Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Krzysztof Ryszard

w KRS

Krzysztof Ryszard Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Ryszard
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Białka Tatrzańska (Małopolskie), Nadarzyn (Mazowieckie), Radom (Mazowieckie), Władysławowo (Pomorskie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kresa Paulina, Wąsik Andrzej Walenty
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogucki Wojciech, Para Andrzej Julian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciechomski Mieczysław Sławomir, Piotrowski Mariusz Robert, Wołoszyn Ewa, Wołoszyn Ryszard Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawryluk Paweł Artur
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogucki Wojciech, Para Andrzej Julian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abp Podhale Sp. Z O.O., Białka Tatrzańska − KRS 0000275665
 2. Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000162013
 3. Eko-hetman Sp. Z O.O., Nadarzyn − KRS 0000267695
 4. Ekola Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000318819
 5. Fagus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000280443
 6. Fundacja Ekopuls, Warszawa − KRS 0000596522
 7. Instytut Naukowo-wydawniczy Spatium Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000126965
 8. Nadarzyńskie Stowarzyszenie Ekologiczne, Nadarzyn − KRS 0000201380
 9. Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000161904
 10. Stowarzyszenie Czas Na Białkę, Białka Tatrzańska − KRS 0000500192
 11. Stowarzyszenie Rpp: Rozwój, Przedsiębiorczość, Patriotyzm, Pruszków − KRS 0000686351

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grant Wołoszyn, Napiórkowski, Sidor Sp. J., Radom − KRS 0000099284
 2. Mainjobs Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000639058
 3. Mazowieckie Towarzystwo Budownictwa i Transportu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000047994
 4. Pol-bud Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000002847

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
  Zamawiający: Gmina Gózd, Gózd
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z dwóch aptek oraz z Ośrodka Zdrowia.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów ze: szkół, bibliotek i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gózd, a także nieruchomości niezamieszkałych (mają obowiązek zawrzeć umowy indywidualnie na odbiór odpadów).
  Powierzchnia gminy Gózd wynosi 7 776 ha i obejmuje 20 miejscowości.
  Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8 784.
  Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami wynosi 2 196 – stan na dzień 31.12.2016 r., w tym:
  - liczba nieruchomości segregujących odpady – 1 917,
  - liczba nieruchomości niesegregujących odpady – 279.
  Zamawiający przewiduje, że liczba osób zamieszkujących oraz liczba nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Gózd może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia ± 3%.

  Niniejsze zamówienie obejmuje kody odpadów:

  10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 Opakowania z drewna
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 Opakowania ze szkła
  15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  15 0110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
  15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  16 01 03 Zużyte opony
  17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 02 Gruz ceglany
  17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  20 01 01 Papier i tektura
  20 01 02 Szkło
  20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
  20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
  20 01 21* Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
  20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
  20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
  20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  20 01 39 Tworzywa sztuczne
  20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
  20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
  20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
  20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

  Tabela 1. ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W ROKU 2015
  Rodzaj odpadów Ilość odebranych odpadów w roku 2015 [Mg]
  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 666,3
  Papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe 81,2
  Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe 44,3
  Metale i tworzywa sztuczne 49,6
  Odpady wielkogabarytowe 24,2
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23,0
  Odpady niebezpieczne 0,2
  Odpady biodegradowalne 23,0
  Zużyte opony 10,3

  Tabela 2. ODPADY ZEBRANE W PSZOK W ROKU 2015

  Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów w roku 2015 [Mg]
  Zużyte bateria i akumulatory 0
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe 2,8
  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 0
  Odpady budowlane i rozbiórkowe 15,4
  Popiół 7,6


  Tabela 3. ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W ROKU 2016


  Rodzaj odpadów Ilość odebranych odpadów w roku 2016 [Mg]
  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 662,96
  Papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe 68,3
  Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe 72,8
  Metale i tworzywa sztuczne 49,8
  Odpady wielkogabarytowe 37,0
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,3
  Odpady niebezpieczne 1,4
  Odpady biodegradowalne 31,9
  Zużyte opony 1,8
  Popiół 79,9  Tabela 4. ODPADY ZEBRANE W PSZOK W ROKU 2016

  Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów w 2016 r. [Mg]
  Zużyte baterie i akumulatory 0
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe 0
  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 0
  Odpady budowlane i rozbiórkowe 12,12
  Popiół 2,5


  2. Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów

  Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę:
  1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  2) odpady z selektywnej zbiórki, w tym:
  - papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe,
  - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe,
  - metal i tworzywa sztuczne,
  - odpady wielkogabarytowe,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - zużyte opony,
  - żużel i popiół z palenisk domowych
  - odpady niebezpieczne,
  - odpady biodegradowalne.

  3) odpady pochodzące z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  4) odpady pochodzące z dwóch aptek i Ośrodka Zdrowia z terenu gminy Gózd.

  3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki

  1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do każdego gospodarstwa domowego po cztery worki na odpady segregowane o pojemności 120 l o następujących ujednoliconych kolorach:

  1) biały – z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
  2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,
  3) zielony – z przeznaczeniem na szkło,
  4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

  2. Worki powinny :
  1) być wykonane z surowca LDPE lub HDPE, o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów uniemożliwiającej rozerwanie worka,
  2) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
  3. W ramach zawartej umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dodatkowe worki, które dostarczy do siedziby Zamawiającego do 30.06.2017 r. na poszczególne frakcje w ilości:

  a) plastik – 200 szt. worków
  b) papier- 200 szt. worków
  c) szkło- 100 szt. worków
  d) bioodpady – 100 szt. worków

  Zamawiający w trakcie trwania umowy może wymagać dodatkowo dostarczenia brakujących
  worków w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia.

