Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Krzysztof Waldemar

w KRS

Krzysztof Waldemar Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Waldemar
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Katowice (Śląskie), Kłobuck (Śląskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jolanta, Adamczyk Lucyna Elżbieta, Kłak Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Lucyna Elżbieta, Adamczyk Waldemar Julian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kamiński Marcin Kamil

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jolanta, Adamczyk Lucyna Elżbieta, Kłak Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Lucyna Elżbieta, Adamczyk Waldemar Julian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jolanta, Szczepaniak Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adamczyk i Syn Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000499728
 2. Bwp Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000308143
 3. Firma Budowlana Stanwal Małgorzata Stanek, Waldemar Adamczyk Sp. J., Sosnowiec − KRS 0000109557
 4. Home Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000544610
 5. I-projekt Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000792617
 6. I-projekt Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gliwice − KRS 0000808659
 7. Last Minute Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000672762
 8. Płocka 3 Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000722355
 9. Rozwój Sp. Z O.O., Kłobuck − KRS 0000583730
 10. Spółdzielnia Inwalidów Rozwój, Kłobuck − KRS 0000093023

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Nbi Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000461702
 2. Nbi Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gliwice − KRS 0000743659

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 3370
  m w dzielnicy Rybna w ulicach Tołstoja, Racławickiej oraz częściowo w ul. Polarnej. Kanalizacja deszczowa w ul. Racławickiej winna mieć
  odprowadzenie do rowu leśnego, co wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgody Lasów Państwowych. Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Tołstoja
  winna mieć odprowadzenie do rowu na działce gminnej, co wymaga jednak pozwolenia wodnoprawnego. W skład projektu winna wchodzić część
  drogowa obejmująca wpusty uliczne, przekroje poprzeczne, profile podłużne oraz krawężniki lub ścieki. Zakres zadań do wykonania obejmuje: 1)
  file:///C:/DOCUME~1/AGNIES~1/USTAWI~1/Temp/63028-2017.html
  2 z 9 2017-04-10 16:25
  Wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia i niezbędnej przebudowy pasa
  drogowego w miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej w Rybnej w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik
  nr 7 do SIWZ. 2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń na budowę. 3) Powyższe koncepcje,
  projekty i pozwolenia należy wykonać i uzyskać oddzielnie dla: a) budowy kanalizacji deszczowej w ul. Racławickiej na odcinku objętym Obszarem
  projektowania nr 1 (zwanego dalej Obszarem 1), b) budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Tołstoja, części ul. Polarnej i części ul. Liściastej na
  odcinkach objętych Obszarem projektowania nr 2 (zwanego dalej Obszarem 2).
 2. Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., Bolesław
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Opis przedmiotu zamówienia określają:
  1) projekt budowlany - Załącznik nr 1 do SIWZ,
  2) projekt wykonawczy - Załącznik nr 2 do SIWZ,
  3) przedmiar robót - Załącznik nr 3 do SIWZ,
  4) pozwolenie na budowę - Załącznik nr 4 do SIWZ,
 3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, Bolesławiec
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” które jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń”. Zakres zadania obejmuje następujące elementy: 2.1.2 Budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w którym zaprojektowano m.in. mechaniczną kratę schodkową (urządzenie podstawowe) – 1 szt., kratę ręczną (rezerwową) – 1 szt. i automatyczną zlewnię ścieków dowożonych, separator piasku (istniejący); 2.1.3 Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu. Zaprojektowano zagęszczacz grawitacyjny osadu jako radialny, okrągły, obiekt technologiczny stanowiący element ciągu technologicznego. Obiekt należy wykonać w postaci żelbetowego (w rzucie okrągłego) zbiornika szczelnego, wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Zbiornik zagęszczacza należy wy-konać w wykopie otwartym z odwodnieniem powierzchniowym. Ściany zewnętrzne o grubości 30 cm. Płyta denna o grubości 35 cm z odsadzkami 30 cm. Lej centralny ze ścianami/skosami o grubości 30÷52cm, z płytą denną grubości 35cm. Nasypy niebudowlane/niekontrolowane o miąższości ~3,0 m tj. do poziomu ~ 206,00 m n.p.m. - stanowiące I warstwę geotechniczną, należy wymienić pod projektowany zagęszczacz grawitacyjny osadu na podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową należy układać i zagęszczać warstwami max. 30cm do uzyskania stopnia zagęszczenia IS≥0,97; 2.1.4 Wymiana urządzeń na istniejących obiektach – wymianie podlegają: pompy wraz z osprzę-tem i orurowaniem w przepompowni głównej; pompy wraz z osprzętem, armaturą i orurowaniem w pompowni osadu nadmiernego; dyfuzory rurowe w komorach nitryfikacji; pompy do podawania koagulantu (PIX); mieszadła w komorze denitryfikacji; pompę w pompowni wody technologicznej; wszystkie koryta, zastawki, barierki, pomosty na bloku biologicznym; zasuwy wraz z napędami elektrycznymi w osadnikach wstępnych oraz na rurociągach sprężonego powietrza. 2.1.5 Modernizacja piaskownika (wymiana systemu ewakuacji piasku wraz z jego separacją, zastawek). 