Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Teresa Beata

w KRS

Teresa Beata Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Beata
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Polkowice (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Robert

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Flisiewicz Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Jarocin Sport Sp. Z O.O. W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000162939

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chemia Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000099272
 2. Elprogeo-polkowice Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000221937
 3. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000120857
 4. Program Lokalny Tv Polkowice Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000005481
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Jarocinie, Cielcza − KRS 0000116269

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap I
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
  „Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap I” w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjno-inżynieryjne obejmujące: 1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 2. Ułożenie linii kablowej. 3. Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, wysięgnikami i oprawami – zgodnie z dokumentacją oraz przedmiarem 4. Pomiary i sprawdzenia. 5. Roboty wykończeniowe. Dla zakresu określonego w dokumentacji jako etap I: oświetlenie ul. Szprotawskiej, Gorczycowej, Bławatkowej oraz wyodrębnionej części etapu II: oświetlenie ul. Szprotawskiej Lokalizacja: dz. nr 731/16, 737, 731/11, 702/2, 701/25, 702/1, 701/17, 700/13, obręb 0004 Polkowice-miasto Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i opisie pozycji przedmiarów robót. Dokumentację projektową wykonał: Usługi Projektowe „BIPROADAM”, ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów Wykonawcy udzielą gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Okres rękojmi będzie zgodny z okresem gwarancji jakości. Wykonawca udzieli minimum 36 – miesięcznej a maksymalnie 60 – miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów innych niż przyjęte w dokumentacji - równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych. Zamawiający wymaga aby parametry materiałów proponowanych jako równoważne były nie gorsze niż przyjęte dla materiałów określonych w dokumentacji. Ponadto, zaproponowane produkty równoważne muszą zapewniać spójność architektoniczną z nowowybudowanym oświetleniem sąsiednich ulic (Różana, Rumiankowa, Kaktusowa, Kminkowa, Lawendowa). W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych (w szczególności dotyczy to opraw) Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty karty katalogowej lub równoważnego dokumentu zawierającego dane techniczne oprawy umożliwiające porównanie produktów, fotometrii oraz informacji o zastosowanych elementach diodowych. Zamawiający wymaga również przedstawienia dla materiałów równoważnych gwarancji udzielonej przez producenta na całość materiału na okres minimum 36 miesięcy. Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do treści SIWZ przedmiar robót w formacie umożliwiającym edycję i ułatwiającym dokonanie właściwej wyceny: nazwa pliku: przedmiar z rozszerzeniem .ath
 2. „Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Polkowice w 2016r.: Zad.1 Remont rowu przy cmentarzu w Polkowicach, rowu przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach, rowu przy ul. Kopalnianej w Polkowicach, rowu R-D-5 w Polkowicach, rowu R-B Młynówka w Sobinie. Zad.2 Remont rowów przy działkach w Suchej Górnej, rowu Z-16 w Dąbrowej, rowu R-B w Żelaznym Moście.” nr sprawy: 2/2016
  Zamawiający: Elprogeo-Polkowice Sp. z o.o., Polkowice
  1. Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń melioracyjnych tj:
   wykaszanie porostów ze skarp, dna rowów i zbiorników,
   wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, dna rowów i zbiorników,
   hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie,
   odmulanie urządzeń melioracyjnych,
   wycięcie krzewów i porostów,
   usuwanie zatorów,
   zbieranie i usuwanie nieczystości na teren składowiska,
   oczyszczanie przepustów,
   wykopy rowów,
   plantowanie skarp,
   remont przepustów,
 3. Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Polkowice w 2016r
  Zamawiający: Elprogeo-Polkowice Sp. z o.o., Polkowice
  Zad.1 Remont rowu A-25 w miejscowości Jędrzychów i Sobin.
  Zad.2 Remont przepustu na rowie W-1 w Jędzychowie, rowu R-15, R-N, R-N-1 w Kaźmierzowie,
  rowu starej młynówki w Żukowie.
  Zad.3 Remont, rowu K-2 w Nowej Wsi Lubińskiej, rowu R-7 w Sobinie, rowu Z-8 w Tarnówku,
  zastawki w zbiorniku w Pieszkowicach.
 4. Produkcja i emisja programów o gminie Polkowice w latach 2013-2016
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 182 produkcji i emisji (po zatwierdzeniu scenariuszy przez Zamawiającego) wg następujących kryteriów:
  A. Dla produkcji:
  1. Celem produkcji filmów jest pełna i kompleksowa informacja o pracach Urzędu Gminy w Polkowicach oraz Rady Miejskiej w Polkowicach, a także:
  - postępach robót budowlanych prowadzonych na terenie gminy, których inwestorem jest gmina Polkowice;
  - imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy Polkowice;
  - innych ważnych wydarzeniach z życia gminy.
  2. Cykliczne, produkowane raz w tygodniu (nie krótsze niż 15 minut i nie dłuższe niż 25 min), audycje na temat gminy Polkowice.
  3. Wykonawca zagwarantuje profesjonalną obsługę dziennikarską i odpowiednie przygotowanie techniczne.
  4. Czas reakcji na zmiany w scenariuszu, zgodne z sugestiami Zamawiającego, przed emisją programu telewizyjnego, nie dłuższy niż 15 min.
  5. Wykonawca każdorazowo gwarantuje gotowość do realizacji programu według wskazań Zamawiającego na 20 min. przed wskazanym wydarzeniem.
  6. Materiał filmowy do przygotowania programu będzie rejestrowany w jakości nie gorszej niż jakość gwarantowana przez standard S - VHS.
  7. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do rejestracji zrealizowanych programów telewizyjnych na płycie CD-ROM (1 egzemplarz), która będzie dostarczana do Zleceniodawcy nie później niż na 2 dni przed ustalonym terminem emisji.
  8. Warunkiem produkcji programu jest każdorazowo akceptacja przez Zamawiającego przygotowanego przez Wykonawcę scenariusza programu. Scenariusz będzie przedstawiany do akceptacji w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Polkowice na trzy dni przed planowaną produkcją programu. Wykonawca opracuje scenariusz z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami wiedzy i techniki.
  9. Wyprodukowany przez Wykonawcę program telewizyjny będzie stanowił własność Zleceniodawcy.
  10. Z momentem odbioru od Wykonawcy wyprodukowanych programów na płytach CD-ROM, wszelkie prawa autorskie i majątkowe przejdą na Zleceniodawcę.

  B. Dla emisji:
  1. Emisje odbywać się będą w każdy piątek o godzinie 18.30, w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2016 r., tj. przez 42 miesiące, czyli 182 tygodni, co daje 182 emisji programów telewizyjnych.
  2. Wykonawca zobligowany jest do emisji materiału filmowego na antenie telewizji, która pozwoli na dotarcie programu do minimum 50% mieszkańców Polkowic.
  3. Emisje programu odbywają się każdorazowo zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego programem na płycie CD.
  4.Wykonawca zobligowany jest do comiesięcznych rejestracji wyemitowanych programów telewizyjnych na płycie CD-ROM (1 egzemplarz), która będzie dostarczana do Zleceniodawcy w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
  Zadanie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych

Inne osoby dla Adamczyk Teresa Beata (46 osób):