Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Marcin Adam

w KRS

Marcin Adam Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciesielczyk Emilia, Filipiak Jadwiga, Gołębiewska Bogumiła, Nasiadek Jacek Grzegorz, Ratajczak Grzegorz, Stróżyk Zygmunt, Urbanowska Anna, Urbanowska-guerreiro Teresa, Waiss Albert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urbanowski Ignacy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Idziak Teresa Krystyna, Kapicki Arkadiusz, Kasprzak Piotr, Krawczyk Maria Halina, Nowacki Arkadiusz, Nowacki Marek, Piotrowska Sabina Barbara, Werbiński Andrzej Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pysno Dariusz Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Sportu, Kalisz − KRS 0000402814
 2. Palmont S.A., Opatówek − KRS 0000065072
 3. Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Gruntpol Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000043448
 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz − KRS 0000130027
 5. Stowarzyszenie Samorządny Kalisz, Kalisz − KRS 0000148799
 6. Towarzystwo Miłośników Kalisza, Kalisz − KRS 0000006651

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundusz Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000223724
 2. Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa, Kalisz − KRS 0000063285
 3. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000144386
 4. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000043550
 5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000081004
 6. Ps-system Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kalisz − KRS 0000148796
 7. Urbawit Sp. Z O.O., Parczew − KRS 0000162747
 8. Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000039816
 9. Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. Z O.O., Żelazków − KRS 0000173932

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na 315 przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Kalisz
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  4.2.1. Sprzątanie przystanków w zakresie:
  1/ usuwania zanieczyszczeń z przystanków o powierzchni i częstotliwości określonej dla
  każdego przystanku w harmonogramie utrzymania czystości oraz odśnieżania i
  zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta
  ZP.271.1.39.2016
  3
  Kalisza pn. „Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na przystankach
  komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ. W
  przypadku przystanku wyposażonego w wiatę, sprzątaniu podlega powierzchnia wokół
  wiaty, jak i teren pod wiata przystankową.
  2/ usuwania kurzu i zabrudzeń z miejsc siedzących usytuowanych na przystankach,
  wykonana usługa oczyszczania musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie
  oczyszczonej powierzchni. Na oczyszczanych powierzchniach nie mogą być
  pozostawione przerosty traw, chwastów oraz piasku, ziemi i śniegu. Usługę oczyszczania
  należy wykonywać ręcznie przy pomocy ekip sprzątających lub przy użyciu lekkiego
  sprzętu mechanicznego i specjalistycznego sprzętu do mycia powierzchni kamiennych lub
  tego typu podobnych.
  3/ usuwania naklejek, plakatów i ogłoszeń zamieszczonych na wiatach przystankowych w
  miejscach do tego niedozwolonych ( poza gablotami reklamowymi i gablotami na rozkłady
  jazdy) i usuwanie pozostałych zanieczyszczeń (ślady po farbie, kleju bądź taśmie
  klejącej). Do usuwania graffiti i zanieczyszczeń z infrastruktury przystankowej należy
  stosować technologię, materiały i środki niepowodujące uszkodzeń powierzchni
  lakierniczych czy też matowienie szyb,
  4/ mycia szyb wraz z usunięciem zanieczyszczeń z dachu wiat, gablot rozkładowych
  i reklamowych w ilości 99 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. Kalisza
  ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ pn.”Wykaz wiat przystankowych zlokalizowanych na
  terenie m.Kalisza objętych usługa mycia szyb”. Łączna powierzchnia objęta usługą mycia:
  2457,93 m² ( wielkość ta uwzględnia dwustronność szyb ).
  Częstotliwość wykonywania usługi mycia szyb: raz na kwartał w terminie 14 dni roboczych licząc
  od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga stosowania środków
  chemicznych i technik mycia niepowodujących zarysowań na szybach wiaty przystankowej.
  4.2.2. Usuwanie skutków zimy, a w szczególności:
  1/ odśnieżanie, likwidacja gołoledzi oraz śliskości zimowej terenu przystanku (chodnika)
  na powierzchni określonej w harmonogramie utrzymania czystości oraz odśnieżania i
  zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta
  Kalisza pn.:”Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na przystankach
  komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.
