Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Tomasz

w KRS

Tomasz Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Jędrzejów (Świętokrzyskie), Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brachaniec Elżbieta Irena, Sękiewicz Tomasz Józef, Skrzypiec Katarzyna Celina, Wiśniewski Marek Władysław, Zapart Grażyna Helena, Łebek Ryszard Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zapart Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Im. Stanisława Staszica, Kielce − KRS 0000030022
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A., Jędrzejów − KRS 0000040930

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadnia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" - wydanie czwarte angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), zwanymi również „czerwony FIDIC" oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.). Podstawowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja zadania nastąpi na podstawie Dokumentacji Projektowej, która stanowi załącznik nr 9A i 9B do SIWZ.

 2. Rozbudowy i nadbudowy siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest rozbudowa i nadbudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego zawarty został w Dokumentacji projektowej, składającej się z:
  1) Projektów budowlanych;
  2) Projektów wykonawczych;
  3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
  4) Przedmiarów robót;
  5) Decyzji administracyjnych;
  6) Informacji dodatkowych do opisu przedmiotu zamówienia
 3. Rozbudowa krytej pływalni w miejscowości Chełmiec
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
  Nazwa nadana przez zamawiającego: W systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa krytej pływalni w miejscowości Chełmiec 3.1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie: a) czynności projektowych wykonanych na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. b) robót budowlanych na zadaniu pn. Rozbudowa krytej pływalni w miejscowości Chełmiec b) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie obiektu po wykonanych pracach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania umowy i terminu jej obowiązywania jest zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z pkt 3.1 pkt 1 a), b) i c) niniejszej SIWZ zarówno robót budowlanych jak i wszelkich czynności administracyjnych służących do uzyskania określonego celu. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ. Miejsce realizacji robót budowlanych: Chełmiec Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: W PFU, we wszystkich pozycjach, w których występuje znak towarowy i/lub nazwa producenta zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o niegorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z PFU. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych (oświetlenia i instalacji odgromowych) oraz roboty ziemne, brukarskie, murarskie, tynkarskie, dekarskie i blacharskie. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. Czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego zatem zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
 4. Termomodernizacja budynku Rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo – budowlanymi.
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Termomodernizacja budynku Rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi. Adres obiektu: Kielce, ul . Żeromskiego 5. 1) Termomodernizacja budynku Rektoratu – zakres robót zgodnie z projektem. - wymiana istniejącej stolarki okiennej; - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej; - remont konserwatorski elewacji budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - docieplenie stropodachu nad Aulą; - docieplenie stropu III piętra; - modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej; - modernizacja instalacji c.o. - wentylacja mechaniczna; - roboty rem.-bud. pomieszczeń administracyjnych po robotach instalacyjnych; - instalacja fotowoltaiczna oraz ciepłej wody użytkowej. 2)Termomodernizacja budynku Garaży i Archiwum przy Rektoracie – zakres robót zgodnie z projektem. - modernizacja instalacji c.o. - docieplenie ścian nadziemia i ścian fundamentowych; - wymiana stolarki okiennej; - wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i bram garażowych; - docieplenie stropodachów; - docieplenie stropu piętra budynku Archiwum; - wymiana pokrycia budynku Archiwum wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 3) Termomodernizacja budynku Magazynu przy Rektoracie – zakres robót zgodnie z projektem. - modernizacja instalacji c.o. - docieplenie ścian zewn.(fundamentowych i nadziemia) wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - wymiana stolarki okiennej; - wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej; - docieplenie stropodachu. UWAGA: 1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 2) Zamawiający informuje, że budynek Rektoratu jest obiektem podlegającym ochronie konserwatorskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał załącznik nr 1 do SIWZ oraz szczegółowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowiły załącznik do SIWZ.
 5. Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji
  Zamawiający: Gmina Sitkówka - Nowiny, Sitkówka
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa istniejącego budynku GOK „Perła w Nowinach Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: - trzy kondygnacyjnego budynku z podpiwniczeniem o powierzchni zabudowy 762 m2, kubaturze 7600 m3 i powierzchni użytkowej 2498 m2, - instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazowej oraz kotłowni c.o., - instalacji elektrycznych, TV, internetowej, CCTV, kontroli dostępu, - montażu ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacjami, - linii zasilających i przyłączy wod. – kan., - wymianie elektrycznej szafy głównej w budynku pływalni, - zagospodarowania terenu (parkingi, drogi wewnętrzne i pożarowe, mała architektura). Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacja projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach
  Zamawiający: Miasto i Gmina Morawica, Morawica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji , rozbudowie , przebudowie i nadbudowie budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.
 7. Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 5
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Projekt zakłada budowę budynku dydaktycznego na działce nr ewid. 308/69, w
  bezpośrednim sąsiedztwie i w powiązaniu funkcjonalnym z istniejącym budynkiem dawnego wydziału Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowanym przy ul. Lindleya 1/3 zlokalizowanego na działce nr ewid. 310/1. Budynek stanowić będzie uzupełnienie programu użytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lindleya 1/3 mieszczącego Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ i obejmuje m. in. bibliotekę wraz z czytelnią i magazynami biblioteki, sale dydaktyczne. Pomieszczenia te planowane są na potrzeby Wydziału, zajmującego istniejący budynek przy ul. Lindleya (działka ewid. 310/1), w którym w/w pomieszczeń nie udało się ze względów funkcjonalnych i technicznych wygospodarować. Umieszczenie ich w nowo projektowanym obiekcie, połączonym funkcjonalnie z istniejącym budynkiem wyeliminuje konieczność rozdzielenia biblioteki wydziałowej od budynku Wydziału, a tym samym wpłynie na poprawę jakości warunków użytkowania budynku przez jego użytkowników. Nowo projektowany obiekt na działce nr ewid. 308/69 zaprojektowany został jako niezależna strefa pożarowa z własną wydzieloną pożarowo klatką schodową, która stanowić będzie również dodatkową drogę ewakuacyjną dla budynku istniejącego, poprawiając tym samym jego warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Należy zaznaczyć, że projektowany budynek przeznaczony będzie dla użytkowników budynku istniejącego i nie będzie powodował wzrostu liczby użytkowników w budynku istniejącym. Projekt budowlany został opracowany w oparciu o następującą dokumentację przedprojektową:
  1. pismo DAR-MKZ-11.4125.370.2016 IS wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków z
  dn. 10.06.2016r.
  2. Koncepcję projektową zaakceptowaną przez Miejskiego Konserwatora Zbytków w Łodzi oraz
  Zamawiającego
  3. Dokumentację archiwalną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi:
  4. Aktualne orzeczenie o stanie technicznym budynku istniejącego (autor mgr inż. Sławomira
  Jagiełło).
  5. Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z projektem geotechnicznym, autor mgr Jan
  Jeziorski
  6. Pomiary własne i geodezyjne obiektów i drzewostanu
  Charakterystyczne parametry obiektów:

  powierzchnia zabudowy 295,00 m2
  ilość kondygnacji: 4 nadziemne + 1 kondygnacja podziemna
  wysokość budynku: 17,75 m
  długość budynku: 24,42 m
  szerokość budynku: 15,52 m
  powierzchnia netto w budynku: 988,92 m2
  w tym:
  powierzchnia użytkowa: 850,42 m2
  powierzchnia ruchu: 138,50 m2
  kubatura budynku : 5 708,11 m3
  Projektowany na działce nr ewid. 308/69 budynek formalnie usytuowany został w pewnym
  oddaleniu od budynku istniejącego na działce nr ewid. 310/1, a oba obiekty połączone zostały
  przeszklonym łącznikiem pełniącym funkcję komunikacyjną (zgodnie ze stanowiskiem Miejskiego
  Konserwatora Zabytków z dn. 10.06.2016r. – pismo DAR-MKZ-11.4125.370.2016 IS). Wysokość
  budynku oraz podziały elewacji dostosowane zostały do otaczającej zabudowy
  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
  minimum 5 lat na całość robót budowlano - instalacyjnych
  minimum 3 lata na serwis urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń dźwigowych
  10 lat gwarancji na stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową
  min 3 lata na urządzenia RFID
 8. Zamówienie dodatkowe dla zadania: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegająca na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;
  2) wykonanie ogrodzenia wewnętrznego, wydzielającego istniejący plac zabaw od drogi wewnętrznej i parkingu szkolnego.
 9. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
  Zamawiający: Gmina Sędziszów, Sędziszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa budynku
  Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
  2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
  1) Projekty budowlane - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ,
  2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -
  stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ,
  3) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ,
 10. Rozbudowa budynku sporotoworekreacyjnego o halę basenową i basen zewnętrzny w Aqua Park w Łodzi
  Zamawiający: Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Łódź
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa budynku sportoworekreacyjnego
  o halę basenową i basen zewnętrzny wraz z przebudową drogi pożarowej.
  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej
 11. Zamówienie dodatkowe dla zad.:Rozbudowa i przebudowa S.P. nr 3 w Wołominie, polegająca na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zad. inwest. pn.Wykonanie dok. proj.-koszt. oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wołominie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej;
  2) wykonanie przegrody, siedziska na korytarzu głównym;
  3) wykonanie zamurowań otworów okiennych i wybicie nowych otworów w salach lekcyjnych o nr 0.25, 0.26, 1.11, 1.12;
  4) wykonanie przekuć w stropach, celem zamontowania wyłazów dachowych i drabin wyłazowych, zgodnie z wymaganiami ppoż.;
  5) montaż balustrady przy pochylni dla osób niepełnosprawnych;
  6) wykonanie wygrodzenia strefy zejścia do piwnic, znajdującej się na zewnątrz budynku sali gimnastycznej;
  7) wykonanie 3 szt. kratek ściekowych w natryskach;
  8) zamontowanie drzwi, wydzielających pomieszczenie szatni od korytarza, zgodnie z wymaganiami ppoż.;
  9) wykonanie malowania linii boiska do siatkówki;
  10) wykonanie okablowania w sali komputerowej;
  11) montaż podwójnych szafek do szatni;
  12) uzupełnienie wyposażenia sportowego.
 12. Budowa systemu izolacji ścian fundamentowych i osuszenie pomieszczeń piwnicznych budynków A,B,C i D obiektu 02 na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 - II ETAP W ZAKRESIE BUDYNKU C.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Budowa systemu izolacji ścian fundamentowych i pomieszczeń, drenażu opaskowego w obrębie budynku C i D obiektu 02 na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

Inne osoby dla Adamczyk Tomasz (51 osób):