2.1.6 Montaż nowych urządzeń w istniejących obiektach t.j. mieszadeł w komorze nitryfikacji, pompowni ciał pływających w osadnikach wtórnych, pomiar osadu, napędów zasuw zainstalowanych na rurociągach sprężonego powietrza; 2.1.7 Budowa rurociągów międzyobiektowych, budowa rurociągów technologicznych i sanitarnych; 2.1.8 Montaż linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, montaż rozdzielnic technologicznych zasilająco-sterowniczych RT1, RT2, RT-Z; montaż rozdzielnicy głównej ogólnego przeznaczenia RO-T w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; montaż skrzynek przyłączeniowych urządzeń technologicznych; ułożenie linii zasilających i sterowniczych w terenie; układ sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni; instalacje elektryczne wewnętrzne w proj. i przebudowywanych obiektach; instalacja odgromowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; instalacje ochronne; 2.1.9 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni; 2.1.10 Budowa dróg wewnętrznych (86 m2), chodników i opasek obiektowych (42 m2). Drogi wewnętrzne projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 8 cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 5 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 20 cm – po zagęszczeniu (układać i zagęszczać warstwami co 10 cm); stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie zagęszczacza grawitacyjnego osadu, w rejonie punktu zlewczego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w rejonie automatycznej zlewni ścieków dowożonych, zaprojektowano utwardzenia terenu (o wymiarach w rzucie odpowiednio 2,00 x 2,00 m oraz 3,30 x 3,30 m), o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XA2+XM2, grubości 20 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 17 cm – po zagęszczeniu; stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Każda w/w warstwa winna być dobrze zagęszczona za pomocą ciężkiego sprzętu drogowego i odpowiednich wibratorów. Krawężniki drogowe o wymiarach 22 x 15 cm i 30 x 15 cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15). Chodniki oraz opaski obiektów projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 6 cm; podsypka piaskowa (piasek średnio- lub drobnoziarnisty), grubości 15 cm. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15); 2.1.11 Likwidacja istniejących zużytych technicznie obiektów: wiaty oraz demontaż krat, leja zjazdowego do komory zlewczej, szafy sterowniczej przy przepompowni ścieków (montaż nowej szafy elektrycznej w rozdzielni w budynku podczyszczania ścieków), dmuchawy przy piaskowniku
 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (2 zadania): Zadanie nr 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą, Zadanie nr 2 - Odwodnienie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do nr 86 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ruda Śląska
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (2 zadania): 1. Zadanie nr 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą, 2. Zadanie nr 2- Odwodnienie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do nr 86 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia pasa drogowego ze wszystkimi załącznikami tj. opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. b) pozostałej dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (przedmiar, kosztorys inwestorski, STWiORB) c) Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..
 5. Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, prawomocnych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla: Zadania 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Bór w Sosnowcu i Zadania 2 -Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, Sosnowiec
  W ramach usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy opracować dokumentacje projektowe oraz uzyskać prawomocne decyzje administracyjne o pozwoleniu na budowę i prawomocne decyzje administracyjne na wycinkę drzew oraz sprawować nadzór autorski w zakresie jn. Zadanie 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w dzielnicy Bór w Sosnowcu Zadanie 2 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu
 6. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku
  Zamawiający: Urząd Gminy Bobrowniki, Bobrowniki
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku polegająca na rozbudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku do przepustowości docelowej Qd = 2000 m3/d (12.000 RLM). Potrzeba rozbudowy wynika z osiągnięcia maksymalnego obciążenia istniejącego ciągu technologicznego o przepustowości 1000 m3/d. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu drugiego, bliźniaczego ciągu oczyszczania biologicznego, w analogicznej technologii oraz wymianie istniejącego wyposażenia oczyszczalni (pompy w pompowni głównej, prasa osadowa) na większe, o wydajnościach odpowiadających zwiększonej przepustowości oczyszczalni. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: Część budowlana: - budowa zbiornika biologicznego oczyszczania; - budowa wiaty odbioru osadu; - przebudowa pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalno - dyspozytorskim; - korekta istniejącej drogi dojazdowej wraz z budową ściany oporowej; - poszerzenie drogi wjazdowej w okolicy bramy wjazdowej. Część elektryczna: - wymiana kabla zasilającego ze stacji do rozdzielni głównej; - dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy; - doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych zabudowanych na obiekcie; - oświetlenie terenu inwestycji; - dostosowanie pomieszczenia sterowni do obowiązujących przepisów i norm; - rozbudowa rozdzielni głównej. Część instalacyjna: - wykonanie przekładek istniejącej sieci kanalizacyjnej kolidującej z budową zbiornika oczyszczalni; - wykonanie sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do zbiornika oczyszczalni - PE DN 300; - wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone ze zbiornika oczyszczalni do istniejącego kolektora - PVC DN 300; - wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu dyspozytorni. Część technologiczna: W ramach rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie następujących rurociągów międzyobiektowych: - doprowadzenie ścieków z flotownika / piaskownika do zbiornika oczyszczania biologicznego - DN 300 PE; - odprowadzenie ścieków oczyszczonych ze zbiornika oczyszczania biologicznego do studzienki przed pomiarem przepływu - DN 300 PVC; - doprowadzenie osadu nadmiernego ze zbiornika oczyszczania biologicznego do zbiornika osadu nadmiernego - DN 110 PE; - doprowadzenie sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw do zbiornika oczyszczania biologicznego - napowietrzanie główne: DN 160 PE, recyrkulacja osadu: DN 63 PE
 7. Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
 8. TZN- remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)
  o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 EUR.
  Opis przedmiotu zamówienia

