Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Sabina Elżbieta

w KRS

Sabina Elżbieta Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sabina
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1989 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Jaźwina (Dolnośląskie), Rydułtowy (Śląskie)
Przetargi:53 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Andrzej, Adamczyk Ewa, Dobrucka Joanna, Masłowska Jolanta, Pałka Lesław Stanisław, Pogoda Jadwiga
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Andrzej, Łozowicka Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniakowski Wojciech Zbigniew

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Andrzej, Adamczyk Ewa, Dobrucka Joanna, Masłowska Jolanta, Pałka Lesław Stanisław, Pogoda Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bioekotech+ Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000942817
 2. Chs Holding Sp. Z O.O., Długołęka − KRS 0000703965
 3. Ekspert Pv Pro Sp. Z O.O., Smolec − KRS 0000853150
 4. Firma Techniczno - Konsultingowa Chemekol - Jagiełło Sp. J., Wrocław − KRS 0000085704
 5. Naprzód Sp. Z O.O., Rydułtowy − KRS 0000072289
 6. Ncs Sp. Z O.O., Jaźwina − KRS 0000375277

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amocarat Sp. Z O.O., Czaniec − KRS 0000754374
 2. Chemeko-system Sp. Z O.O. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Wrocław − KRS 0000014645
 3. Ekopartner Recykling Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000354103
 4. J.king Sp. Z O.O., Długołęka − KRS 0000513195
 5. Jpp 2017 Pupin Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000684936
 6. Jpp 2017 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000675545
 7. Leton Development Bis Ii Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000607054
 8. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O.., Wałbrzych − KRS 0000005502
 9. Przedsiębiorstwo Eco-spal Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000017663
 10. Purgamen Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000248564
 11. Śmieci Niczyje, Legnica − KRS 0000588410
 12. Vidaveis Sp. Z O.O., Długołęka − KRS 0000684550

Powiązane przetargi (53 szt.):
 1. Drugi przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Rydułtowy
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Rydułtowy. 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1.07.2017 r. - 31.10.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów rozpoczęcia wykonywania ww. usług w przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności wniesienia przez Wykonawców środków ochrony prawnej lub konieczności powtórzenia postępowania, w tym w odniesieniu do jakiejś części, po uprzednim unieważnieniu. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; niektórych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przeterminowanych leków z aptek i punktów aptecznych, 2) Zadanie nr 2 Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 2. ZAGOSPODAROWNIE POPIOŁU OZNACZONEGO KODEM ODPADU 20 01 99
  Zamawiający: Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żory
  1)Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu popiołów pochodzących z gospodarstw domowych o kodzie odpadu 20 01 99 ( zwanych w dalszej części SIWZ odpadami) w ilości szacunkowej ok 5000 Mg/rok pochodzących z terenu gminy Żory od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r. 2)Wykonawca składający ofertę musi posiadać aktualną decyzję umożliwiającą zagospodarowanie popiołu o kodzie odpadu 20 01 99 w procesie D lub aktualną decyzję na przetwarzanie popiołu o kodzie odpadu 20 01 99 w procesie R w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (tj. Dz.U. z 2013r. poz.21 z póź.zm). 3)W związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz.21 z póź.zm) oraz względów ekonomicznych Zamawiającego(ponoszenie kosztu transportu odpadów), Zamawiający wymaga, aby miejsce zagospodarowania odpadów nie było oddalone więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego mierząc w linii prostej. 4)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przyjęcia przedmiotowych odpadów w sposób płynny i na bieżąco. Wymagana przez Zamawiającego płynność została opisana we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 5)Zagospodarowanie odpadów musi zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. z dnia 12.12.2014 r. poz. 1973, dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”), którą do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni Zamawiający (zgodnie z art. 69 UOP z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm.) dostarczy Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 5 dni roboczych odesłać potwierdzone kopie Kart Przekazania Odpadów. 6)Tonaż jednorazowego transportu odpadów będzie każdorazowo rejestrowany i potwierdzany dokumentem zawierającym datę ważenia, rodzaj, kod i wagę odpadów, numer rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne Wykonawcy. 7)Dojazd do miejsca zagospodarowania odpadów (miejsca rozładunku) musi przebiegać po drodze utwardzonej przystosowanej do ruchu ciągników siodłowych z naczepą. 8)Rozliczenie ilości odpadów przyjętych przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie wagi netto, z kwitu legalizowanej wagi najazdowej na instalacji Wykonawcy. 9)Zamawiający zastrzega sobie porównanie wyników ważeń każdego z transportów na legalizowanej wadze na terenie siedziby w Żorach przy ul. Okrężnej 5. 10)W związku z obowiązkami sprawozdawczymi dot. odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu informacji o odpadach, które poddał procesowi zagospodarowania, z określeniem procesu i instalacji w której zostały zagospodarowane w terminie: a) do dnia 15 lipca - za pierwsze półrocze b) do dnia 15 stycznia- za drugie półrocze 11)Zamawiający dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega aby kluczowa część usługi tj. usługa zagospodarowania popiołów o kodzie odpadu 20 01 99 była osobiście wykonywana przez Wykonawcę.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Branice
  Zamawiający: Gmina Branice, Branice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Branice.
