Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Marcin Leszek

w KRS

Marcin Leszek Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Leszek
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Wadowice (Małopolskie)
Przetargi:37 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Franciszek Aleksander, Czyżowicz Karolina, Mrowiec Mirosław Szczepan, Nowicki Zbigniew Jan, Sobczak Wojciech Jerzy, Szafraniec Izabella, Węgrzecki Stefan Jan, Wiecheć Tadeusz Andrzej, Wojtyłko Tadeusz Jan, Żak Krzysztof Karol

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skrzynska Ewa Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn Fumis - Bumar Sp. Z O.O., Wadowice − KRS 0000109655
 2. Komwad Sp. Z O.O., Wadowice − KRS 0000224696
 3. Z Go S.A., Kraków − KRS 0000646372

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Herbewo City S.A., Kraków − KRS 0000130631
 2. Herbewo Herliczka-bełdowski-wołoszyński S.A., Kraków − KRS 0000086614
 3. Herbewo International S.A., Kraków − KRS 0000040267
 4. Metchem Sp. Z O.O., Wadowice − KRS 0000071497
 5. Sgb Gardulska, Bacewicz i Partnerzy - Adwokaci i Doradca Podatkowy, Kraków − KRS 0000365408
 6. Techma - Kraków Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000108137
 7. Wadowicka Izba Gospodarcza, Wadowice − KRS 0000558959