  Odśnieżaniu i odlodzeniu podlegać będzie odcinek chodnika o długości 10 m wzdłuż
  jego krawędzi i szerokości odpowiednio 3m, 2m, 1m, jeśli warunki terenowe na to
  pozwalają tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów podczas wsiadania i
  wysiadania z autobusu.
  2/ Wykonanie prac związanych z likwidacją skutków zimy musi nastąpić z zachowaniem
  następującego przedziału czasu:
  a) na przystankach oznaczonych literą „a” w harmonogramie utrzymania czystości oraz
  odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej na
  terenie miasta Kalisza pn.:”Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na
  przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” będącym załącznikiem
  nr 1 do SIWZ rozpoczęcie prac winno nastąpić w ciągu 0,5 godziny od wystąpienia
  zjawiska śliskości, opadów śniegu, gołoledzi itp, a zakończenie w nieprzekraczalnym
  czasie 3 godzin od ustania opadów śniegu,
  b) na przystankach oznaczonych literą „b” w harmonogramie utrzymania czystości oraz
  odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej na
  terenie miasta Kalisza pn.:” Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na
  przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” będącym załącznikiem
  nr 1 do SIWZ rozpoczęcie prac winno nastąpić w ciągu 2 godzin od wystąpienia
  zjawiska śliskości, opadów śniegu, gołoledzi itp, a zakończenie w nieprzekraczalnym
  czasie 5 godzin od ustania opadów śniegu,
  c) na przystankach oznaczonych literami „c” i „d” w harmonogramie utrzymania
  czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach
  komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza pn.: „ Sprzątanie/usuwanie skutków
  zimy i opróżniania koszy na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta
  ZP.271.1.39.2016
  4
  Kalisza” będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ rozpoczęcie prac winno nastąpić w
  ciągu 2 godzin od wystąpienia zjawiska śliskości, opadów śniegu, gołoledzi itp, a
  zakończenie w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin od ustania opadów śniegu;
  a) w przypadku wystąpienia długotrwałych i intensywnych opadów śniegu lub gołoledzi,
  usługa winna być świadczona codziennie według potrzeb ( na ten czas możliwe jest
  odstępstwo od harmonogramu określonego w ppkt 1). Zakres prac w okresie, o którym
  mowa w zdaniu poprzednim ustali w imieniu Zamawiającego Dyrektora Miejskiego
  Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Wykonawca przekaże codziennie do godz. 8.30
  informację o przebiegu realizacji harmonogramu.
  Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej z grupy „a” winno zakończyć się przed godz.6.00,
  a pozostałych grup b-d” do godz. 8.00.
  4.2.3. Ustawienie i opróżnianie koszy na przystankach komunikacji miejskiej:
  1. ustawienie na każdym przystanku kosza na śmieci o pojemności nie mniejszej niż 70 l i
  jego opróżnienie – 17787 razy w całym okresie trwania umowy – z częstotliwością określoną dla
  każdego przystanku w harmonogramie utrzymania czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu
  śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza pn.
  „Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na przystankach komunikacji miejskiej
  na terenie miasta Kalisza pn. „ Sprzątanie/usuwanie skutków zimy i opróżniania koszy na
  przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” będącym załącznikiem nr 1 do
  SIWZ,
  2. utrzymanie otoczenia koszy w należytym porządku,
  3. mycie i dezynfekcję koszy zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych przy użyciu
  materiałów własnych Wykonawcy,
  4. bieżącą konserwację koszy przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy,
  5. ustawienie przez Wykonawcę nowego kosza w przypadku jego zaginięcia,
  6. wymiana przez Wykonawcę zużytego lub zdewastowanego kosza na nowy,
  7. usuwanie i transport oraz przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów usuniętych z
  terenów powierzonych do utrzymania czystości.
  4.2.4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego, comiesięcznego informowania
  Zamawiającego o ilości i lokalizacji wybitych szyb w wiatach przystankowych lub innych
  uszkodzeniach infrastruktury przystankowej. Informacja ta winna być przekazywana
  comiesięcznie wraz z fakturą VAT..