  4. Pojemniki na odpady zmieszane zapewnia właściciel każdej nieruchomości. Wykonawca winien zagwarantować właścicielowi nieruchomości możliwość dzierżawy pojemnika na podstawie odrębnie zawartej z nim umowy .

  4. Sposób i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:
  - odpady zmieszane komunalne - odbiór 1 raz miesiącu,
  - odpady z selektywnej zbiórki gromadzone w kolorowych workach - odbiór 1 raz na cztery tygodnie, w tym:

  - odpady biodegradowalne, w tym zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów (trawa, liście, drobne gałęzie) - odbiór raz na cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 31 października
  - żużel i popiół z palenisk - odbiór 1 raz na cztery tygodnie w sezonie grzewczym od 1 listopada do 30 kwietnia,
  - odpady wielkogabarytowe – odbiór spod nieruchomość mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Gózd dwa razy w roku,
  - odbiór innych odpadów (budowlano-remontowe). Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty, właściciel nieruchomości ponosi indywidualnie opłatę za odbiór tych odpadów,
  - inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady z drobnych remontów, popiół będą przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umożliwiającej dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę.

  5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Gózd

  Wykonawca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy odbierać odpady gromadzone w kontenerach i pojemnikach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w terminie 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego za pomocą maila, faksu wskazanego w umowie, bądź zgłoszenia telefonicznego.
  Wykonawca dostarczy do PSZOK-u:
  - dwa kontenery KP-7 (o pojemności 7 m3) - jeden na popiół, drugi na odpady budowlano-remontowe (odpowiednio oznakowane),
  - jeden kontener o pojemności 4,5 m3 na odpady biodegradowalne (odpowiednio oznakowany),
  - jeden pojemnik o pojemności 240 l na oleje odpadowe (odpowiednio oznakowany),
  - jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 na chemikalia (odpowiednio oznakowany).

  Zamawiający dopuszcza wstawienie do PSZOK-u kontenerów o pojemności 4,5 m3 na popiół i odpady budowlano-remontowe.
  Zamawiający nie dopuszcza wstawienia do PSZOK kontenera KP-7 o pojemności 7m3 na odpady biodegradowalne

  Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów oraz raportów miesięcznych i kwartalnych.

  Rodzaje odpadów odbieranych z PSZOK:

  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe,
  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po farbach, lakierach, itp.),
  - odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie),
  - popiół,
  - odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych.

  Z PSZOK nie będą odbierane materiały izolacyjne oraz papa.

  6. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest:

  1) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

  2) w przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  3) podczas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, tj.: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016.2167). Rozliczenie z ilości i rodzaju odpadów odbywać się będzie w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014.1973).

  4)Wykonawca zapewni ograniczenie masy opadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. 2012. 676).

  7. Ogólne informacje o zasadach i wymaganiach przy wykonywaniu usługi

  1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.

  2) Wykonawca obowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie
  przedmiotu zamówienia.

  3) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

  4) Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

  5)Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego.

  6) Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

  7) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z każdego rodzaju pojemnika, który został wystawiony przez właściciela nieruchomości.

  8) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników, które zanieczyściły miejsce odbioru w trakcie realizacji usługi przez Wykonawcę.

  9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

  10) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu odbierania odpadów komunalnych. Po akceptacji ww. harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o nim właścicieli (współwłaścicieli, zarządców, użytkowników) nieruchomości poprzez dostarczenie go do każdej nieruchomości na terenie Gminy Gózd w terminie do 30 czerwca 2017 r.
  Harmonogram powinien zawierać w swojej treści kontakt telefoniczny do firmy w przypadku reklamacji nienależytego wykonania usługi, /np. nieodebranych odpadów/.
  Na odwrocie harmonogramu Wykonawca umieści opracowaną szczegółową instrukcję segregowania odpadów.
  Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np.: powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu między stronami. Dopuszcza się formę pisemną /e-mail/.
  11) Wykonawca najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. zapewni dostarczenie harmonogramu do każdej nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów. Za każdy wystawiony worek z odpadami selektywnie zebranymi należy pozostawić na nieruchomości worek pusty. Faktyczną ilość worków i ich rodzaj, pozostawionych na nieruchomości, Wykonawca ustali w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb właściciela.

  12) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić we wskazanym przez Zamawiającego Ośrodku Zdrowia i dwóch aptekach pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i baterii - trzy pojemniki na przeterminowane leki o pojemności 60 l i trzy pojemniki na zużyte baterie o pojemności 10 l.

  13) Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma wykaz nieruchomości z których będzie realizowany odbiór odpadów komunalnych .

  14) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach ( Dz. U. Z 2013.1987).
  „Kartę przekazania odpadów”. Kartę odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla
  przyjmującego odpady, przekazującego oraz Zamawiającego.

  15) Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. 2016. 922).

  16) Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem – dla odpadów zmieszanych należy stosować samochód z zabudową kompaktującą, a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową.

  17) Wykonawcy zakazuje się:
  a) mieszania odpadów selektywnie zebranych z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
  b) mieszania poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób selektywny.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zbiórki odpadów selektywnych gromadzonych w workach tj. tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło jednym pojazdem, w jednym terminie, w sposób zapobiegający zniszczeniu selektywnie zebranych odpadów.

  18) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane w każdej ilości,z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w pojemnikach (lub sporadycznie także w dodatkowych workach) i wystawione do ich odbioru oraz każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach lub pojemnikach.