Powiązane przetargi (37 szt.):
 1. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Wadowice oraz pozostającymi w administracji zleconej Gminy Wadowice, a także lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkaniami położonymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2019
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zakres 1: 1. Zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Wadowice: • 124 mieszkania o łącznej powierzchni 6 125,45 m², położone w budynkach będących własnością Gminy Wadowice, • 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 635,36 m2, położonych w budynkach będących własnością Gminy Wadowice, • 9 mieszkań o łącznej powierzchni 421,38 m², położonych w budynkach będących współwłasnością Gminy Wadowice, • 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 262,89 m2, położonych w budynkach będących współwłasnością Gminy Wadowice, • 20 mieszkań o łącznej powierzchni 955,36 m² położonych w budynkach nie będących własnością Gminy Wadowice, będących w administracji zleconej, • 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 285,82 m2, położonych w budynkach nie będących własnością Gminy Wadowice, będących w administracji zleconej. Łącznie: 9 686,26 m2 Wykaz lokali wraz z ich usytuowaniem znajduje się w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy. 2. Zawieranie umów z dostawcami mediów (dotyczy części wspólnych oraz pustostanów). 3. Zawiadamianie Zamawiającego o zwolnionych lokalach mieszkalnych (sprawowanie dozoru pustostanów), plombowanie, przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom kierowanym do zawarcia umowy najmu. 4. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali. 5. Dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach na koniec każdego parzystego miesiąca i przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie do trzeciego dnia następnego miesiąca. 6. Przekazywanie Zamawiającemu do dnia 15 kwietnia 2017r. oraz 15 stycznia lat następnych wykazu przeglądów budowlanych, elektrycznych, gazowych i kominiarskich koniecznych do wykonania w danym roku. 7. Ubezpieczenie nieruchomości (tylko w latach 2018-2019). 8. Organizacja dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń wspólnego użytku. 9. Wykonywanie poleceń i dyspozycji Zamawiającego związanych z zarządzanymi budynkami, o ile nie są sprzeczne z niniejszą umową oraz obowiązującym prawem. 10. Reprezentowanie Zamawiającego w sprawach związanych z zarządzanymi lokalami, a mieszczących się w zakresie uprawnień i obowiązków powierzonych niniejszą umową. 11. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości, także sporządzanie dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami. 12. Udzielanie Zamawiającemu na każde jego życzenie wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządu. 13. Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134). 14. Uzupełnianie książek obiektu budowlanego na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego. 15. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonywanych czynności. 16. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania budynkami, związanych z realizacją niniejszej umowy i mieszczących się w granicach zwykłego zarządu. 17. Wykonawca zapewni prowadzenie na terenie miasta Wadowice biura obsługi najemców w dni robocze (czynnego co najmniej 6 godzin) oraz całodobowego pogotowia technicznego. 18. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będą poniższe zadania (nie będące przedmiotem wyceny ofertowej) mające na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania Gminnego Zasobu Lokalowego i będące koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy, tj.: a) Utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, bieżąca konserwacja, a w szczególności dokonywanie niezbędnych napraw elementów budynków i urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej zimnej wody oraz innych urządzeń. b) Usuwanie awarii i skutków awarii. c) Wykonywanie awaryjnych przeglądów budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych. 19. Gmina zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty konieczne do prawidłowego wykonania zadań wyszczególnionych w pkt. 18. 20. Awarie zgłaszane do wykonawcy będą usuwane w czasie 4 godzin od zgłoszenia. 21. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie awarii w terminie wyszczególnionym w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie zabezpieczona przez Wykonawcę i usunięta w jak najszybszym możliwym terminie, po uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym. Zakres 2: 1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi: a) wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych: • 160 mieszkań o łącznej powierzchni 6 975,95 m2, • 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 399,31 m2; b) położonymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej: • 6 mieszkań o łącznej powierzchni 246,58 m2. Łącznie: 7 621,84 m2 Wykaz lokali wraz z ich usytuowaniem znajduje się w załączniku nr 2 do istotnych postanowień umowy. 2. Wykonywanie poleceń i dyspozycji Gminy związanych z zarządzanymi lokalami, o ile nie są sprzeczne z niniejszą umową oraz obowiązującym prawem w tym ubezpieczenie lokalu na żądanie Gminy. 3. Zawieranie umów z dostawcami mediów (dotyczy pustostanów). 4. Zawiadamianie Zamawiającego o zwolnionych lokalach mieszkalnych (sprawowanie dozoru pustostanów), plombowanie, przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom kierowanym do zawarcia umowy najmu. 5. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych. 6. Ubezpieczenie mieszkań (bez wyposażenia) wraz z OC (tylko w latach 2018-2019). 7. Reprezentowanie Gminy w sprawach związanych z zarządzanymi lokalami, a mieszczącymi się w zakresie uprawnień i obowiązków powierzonych niniejszą umową. 8. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów i dokumentacji dotyczące nieruchomości, także sporządzanie dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami. 9. Udzielanie Gminie na każde jej życzenie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządu lokalu mieszkalnego. 10. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonywanych czynności. 11. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania lokalami, związanych z realizacją niniejszej umowy i mieszczących się w granicach zwykłego zarządu. 12. Wykonawca zapewni prowadzenie na terenie miasta Wadowice biura obsługi najemców w dni robocze (czynnego co najmniej 6 godzin) oraz całodobowego pogotowia technicznego. 13. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będą poniższe zadania (nie będące przedmiotem wyceny ofertowej) mające na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania Gminnego Zasobu Lokalowego i będące koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy, tj.: a) Usuwanie awarii i skutków awarii w lokalach należących do Gminy. b) Wykonywanie awaryjnych przeglądów budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych. 14. Gmina zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty konieczne do prawidłowego wykonania zadań wyszczególnionych w pkt. 13. 15. Awarie zgłaszane do wykonawcy będą usuwane w czasie 4 godzin od zgłoszenia. 16. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie awarii w terminie wyszczególnionym w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie zabezpieczona przez Wykonawcę i usunięta w jak najszybszym możliwym terminie, po uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Tomice, Tomice