 2. Świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych oraz segregowanych- makulatury, plastiku, szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych: makulatury, plastiku i szkła z dwóch obiektów szpitalnych
  usytuowanych w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 oraz z podstacji Pogotowia Ratunkowego w Brzezinach przy ulicy 1000 – lecia 10/1 i Stawiszynie przy ulicy Kaliskiej 14
  w ilości podanej w załączniku nr 4 do SIWZ (formularz cenowy) wraz z wstawieniem na stałe poniższych pojemników/kontenerów: 2 prasy mechaniczne o pojemności zbiornika min. 10 m3 służące
  do prasowania i składowania odpadów komunalnych stałych (1 szt. przy ulicy Poznańskiej 79 i 1 szt. przy ul. Toruńskiej 7), 2 kontenery o pojemności min 8 m3 służące składowaniu makulatury
  (1 szt. przy ulicy Poznańskiej 79 i 1 szt. przy ul. Toruńskiej 7), 4 pojemniki typu IGLO o pojemności min 2,5 m3 służące składowaniu szkła i plastików (2 szt. przy ulicy Poznańskiej 79 i 2 szt. przy ul. Toruńskiej 7),
  1 pojemnik typu SMP o pojemności 340 litrów służący składowaniu odpadów komunalnych w Stawiszynie przy ulicy Kaliskiej 14, 1 pojemnik typu SMP
  o pojemności 240 litrów służący składowaniu odpadów komunalnych w Brzezinach przy ulicy 1000-lecia 10/1,
 3. Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na cztery rejony
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Kalisz
  Zgodnie z pkt 4.2. SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje: 4.2.1. zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kalisza z podziałem na cztery rejony.Powierzchnia dróg objętych zimowym utrzymaniem – zgodnie z załącznikiem do umowy zawierającym wykaz dróg wynosi: Rejon I – ogółem : 229.891 m2 w tym: I standard 128.441 m2 II standard 101.450 m2 Rejon II – ogółem: 323.545 m2 w tym: I standard 135.451 m2 II standard 188.094 m2 Rejon III ogółem : 224.381 m2 w tym: I standard 166.298 m2 II standard 58.083 m2 Rejon IV – ogółem : 346.047 m2 w tym: I standard 212.702 m2 II standard 133.345 m2 4.2.2 Zimowe utrzymanie pozostałych dróg poza określonymi w punkcie 4.2.1. odbywać się będzie w sporadycznych przypadkach, spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi. 4.3. Opis przedmiotu zamówienia. 1/ przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości zimowej 2/ przygotowanie sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości wraz z wyposażeniem w zintegrowany moduł GPS/GPRS wraz z czujnikami, umożliwiający telemetryczną transmiję danych 3/ przygotowanie składowisk, pomieszczeń do kierowania akcją zimową i systemu do kierowania akcją zimową 4/ odtwarzanie na bieżąco zapasów materiałów pod kątem zabezpieczenia w trakcie trwania sezonu zimowego 2016/2017. 5/ przygotowanie i wyposażenie mikrostacji meteorologicznej oraz zapewnienie łączności telefonicznej 6/ dostęp do przeglądarki systemu GPS dla dyżurnego z ramienia MZDiK 7/ monitorowanie stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz kierowanie akcją zimową w zakresie odśnieżania, zwalczanie śliskości zimowej przy pomocy solanki lub w szczególnych sytuacjach mieszaniną piasku z solą zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
  Zamawiający: Gmina i Miasto Stawiszyn, Stawiszyn
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach , na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące odpady : 1) zmieszane odpady komunalne, 2) szkło, 3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4) papier, 5) odpady wielkogabarytowe min. meble, wózki, rowery, wielkogabrytowe urządzenia gospodarstwa domowego itp.; 6) odpady komunalne niebezpieczne: niewykorzystane i przeterminowane lekarstwa, niewykorzystane farby, lakiery, kleje, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte opony od samochodów osobowy, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracyjnego ( do 100 kg z każdej posesji rocznie), 8) odpady biodegradowalne. Liczba Sołectw: 14 Liczba Miast: 1 Wykaz sołectw wraz z wykazem ulic miasta Stawiszyn i liczbą mieszkańców stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Powierzchnia gminy wynosi 7.800 ha . Długość dróg: około 130 km Liczba posesji zamieszkanych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi: 1560 Liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wg deklaracji (stan na 30 czerwca 2016 r.) wynosi: 5850 Szacunkowe ilości odpadów odbierane w okresie od 01 czerwca 2015 do 31.03.2016 r. przedstawiają się następująco : 1) odpady zmieszane: 931,80 Mg 2) opakowania z tworzyw sztucznych: 1,44 Mg 3) opakowania z papieru i tektury: 2,86 Mg 4) zmieszane odpady opakowaniowe: 104,03 Mg 5) opakowania ze szkła: 121,42 Mg 6) odpady budowlane, rozbiórkowe: - Mg 7) zużyte opony: 2,34 Mg 8) odpady wielkogabarytowe: 12,26 Mg UWAGA: Dane dotyczące ilości odpadów mają charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat ilości wytwarzanych odpadów w (Mg), na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na nieruchomościach zamieszkałych w okresie od 01.06.2015 r. do 31.03.2016 r. Pozostałe istotne szczegóły zamówienia dostępne w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
