Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Lucyna Elżbieta

w KRS

Lucyna Elżbieta Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lucyna
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jolanta, Adamczyk Krzysztof Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłak Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Krzysztof Waldemar, Adamczyk Waldemar Julian

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Krzysztof Waldemar, Adamczyk Waldemar Julian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jolanta, Kamiński Marcin Kamil, Woźny Łukasz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adamczyk i Syn Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000499728
 2. Bwp Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000308143
 3. Firma Budowlana Stanwal Małgorzata Stanek, Waldemar Adamczyk Sp. J., Sosnowiec − KRS 0000109557
 4. Home Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000544610
 5. I-futuro Spv 1 Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000920020
 6. I-futuro Spv 2 Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Gliwice − KRS 0000927421
 7. I-projekt Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000962705
 8. Last Minute Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000672762
 9. Lkjj Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000953479
 10. Płocka 3 Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000722355
 11. Rozwój Sp. Z O.O., Kłobuck − KRS 0000583730

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. I-futuro Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000792617
 2. Nbi Ogrodzenia Kompozytowe Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Chełmek − KRS 0000743659
 3. Nbi Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000461702

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 3370
  m w dzielnicy Rybna w ulicach Tołstoja, Racławickiej oraz częściowo w ul. Polarnej. Kanalizacja deszczowa w ul. Racławickiej winna mieć
  odprowadzenie do rowu leśnego, co wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgody Lasów Państwowych. Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Tołstoja
  winna mieć odprowadzenie do rowu na działce gminnej, co wymaga jednak pozwolenia wodnoprawnego. W skład projektu winna wchodzić część
  drogowa obejmująca wpusty uliczne, przekroje poprzeczne, profile podłużne oraz krawężniki lub ścieki. Zakres zadań do wykonania obejmuje: 1)
  file:///C:/DOCUME~1/AGNIES~1/USTAWI~1/Temp/63028-2017.html
  2 z 9 2017-04-10 16:25
  Wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia i niezbędnej przebudowy pasa
  drogowego w miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej w Rybnej w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik
  nr 7 do SIWZ. 2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń na budowę. 3) Powyższe koncepcje,
  projekty i pozwolenia należy wykonać i uzyskać oddzielnie dla: a) budowy kanalizacji deszczowej w ul. Racławickiej na odcinku objętym Obszarem
  projektowania nr 1 (zwanego dalej Obszarem 1), b) budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Tołstoja, części ul. Polarnej i części ul. Liściastej na
  odcinkach objętych Obszarem projektowania nr 2 (zwanego dalej Obszarem 2).
 2. Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., Bolesław
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Opis przedmiotu zamówienia określają:
  1) projekt budowlany - Załącznik nr 1 do SIWZ,
  2) projekt wykonawczy - Załącznik nr 2 do SIWZ,
  3) przedmiar robót - Załącznik nr 3 do SIWZ,
  4) pozwolenie na budowę - Załącznik nr 4 do SIWZ,
 3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, Bolesławiec
