Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Monika Katarzyna

w KRS

Monika Katarzyna Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Mieczysław, Batorowska Ewa, Rudlandslokken Grażyna, Zenderowska Agata Joanna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zmysłowska Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kokon Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000721875
 2. Mincerz Mazowiecki Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000329854

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kokon Kompany Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000393213
 2. Pro-dev Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000347090
 3. Ranking-edukacji.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000389817

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. produkcja toreb galerii Kordegarda i projektu Pracuj w kulturze
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  produkcja toreb galerii Kordegarda i projektu Pracuj w kulturze
 2. Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, zamówienie zostało podzielone na 11 zadań częściowych. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
 3. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
  Zamawiający: Powiat Trzebnicki, Trzebnica
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem na zasadach określonych w umowie oraz niniejszej SIWZ sprzętu informatycznego. lp. Zadania: Ilość termin dostawy załącznik z opisem przedmiotu zamówienia I. 1. Komputery stacjonarne z monitorem, 8 szt, 7 dni od daty zawarcia umowy 1a 2.Komputery przenośne w tym jeden komputer z dodatkową pamięcią 4 GB RAM 4szt II. 3.Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt, 7 dni od daty zawarcia umowy 1b 4.Kserokopiarka 1 szt, III. 5.Skanery 4 szt, 7 dni od daty zawarcia umowy 1c 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna (załącznik 1a - 1c do formularza ofertowego), którą wypełnioną należy złożyć wraz z formularzem ofertowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o dacie i godzinie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks.Dz.W.Bochenka 6 oraz wnieść do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia, w tym licencji na korzystanie ze sprzętu, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorczych przedmiotu zamówienia. 6. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który będzie dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie zamówienia. 7. Zamawiający dokona odbioru, jeżeli nie zostaną stwierdzone wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 8. W przypadku stwierdzenia wad podczas czynności odbioru, zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona usunięcia wad, włącznie z obowiązkiem wymiany wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, zgodnie z uwagami w protokole odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. Po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 9. W oparciu o podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół Wykonawca wystawi fakturę. 10. Wymagania ogólne: 1) Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami, w tym być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 r. nr 155 poz. 1089). W szczególności przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem CE musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych. 2) Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające wszystkie parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej, Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. W załączniku 1a - 1c który wypełniony należy dołączyć do oferty, należy bezwzględnie podać nazwę producenta i typ oferowanego sprzętu umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Ponadto w opisie technicznym Wykonawca powinien podać nazwę producenta i typ oferowanego sprzętu oraz oprogramowania. 3) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowodują utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane. 4) Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta poświadczający datę produkcji sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5) Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na terminy określone w specyfikacji technicznej. 6) Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 7) Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. 8) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany po 1 stycznia 2012 r., chyba, że zapisy SIWZ dot. konkretnego sprzętu stanowią inaczej. 9) Wykorzystywane urządzenia spełniają co najmniej jedną z następujących norm efektywności energetycznej, jeżeli tego rodzaju normy obowiązują: Energy Star, wspólnotowa etykieta energetyczna (klasa efektywności A) bądź innych norm krajowych lub równoważnych. 11. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) dostarczenia kompletu sprzętu do siedziby Zamawiającego, b) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego, c) świadczenia gwarancji 12. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym..
 4. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  CZĘŚĆ I 1. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno - białe z funkcją fax-u, drukarki sieciowej i skanera sieciowego - 3 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcją fax-u, drukarki sieciowej i skanera sieciowego - 1 szt. 3. Drukarka sieciowa laserowa kolorowa - 1 szt. 4. Drukarka sieciowa laserowa czarno - biała - 1 szt. CZĘŚĆ II 1. Komputer przenośny do prezentacji - 1 szt. 2. Komputer przenośny - 1 szt. 3. Zestaw komputerowy - 2 szt. 4. Serwer plików (NAS) - 1szt. 5. Serwer - 1 szt. 6. Dysk zewnętrzny w obudowie - 7 szt. 7. Pakiet programów biurowych - 1 szt. CZĘŚĆ III 1. Niszczarka dokumentów - 2szt. CZĘŚĆ IV 1. Skaner wielofunkcyjny - 1 szt. 2. Skaner szczelinowy - 1 szt. CZĘŚĆ V 1. Skaner kodów kreskowych - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 6 do SIWZ.
 5. Dostawa czterech skanerów do dokumentów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Chełmie
  Zamawiający: Powiat Chełmski, Chełm
  1) Skaner 3 szt.
  Typ skanera: skaner do dokumentów z funkcją skanowania płaskiego
  Rodz. skanowania: 600dpi
  Interfejs: USB 2.0
  Wyposażenie: automatyczny podajnik papieru: 50 arkuszy, skanowanie dwustronne
  Oprogramowanie: Sterowniki ISIS i TWAIN, podręcznik użytkownika, oprogramowanie do OCR
  Szerokość: do 460 mm
  Wysokość: do 240 mm
  Głębokość: do 330 mm
  Waga: do 8 kg
  Wydajność: min. 2500 stron/dzień
  Rozmiar papieru: A4 (maksymalny)
  Prędkość skanowania: 20 str./min w trybie Simplex i 30 obr./min w trybie Duplex (przy rozdzielczości 200 i 300 dpi dla A4)
  W zestawie kabel USB do podłączenia skanera z komputerem.