 5. Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod wg katalogu odpadów 20 03 01 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014, poz. 1923) oraz odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie tj. papier i tektura (kod wg katalogu odpadów 20 01 01), szkło (kod wg katalogu odpadów 20 01 02) oraz tworzywo sztuczne (kod wg katalogu odpadów 20 01 39) z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Zamawiający podzielił zamówienie na 54 odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający podział zamówienia na części, miejsca świadczenia usług, rodzaj odpadów i częstotliwość ich wywozu oraz ilość i wielkość pojemników na odpady został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego w Kaliszu
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185 i Cmentarza Wojskowego przy ul. Żołnierskiej 24 w Kaliszu.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia;
  2) usługę w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, gruzu oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;
  3) usługę w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;
  4) ustawienie 31 sztuk pojemników (kontenerów) do zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnego zbierania odpadów w następującym zakresie:
  a) na terenie Cmentarza Komunalnego: 23 pojemniki otwarte o pojemności nie mniejszej niż 6 m3 każdy i 1 pojemnik zamknięty o pojemności nie mniejszej niż 12 m3 oraz 5 pojemników typu igloo o pojemności 2,5 m3 każdy do selektywnego zbierania następujących odpadów: szkło x1, papier x1, plastik x3,
  b) na terenie Cmentarza Wojskowego: - 1 pojemnik otwarty o pojemności nie mniejszej niż 6 m3; 1 pojemnik typu igloo o pojemności 2,5 m3 do selektywnego zbierania odpadów - plastik.
  5) mycie i dezynfekcję pojemników (kontenerów) zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, bieżącą naprawę i konserwację pojemników przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, ustawienie przez Wykonawcę nowego (pojemnika) kontenera w przypadku jego zniszczenia;
  6) ustawienie, na zlecenie Zamawiającego, w okresie od 10 października do 15 listopada do 10 dodatkowych pojemników (kontenerów) o pojemności nie mniejszej niż 6 m3 każdy na terenie Cmentarza Komunalnego i 1 dodatkowego pojemnika na terenie Cmentarza Wojskowego o pojemności nie mniejszej niż 6 m3.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w SIWZ.
  4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie: od dnia 01.08.2016r. do dnia 31.07.2018r.
 7. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Blizanów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w Zagorzynie 57A
  Zamawiający: Gmina Blizanów, Blizanów
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Blizanów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w Zagorzynie 57A
 8. Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony (cztery odrębne części zamówienia) tj:
  - Rejon I - tereny określone w załączniku do umowy pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie I`,
  - Rejon II - tereny określone w załączniku do umowy pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie II`,
  - Rejon III - tereny określone w załączniku do umowy pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie III`,
  - Rejon IV - tereny określone w załączniku do umowy pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie IV`.
 9. ZZP-2380-27/2015 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod wg katalogu odpadów 20 03 01 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014, poz. 1923) oraz odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie tj. papier i tektura (kod wg katalogu odpadów 20 01 01), szkło (kod wg katalogu odpadów 20 01 02) oraz tworzywo sztuczne (kod wg katalogu odpadów 20 01 39) z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Zamawiający podzielił zamówienie na 58 odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający podział zamówienia na części, miejsca świadczenia usług, rodzaj odpadów i częstotliwość ich wywozu oraz ilość i wielkość pojemników na odpady został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Inne osoby dla Adamczyk Marcin Adam (71 osób):