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” które jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń”. Zakres zadania obejmuje następujące elementy: 2.1.2 Budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w którym zaprojektowano m.in. mechaniczną kratę schodkową (urządzenie podstawowe) – 1 szt., kratę ręczną (rezerwową) – 1 szt. i automatyczną zlewnię ścieków dowożonych, separator piasku (istniejący); 2.1.3 Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu. Zaprojektowano zagęszczacz grawitacyjny osadu jako radialny, okrągły, obiekt technologiczny stanowiący element ciągu technologicznego. Obiekt należy wykonać w postaci żelbetowego (w rzucie okrągłego) zbiornika szczelnego, wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Zbiornik zagęszczacza należy wy-konać w wykopie otwartym z odwodnieniem powierzchniowym. Ściany zewnętrzne o grubości 30 cm. Płyta denna o grubości 35 cm z odsadzkami 30 cm. Lej centralny ze ścianami/skosami o grubości 30÷52cm, z płytą denną grubości 35cm. Nasypy niebudowlane/niekontrolowane o miąższości ~3,0 m tj. do poziomu ~ 206,00 m n.p.m. - stanowiące I warstwę geotechniczną, należy wymienić pod projektowany zagęszczacz grawitacyjny osadu na podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową należy układać i zagęszczać warstwami max. 30cm do uzyskania stopnia zagęszczenia IS≥0,97; 2.1.4 Wymiana urządzeń na istniejących obiektach – wymianie podlegają: pompy wraz z osprzę-tem i orurowaniem w przepompowni głównej; pompy wraz z osprzętem, armaturą i orurowaniem w pompowni osadu nadmiernego; dyfuzory rurowe w komorach nitryfikacji; pompy do podawania koagulantu (PIX); mieszadła w komorze denitryfikacji; pompę w pompowni wody technologicznej; wszystkie koryta, zastawki, barierki, pomosty na bloku biologicznym; zasuwy wraz z napędami elektrycznymi w osadnikach wstępnych oraz na rurociągach sprężonego powietrza. 2.1.5 Modernizacja piaskownika (wymiana systemu ewakuacji piasku wraz z jego separacją, zastawek). 2.1.6 Montaż nowych urządzeń w istniejących obiektach t.j. mieszadeł w komorze nitryfikacji, pompowni ciał pływających w osadnikach wtórnych, pomiar osadu, napędów zasuw zainstalowanych na rurociągach sprężonego powietrza; 2.1.7 Budowa rurociągów międzyobiektowych, budowa rurociągów technologicznych i sanitarnych; 2.1.8 Montaż linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, montaż rozdzielnic technologicznych zasilająco-sterowniczych RT1, RT2, RT-Z; montaż rozdzielnicy głównej ogólnego przeznaczenia RO-T w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; montaż skrzynek przyłączeniowych urządzeń technologicznych; ułożenie linii zasilających i sterowniczych w terenie; układ sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni; instalacje elektryczne wewnętrzne w proj. i przebudowywanych obiektach; instalacja odgromowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; instalacje ochronne; 2.1.9 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni; 2.1.10 Budowa dróg wewnętrznych (86 m2), chodników i opasek obiektowych (42 m2). Drogi wewnętrzne projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 8 cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 5 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 20 cm – po zagęszczeniu (układać i zagęszczać warstwami co 10 cm); stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie zagęszczacza grawitacyjnego osadu, w rejonie punktu zlewczego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w rejonie automatycznej zlewni ścieków dowożonych, zaprojektowano utwardzenia terenu (o wymiarach w rzucie odpowiednio 2,00 x 2,00 m oraz 3,30 x 3,30 m), o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XA2+XM2, grubości 20 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 17 cm – po zagęszczeniu; stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Każda w/w warstwa winna być dobrze zagęszczona za pomocą ciężkiego sprzętu drogowego i odpowiednich wibratorów. Krawężniki drogowe o wymiarach 22 x 15 cm i 30 x 15 cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15). Chodniki oraz opaski obiektów projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 6 cm; podsypka piaskowa (piasek średnio- lub drobnoziarnisty), grubości 15 cm. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15); 2.1.11 Likwidacja istniejących zużytych technicznie obiektów: wiaty oraz demontaż krat, leja zjazdowego do komory zlewczej, szafy sterowniczej przy przepompowni ścieków (montaż nowej szafy elektrycznej w rozdzielni w budynku podczyszczania ścieków), dmuchawy przy piaskowniku