  2) Skaner 1 szt.
  Typ skanera: skaner do dokumentów z funkcją skanowania płaskiego
  Rodz. skanowania: 600dpi
  Interfejs: USB 2.0
  Wyposażenie: automatyczny podajnik papieru: 50 arkuszy, skanowanie dwustronne
  Oprogramowanie: Sterowniki ISIS i TWAIN, podręcznik użytkownika, oprogramowanie do OCR
  Szerokość: do 460 mm
  Wysokość: do 240 mm
  Głębokość: do 330 mm
  Waga: do 8 kg
  Wydajność: min. 2500 stron/dzień
  Rozmiar papieru: A4 (maksymalny)
  Prędkość skanowania: 30 str./min w trybie Simplex i 60 obr./min w trybie Duplex (przy rozdzielczości 200 i 300 dpi dla A4)
  W zestawie kabel USB do podłączenia skanera z komputerem.

  Zaoferowane przez Wykonawcę skanery muszą być w pełni kompatybilne z funkcjonującymi u Zamawiającego systemami teleinformatycznymi POJAZD i KIEROWCA oraz muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne w zakresie sprzętu do elektronicznej archiwizacji dokumentów w tych systemach.
 6. Produkcja materiałów promocyjnych ESPS
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  Produkcja materiałów promocyjnych ESPS
 7. produkcja toreb i długopisów ESPS wraz z dostarczeniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  produkcja toreb i długopisów ESPS wraz z dostarczeniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego.
 8. produkcja toreb ortalionowych w związku z kampanią społeczno - edukacyjną towarzyszącą premierze filmu /Wałęsa. Człowiek z nadziei/.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  produkcja toreb ortalionowych w związku z kampanią społeczno - edukacyjną towarzyszącą premierze filmu /Wałęsa. Człowiek z nadziei/.
 9. Produkcja gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  Produkcja gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury
 10. Produkcja i druk materiałów promocyjnych, promocja w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu reklamowego, postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest produkcja i druk materiałów promocyjnych, promocja w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu reklamowego, obejmujące następujące Pozycje: Część I - Druk materiałów promocyjnych:
  Pozycja 1.1 - Ulotka A5, Pozycja 1.2 - Plakat A3, Pozycja 1.3 - Ulotka A5, Pozycja 1.4 - Plakat A3, Pozycja 1.5 - Ulotka A5, Pozycja 1.6 - Ulotka A5, Pozycja 1.7 - Publikacja, Pozycja 1.8 - Plakat A2, Pozycja 1.9 - Ulotka A4 składana na 3, Pozycja 1.10 - Zakładka do książki, Pozycja 1.11 - Ulotka 2xDL, Pozycja 1.12 - Projekt graficzny oraz druk Informatora; Część II - Promocja w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie: Pozycja 2.1 - Ogłoszenie w wydaniu lokalnym do dziennika ogólnopolskiego, Pozycja 2.2 - Ogłoszenie w miesięczniku o technice, Pozycja 2.3 - Ogłoszenia w gazetach młodzieżowych dla maturzystów o zasięgu ogólnopolskim, Pozycja 2.4 - Kampania Adwords - Umieszczenie linków sponsorowanych w wyszukiwarce ogólnodostępnej - Gospodarka przestrzenna, Pozycja 2.5 - Roczny abonament na portalu tematycznym; Część III - Produkcja materiałów promocyjnych: Pozycja 3.1 - Długopis i ołówek w etui, Pozycja 3.2 - Teczka A4, Pozycja 3.3 - Teczka/segregator na dokumenty A4; Część IV - Przygotowanie spotu reklamowego: Pozycja 4.1 - Spot reklamowy 30 - sekundowy