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tomice oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice. Zamówienia obejmuje:
  a) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  b) przyjmowanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  c) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  d) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki do zbierania odpadów komunalnych;
  e) wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki i kontenery do przyjmowania odpadów segregowanych;
  f) transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczej;
  g) przygotowanie i dystrybucję harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  h) przygotowanie i dystrybucję etykiet samoprzylepnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przeznaczonych do ręcznego wpisywania numeru ewidencyjnego nadanego przez Zamawiającego i naklejania na pojemnikach i workach;
  i) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);
  j) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 676).
 3. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2017 – 2018
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2017 – 2018, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania obsługę administracyjna cmentarzy oraz Kopanie grobów, wykonywanie pochówków, murowanie piwniczek wraz z obsługą ceremonii pogrzebowych.
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice, pochodzących od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Tomice, Tomice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomic, pochodzących od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących stałe i sezonowo na terenie Gminy Mucharz
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących stałe
  i sezonowo na terenie Gminy Mucharz
 6. Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/20154.Zamówienie będzie realizowane z podziałem na następujące zakresy : Zakres 1 - Drogi gminne i powiatowe oraz ciągi piesze na terenie Wadowic cz. 1; Zakres 2 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 2; Zakres 3 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 3; Zakres 4 - Drogi gminne w Rokowie i Babicy; Zakres 5 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 4 (Zaskawie); Zakres 6 - Drogi gminne w Choczni; Zakres 7 - Drogi gminne w Gorzeniu Dolnym i Górnym oraz Zawadce; Zakres 8 - Drogi gminne w Kleczy Górnej, Barwałdzie Dolnym, Wysokiej oraz Stanisławiu Górnym; Zakres 9 - Drogi gminne w Kleczy Górnej i Kleczy Dolnej; Zakres 10 - Drogi gminne w Barwałdzie Dolnym oraz Kleczy Górnej; Zakres 11 - Drogi gminne w Jaroszowicach oraz Jaroszowicach Zbywaczówce; Zakres 12 - Drogi gminne w Kaczynie; Zakres 13 - Drogi gminne w Ponikwi oraz Jaroszowicach Gołębiówce.
 7. Zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice, budynkami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice oraz lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice, budynkami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice oraz lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych. Zakres 1 obejmuje: łącznie: 6 990,04 m² Zakres 2 obejmuje łącznie: 8 635,48 m²
 8. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2014 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2014 - 2016. Do podstawowych obowiązków Zarządcy należeć będzie: I. Obsługa administracyjna cmentarzy tj.: a) prowadzenie dokumentacji cmentarnej; b) zawieranie w imieniu Gminy Wadowice umów na najem miejsc na cmentarzu; c) inkasowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu Miejskiego opłat określonych w Zarządzeniu Burmistrza Wadowic Nr 742/GK/2013 z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych II.Kopanie grobów, wykonywanie pochówków, murowanie piwniczek wraz z obsługą ceremonii pogrzebowych.
 9. Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2013/2014. Zamówienie realizowane z podziałem na następujące zakresy : Zakres 1 - Drogi gminne i powiatowe oraz ciągi piesze na terenie Wadowic cz. 1; Zakres 2 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 2; Zakres 3 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 3; Zakres 4 - Drogi gminne w Rokowie i Babicy; Zakres 5 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 4 (Zaskawie); Zakres 6 - Drogi gminne w Choczni; Zakres 7 - Drogi gminne w Gorzeniu Dolnym i Górnym oraz Zawadce; Zakres 8 - Drogi gminne w Kleczy Górnej, Barwałdzie Dolnym, Wysokiej oraz Stanisławiu Górnym; Zakres 9 - Drogi gminne w Kleczy Górnej i Kleczy Dolnej; Zakres 10 - Drogi gminne w Barwałdzie Dolnym oraz Kleczy Górnej; Zakres 11 - Drogi gminne w Jaroszowicach oraz Jaroszowicach Zbywaczówce; Zakres 12 - Drogi gminne w Kaczynie; Zakres 13 - Drogi gminne w Ponikwi oraz Jaroszowicach Gołębiówce.
 10. Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Wadowice wraz z obsługą podnośnikiem koszowym-zwyżką prac dekoracyjnych miasta realizowanych w 2013r. - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Wadowice wraz z obsługą podnośnikiem koszowym -zwyżką prac dekoracyjnych miasta realizowanych w 2013r. - zamówienie uzupełniające
 11. Zbiórka odpadów problemowych z terenu Gminy Wadowice.
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Zbiórka odpadów problemowych z terenu Gminy Wadowice. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać od mieszkańców Gminy Wadowice następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież. Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odebrania od mieszkańców Gminy Wadowice w ramach zamówienia: ok. 500 t. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić akcję odbioru odpadów problemowych w wyznaczonych lokalizacjach oraz terminach
 12. Remont i wyposażenie targowiska w Wadowicach cz.II B
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Remont i wyposażenie targowiska w Wadowicach obejmujący dostawę następujących elementów wyposażenia:
  Urządzenia komunalne i weterynaryjne :
  - Poskrom weterynaryjny dla koni - 1 kpl
  - Poskrom weterynaryjny dla bydła - 1 kpl
  - Boks zewnętrzny - 1 kpl
  - Przenośna rampa załadunkowo - rozładunkowa dla zwierząt - 1 kpl
  - Kojec dla zwierząt - 3 szt.
  - Kontener na odpady stałe - 1 kpl.
  - Kontener do selektywnej zbiórki odpadów - 1 kpl.
  - Kontener na zwłoki zwierzęce - 1 kpl.
  - Pojemnik na odchody zwierzęce - 1 kpl.
  - Pojemnik do składowania produktów biobójczych - 1 kpl.
  - Przenośne poidło dla zwierząt - 1 kpl.
 13. Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Maków Podhalański w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z terenu Gminy Maków Podhalański obejmujący:

  1.1 Odbiór zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w opisanych i nieopisanych workach koloru czarnego oraz pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalowych o pojemności 120 l, 1100 l i kontenerach metalowych 7000 l (KP-7) usytuowanych w szczególności przy budynkach mieszkalnych.

  1.2 Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (gromadzonych w sposób selektywny) posegregowanych na:
  -papier - w opisanych workach koloru niebieskiego o pojemności 110 l,
  -tworzywa sztuczne i metal - w opisanych workach koloru żółtego o pojemności 110 l,
  -szkło - w opisanych workach koloru zielonego o pojemności 55 l i 110 l,
  -odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, pozostałe odpady biodegradowalne np. odpady kuchenne, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki papierowe, mokry papier i karton oraz worki i torebki papierowe, trociny, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie, popiół - w opisanych workach koloru fioletowego o pojemności 110 l, pojemnikach metalowych lub kontenerach,
  gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach wystawianych przed wejściem na teren nieruchomości lub przed nieruchomość. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest utrudniony, właściciele nieruchomości zebrane odpady wystawiają do wyznaczonego harmonogramem miejsca położonego przy drodze głównej, którą porusza się samochód Wykonawcy. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi (bloki), odpady zebrane selektywnie odbierane są przez Wykonawcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

  1.3 Odpady wielkogabarytowe - wystawiane przed budynkiem na trasie przejazdu służb komunalnych.

  1.4 Odpady budowlane i rozbiórkowe

  1.5 Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania minimum jeden raz w trakcie realizacji umowy objazdowej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych następujących odpadów:
  -zużyte baterie i akumulatory,
  -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym np. zużyte świetlówki, żarówki
  -przeterminowane chemikalia w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerolozach, zużytych smarach,
  -zużyte opony.
  2. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów-
  Odbiór odpadów z terenu Gminy Maków Podhalański Wykonawca prowadzić będzie od poniedziałku do piątku w godzinach nieuciążliwych dla właścicieli nieruchomości tj. 7,oo-18,oo. wg. załączonego harmonogramu.
 14. Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice, pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Tomice, Tomice
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice, pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
  90000000-7 - usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
  90500000-2 - usługi związane z odpadami
  90512000-9 - usługi transportu odpadów
  90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

  2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Tomice, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wymienionych w załączniku do umowy oraz na transporcie odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania.

  3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

  4. Ogólna charakterystyka Gminy Tomice w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:
  1) powierzchnia Gminy: 41,5 km2;
  2) miejscowości wchodzące w skład Gminy: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice;
  3) liczba nieruchomości i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 marca 2013 r. - 1 687 nieruchomości (7 681 mieszkańców), w tym:
  a) liczba nieruchomości jedno- lub kilkurodzinnych - 1 683 (mieszkańców - 7 581),
  b) liczba nieruchomości wielorodzinnych (wielolokalowych) - 4 (mieszkańców - 100);
  4) liczba nieruchomości i mieszkańców według deklaracji złożonych na dzień ogłoszenia zamówienia (30.04.2013 r.) - 1 609 nieruchomości (6 545 mieszkańców), w tym:
  a) liczba nieruchomości jedno- lub kilkurodzinnych - 1 605 ( mieszkańców - 6 439),
  b) liczba nieruchomości wielorodzinnych (wielolokalowych) - 4 (mieszkańców - 106).