  2. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w tym :
  a) remont kanalizacji na odcinku od odpływu z auli szkoły do włączenia kanalizacji w ul. Łańcuckiego na odcinku około 114 m :
  - wykonanie wykopów, podsypek, zasypanie wykopów
  - wykonanie przewiertów
  - wymiana rur betonowych na rury PVC
  -wykonanie studni betonowych
  b) remont instalacji wodociągowej w Pawilonie C :
  - demontaż istniejącego rurociągu wraz z odgałęzieniami,
  - montaż rurociągu stalowego z rur ze szwem ocynkowanych
  - zabudowa nowych szafek hydrantowych wraz z osprzętem
  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
  3. Roboty należy zrealizować na podstawie:
  - dokumentacji technicznej i przedmiarów robót
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
  - zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa

  4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm)

  5. Rozwiązania równoważne
  1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
  W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

  6. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
  1.Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
  2.Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

  7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
  8. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia:Cena netto wybranej oferty:
  109 400,97 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 109 400,97 zł, Cena netto oferty z najwyższą ceną: 109 400,97 zł.
 9. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4)
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4), w zakresie: -wykonanie robót ogólnobudowlanych; -wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu; -wymiana i wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych; -wymiana instalacji gazowej; -wykonanie instalacji c.o. etażowego gazowego oraz c.w.u.; -wykonanie robót wykończeniowych; -remont klatki schodowej w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ
 10. Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi

  1.Wspólny słownik zamówień publicznych

  CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
  rurociągów do odprowadzania ścieków


  2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie fragmentu kanalizacji rozdzielczej od Urzędu Miasta w Czeladzi do KSL-u


  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
  załączniki nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  załączniki nr 4 Dokumentacja projektowa oraz załącznik nr.3 przedmiar robót

  Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania ma zostać zabezpieczony a następnie dostarczony na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty techniczne dla materiałów używanych przy realizowanych robotach ,wyników badań oraz dokumentacji powykonawczej.
 11. Docieplenie elewacji dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych położonych przy ul. Okrzei 30-30B i przy ul. Kościuszki 13-13A w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  1.Opis ogólny:Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie budynków mieszkalnych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Tadeusza Kościuszki 13-13A na działkach nr 4999/124, 5002/127 oraz Stefana Okrzei na działce nr 4999/124. Zagospodarowanie działek nie ulegnie zmianie. W związku z realizacją inwestycji. Zakres prac budowlanych nie wpływa na istniejący bilans terenu. Przedmiotowe budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
  Budynki zostały wzniesione w latach 1950-1960 są to budynki mieszkalne wielorodzinne, niskie, 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe (strych), 1-segmentowe, zrealizowane w technologii tradycyjnej - konstrukcja murowana, stropy gęstożebrowe typu DMS. Orientacja głównych elewacji budynku przy ul. Kościuszki 13-13A północ-południe, budynki przy ul. Okrzei 30-30B wschód-zachód. Budynki ocieplone zostaną metodą lekką - mokrą wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji.
  2. Dane techniczne budynków:
  -ilość kondygnacji - 3 nadziemne, piwnica, poddasze nieużytkowe (strych),
  -ilość klatek schodowych -dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 2; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30B - 3,
  -wys. kondygnacji piwnic - 210 cm,
  -wys. kondygnacji I piętra - 275 cm,
  -wys. kondygnacji II piętra - 275 cm,
  -wys. budynku - 14,75 m,
  -powierzchnia zabudowy -dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 388,96 m2; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30A - 576,55 m2,
  -kubatura - dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 5.733,22 m3; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30B - 8.498,35 m3.
  3. Zakres robót:
  -Ocieplenie ścian piwnic w systemie BSO na bazie polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12 cm (lambda < 0,038). Izolację należy ułożyć do granicy przemarzania przegrody, tj. około 1,0 m poniżej poziomu gruntu. Wykopy należy wykonywać fragmentami, celem uniknięcia przechylenia budynku.
  -Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu o gr. 14 cm (lambda < 0,040).
  -Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm (lambda < 0,040). Dojścia niezbędne dla służb kominiarskich przykryć płytami OSB, aby pozostawić możliwość poruszania się.
  -Wymiana 18 sztuk okien u lokatorów na nowe z PCW o U = 1,80 (w tym trzy balkonowe).
  -Na żelbetowych płytach balkonów ułożyć płytki.
  -Balustrady elewacji należy odnowić.
  -Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania i uporządkować sprawy związane z samoczynnym działaniem wentylacji grawitacyjnej spełniającej wymagania określone w PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach. Problemy wentylacji należy rozpatrywać w korelacji z rodzajem i parametrami wymienionej stolarki okiennej.
  -Skucie daszków nad wejściami do budynków, dostawa i montaż nowych.
  -Wymiana rur spustowych, gajgerów i kolanek.
  -Ocieplenie stropu piwnicy.
  -Wymiana skrzynek gazowych na nowe.
  -Zamurowanie drzwi wejściowych od strony ulicy Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 30.
  -Demontaż anten satelitarnych lokatorów, bez ponownego montażu.
  -Demontaż płytek chodnikowych przy budynku przy ul. Kościuszki 13.
  -Wymiana obróbki blacharskiej przy gzymsie (przy dachu).
  -Wymiana drzwi wejściowych na strych po ociepleniu stropu na ostatniej kondygnacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - przedmiar robót - załącznik Nr 3
  - dokumentacja projektowa (projekt budowlany) - załącznik Nr 4
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik Nr 5
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielanka w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielanka w Tarnowskich Górach. Obszar Projektowania obejmuje rejon ul. Sielanka i ul. Zalesie w Tarnowskich Górach - dzielnice Stare Tarnowice i Opatowice. Ul. Sielanka oraz ul. Zalesie są drogami publicznymi gminnymi. Zakres prac projektowych Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla przedmiotu zamówienia. Orientacyjny Obszar Projektowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na rysunkach w punktach 5.1, 5.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Należy również zaprojektować niezbędną przebudowę sieci naziemnych lub podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej kanalizacji, a także przebudowę nawierzchni drogowych lub ich przywrócenie do stanu pierwotnego wg. wskazań zarządców i właścicieli dróg. Projektowana sieć powinna przebiegać w pasach drogowych. Niektóre z budynków położonych w Obszarze Projektowania mogą posiadać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektant powinien ustalić, które są to budynki i w takich przypadkach sieć boczna powinna zostać zaprojektowana w przypadku złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości według załączonego wzoru (załącznik nr 5.3). Zakres nadzoru autorskiego Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu przygotowania postępowania przetargowego dla wyłonienia Wykonawcy Robót do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kanalizacji. Zakres prac objętych nadzorem autorskim został określony w umowie