  19) Wykonawca, zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów.

  20) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z n/w przepisami:

  a) z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016.250 ze zm.),
  b) z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167);
  c) z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676),

  21) Wykonawca świadcząc usługę jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013.122);

  Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której odbiera się odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Gózd

  W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. teren bazy magazynowo -transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
  2. miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
  3. miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
  4. teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.2015.469 ze zm.);
  5. baza magazynowo - transportowa była wyposażona w:
  a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
  b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
  c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
  d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

  Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także:
  1. punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
  2. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
  - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

  W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. urządzenia na terenie bazy magazynowo - transportowej do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
  2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
  3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
  4. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3;
  5. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

  W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
  2. pojazdy były wyposażone w system:
  a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
  b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
  - umożliwiający weryfikację tych danych;
  Dane z systemu monitoringu, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przez okres 5 lat od dnia ich zapisania oraz udostępnione organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.
  3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

  8. Monitoring i komunikacja:

  1) Wykonawca umożliwi dostęp do systemu monitoringu GPS w celu monitorowania pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia .
  2) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiająca identyfikację nieruchomości i zdjęcie fotograficzne na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację tę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wg wykazów miesięcznych.
  3) Informacja powinna zawierać w szczególności:

  - adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd,
  - zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników i/ lub worków do konkretnej nieruchomości;
  - dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane.
  4) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:
  a) raporty miesięczne i kwartalne oraz kwartalne karty przekazania odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów.

  Raporty wykonania usług, o których mowa powyżej należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca, którego dotyczą.
  5) Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu i dowolnej godzinie kontroli i/lub audytu sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia w tym również pojazdów Wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odebrane przez Wykonawcę, bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia .
  6) Rozliczenie wykonania usługi będzie odbywało się na podstawie faktur wystawianych na koniec kwartału. Podstawę wystawienia faktury stanowić będą raporty z wykonania usługi oraz karty przekazania odpadu w okresie rozliczeniowym.
  Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w przypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.
  7) Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, poprzez umieszczenie odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, powiadomi pisemnie gminę i właściciela nieruchomości.

  9. Sprawozdawczość

  1) Ilość odpadów zmieszanych odebrana i zagospodarowana z nieruchomości, powinna być potwierdzona kartami przekazania odpadów przez RIPOK i przedkładane do kwartalnych raportów;

  2) Ilość odpadów selektywnie zebranych, odebrana i zagospodarowana z terenu nieruchomości, powinna być potwierdzona kartami przekazania odpadów, a w odniesieniu do makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali także potwierdzona dokumentami potwierdzającymi recykling;

  3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

  10. Reklamacje

  1) Reklamacje od właścicieli nieruchomości, będą zasadniczo kierowane od Zamawiającego,a Wykonawca ustosunkuje się do niej w ciągu 24 godzin roboczych.

  2) W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację tak, jakby została zgłoszona przez Zamawiającego.

  3) Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usług, bez wezwania Zamawiającego.