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica – siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne, popioły i odpady ulegające biodegradacji) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku „mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy. Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH
 5. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORNOWAC
  Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac, Kornowac
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kornowac w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/50/6/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zamiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 oraz uchwałą Nr V/25/21/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 z późn. zm.; oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac, a) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, b) Zapewnienie mieszkańcom gminy możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, c) Prowadzenie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 6. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania opadów komunalnych z PSZOK-u zlokalizowanego przy ul. Jesionowej w Rydułtowach
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u zlokalizowanego przy ul. Jesionowej w Rydułtowach (działka nr 514/80). 2. Utrzymanie i obsługę PSZOK-u oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery zapewnia Zamawiający. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów zebranych w przedmiotowym punkcie obejmujących następujące rodzaje: 1) papier, 2) tworzywa sztuczne, 3) opakowania wielomateriałowe, 4) metale, 5) szkło, 6) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe, inne odpady niebezpieczne, 7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również niekompletny), 8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 9) zużyte opony (w tym również z ciągników rolniczych), 10) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 11) odpady zielone, 12) odpady komunalne ulegające biodegradacji inne niż wymienione powyżej. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 roku.
  Zamawiający: Urząd Gminy Strzeleczki, Strzeleczki
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkalych, zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2016 , oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Zmieszane odpady komunalne-1703,28Mg, 2.Odpady zebrane selektywnie (suche, szkło, papier)-191,04 Mg, 3.Biodegradowalne odpady komunalne-584,40Mg, 4.Odpady Wielkogabarytowe(sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory)-77,40 Mg, 5. Leki-2,40 Mg.
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica - siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy. Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,.
 9. Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie
  Zamawiający: Gmina Kietrz, Kietrz
  Usługa polegająca na odbiorze i gospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości stanowiących domki letniskowe lub wykorzystywanych na inne cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku zgodnie z ustanowionym prawem miejscowym na terenie Gminy Kietrz w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Obowiązkiem wykonawcy będzie także bieżąca dystrybucja worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i ich dezynfekcja, opracowanie i rozprowadzanie wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem harmonogramów odbioru odpadów a także sporządzenie i przedkładanie gminnie we wskazanym terminie odpowiedniej dokumentacji.
 10. ZP.271.6.2015 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik.
  Zamawiający: Urząd Gminy Rudnik, Rudnik
  3.1 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Rudnik w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późń. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik(załącznik do uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2015r). 3.1.1 Organizowanie akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3.1.2 Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Szczegółowy opis zamówienia. Załącznikami do przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 1a - Dane wynikające ze złożonych deklaracji z nieruchomości w tym z: nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości częściowo zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych. załącznik nr 1b - Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.,2014. załącznik nr 1 c -Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2015r. załącznik nr 1 d - Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik i jej Regulamin.oraz Uchwała NR VIII/44/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..
 11. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORNOWAC
  Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac, Kornowac
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kornowac w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac, b) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, c) Zapewnienie mieszkańcom gminy możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, d) Prowadzenie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,.
 12. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Zamawiający: Gmina Prudnik, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest
  zaprojektowanie oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowej sześciostanowiskowej wolnostojącej mobilnej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe oraz opakowania z papieru i tektury.