 13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zawiśloka w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i sprawowanie nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,00 m ma na celu umożliwienie odprowadzania ścieków z budynków leżących przy ul. Zawiśloka do kanału biegnącego w ul. Słowackiego w Tarnowskich Górach. W obecnej chwili w rejonie ul. Zawiśloka przebiega stara kanalizacja ogólnospławna przez posesje prywatne, co uniemożliwia podłączenie się do niej wszystkich mieszkańców. Należy również przewidzieć przy projektowaniu nowego kanału sanitarnego, iż w przyszłości również w drodze będzie projektowana kanalizacja rozdzielcza. Projektant powinien zidentyfikować budynki, które są już podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej i zaprojektować przełączenia tych budynków do nowo projektowanej sieci. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych oraz określić kryteria (cechy, parametry) równoważności. (ustawa Pzp art. 29). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach Nr 2 i 3 do siwz tj. opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy
 14. Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. St. Batorego 2, 2a i 2b w Chorzowie
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. St. Batorego 2, 2a i 2b w Chorzowie.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także przedmiary robót, dokumentacja projektową oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - będące załącznikami do SIWZ. Użyte w załącznikach do SIWZ nazwy handlowe produktów oraz systemów należy traktować jako przykładowe - wykonawcy mogą stosować produkty oraz systemy równoważne.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę - właściciela kontenera.
 15. Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest:Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki, w ramach zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać: -dobudowę od strony północno-zachodniej w której zostaną zlokalizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne i magazynowe, prace budowlane polegają na wykonaniu od podstaw obiektu budowlanego (fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wieńce, konstrukcja więźby wraz z poszyciem i obróbkami blacharskimi, elewacją i robotami wykończeniowymi) powiązanego funkcjonalnie z pozostałą częścią obiektu, -nadbudowę pozostałych pomieszczeń do wys. 3,0m ze zmianą konstrukcji dachu na dwuspadowy, krokwiowy pokryty blachą trapezową, obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na całości obiektu wraz z częścią dobudowaną, -wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykonaniem nowej elewacji, -nowe posadzki oraz tynki wraz z okładzinami, sufitami podwieszonymi i robotami malarskimi, -instalacje:elektryczną, wodną i sanitarną połączoną z remontem istniejącego szamba
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania. Zadanie 1 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Miodowa Zadanie nr 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Międzyblokowa Zadanie nr 3 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Międzyblokowa Targ Zadanie nr 4 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Energetyków Wymagania - dla wszystkich zadań 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oraz rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej - Halembie wraz ze wszystkimi załącznikami - opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane(przedmiar, kosztorys, TER, STWiORB); - uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - uzyskanie Decyzji na wycięcie drzew i krzewów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika wydane w drodze decyzji, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 1.2. Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 17. Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla ulicy Modrzewiowej w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla uporządkowania sieci kanalizacyjnej w obszarze pomiędzy ul.Braci Mieroszewskich a ulicą Modrzewiową. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: a.opracowanie mapy do celów projektowych, b.obliczenie zlewni, c.opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, w tym: projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego d.opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiOR Złożenie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminę.