  4) Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

  11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę
  1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę – a także przez Podwykonawców, w przypadku gdy zakres prac byłby powierzony podwykonawcom – na podstawie umowy o pracę.
  2) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób, a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
  3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenia podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynność, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
  5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  Sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1. Odbioru odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych (metoda tzw. spod drzwi), 2. Odbieranie odpadów takich jak: odpady budowlane, odpady niebezpieczne, w tym baterie, odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe - zgromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w m. Milejowice, Al. Kasztanowa 24: - zbiórka odpadów polegać będzie na tym, że Wykonawca ustawi na terenie PSZOK , w porozumieniu z jego właścicielem , oddzielne kontenery na: odpady zielone, odpady budowlane, odpady niebezpieczne, w tym baterie; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy będą w/w odpady odwozić do tych kontenerów własnym staraniem, a Wykonawca będzie je sukcesywnie wywoził do RIPOK. 3. Transport zebranych odpadów komunalnych 4. Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. tj.: przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 5. wyposażyć przystanki autobusowe w kosze znajdujące się wzdłuż dróg: droga wojewódzkiej nr 740 Radom-Przytyk; droga powiatowa nr 3503 W Młódnice – Jarosławice- Cerekiew- Radom.; droga powiatowa nr 3506W Jankowice - Gulin – Zakrzew; droga powiatowa nr 3507W Taczówek - Taczów – Milejowice; droga powiatowa nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna. Ilość koszy: 75szt. Kosze metalowe na trwałe połączone z gruntem, na słupkach metalowych lub przystankowych o pojemności 50litrów. Koszę będą stanowiły własność Wykonawcy. 6. Bieżące zaopatrywanie obsługiwanych gospodarstw domowych i jednostek Gminy w worki zgodnych z opisem w punkcie 2.3. Ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami. W przypadku dużej liczy worów z odpadami Wykonawca zobowiązany jest pozostawić max. 3 worki. Kosze uliczne w worki o odpowiedniej wytrzymałości do zbiórki odpadów komunalnych, w tym segregowanych. 7. Zaopatrzenie gospodarstw domowych i gminnych jednostek organizacyjnych w kalendarze z harmonogramem zbiórki oraz informacją dot. prawidłowej segregacji odpadów. Harmonogram powinien być w atrakcyjnej formie graficznej, format minimum A5, gramatura minimum 250. 8. Minimalny wymagany termin płatności 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z załącznikami przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Grabów nad Pilicą
  Zamawiający: Gmina Grabów nad Pilicą, Grabów nad Pilicą
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Grabów nad Pilicą, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz postanowieniami Uchwały nr 12.86.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 17.05.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą (Dz.U.Woj. Mazowiec. z 2016r., poz. 6881) i Uchwały nr 12.87.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 17.05.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U.Woj. Mazowiec. z 2016r., poz. 6882)
 4. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CHLEWISKA w latach 2017 - 2018
  Zamawiający: Gmina Chlewiska, Chlewiska
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Radziejowice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, powstałych i zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Radziejowice, bez względu na warunki atmosferyczne, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.), z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/2012 z dnia 22.10.2012r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami. b) Transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach wskazanych w uchwale nr 212/2012 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, uchwale nr 35/13 z dnia 18 lutego 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 2. Dane dotyczące Gminy: a) Gmina wiejska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. b) Sołectwa: Adamów-Wieś, Adamów-Parcel, Benenard, Budy Józefowskie, Budy Mszczonowskie, Chroboty, Kamionka, Kuranów, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Korytów, Korytów A, Krze Duże, Krzyżówka, Nowe Budy, Podlasie, Pieńki Towarzystwo, Radziejowice, Radziejowice-Parcel, Słabomierz, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Zazdrość, Zboiska. c) Powierzchnia gminy wynosi 7301 ha. d) Liczba ludności wynosi 5364 osób według stanu meldunkowego na dzień 31.08.2016r. (zam. na pobyt stały), z czego 117 osób w zabudowie wielorodzinnej (3 bloki w Radziejowicach przy ulicy Cichej 2, 4, 6) i 5247 osób w zabudowie jednorodzinnej. 