  Usytuowanie linii sortowniczej - składowisko odpadów komunalnych przy ul. Wiejskiej w Prudniku przy ul. Wiejskiej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy
 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
  Zamawiający: Gmina Branice, Branice
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 14. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z podziałem na części: CZĘŚĆ I Odpady z ogrodów i parków o kodach: 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji - maksymalna ilość do wywozu 200 m3, CZĘŚĆ II Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 - maksymalna ilość do wywozu 150 m3 CZĘŚĆ III Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 Gruz ceglany, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - maksymalna ilość do wywozu 100 m3, CZĘŚĆ IV Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 17 03 02 - maksymalna ilość do wywozu 20 m3, CZĘŚĆ V Odpadowa papa 17 03 80 - maksymalna ilość do wywozu 10 m3, CZĘŚĆ VI 1) Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 - maksymalna ilość do wywozu 500 m3 2) Segregowane odpady komunalne o kodach 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 07 Opakowania ze szkła, pochodzące z obiektu sportowego Naprzód przy ul. Gen. J. Bema 126 c w Rydułtowach - maksymalna ilość do wywozu 10 m3 3. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewnia kontenery do gromadzenia odpadów, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego z tytułu ich użytkowania. Kontenery muszą być w dobrym stanie technicznym, oraz spełniać wymogi sanitarne. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej dostarczonych kontenerów, systematycznej ich dezynfekcji oraz utrzymania czystości wokół nich po usunięciu odpadów. 4. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy powyższymi rodzajami odpadów, jednak suma cen wszystkich wywiezionych odpadów nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie
 15. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany: a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; b) zebranych w kontenerach znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, znajdujących się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5
  Zamawiający: Gmina Świerklany, Jankowice
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany:
  a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  b) zebranych w kontenerach znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, znajdujących się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5
 16. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gaszowice
  Zamawiający: Gmina Gaszowice, Gaszowice
  Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gaszowice.
 17. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORNOWAC
  Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac, Kornowac
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kornowac w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac, b) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, c) Zapewnienie mieszkańcom gminy możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, d) Prowadzenie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,.
 18. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica - siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku (mobilnej) zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy.
  Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
 19. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
  Zamawiający: Gmina Jedlina-Zdrój, Jedlina-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój.
  2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
  1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
  2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
  3) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.),
  4) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),
  5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia,
  6) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014),
  7) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, Uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 oraz uchwałami zmieniającymi,
  8) Uchwałą Nr XXI/128/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój - stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ - projekt umowy.
 20. Wywóz nieczystości stałych 2/2013
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
  Wywóz nieczystości stałych - kod odpadów 200301 - niesegregowane odpady komunalne - z obiektów, którymi zarządza Zamawiający, polegające w szczególności na: 2.1.1 Udostępnieniu pojemników do składowania odpadów, wg. informacji zawartej w tabeli z pkt 2.2. 2.1.2 Opróżnianie pojemników na odpady zgodnie z informacją zawartą w tabeli w pkt 2.2. 2.1.3 Składowanie i utylizacja odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 2.2 Usługa będzie wykonywana w obiektach zarządzanych, którymi zarządza Zamawiający, zgodnie z zakresem opisanym w poniższej tabeli: Nr zadania Nieruchomość 1. Katowice, ul. Grabowa 1A 2. Katowice, ul. Kościuszki 3 3. Bystra, ul. Szczyrkowska 75 4. Istebna oś. Kubalonka 5. Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 6. Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II nr 5 7. Będzin, ul. Podzamcze 69 8. Parzymiechy, ul. Częstochowska 1 9. Katowice, ul. Dworcowa 1 - 3.
 21. Usługa wywozu odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
 22. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH MIASTA: MYSZKÓW , USTROŃ, NOWY BIERUŃ, ŻYWIEC, TARNOWSKIE GÓRY ,KALETY , ZYGLIN, WIESZOWA, CZECHOWICE, KOBIÓR, DABROWA GÓRNICZA, DĄBROWA GÓRNICZA ZABKOWICE, DĄBROWA GÓRNICZA GOŁONÓG, DĄBROWA GÓRNICZA PIEKŁO, DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE, CHORZÓW
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 23. Uporządkowanie i wywóz odpadów znajdujących w budynku mieszkalnym, obr. Jarząbkowie, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP.016.II.112.2012.U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
 24. dostawa kontenera komunalnego do selektywnej zbiórki odpadów, przystosowanego do systemu hakowego w ramach realizacji operacji pn. Zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Hrubieszów
  Zamawiający: Gmina Hrubieszów, Hrubieszów
 25. Usługa wywozu odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
 26. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH MISTO: PYSKOWICE, RUDA SL, ZABRZE, ŻORY, MYSŁOWICE, CZARKÓW, ORZESZE, RACIBÓRZ, KUŻNIA RACIBORSKA, NĘDZA, GÓRKI ŚLĄSKIE, SUMINA, NOWY BIERUŃ.