 18. Usługi projektowe dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Zadanie 1: Przebudowa instalacji odbiorczej GWC Siekiera 13 do Ośrodka Adaptacyjnego ul. Wita Stwosza 1 Zadanie 2: Modernizacja sieci ciepłowniczej od budynku Kanarków 5 do budynków Skowronków 16 i Szpaków 53, Zadanie 3: Przebudowa instalacji odbiorczej z GWC Nowary 5 zasilającej budynki przy ul. Nowary 1, 3, 5, 7, 9 Zadanie 4: Modernizacja instalacji odbiorczej z GWC Nowary 5 zasilającej budynki przy ul. Nowary 1, 3, 5, 7, 9 Zadanie 5: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory WB-9 do budynku ul. Sztolniowa 4 Zadanie 6: Etap I: Modernizacja instalacji odbiorczej zasilanej z GWC Szarotek 7 do budynków ul. Szarotek 2, 4, 6, 8, 9; Etap II: 11Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Chorzowskiej do GWC Szarotek 7 Zadanie 7: Modernizacja instalacji odbiorczej c.o. z GWC ul. Pokoju 3 zasilającej budynek przy ul. Pokoju 3A Zadanie 8: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR-7 ul. Chryzantem do węzłów ul. Bzów 1, 3 oraz Fiołków 4, 10 Zadanie 9: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 25/8 do komory ZR 25/11 z przyłączami do GWC Mickiewicza 6 i GWC Mickiewicza 8 Zadanie 10: Przebudowa instalacji odbiorczej z GWC ul. 1-go Maja 40 zasilająca budynki rejon ul. 1-go Maja 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Zadanie 11: Przebudowa sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczej do budynków ul. Kłodnicka 62-68 Zadanie 12: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZG 8/9 ul. Podlas do GWC Bytomska 7 wraz z przyłączami do IWC Podlas 34 i IWC Bytomska 3 Zadanie 13: Modernizacja - przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S4 do budynków ul. Oświęcimska 83,85,87, Łukaszewicza 9 Wytyczne do projektowania dla powyższych zadań stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Do obowiązków Projektanta, należy osobiste stawiennictwo na budowie, na wezwanie Zamawiającego, w celach związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia. Czynność ta wykonywana jest odpłatnie, a wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 280,00 zł netto za jeden pobyt na budowie. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Projektanta.
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla uporządkowania sieci kanalizacyjnej w obszarze pomiędzy ul. Braci Mieroszewskich a ulicą Modrzewiową oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania p.n.: -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w obszarze pomiędzy ul. Braci Mieroszewskich a ulicą Modrzewiową ( zgodnie z zakresem oznaczonym na planie sytuacyjnym literą A, zakres kanalizacji sanitarnej oznaczony literą B zostanie opracowany w trybie awaryjnym przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM Sosnowiec) w ramach zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu- ; pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.
  1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji: Sosnowiec, .
  2. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem powinien obejmować:
  3.1. Opracowanie:
  a) mapy do celów projektowych dla obszaru zgodnie z załącznikiem mapowym,
  b) obliczenie zlewni,
  c) projektów budowlanych i wykonawczych, w tym:
  - projekt kanalizacji sanitarnej,
  - projekt kanalizacji deszczowej,
  - projekt rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną
  z uwzględnieniem zastosowania komory przelewowej,
  - inwentaryzacja zieleni
  - projekt stałej organizacji ruchu,
  - projekt organizacji ruchu na czas budowy,
  - projekt przebudowy sieci kolidujących
  - projekt drogowy- odtworzenia nawierzchni,
  - projekty przekładek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia,
  - oraz wszystkie inne opracowania nie wskazane wyżej a niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.
  Dodatkowo zgodnie z zaleceniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako Zarządcy kanalizacją w mieście projektując rozdzielczą kanalizację w ulicy Modrzewiowej należy uwzględnić:
  DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
  - ul. Modrzewiowej
  1. odwodnienie pasa drogowego ulicy Modrzewiowej na całej długości aż do połączenia z ulicą Braci Mieroszewskich
  2. odwodnienie deszczowe z posesji i budynków mieszkalnych(dachy, rynny od budynku nr 2/1 do budynku nr 8 wraz z budynkiem 122A- były hotel),
  3.projektując odwodnienie przedmiotowego terenu należy dokładnie wyliczyć zlewnię,
  4. z uwagi na fakt, że większość w ww. rejonie to tereny inwestycyjne należy wziąć pod uwagę zaprojektowanie kolektorów z przepustowością większą o 10%
  5. przeanalizować możliwość wykorzystania kolektorów fi 1200mm w zakresie niezbędnym dla odwodnienia przedmiotowego terenu,
  6.w oparciu o analizę zlewni zbadać czy całość ścieków opadowych można skierować do rowu bez nazwy biegnącego do rowu Mortimerowskiego, zaprojektować renowację ww. rowu z poprawieniem spadków oraz z uwzględnieniem czy będzie on jedynym odbiornikiem ścieków opadowych z ww. terenu czy też część ścieków zostanie skierowana do innego alternatywnego zbiornika. Istniejący rów bez nazwy ciążący do rowu Mortimerowskiego może stanowić odbiornik ścieków deszczowych z ww. terenu dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli tj. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
  -ul. Braci Mieroszewskich
  1.odwodnienie pasa drogowego ulicy Braci Mieroszewskich (na zaznaczonym obszarze) zaprojektować
  - poprzez skierowanie ścieków deszczowych do kanalizacji biegnącej pod wiaduktem w stronę Dąbrowy Górniczej lub,
  -poprzez skierowanie ścieków deszczowych w stronę kanalizacji deszczowej biegnącej na terenie firm Expo Silesia i Sistema Poland lub też,
  -poprzez skierowanie części wód deszczowych w stronę Dąbrowy Górniczej a części w kierunku Expo Silesia i Sistema Poland.
  W przypadku skierowania ścieków opadowych do kanalizacji biegnącej wzdłuż Expo Silesia i Sistema Poland konieczne jest zaprojektowanie przelewu lub doprojektowanie fragmentu kanalizacji deszczowej.
  Projektant winien rozważyć i wybrać do końcowego projektowania optymalny wariant.