3. Zakres zamówienia: a) Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne w Gminie Radziejowice wynosi: 1950. b) Szacunkowa liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 600. c) Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców Gminy Radziejowice wynosi: 6150. d) W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów lub nieznaczna zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Szacunkowa liczba nieruchomości w stosunku do założeń z 2014 roku nie uległa zmianie. Liczba ludności w stosunku do danych z 30.06.2014r. wzrosła o 3%. Odchylenia te nie będą miały wpływu na wynagrodzenie wykonawcy. e) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 1050Mg / 12 miesięcy. f) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi ok. 180Mg / 6 miesięcy. g) Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Radziejowice nie jest zależna od zamawiającego. h) 90 %mieszkańców stałych deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów. i) 97% właścicieli działek rekreacyjnych deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów. 4. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tych ustaw wraz z uwzględnieniem zmian w tych przepisach, w tym musi spełniać wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122). 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie zatrudnić bezpośrednio przy realizacji zamówienia minimum 1 pracownika na stanowisku kierowcy samochodu obsługującego teren gminy Radziejowice na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy, bezpośrednio przy realizacji Umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w roku 2017
  Zamawiający: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Jedlnia-Letnisko
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/.
  Powierzchnia Gminy Jedlnia-Letnisko wynosi 65,57 km2 i obejmuje 22 miejscowości.
 7. Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Obszar Gminy Głowaczów wynosi 186 km², w skład Gminy Głowaczów wchodzi 39 sołectw tj: Adamów, Bobrowniki, Brzóza, Cecylówka Brzózka, Cecylówka Głowaczowska, Chodków, Dąbrówki, Emilów, Głowaczów, Grabnowola, Helenów, Henryków, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Jasieniec, Klementynów, Kosny, Leżenice, Lipa, Lipska Wola, Łukawa, Łukawska Wola, Maciejowice, Mariampol, Marianów, Michałów, Miejska Dąbrowa, Moniochy, Podmieście, Przejazd, Rogożek, Sewerynów, Stanisławów, Stawki, Studnie, Studzianki Pancerne, Usynów, Wólka Brzózka, Zieleniec.
  W ciągu 5 dni od daty podpisania umowy Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz nieruchomości z dokładnymi adresami oraz informacje czy dane gospodarstwo domowe zadeklarowało segregowanie odpadów komunalnych. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do przygotowania odpowiedniej ilości worków na odpady komunalne oraz opracowanie harmonogramu odbioru odpadów.

  2. Zakres świadczenia usługi w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) Odbiór odpadów nie segregowanych.
  - Z gospodarstw domowych.
  Odpady nie segregowane będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l.
  kontenerach o pojemności 1100 l., ewentualnie w workach czarnych o pojemności 120l, zakupionych przez właściciela posesji.
  Odbiór odpadów z gospodarstw domowych regularny raz w miesiącu według uzgodnionego harmonogramu.
  - Z terenów: ( działek letniskowych, sklepów, szkół, cmentarzy)
  Odpady nie segregowane będą gromadzone w kontenerach o pojemności 120l., 1100l., oraz kontenerach o pojemności 8m3.
  Wywóz odpadów z pojemników o pojemności 120l. i 1100l. raz w miesiącu według uzgodnionego harmonogramu.
  Wywóz odpadów z kontenerów KP-8 ustawionych w wyznaczonym miejscu, na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego. Obecnie Gmina Głowaczów posiada 10 kontenerów KP-8, które są ustawione w następujących miejscach:
  1. Głowaczów – 5 szt. ustawione: 2 k/cmentarza, 1 na placu OSP ul. Leżeńska, 1 na placu szkolnym ul. Warecka, 1 w Zakładzie Wod-Kan ul. Kozienicka,
  2. Brzóza – 3 szt. ustawione: 1 w ZSO ul. Aleja Lipowa, 1 k/cmentarza , 1 Brzóza, ul. Sokoły,
  3. Rogożek – 1 szt. w lesie przy domkach rekreacyjnych.
  Jeżeli Wykonawca dysponuje środkami transportowymi dostosowanymi do kontenerów o innej pojemności i posiada na swoim wyposażeniu odpowiednią ilość tych kontenerów, którymi może zastąpić w/w miejscach kontenery KP -8 w okresie wykonywania usługi to Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

