Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Krzysztof Jacek

w KRS

Krzysztof Jacek Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Jacek
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Kazimierza Wielka (Świętokrzyskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Styczeń Władysław Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Askom Adamczyk Krzysztof, Styczeń Władysław Sp. J., Kazimierza Wielka − KRS 0000304731

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa zestawów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych-programów multimedialnych na potrzeby realizacji projektu Wyrównuję, doskonalę i poznaję współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego, Kazimierza Wielka
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I zamówienia - dostawa trzech zestawów multimedialnych w skład których wchodzą: tablica interaktywna, mobilny statyw do tablicy interaktywnej, projektor typu krótkoogniskowego, laptop. Część II zamówienia - dostawa pomocy dydaktycznych-programów multimedialnych: 3 programów multimedialnych do nauki języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej, 3 programów multimedialnych do nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, 1 programu multimedialnego do nauki biologii w szkole ponadgimnazjalnej, 1 programu multimedialnego do nauki fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. 2. Zestawy multimedialne muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytku szkolnego, spełniające normy CE, wymienione i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Programy multimedialne muszą być nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, wymienione i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dostarczone towary muszą być wysokiej jakości o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w Formularzu Ofertowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 7. Wszystkie instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne winny być w języku polskim. 8. Dostarczone zestawy multimedialne muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg. 9. Producent oferowanego sprzętu musi posiadać certyfikat ISO9001 oraz ISO14001. 10. Wykonawca jest zobowiązany zainstalować dostarczony sprzęt w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeszkolić jedną osobę z obsługi zestawów multimedialnych bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 11. Wykonawca oświadcza, że udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostawę sprzętu wskazanego w części I zamówienia licząc od daty podpisania umowy. Czas reakcji serwisu - max 24 godziny w godzinach pracy Zamawiającego. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas potrzebny na dojazd technika, zdiagnozowanie lub naprawę sprzętu oraz jeśli to konieczne zabranie sprzętu do serwisu. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni. 12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 13. Należność przekazywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Inne osoby dla Adamczyk Krzysztof Jacek (76 osób):