ochrona mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 6. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach Zamawiającego winna być realizowana w oparciu o wykwalifikowanych pracowników, w liczbie niezbędnej do realizacji niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający określa minimalną ilość pracowników, tj.: a) co najmniej 7 pracowników ochrony fizycznej, z zastrzeżeniem, że - w budynku A : całodobowo - 1 pracownik ochrony, którego zadaniem w czasie pracy Zamawiającego w godz. 7:30-15:30 jest śledzenie monitorów telewizji przemysłowej, - w godzinach od 7.00 do 16.00 - 1 pracownik pracownik ochrony, który w czasie godzin pracy Zamawiającego ma patrolować budynek, w szczególności kondygnacje o największym nasileniu ruchu interesantów oraz reagować na wezwania pracowników Zamawiającego i udzielać (na prośby klientów) informacji o lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego, - w budynku B : całodobowo - 1 pracownik ochrony, b) co najmniej 1 pracownik kontrolujący pracę pracowników ochrony. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia ilości pracowników ochrony, którzy będą świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem minimalnej ilości pracowników ochrony, określonych powyżej przez Zamawiającego; 7. Zamawiający wymaga aby kadra pracownicza Wykonawcy, która będzie świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia, składała się z osób przeszkolonych, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w ochronie mienia, z wykształceniem ponadpodstawowym. 8. Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach Zamawiającego powinni posiadać jednolity strój (klasyczne spodnie, koszula, marynarka, ewentualnie kamizelka) oraz identyfikator imienny umożliwiający ich rozpoznanie; 9. Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną pracującą w systemie całodobowym na terenie miasta Wrocławia; 10. W razie potrzeby przyjazdu grupy interwencyjnej Wykonawca zapewni dotarcie takiej grupy do danego obiektu w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 30 minut. Do zadań Wykonawcy należy: 1) Stała całodobowa obsługa sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego w obiektach, o których mowa w pkt. 1; 2) Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia porządku na terenie chronionych obiektów; 3) Podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie upoważnionych pracowników Zamawiającego; 4) Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianie faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach; 5) Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom w chronionych obiektach a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Wodociągowe, itp. w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno - kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp.; 6) Ochrona obiektów, terenu, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych; 7) Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 8) Niedopuszczanie do wnoszenia materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży i rozpowszechniania; 9) Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z budynków sprzętu elektronicznego, komputerowego i innych przedmiotów wyposażenia; 10) Zapewnienie możliwości wjazdu i wyjazdu uprawnionych samochodów na teren nieruchomości; 11) W okresie zimowym wyjątkowo - w razie nocnych opadów śniegu - przed przybyciem służb porządkowych pracownicy ochrony powinni odgarnąć śnieg na przejściu od furtki do wejść do budynków A i B (sprzęt zapewnia Zamawiający); 12) Prowadzenie cyklicznych obchodów terenu i budynków A i B; 13) Bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby, zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 14) Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o wszelkich awariach, przestępstwach lub innego rodzaju zagrożeniach dla mienia i osób w obiektach Zamawiającego lub na terenie objętym dozorem; 15) Niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania; Ww. obowiązki Wykonawcy dookreślone zostaną w Szczegółowej instrukcji ochrony przekazanej w dacie podpisania umowy
 10. Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie w 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 11. Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie w styczniu 2015 roku (zamówienie uzupełniające)
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie w styczniu 2015 roku (zamówienie uzupełniające). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji. Sposób realizacji zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji

Inne osoby dla Adamczyk Jan (60 osób):