  5. Zbieranie odpadów:
  a) w sposób selektywny zadeklarowało 98,69 % właścicieli nieruchomości (99,16 % mieszkańców),
  b) w sposób nieselektywny zadeklarowało 1,31 % właścicieli nieruchomości (0,84 % mieszkańców).

  6. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej wykaz nieruchomości z liczbą zamieszkałych osób oraz informację czy właściciel danej nieruchomości zadeklarował segregowanie odpadów komunalnych. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego do 25 dnia każdego miesiąca, na skutek zmian wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji.

  7. Według sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Tomice zebrano:
  a) w roku 2011 - 134,7 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 86,7 Mg odpadów segregowanych, w tym papieru i tektury - 14,6 Mg; szkła - 53,3 Mg, tworzyw sztucznych - 10,8 Mg;
  b) w roku 2012 - 151,4 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 18,6 Mg odpadów segregowanych (nie wszystkie podmioty złożyły sprawozdania), w tym papieru i tektury - 8,0 Mg; szkła - 2,9; tworzyw sztucznych - 7,7 Mg.

  8. Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej ilości odpadów, które Wykonawca będzie zobowiązany odebrać. Wykonawca szacując ilość odpadów powinien wziąć pod uwagę wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych na terenach wiejskich, określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
 15. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2013
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2013
 16. Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Wadowice wraz z obsługą podnośnikiem koszowym -zwyżką prac dekoracyjnych miasta realizowanych w 2013r
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Wadowice wraz z obsługą podnośnikiem koszowym -zwyżką prac dekoracyjnych miasta realizowanych w 2013r wg zakresów: ZAKRES I: Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Przewidywany sprzęt do realizacji ZAKRESU I wraz z planowanym czasem pracy i przebiegiem: 1.Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy: Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 12 t - 200,00 r-g pracy sprzętu - 2.000,00 km - planowany przebieg Samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t - 2.250,00 r-g pracy sprzętu - 27.500,00 km - planowany przebieg ZAKRES II: Obsługa, podnośnikiem koszowym - zwyżką prac dekoracyjnych miasta realizowanych w 2013r. Przewidywany sprzęt do realizacji ZAKRESU II wraz z planowanym czasem pracy i przebiegiem: Samochód wyposażony w podnośnik koszowy zwyżkę o wysięgu 15 - 20m: Przewidywany czas pracy sprzętu - 100,00 r-g. Przewidywany przebieg pojazdu - 200,00km.
 17. Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2012/2013.Zamówienie realizowane z podziałem na następujące zakresy Zakres 1 - Drogi gminne i powiatowe oraz ciągi piesze na terenie Wadowic cz. 1; Zakres 2 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 2; Zakres 3 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 3; Zakres 4 - Drogi gminne w Rokowie i Babicy; Zakres 5 - Drogi gminne w Wadowicach cz. 4 (Zaskawie); Zakres 6 - Drogi gminne w Choczni; Zakres 7 - Drogi gminne w Gorzeniu Dolnym i Górnym oraz Zawadce; Zakres 8 - Drogi gminne w Kleczy Górnej, Wysokiej oraz Stanisławiu Górnym; Zakres 9 - Drogi gminne w Kleczy Górnej i Dolnej; Zakres 10 - Drogi gminne w Barwałdzie Dolnym oraz Kleczy Górnej; Zakres 11 - Drogi gminne w Jaroszowicach oraz Jaroszowicach Zbywaczówce; Zakres 12 - Drogi gminne w Kaczynie; Zakres 13 - Drogi gminne w Ponikwi;.
 18. Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego, położonymi w Choczni, Kleczy Górnej i Wysokiej
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie nieruchomościami lokalowymi wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności działki, stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego, w okresie od 01.07.2012r. do 31.08.2012r.: -zarządzanie w miesiącu lipcu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego położonymi w Choczni, w Kleczy Górnej i w Wysokiej, opisanymi w załączniku A do niniejszej SIWZ -wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego przekazanych w zarządzanie w miesiącu lipcu 2012r - o łącznej powierzchni użytkowej lokali użytkowych 602,29m¬2 - o łącznej powierzchni mieszkalnej 279,56m2 - o łącznej powierzchni garaży 35,88m2 - ogólna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 917,73m2 a gruntów 0,5319ha. -zarządzanie w miesiącu sierpniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego położonymi w Choczni, w Kleczy Górnej i w Wysokiej, opisaną w załączniku A do niniejszej SIWZ - wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego przekazanych w zarządzanie w miesiącu sierpniu 2012r - o łącznej powierzchni użytkowej lokali użytkowych 109,82m¬2 - o łącznej powierzchni mieszkalnej 279,56m2 - o łącznej powierzchni garaży 35,88m2 - ogólna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 425,26m2 a gruntów 0,3085ha. Do zadań związanych z zarządzaniem w/w nieruchomością należeć będzie podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności : 1)zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, 2)zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, 3)zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego, 4)bieżące administrowanie nieruchomością, 5)utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, 6)prowadzenie w sposób samodzielny czynności zwykłego zarządu nieruchomościami. Czynności zwykłego zarządu nieruchomościami obejmują w szczególności: 1.ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali i najemców lokali, 2.prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, 3.przeprowadzenie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 4.utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli, najemców lokali w tym koszenie trawy w okresie wegetacji i utrzymanie żywopłotu 2 raz w trakcie umowy 5.zapewnienie dla nieruchomości dostawy energii elektrycznej, wody, ogrzewania lokali, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów. 6.zapewnienie dla nieruchomości usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości, 7.wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości, 8.usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości w tym na warunkach określonych w § 7 wzoru umowy, 9.ubezpieczenie budynków objętych umową o zarządzanie, 10.zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi, związane z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3-6 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, 11.prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy, a także ewidencji wnoszonych przez najemców opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości (czynsz najmu i koszty eksploatacyjne). Rachunkowość prowadzona będzie w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12.sporządzenie sprawozdania finansowego, 13.prowadzenie korespondencji z właścicielem i najemcami lokali, 14.przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności opłat od najemców nieruchomości, 15.bieżące prowadzenie dla lokalu mieszkalnego oddzielnej teczki lokalu obejmującej dokumentację i korespondencję związaną z najmem, 16.sprawowanie dozoru pustostanu (plombowanie, przechowywanie kluczy, udostępnianie lokalu do obejrzenia osobom kierowanym do zawarcia umowy najmu). 17.prowadzenie bieżącej ewidencji napraw obciążających najemcę i ich realizację, a także dokonywanie odbioru wykonanych przez najemcę napraw koniecznych obciążających wynajmującego i ich rozliczenie w czynszu najmu. 18.zawieranie umowy najmu lokali w imieniu Powiatu Wadowickiego
 19. Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie miasta Wadowice w 2012 r.
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie miasta Wadowice w 2012 r. wg wyznaczonych minimalnych częstotliwości oczyszczania. Łączna długość ulic zakwalifikowanych do mechanicznego oczyszczania w 2012 r. (przejazd jednostronny): 17.954,00 mb Łączna powierzchnia placów zakwalifikowanych do mechanicznego oczyszczania w 2012r.: 7.468,00 m2.
 20. Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego, położonymi w Choczni, Kleczy Górnej i Wysokiej
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wadowickiego, położonymi: 1. w Choczni przy ul. Głównej 4 tj. udział 38966/45864 części w nieruchomości obejmujący 1 lokal mieszkalny, 2 garaże i lokal użytkowy 2. w Kleczy Górnej nr 119 tj. całą nieruchomość w tym: 1 lokal mieszkalny, 1 garaż i lokal użytkowy 3. w Wysokiej 309 tj. udział 39025/47524 części obejmujący 2 lokale mieszkalne, 2 garaże i lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej lokali użytkowych 602,29 m2, o łącznej powierzchni mieszkalnej 279,56m2 i garaży 96,31m2 ogólna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 978,16 m2, a gruntów 0,5578ha. Do zadań związanych z zarządzaniem w/w nieruchomością należeć będzie podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności : 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, 3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego, 4) bieżące administrowanie nieruchomością, 5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, 6) prowadzenie w sposób samodzielny czynności zwykłego zarządu nieruchomościami. Czynności zwykłego zarządu nieruchomościami obejmują w szczególności: 1. ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali i najemców lokali, 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, 3. przeprowadzenie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 4. utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli, najemców lokali w zakresie: - przecieranie na mokro drzwi wejściowych na klatkę schodową i drzwi do piwnicy oraz - mycie okien na klatce schodowej okresowo min. 1 razy w okresie umowy - okresowo koszenie trawy w okresie wegetacji i utrzymanie żywopłotu 2 razy w sezonie 5. zapewnienie dla nieruchomości dostawy energii elektrycznej, wody, ogrzewania lokali, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów. 6. zapewnienie dla nieruchomości usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości, 7. wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości, 8. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości w tym na warunkach określonych w § 7, 9. ubezpieczenie budynków objętych umową o zarządzanie, 10. zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi, związane z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3-6 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązaniew przypadkach gospodarczo uzasadnionych, 11. prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy, a także ewidencji wnoszonych przez najemców opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości ( czynsz najmu i koszty eksploatacyjne). Rachunkowość prowadzona będzie w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12. sporządzenie sprawozdania finansowego, 13. prowadzenie korespondencji z właścicielem i najemcami lokali, 14. przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności opłat od najemców nieruchomości, 15. Zawiadamianie Zamawiającego o zwalnianym lokalu, celem skierowania przez Zamawiającego osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu, 16. bieżące prowadzenie dla lokalu mieszkalnego oddzielnej teczki lokalu obejmującej dokumentację i korespondencję związaną z najmem, 17. sprawowanie dozoru pustostanu (plombowanie, przechowywanie kluczy, udostępnianie lokalu do obejrzenia osobom kierowanym do zawarcia umowy najmu). 18. uzyskiwanie od najemcy raz w roku oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz informowanie każdorazowo Zamawiającego o zmianach w ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym, jak też o wszystkich innych zmianach mających wpływ na wysokość czynszu najmu, wysokość świadczeń z najmem związanych, a także o innych okolicznościach mających wpływ na treść umowy najmu. 19. prowadzenie bieżącej ewidencji napraw obciążających najemcę i ich realizację, a także dokonywanie odbioru wykonanych przez najemcę napraw koniecznych obciążających wynajmującego i ich rozliczenie w czynszu najmu. 20. zawieranie umowy najmu lokali w imieniu Powiatu Wadowickiego. Szczegółowy opis i warunki zarządu zostały zawarte w projekcie umowy o zarządzanie nieruchomościami Powiatu Wadowickiego. Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego przekazanych w zarządzanie stanowi Załącznik A do SIWZ.
 21. Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność: Zadanie nr 1) Skarbu Państwa Zadanie nr 2) Powiatu Wadowickiego
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
 22. Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2011/2012 na terenie Ponikwi- zakres XIII.
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 23. Świadczenie usług odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/21/2011
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice
 24. Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie miasta Wadowice w 2011r
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 25. Obsługa transportowa Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy w 2011r
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 26. Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność: Zad. 1) Skarbu Państwa Zad. 2) Powiatu Wadowickiego
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
 27. Zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice , lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 28. Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta i Gminy Wadowice w 2011r
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 29. Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2011 - 2013.
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 30. Remont chodników na terenie Wadowic w roku 2010 - cz. 2
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 31. Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie miasta Wadowice w 2010r
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 32. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Gminy Wadowice wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 33. Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2009/2010 zakres I, VIII B -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 34. Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta i gminy Wadowice wraz z wywozem zebranych odpadów na składowisko w Choczni
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 35. Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Wysokiej - wykonywanie pochówków wraz z bieżącym utrzymaniem terenu cmentarza w 2010 roku.
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 36. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice oraz lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice
 37. Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2009-2010.
  Zamawiający: Urząd Miejski Wadowice, Wadowice

Inne osoby dla Adamczyk Marcin Leszek (46 osób):