  DLA KANALIZACJI SANITARNEJ:
  Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej należy włączyć do nowoprojektowanej sieci budynek mieszkalny przy ul. Braci Mieroszewskich 122A, 2/1,4, 4a, 6, 8, ponadto należy sprawdzić, czy istnieje możliwość wykonania sięgacza do budynku przy ul. Braci Mieroszewskich 104. Projekt kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Modrzewiowej winno uwzględnić całość zlewni wzdłuż tej ulicy, mając na uwadze, że występują tam tereny rozwojowe, projektant powinien dokonać przeliczeń ilości ścieków, które będą docelowo doprowadzone do przepompowni ścieków -Modrzewiowa- dla upewnienia, że przepompownia ta posiada wystarczającą wydajność dla ich przyjęcia. Studnia i jej rzędne kończące odcinek sieci kanalizacyjnej wykonanej przez RPWiK Sosnowiec S.A.( oznaczone w załączniku jako B) będzie początkiem opracowania niniejszego projektu.
  3.2. opracowanie przedmiarów robót (w oparciu o uzgodnione z zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania) odrębnie dla każdej branży,
  3.3. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  3.4. opracowanie kosztorysów inwestorskich odrębnie dla każdej branży,
  3.5. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  4. opracowanie dyrektywnego harmonogramu realizacji robót,
  5. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  6. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko - w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność,
  7. opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości, w tym koszty podziału działek, określenie służebności przesyłu,
  8. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623z późniejszymi zmianami),
  9. inne niezbędne opracowania wymagane odrębnymi przepisami.
  10. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej) z zestawem wymaganych uzgodnień i protokołem sprawdzenia oraz wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji w liczbie 7 kompletów oraz 3 egzemplarzy na nośnikach elektronicznych (wersja do odczytu). Wykonawca opracuje przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w programie do kosztorysowania NORMA PRO lub innym programie, który zostanie odczytany przez program NORMA PRO. Opracowane kosztorysy inwestorskie winny zawierać datę opracowania i okres zastosowanych cen i wskaźników.
  11. Zamawiający wymaga od wykonawcy, uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne gruntu.
  12. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji w terenie celem pozyskania informacji, które będą konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi wykonawca.
  13. Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac projektowych, posiadanej wiedzy lub obowiązujących norm dokonuje wykonawca we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.
  14. Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa zamawiającego wystąpi i uzyska niezbędne wstępne warunki dla ewentualnej przebudowy kolidującego uzbrojenia naziemnego, nad - i podziemnego od właścicieli mediów. Zakres przebudowy winien uzgodnić z Zamawiającym.
  15. Wykonawca zapewni uzgodnienia międzybranżowe rozwiązań poszczególnych faz projektowania i projektów wchodzących w zakres zleconych prac tak, aby rozwiązania z jednego projektu nie wykluczały rozwiązań zawartych w innym projekcie lub by poszczególne rozwiązania nie kolidowały ze sobą.
  16. Do obowiązku wykonawcy należeć będzie dokonanie wszelkich pisemnych końcowych sprawdzeń i uzgodnień proponowanych rozwiązań zawartych w projektach ze wszystkimi właścicielami (administratorami) sieci i dróg jakie znajdują się w zakresie opracowania.
  17. Uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez zamawiającego, wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
  18. Projekty i dokumenty muszą być zgodne z wytycznymi dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W przypadku stwierdzenia niezgodności z normami prawa europejskiego wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w ramach wynagrodzenia ofertowego poprawek i wykonania dodatkowych opracowań.
  19. Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z obowiązującymi wymogami, w szczególności z wymogami: - ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), - oraz zgodnie z innymi przepisami szczególnymi, normami dotyczącymi projektowania i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
  20.Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego po zakończeniu prac projektowych i w trakcie realizacji robót budowlanych przewidzianych niniejszym projektem w sposób przewidzianych w odpowiednich przepisach, a w szczególności do:
  a) przyjazdu na budowę lub do siedziby urzędu Gminy Sosnowiec na każde wezwanie Zamawiającego w terminie najpóźniej do 4 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania(e-mail, fax, forma pisemna) lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przedmiotowym piśmie,
  b) usuwanie ewentualnych wad projektu ujawnionych po uzyskaniu pozwolenia na budowę , a zwłaszcza w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane i w trakcie realizacji inwestycji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania( chyba, żę z przyczyn technicznych lub wynikających z odpowiednich przepisów ich usunięcie w ww. terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający lub przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad),
  c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu, które Wykonawca uzna za nieistotne, Wykonawca dokona przedmiotowych zmian i dostarczy Zamawiającemu 3 komplety dokumentów w oryginale wprowadzających przedmiotowe zmiany w formie papierowej( z odpowiednią adnotacją i podpisane przez Projektantów i Sprawdzających odpowiedniej branży) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.,
  d) udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji w trakcie przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego.
  e) udzielenie wszelkich wyjaśnień i informacji na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
  UWAGA:
  Opisany powyżej przedmiot zamówienia, jak również omówione nazewnictwo i zakres zamówienia, zakres sprawdzeń i uzgodnień stanowią wytyczne zamawiającego i nie zwalniają wykonawcy z wykonania zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości, uzyskania koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 20. Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9, Przedszkole Miejskie nr 37 ul. Gojawiczyńskiej 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16-termomodernizacja i modernizacja budynku-opracowanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów, Gliwice
  Zamówienie dotyczy wykonania audytów energetycznych, projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie termomodernizacji budynków następujących placówek oświatowych w Gliwicach :