  W okresie świadczenia usługi planuje się wywóz ok. 600 ton odpadów nie segregowanych.

  b) Odbiór odpadów segregowanych z podziałem na frakcje:
  - szkło – sześć razy w ciągu roku ( co dwa miesiące),
  - plastik, metale, papier, tektura i odpady wielomateriałowe – dwanaście razy w ciągu roku (raz w miesiącu).
  Odpady segregowane będą odbierane z worków z gospodarstw domowych, oraz z pojemników 1100 l ustawionych w następujących punktach:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylówce Brzózkiej,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie,
  - Zakład Obsługi Wodociągów i Kanalizacji w Głowaczowie,
  - Teren działek letniskowych w Rogożku,
  - Teren działek letniskowych Brzóza Sokoły.
  W okresie świadczenia usługi planuje się wywóz ok. 260 ton odpadów segregowanych, w tym:
  - szkło – 100 ton,
  - plastik, metale, papier, tektura i odpady wielomateriałowe – 160 ton.
  3. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który należy uzgodnić z pracownikiem gminy odpowiedzialnym za wykonanie zadania w terminie do 19 grudnia 2016 r. i przekazać go Zamawiającemu i mieszkańcom gminy.
  4. Wykonawca, w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu worków o pojemności 120 litrów z foli LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 120 mikronów) przeznaczonych na gromadzenie odpadów segregowanych. Dostarczone worki muszą być w dwóch kolorach, oznaczone napisami: szkło – (worek biały), plastik – (worek żółty). Przewidywana ilość worków potrzebnych do realizacji zamówienie wynosi ok. 70.000 szt.(jest to wartość szacunkowa i może ulec zmianie zwiększenie lub zmniejszenie w zależności od ilości gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregację). Pierwszą partię worków w ilości ok. 6000 szt. należy dostarczyć gospodarstwom domowym (na każdy rodzaj odpadu segregowanego) najpóźniej do 01 stycznia 2017 r. Pozostałą ilość worków należy pozostawić w gospodarstwach domowych po każdorazowym odbiorze odpadów w ilości odpowiadającej odebranych worków.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów. Właściciele nieruchomości, z których odbierane są odpady są zobowiązani wystawić worki lub pojemniki na granicy swojej posesji z drogą publiczną tak aby był łatwy dostęp do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca odbioru odpadów (tj. wysypanymi z pojemników, worków, kontenerów, pojazdów w trakcie wykonywania usługi).
  6. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela posesji obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady źle wysegregowane nie będą odebrane. W takim w przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych w ilości ok. 10 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów elektrośmieci w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie itp.) w ilości ok. 0,10 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po farbach , lakierach i chemikaliach w ilości ok. 0,50 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych opon w ilości ok. 10,0 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów betonowych i gruzu w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru popiołu w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zielonych, w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  15. Zamawiający wymaga wykonania usługi siłami własnymi, transportem samochodowym, który przystosowany jest do odbioru odpadów z pojemników i worków oraz do przewozu i wymiany kontenerów lub transportu samochodowego innych podmiotów gospodarczych, na które posiadał będzie pisemne zobowiązanie do ich udostępnienia.
  16. Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych winna być wykonana w dni robocze w godz.
  7-15:00 zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę – HARMONOGRAMEM, natomiast odbiór odpadów z kontenerów KP-8 – po zgłoszeniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony.
  17. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazania dokumentacji z pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia odpadów u Wykonawcy lub w innym punkcie wskazanym przez Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela.
  18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do monitoringu Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów i tras przejazdów pojazdów z odpadami z terenu Gminy Głowaczów.
  19. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.
  20. Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Głowaczów.
  21. Zamawiający do 25 dnia każdego miesiąca będzie przekazywał Wykonawcy zmiany w wykazie gospodarstw domowych zbierające odpady segregowane i odpady zmieszane, które będą obowiązywały w miesiącu następującym po miesiącu w którym przekazano informację Wykonawcy.
  22. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności:
  - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),
  - Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 przyjęty uchwałą nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r.
  - uchwała Rady Gminy w Głowaczowie nr XXII/130/12 z dn. 27.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów.
  23. Podane ilości są szacunkowe/przewidywane i mogą ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie).
  24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 8. Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia - Sektor V
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia - Sektor V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 209.000 EUR
 9. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowala, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Zamawiający: Gmina Kowala, Kowala
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KOWALA NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gminy Kowala, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe na stałe i czasowe) oraz transport odebranych odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez Zamawiającego w punkcie 3.5 SIWZ.
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych: 1. odpady niesegregowane zmieszane, 2. odpady zebrane selektywnie suche- papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 3. odpady zebrane selektywnie mokre 4.odpady zielone 5.odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym żużle i popioły komunalne) w ilościach limitowanych zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu
  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowala,(pkt.2.2. ppkt 6 6.meble i inne odpady wielkogabarytowe 7. przeterminowane leki Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych opon. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbierania i transportu odpadów innych niż komunalne, np. powstających w wyniku działalności
  gospodarczej. Charakterystyka Gminy:Obszar 7470 ha, łączna długość dróg wzdłuż których będą odbierane odpady - około 110 km, liczba osób zameldowanych 11760 stan na 31.12.2015 r. w tym 11 615 w zabudowie jednorodzinnej, 145 w zabudowie wielorodzinnej, liczba sołectw 19, liczba miejscowości 30.
 10. Zamówienie uzupełniające do umowy nr 272/394/OŚZ/13 z dnia 19 grudnia 2013r.na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek
  Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka, Milanówek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Milanówek.