 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (2 zadania): Zadanie nr 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą, Zadanie nr 2 - Odwodnienie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do nr 86 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ruda Śląska
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (2 zadania): 1. Zadanie nr 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą, 2. Zadanie nr 2- Odwodnienie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do nr 86 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia pasa drogowego ze wszystkimi załącznikami tj. opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. b) pozostałej dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (przedmiar, kosztorys inwestorski, STWiORB) c) Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..
 5. Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, prawomocnych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla: Zadania 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Bór w Sosnowcu i Zadania 2 -Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, Sosnowiec
  W ramach usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy opracować dokumentacje projektowe oraz uzyskać prawomocne decyzje administracyjne o pozwoleniu na budowę i prawomocne decyzje administracyjne na wycinkę drzew oraz sprawować nadzór autorski w zakresie jn. Zadanie 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w dzielnicy Bór w Sosnowcu Zadanie 2 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu
 6. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku
  Zamawiający: Urząd Gminy Bobrowniki, Bobrowniki
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku polegająca na rozbudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku do przepustowości docelowej Qd = 2000 m3/d (12.000 RLM). Potrzeba rozbudowy wynika z osiągnięcia maksymalnego obciążenia istniejącego ciągu technologicznego o przepustowości 1000 m3/d. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu drugiego, bliźniaczego ciągu oczyszczania biologicznego, w analogicznej technologii oraz wymianie istniejącego wyposażenia oczyszczalni (pompy w pompowni głównej, prasa osadowa) na większe, o wydajnościach odpowiadających zwiększonej przepustowości oczyszczalni. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: Część budowlana: - budowa zbiornika biologicznego oczyszczania; - budowa wiaty odbioru osadu; - przebudowa pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalno - dyspozytorskim; - korekta istniejącej drogi dojazdowej wraz z budową ściany oporowej; - poszerzenie drogi wjazdowej w okolicy bramy wjazdowej. Część elektryczna: - wymiana kabla zasilającego ze stacji do rozdzielni głównej; - dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy; - doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych zabudowanych na obiekcie; - oświetlenie terenu inwestycji; - dostosowanie pomieszczenia sterowni do obowiązujących przepisów i norm; - rozbudowa rozdzielni głównej. Część instalacyjna: - wykonanie przekładek istniejącej sieci kanalizacyjnej kolidującej z budową zbiornika oczyszczalni; - wykonanie sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do zbiornika oczyszczalni - PE DN 300; - wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone ze zbiornika oczyszczalni do istniejącego kolektora - PVC DN 300; - wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu dyspozytorni. Część technologiczna: W ramach rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie następujących rurociągów międzyobiektowych: - doprowadzenie ścieków z flotownika / piaskownika do zbiornika oczyszczania biologicznego - DN 300 PE; - odprowadzenie ścieków oczyszczonych ze zbiornika oczyszczania biologicznego do studzienki przed pomiarem przepływu - DN 300 PVC; - doprowadzenie osadu nadmiernego ze zbiornika oczyszczania biologicznego do zbiornika osadu nadmiernego - DN 110 PE; - doprowadzenie sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw do zbiornika oczyszczania biologicznego - napowietrzanie główne: DN 160 PE, recyrkulacja osadu: DN 63 PE
 7. Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
 8. TZN- remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)
  o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 EUR.
  Opis przedmiotu zamówienia