 11. Wykonanie, druk, pakowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów reklamowo-promocyjnych
  Zamawiający: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., Warszawa
  : Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie, druk, pakowanie oraz dostarczenie do siedziby KFK S.A. na warunkach określonych w SIWZ materiałów reklamowo - promocyjnych (dalej jako Materiały) według rodzaju i w ilości określonymi w Szczegółowym opisie Zamówienia stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ (dalej jako Szczegółowy opis Zamówienia). Wizualizacja poszczególnych Materiałów objętych Zamówieniem znajduje się w Systemie Identyfikacji Wizualnej KFK S.A. - załącznik nr 8 do SIWZ. 1.wizytówki - 10 000 sztuk 2.papier firmowy I strona - 10 ryz 3.papier firmowy II strona 10 ryz 4.koperta ilość - 2500 5.koperty DL ilość - 350 sztuk 6.notes POIG Notes A4ilość - 1000 sztuk 7.notes SPPW Notes A4 300 sztuk 8.bloczek samoprzylepny posit - 1000 sztuk 9.teczka firmowa - 1000 sztuk 10.teczka firmowa - 300 sztuk 11.zaproszenie - 250 sztuk 12.zaproszenie -150 sztuk 13.kartki świąteczne - 100 sztuk 14.kartki świąteczne - 100 sztuk 15.koperty na kartki świąteczne ilość - 250 sztuk 16.clipboard POIG z uchwytem na papier POIG - 500 sztuk 17.clipboard SPPW z uchwytem na papier - ilość - 250 sztuk 18.segregator ilość - 300 sztuk 19.torba papierowa ilość - 1000 sztuk 20.torba papierowa SPPW - 300 sztuk 21.ulotka DL ilość - 1000 sztuk 22.ulotka DL - 500 sztuk 23.okładka papierowa A4 POIG 2xA4, tył i przód, Okładka 2xA4, 100szt.- tył 24.kalendarz trójdzielny ilość 150szt na rok 2013. 150szt. na rok 2014 25.roll-up KFK . ilość - 3 sztuki 26.roll-up POIG ilość - 3 sztuki 27.roll-up ilość - 3 sztuki 28.prezenter POIG z pamięcią flash USB 4GB, ilość - 200 sztuki 29.prezenter SPPW z pamięcią flash USB 4GB, ilość 100 sztuki 30.pamięć flash w kształcie karty kredytowej USB 16GB (metalowa), - 500 sztuk 31.pamięć flash w kształcie karty kredytowej 16GB ilość - 1000 sztuk 32.Długopisy POIG - 400 sztuk 33.Długopisy POIG z logo, metalowe ilość - 200 sztuk 34.Długopisy. ilość - 300 sztuk 35.Długopisy ilość - 100 sztuk 36.logo wycięte z folii na drzwi ilość - 1 sztuka 37.szyld w rozmiarze 80x40 - 1 sztuka 38.szyld o rozm. 80x29 - 1 sztuka 39.tablica informacyjna POIG ilość- 200 sztuk 40.tablica informacyjna SPPW ilość - 45 sztuk 41.tablica informacyjna POIG - 1 sztuka 42.tablica informacyjna SPPW - 1 sztuka.

Inne osoby dla Adamczyk Monika Katarzyna (54 osoby):