  Zakres zamówienia obejmuje:
  - odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych bezpośrednio od właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarczą;
  - odbiór odpadów komunalnych, nie wytwarzanych systematycznie, z punktów selektywnego zbierania odpadów;
  - odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów;
  - odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z Urzędu Miasta Milanówka oraz Straży Miejskiej;
  - odbiór odpadów budowlanych wytworzonych podczas prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości lub użytkowników we własnym zakresie, na zgłoszenia Zamawiającego;
  - transport do miejsc sortowania i przetwarzania odpadów celem ich dalszego zagospodarowania;
  - systematyczne dostarczanie i uzupełnianie oznakowanych worków na odpady;
  - prowadzenie bieżącej sprawozdawczości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez JW 4938 w 2016 r
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
  SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4938.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksów administrowanych przez JW 4938 w Radomiu przeznaczonych do sprzątania wg zestawienia.
  1. CZĘŚĆ I - Kościół Garnizonowy w Radomiu
  1) Powierzchnie wewnętrzne: 894,58 m²
  2) Powierzchnie zewnętrzne: 5 124,00 m²
  2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - JW 4938 RADOM
  1) Powierzchnie wewnętrzne: 20 896,26 m²
  2) Powierzchnie zewnętrzne: 283 567,00 m²
  3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - JW 3411 GRÓJEC
  1) Powierzchnie wewnętrzne: 8 101,01 m².
  2) Powierzchnie zewnętrzne: 168 723,10 m².
  3) Powierzchnia pasów ochronnych i przeciwpożarowych: 2 720,00 m²
  4. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - JW 3939 SOCHACZEW - BORZĘCIN
  1) Powierzchnie wewnętrzne: 16 146,14 m².
  2) Powierzchnie zewnętrzne: 395 841,00 m².
  3) Powierzchnia pasów ochronnych i przeciwpożarowych: 12 310,00 m²
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. 2.Rodzaje odpadów, które są objęte przedmiotem zamówienia: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) papier i tektura, c) metal, d) tworzywa sztuczne, e) opakowania wielomateriałowe, f) szkło, g) odpady biodegradowalne (odpady ogrodowe, odpady zielone), h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte baterie i akumulatory, j) odpady wielkogabarytowe, k) odpady budowlane i rozbiórkowe, l) popioły paleniskowe i żużle, m) zużyte opony, chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), n) przepracowane oleje, o) przeterminowane leki. 3. odbiór ww. odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, w pojemnikach lub w workach na odpady komunalne oraz poprzez wystawkę, 4. prowadzenie na terenie Miasta Podkowa Leśna zbiórki odpadów selektywnych, w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach (gniazdach) i w punktach mobilnych zbiórki odpadów selektywnych opisanych w Szczegółowym opisie zamówienia. 5. zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i WPGO dotyczącego Regionu Warszawskiego, 6. zapewnienie przez Wykonawcę, właścicielom nieruchomości trzech rodzajów worków do gromadzenia odpadów selektywnych o następujących frakcjach: papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego ( w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik), metali oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. 7. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa pojemników na rzecz Zamawiającego. Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczone w cenę zamówienia. Zamawiający jedynie obliguje Wykonawcę do stworzenia możliwości dostawy pojemników na rzecz mieszkańców, przy czym to mieszkańcy będą zawierać odpowiednie umowy...
 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna - zamówienie uzupełniające do umowy nr 272-7/2014 z dnia 24.06.2014r
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
  W zakresie przedmiotu zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chlewiska.
  Zamawiający: Gmina Chlewiska, Chlewiska
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Chlewiska. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia: Zadanie 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chlewiska wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów. Zadanie 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Zadanie 3: Objazdowa zbiórka odpadów problemowych. Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia - charakterystyka gminy Chlewiska: Gmina Chlewiska to gmina wiejska, obejmująca swoim zasięgiem 23 sołectwa. Nieruchomości zamieszkałe Do nieruchomości zamieszkałych zalicza się wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. gospodarstwa domowe. Liczba gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie dotychczas złożonych deklaracji wynosi ok. 1908. Wykaz sołectw wraz z liczbą nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Liczba gospodarstw domowych nie jest równa liczbie nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chlewiska, ze względu na różną liczbę gospodarstw na poszczególnych nieruchomościach. W przypadku działek rekreacyjnych szacuje się, że faktyczne użytkowanie nieruchomości i konieczność wywozu odpadów, odbywać się będzie głównie w miesiącach letnich, tj. od czerwca do września. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ..
 15. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna W zakresie przedmiotu zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
  2. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, opisuje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Część IV SIWZ.
  2.1 Rodzaje odpadów, które są objęte przedmiotem zamówienia: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - papier i tektura, - metal, - tworzywa sztuczne, - opakowania wielomateriałowe, - szkło, - odpady biodegradowalne (odpady ogrodowe, odpady zielone), - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - popioły paleniskowe i żużle, - zużyte opony, chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), - przepracowane oleje, - przeterminowane leki.
  2.2 odbiór ww. odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, w pojemnikach lub w workach na odpady komunalne oraz poprzez wystawkę,
  2.3 prowadzenie na terenie Miasta Podkowa Leśna zbiórki odpadów selektywnych, w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach (gniazdach) i w punktach mobilnych zbiórki odpadów selektywnych opisanych w Szczegółowym opisie zamówienia - Część IV SIWZ,
  2.4 zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i WPGO dotyczącego Regionu Warszawskiego,
  2.5 zapewnienie przez Wykonawcę, właścicielom nieruchomości pięciu rodzajów worków do gromadzenia odpadów selektywnych o następujących frakcjach: papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik), metali oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa pojemników na rzecz Zamawiającego. Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczone w cenę zamówienia. Zamawiający jedynie obliguje Wykonawcę do stworzenia możliwości dostawy pojemników na rzecz mieszkańców, przy czym to mieszkańcy będą zawierać odpowiednie umowy.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Część IV SIWZ został opisany na podstawie:
  - uchwały Nr 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna,
  - uchwały Nr 157/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
  4. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowy lub workowy zbiórki odpadów komunalnych.
  5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
  6. Pojazdy przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia powinny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
  7. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: - wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
 16. odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowala, na których zamieszkują mieszkańcy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kowali, Kowala
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
  położonych na obszarze gminy Kowala, na których zamieszkują mieszkańcy
  2
  (nieruchomości zamieszkałe na stałe i czasowo) oraz transport odebranych odpadów
  do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez Zamawiającego.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
  na których nie zamieszkują mieszkańcy (szkoły, przedszkola, urzędy, obiekty
  produkcyjne, usługowe i handlowe, warsztaty, biura, sklepy, hotele itp.)
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:
  1) odpady niesegregowane zmieszane,
  2) odpady zebrane selektywnie suche - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
  metale, opakowania wielomateriałowe,
  3) odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji mokre
  4) odpady zielone,
  5) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym żużle i popioły komunalne) w ilościach
  limitowanych zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Kowala,
  6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7) przeterminowane leki.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru zużytego sprzętu elektronicznego
  i elektrycznego (dalej ZSEE), zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych opon.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbierania i transportu odpadów innych niż
  komunalne, np. powstających w wyniku działalności gospodarczej.
  1. Szczegółowy opis zakresu usług zawarty jest w SIWZ
 17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziejowice
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Radziejowice z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy z następujących sołectw :
  Adamów-Wieś ,Adamów-Parcel ,Benenard , Budy Józefowskie , Budy Mszczonowskie , Chroboty , Kamionka , Kuranów , Kuklówka Radziejowicka ,Kuklówka Zarzeczna ,Korytów , Korytów A ,Krze Duże ,Krzyżówka , Nowe Budy , Podlasie , Pieńki Towarzystwo , Radziejowice , Radziejowice-Parcel ,Słabomierz , Stare Budy Radziejowskie , Tartak Brzózki , Zazdrość , Zboiska w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 , z póź . zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz.21) ,Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.. U. z 2013 r. poz. 122) ,zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą nr 211.12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami ,regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice ,oraz przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego .
  Powierzchnia - Gminy wynosi 7301 ha;