  1. Przedszkole Miejskie nr 34, ul. Chatka Puchatka 9
  2. Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16

  oraz przygotowania kompletnych wniosków o dofinansowania powyższych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i kotłowni, wymianę instalacji odgromowych.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
  - programy funkcjonalno-użytkowe, opracowane oddzielnie dla każdego z w/w placówek ( załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),

  Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na odrębne niżej wymienione części:

  Część I
  1. Przedszkole Miejskie nr 34, ul. Chatka Puchatka 9 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku

  Część II
  2. Przedszkole Miejskie nr 37, ul.Poli Gojawiczyńskiej 11 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku

  Część III
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
  Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia z zastrzeżeniem, że na każdą część wykonawcy złożą odrębną ofertę z uwzględnieniem poniższej uwagi;

  UWAGA:
  W przypadku składania przez wykonawcę ofert na więcej niż 1 część dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca zamieści w ofercie o najniższym numerze części.

  Zamawiający rozstrzygnie postępowanie w jakiejkolwiek części, gdy wpłynie co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta.

  Inne wymagania:
  - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy należy sporządzić odrębnie dla:

  części I - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  części II - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  części III - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora północnego w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 23. Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic Rewolucji 1905r. Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 24. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowo olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu położonych przy ul. Zegadłowicza 3
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec
 25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 26. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Kanalizacja w dzielnicy Dolna Węgroda w Czeladzi
  Zamawiający: Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Czeladź

Inne osoby dla Adamczyk Krzysztof Waldemar (53 osoby):