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 27. ZP/01/VI/2012
  Zamawiający: Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Sp. z o.o., Głuchołazy
 28. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW SŁUŻBOWYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH GMINA KNURÓW,RACIBÓRZ,ZEBRZYDOWICE,CIESZYN,GOLESZÓW,ZAWARDOŃ, SOSNOWIEC
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 29. Usługi wywozu nieczystości stałych z posesji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ul. Reymonta 2, ul. Jankowickiej 13, Inspektoratów ZUS w: Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śl. oraz Tychach.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 30. 2/2012
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
 31. Usługa wywozu odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
 32. Wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych stałych z budynków stanowiących własność Gminy Gorzyce, Cmentarza Komunalnego i Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie
  Zamawiający: Gmina Gorzyce, Gorzyce
 33. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH MISTO: PYSKOWICE, RUDA SL, ZABRZE, ŻORY, MYSŁOWICE, CZARKÓW, ORZESZE, RACIBÓRZ, KUŹNIA RACIBORSKA, NĘDZA, GÓRKI ŚLĄSKIE, SUMINA
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 34. Budowa stacji do segregacji odpadów komunalnych w Koniecpolu wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Koniecpol
 35. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW SŁUŻBOWYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH GMINA HERBY STARE, PAWONKÓW, PORAJ, KŁOMNICE, CZĘSTOCHOWA, PRZYRÓW, SOSNOWIEC, MYSŁOWICE, WISŁA, SKOCZÓW, GORZYCE, LUBLINIEC, LYSKI, ŻORY, ORZESZE, STRUMIEN, PIETROWICE WIELKIE
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 36. ZP 02/VI/2011
  Zamawiający: Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Sp. z o.o., Głuchołazy
 37. Zakup i montaż fabrycznie nowej linii sortowniczej do sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
 38. Usługi wywozu nieczystości stałych z posesji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ul. Reymonta 2, ul. Jankowickiej 13, Inspektoratów ZUS w: Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śl. oraz Tychach
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 39. 1/2011
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
 40. Wywóz odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników w jednostkach Policji woj. opolskiego oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2014r
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
 41. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH MIASTA :BYTOM,SIEMIANOWICE ŚL.BEDZIN ŁAGISZA, TYCHY,LUBLINIEC, KOKOTEK, PAWONKÓW,HERBY NOWE, LISÓW,CIASNA SIERAKÓW, GLINICA ,STRZEBIN, KOSZĘCIN, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, MIKOŁÓW, ŁAZISKA, CHAŁUPKI, RYDUŁTOWY, TWORKÓW, RADZIONKÓW, ŚWIĘTOCHŁOWICE.
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 42. Usługa wywozu odpadów komunalnych pochodzących z budynków komunalnych, koszy ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z robót prowadzonych na terenie miasta Rydułtowy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
 43. Wywóz i składowanie odpadów komunalnych stałych
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
 44. Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 45. Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 46. Usługi wywozu nieczystości stałych z posesji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ul. Reymonta 2, ul. Jankowickiej 13, Inspektoratów ZUS w: Pszczynie ul. Kopernika 22, Tychach ul. Gen. de Gaulle a 16, Wodzisławiu Śl. ul. Witosa 30, Raciborzu, ul. Łąkowa 28.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 47. Usługa wywozu nieczystości stałych z terenów nieruchomości zarządzanych przez zamawiającego
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
 48. Usługa wywozu odpadów komunalnych pochodzących z budynków komunalnych, koszy ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z robót prowadzonych na terenie miasta Rydułtowy
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy
 49. Budowa Bazy Segregacji Odpadów Komunalnych.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
 50. Dostawa urządzenia do segregacji odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Stradzewie gm. Choszczno
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Choszczno
 51. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW SŁUŻBOWYCH W OBRĘBIE DZIAŁANIA PKP S.A. ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH (GMINA: RACIBÓRZ, CHYBIE, GOLESZÓW, ZEBRZYDOWICE, HAŹLACH, CIESZYN, USTROŃ, GODÓW, KNURÓW, KRZEPICE ,MIEDŹNO, WRĘCZYCE,WOŻNIKI, KONIECPOL)
  Zamawiający: PKP SA ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice, Katowice
 52. Usługi wywozu nieczystości stałych z posesji O/ZUS Rybnik, ul. Reymonta 2 oraz ul. Jankowickiej 13, Inspektoratów ZUS w: Pszczynie ul. Kopernika 22, Tychach ul. Gen. de Gaulle a 16, Wodzisławiu Śl. ul. Witosa 30, Raciborzu, ul. Łąkowa 28.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 53. Usługa wywozu odpadów pochodzących z budynków komunalnych, koszy ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z robót prowadzonych na terenie miasta Rydułtowy
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Rydułtowy

Inne osoby dla Adamczyk Sabina Elżbieta (37 osób):