  Gęstość zaludnienia na 1 km² - 71 ;

  Liczba ludności 5217 według stanu meldunkowego na dzień 31 grudnia 2012 r.), z czego 117 w zabudowie wielorodzinnej (3 bloki w Radziejowicach przy ulicy Cichej 2 ,4 ,6 )i

  5 100 w zabudowie jednorodzinnej .
  Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców Gminy Radziejowice wynosi 5500.
  Szacunkowa liczba nieruchomości ,z których odbierane będą odpady komunalne w Gminie Radziejowice wynosi 1600 nieruchomości.
  W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości ,jak i liczba mieszkańców.
  Szacunkowa liczba ilość odpadów przewidziana do zbiórki ,transportu i zagospodarowania wynosi 1320Mg/12 miesięcy.
 18. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. W zakresie przedmiotu zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, opisuje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Część IV SIWZ
 19. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Zadanie nr 1 obejmuje:a) Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy,
  b) Wywóz nieczystości stałych z budynków mieszkalnych Gminy Raszyn
  c) Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn,d) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn, e) Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn Na zadanie składa się wykonanie czynności:w zakresie ad. a) -podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy, tj.: - 2 kontenery o poj. 7m3 - dwa razy w tygodniu, w zakresie ad. b) -podstawianie pojemników ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z budynków mieszkalnych Gminy Raszyn, tj.: - 10 szt. pojemników o poj. 1100 l - jeden raz w tygodniu, - 2 szt. pojemników o poj. 1100 l - dwa razy w miesiącu w zakresie ad. c) -sprzątanie i wywóz nieczystości z przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn tj.: - 69 szt. przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy o poj. 45l: - 24 szt. przystanków - 4 razy w tygodniu, - 45 przystanki - 3 razy w tygodniu
  -mycie wiat przystankowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn - 49 szt. - 1 raz w miesiącu, w zakresie ad. d) -opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych o pojemności 45 l oraz 50 l, tj: - 27 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu,
  -opróżnianie koszy ulicznych o pojemności 70l, - 27 szt. koszy ulicznych - 3 razy w tygodniu -opróżnianie koszy na psie odchody o pojemności 50l - 10 szt. - 3 razy w tygodniu. w zakresie ad. e) -usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn, - ok. 20 szt. w trakcie trwania umowy. Zadanie nr 2: Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn w zakresie: a) wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych komunalnych, b)wywóz nieczystości płynnych obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Szacowana łączna ilość wywożonych nieczystości ciekłych wynosi - 792m3 w okresie trwania umowy.
  Zadanie nr 3: Wynajem wraz z serwisem 3 sztuk kabin sanitarnych (toalety WC)
  Zakres obejmuje: - postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 3 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach.
  Kabiny sanitarne (WC) zostaną postawione: - na terenie parku Nad Raszynką w Raszynie - dwie toalety,- na terenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Wybickiego w Raszynie - jedna toaleta. Zamawiający wymaga, aby serwisowanie kabin odbywało się 3 razy w tygodniu. Szacunkowa ilość opróżnień kabin sanitarnych - 225 razy.
  Zadanie nr 4: Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - postawienie, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, - zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów stałych. Częstotliwość opróżniania i rodzaj pojemników: - 1 kontener o poj. 7m3 - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 11 pojemników 1100 l - opróżniany średnio 1 razy w tygodniu, - 6 pojemników 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w miesiącu,
  - 2 pojemniki 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w tygodniu, - 5 pojemniki 240l - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 3 pojemniki 240l - opróżniany średnio 2 razy w miesiącu, - 3 pojemniki 110l - opróżniane 1 raz w tygodniu. Zadanie nr 5 : usuwanie wyrobów zawierających azbest Zakres obejmuje: - odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia w trakcie trwania umowy - 120 000kg. Zadanie nr 6: Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z wiosennych porządków Zakres obejmuje: - załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Gminy, w wyznaczonych terminach; Szacowana ilość odpadów wielkogabarytowych w trakcie trwania umowy to - 264 m3 Szacunkowa ilość odpadów zebranych podczas wiosennych porządków - 50 m3 Zadanie nr 7:Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów nielegalnie wyrzucanych - stanowiących tzw. dzikie wysypiska. Teren po zebraniu odpadów należy uporządkować. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia - 2 500m3 na rok. Zadanie nr 8: Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków i zużytych opakowań po farmaceutykach z punktów zbiórki położonych na terenie Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - opróżnianie pojemników i odbieranie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz opakowań po farmaceutykach z gminnych punktów zbiórki, - czyszczenie, dezynfekcja i wymiana bezzwrotnych wkładów kartonowo-foliowych konfiskatorów. Szacowana liczba konfoskatorów o pojemności 100dm3 - 8 szt. (2 opróżnienia) Zadanie nr 9: Odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Raszyn Zakres obejmuje: - zakup i dostarczanie worków o odpowiedniej wytrzymałości i grubości adekwatnej do zbieranych odpadów mieszkańcom w ilości 1 worek o pojemności 120 l (papier tektura, tworzywa sztuczne, drobne elementy z metali) oraz 1 worek o pojemności 60 l na szkło (białe i kolorowe) dla każdej z posesji, - odbieranie posegregowanych odpadów, od właścicieli posesji z terenu Gminy Raszyn jeden raz w miesiącu w ustalonym terminie. Szacunkowa ilość odbieranych odpadów: 15 200 szt. worków o poj. 120 l, 15 200 szt. worków o poj. 60 l.
 20. Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych i zmieszanych segregowanych z terenu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ przy ul. Koszykowej 78 i Przychodni przy ul. Żeromskiego 33 w Warszawie
  Zamawiający: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie obiektów w pojemniki i wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych i zmieszanych segregowanych z terenów Przychodni przy ul. Koszykowej 78 i Przychodni przy ul. Żeromskiego 33.
  Wykonawca w ramach wykonywanej usługi wyposaży obiekty w następujące pojemniki z otwieranymi pokrywami:
  1.Przychodnia przy ul. Koszykowej 78 - pojemniki o poj. 1100 l :
  na odpady komunalne stałe niesegregowane - 4 szt.
  na odpady stałe zmieszane segregowane - 2 szt.
  Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych odbywać się będzie z Przychodni przy ul. Koszykowej 78 - 5 razy w tygodniu
  Wywóz odpadów stałych zmieszanych segregowanych odbywać się będzie z Przychodni przy ul. Koszykowej 78 - 4 razy w miesiącu

  2.Przychodnia przy ul. Żeromskiego 33 - pojemniki o poj. 1100 l :
  na odpady komunalne stałe niesegregowane - 2 szt.
  na odpady stałe zmieszane segregowane - 1 szt.
  Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych odbywać się będzie z Przychodni
  przy ul. Żeromskiego 33 - 2 razy w tygodniu
  Wywóz odpadów stałych zmieszanych segregowanych odbywać się będzie z Przychodni przy ul. Żeromskiego 33 - 1 raz w miesiącu

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i rodzaju dostarczanych pojemników, po uprzednim ustaleniu z Wykonawcą, z zachowaniem cen ofertowych.

  Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości pojemników zakrytych w zależności od potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, z jednodniowym wyprzedzeniem, o pojemności 5 m3.
  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
 21. Przetarg nieograniczony na usługę wywozu odpadów komunalnych.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Warszawa
 22. Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy, nr sprawy BDG-II-3710-57/11
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
 23. Świadczenie usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 24. wywóz nieczystości stałych z posesji I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 25. Wywóz nieczystości stałych z terenu Aresztu Śledczego w Radomiu Numer sprawy: 220/11/11
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Radom
 26. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
 27. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY NADARZYN
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 28. Wywóz odpadów komunalnych.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Warszawa
 29. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY NADARZYN
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn

Inne osoby dla Adamczyk Krzysztof Ryszard (73 osoby):