  2. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w tym :
  a) remont kanalizacji na odcinku od odpływu z auli szkoły do włączenia kanalizacji w ul. Łańcuckiego na odcinku około 114 m :
  - wykonanie wykopów, podsypek, zasypanie wykopów
  - wykonanie przewiertów
  - wymiana rur betonowych na rury PVC
  -wykonanie studni betonowych
  b) remont instalacji wodociągowej w Pawilonie C :
  - demontaż istniejącego rurociągu wraz z odgałęzieniami,
  - montaż rurociągu stalowego z rur ze szwem ocynkowanych
  - zabudowa nowych szafek hydrantowych wraz z osprzętem
  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
  3. Roboty należy zrealizować na podstawie:
  - dokumentacji technicznej i przedmiarów robót
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
  - zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa

  4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm)

  5. Rozwiązania równoważne
  1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
  W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

  6. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
  1.Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
  2.Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

  7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
  8. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia:Cena netto wybranej oferty:
  109 400,97 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 109 400,97 zł, Cena netto oferty z najwyższą ceną: 109 400,97 zł.
 9. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4)
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4), w zakresie: -wykonanie robót ogólnobudowlanych; -wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu; -wymiana i wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych; -wymiana instalacji gazowej; -wykonanie instalacji c.o. etażowego gazowego oraz c.w.u.; -wykonanie robót wykończeniowych; -remont klatki schodowej w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ
 10. Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi

  1.Wspólny słownik zamówień publicznych

  CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
  rurociągów do odprowadzania ścieków


  2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie fragmentu kanalizacji rozdzielczej od Urzędu Miasta w Czeladzi do KSL-u


  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
  załączniki nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  załączniki nr 4 Dokumentacja projektowa oraz załącznik nr.3 przedmiar robót

  Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania ma zostać zabezpieczony a następnie dostarczony na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty techniczne dla materiałów używanych przy realizowanych robotach ,wyników badań oraz dokumentacji powykonawczej.
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielanka w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielanka w Tarnowskich Górach. Obszar Projektowania obejmuje rejon ul. Sielanka i ul. Zalesie w Tarnowskich Górach - dzielnice Stare Tarnowice i Opatowice. Ul. Sielanka oraz ul. Zalesie są drogami publicznymi gminnymi. Zakres prac projektowych Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla przedmiotu zamówienia. Orientacyjny Obszar Projektowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na rysunkach w punktach 5.1, 5.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Należy również zaprojektować niezbędną przebudowę sieci naziemnych lub podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej kanalizacji, a także przebudowę nawierzchni drogowych lub ich przywrócenie do stanu pierwotnego wg. wskazań zarządców i właścicieli dróg. Projektowana sieć powinna przebiegać w pasach drogowych. Niektóre z budynków położonych w Obszarze Projektowania mogą posiadać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektant powinien ustalić, które są to budynki i w takich przypadkach sieć boczna powinna zostać zaprojektowana w przypadku złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości według załączonego wzoru (załącznik nr 5.3). Zakres nadzoru autorskiego Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu przygotowania postępowania przetargowego dla wyłonienia Wykonawcy Robót do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kanalizacji. Zakres prac objętych nadzorem autorskim został określony w umowie
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zawiśloka w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i sprawowanie nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,00 m ma na celu umożliwienie odprowadzania ścieków z budynków leżących przy ul. Zawiśloka do kanału biegnącego w ul. Słowackiego w Tarnowskich Górach. W obecnej chwili w rejonie ul. Zawiśloka przebiega stara kanalizacja ogólnospławna przez posesje prywatne, co uniemożliwia podłączenie się do niej wszystkich mieszkańców. Należy również przewidzieć przy projektowaniu nowego kanału sanitarnego, iż w przyszłości również w drodze będzie projektowana kanalizacja rozdzielcza. Projektant powinien zidentyfikować budynki, które są już podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej i zaprojektować przełączenia tych budynków do nowo projektowanej sieci. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych oraz określić kryteria (cechy, parametry) równoważności. (ustawa Pzp art. 29). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach Nr 2 i 3 do siwz tj. opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy
 13. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową kanalizacji deszczowej - 4 zadania. Zadanie 1 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Miodowa Zadanie nr 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Międzyblokowa Zadanie nr 3 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Międzyblokowa Targ Zadanie nr 4 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia Energetyków Wymagania - dla wszystkich zadań 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oraz rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej - Halembie wraz ze wszystkimi załącznikami - opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane(przedmiar, kosztorys, TER, STWiORB); - uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - uzyskanie Decyzji na wycięcie drzew i krzewów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika wydane w drodze decyzji, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 1.2. Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 14. Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla ulicy Modrzewiowej w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla uporządkowania sieci kanalizacyjnej w obszarze pomiędzy ul.Braci Mieroszewskich a ulicą Modrzewiową. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: a.opracowanie mapy do celów projektowych, b.obliczenie zlewni, c.opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, w tym: projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego d.opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiOR Złożenie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminę.

Inne osoby dla Adamczyk Lucyna Elżbieta (36 osób):