Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Waldemar Julian

w KRS

Waldemar Julian Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Julian
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Sosnowiec (Śląskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stanek Małgorzata Czesława
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Krzysztof Waldemar, Adamczyk Lucyna Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adamczyk i Syn Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000499728
 2. Bwp Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000308143
 3. Firma Budowlana Stanwal Małgorzata Stanek, Waldemar Adamczyk Sp. J., Sosnowiec − KRS 0000109557
 4. Home Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000544610
 5. Last Minute Center Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000672762

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Rozwój Sp. Z O.O., Kłobuck − KRS 0000583730

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., Bolesław
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym
  Opis przedmiotu zamówienia określają:
  1) projekt budowlany - Załącznik nr 1 do SIWZ,
  2) projekt wykonawczy - Załącznik nr 2 do SIWZ,
  3) przedmiar robót - Załącznik nr 3 do SIWZ,
  4) pozwolenie na budowę - Załącznik nr 4 do SIWZ,
 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, Bolesławiec
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” które jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń”. Zakres zadania obejmuje następujące elementy: 2.1.2 Budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w którym zaprojektowano m.in. mechaniczną kratę schodkową (urządzenie podstawowe) – 1 szt., kratę ręczną (rezerwową) – 1 szt. i automatyczną zlewnię ścieków dowożonych, separator piasku (istniejący); 2.1.3 Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu. Zaprojektowano zagęszczacz grawitacyjny osadu jako radialny, okrągły, obiekt technologiczny stanowiący element ciągu technologicznego. Obiekt należy wykonać w postaci żelbetowego (w rzucie okrągłego) zbiornika szczelnego, wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Zbiornik zagęszczacza należy wy-konać w wykopie otwartym z odwodnieniem powierzchniowym. Ściany zewnętrzne o grubości 30 cm. Płyta denna o grubości 35 cm z odsadzkami 30 cm. Lej centralny ze ścianami/skosami o grubości 30÷52cm, z płytą denną grubości 35cm. Nasypy niebudowlane/niekontrolowane o miąższości ~3,0 m tj. do poziomu ~ 206,00 m n.p.m. - stanowiące I warstwę geotechniczną, należy wymienić pod projektowany zagęszczacz grawitacyjny osadu na podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową należy układać i zagęszczać warstwami max. 30cm do uzyskania stopnia zagęszczenia IS≥0,97; 2.1.4 Wymiana urządzeń na istniejących obiektach – wymianie podlegają: pompy wraz z osprzę-tem i orurowaniem w przepompowni głównej; pompy wraz z osprzętem, armaturą i orurowaniem w pompowni osadu nadmiernego; dyfuzory rurowe w komorach nitryfikacji; pompy do podawania koagulantu (PIX); mieszadła w komorze denitryfikacji; pompę w pompowni wody technologicznej; wszystkie koryta, zastawki, barierki, pomosty na bloku biologicznym; zasuwy wraz z napędami elektrycznymi w osadnikach wstępnych oraz na rurociągach sprężonego powietrza. 2.1.5 Modernizacja piaskownika (wymiana systemu ewakuacji piasku wraz z jego separacją, zastawek). 2.1.6 Montaż nowych urządzeń w istniejących obiektach t.j. mieszadeł w komorze nitryfikacji, pompowni ciał pływających w osadnikach wtórnych, pomiar osadu, napędów zasuw zainstalowanych na rurociągach sprężonego powietrza; 2.1.7 Budowa rurociągów międzyobiektowych, budowa rurociągów technologicznych i sanitarnych; 2.1.8 Montaż linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, montaż rozdzielnic technologicznych zasilająco-sterowniczych RT1, RT2, RT-Z; montaż rozdzielnicy głównej ogólnego przeznaczenia RO-T w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; montaż skrzynek przyłączeniowych urządzeń technologicznych; ułożenie linii zasilających i sterowniczych w terenie; układ sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni; instalacje elektryczne wewnętrzne w proj. i przebudowywanych obiektach; instalacja odgromowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków; instalacje ochronne; 2.1.9 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni; 2.1.10 Budowa dróg wewnętrznych (86 m2), chodników i opasek obiektowych (42 m2). Drogi wewnętrzne projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 8 cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 5 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 20 cm – po zagęszczeniu (układać i zagęszczać warstwami co 10 cm); stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie zagęszczacza grawitacyjnego osadu, w rejonie punktu zlewczego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, w rejonie automatycznej zlewni ścieków dowożonych, zaprojektowano utwardzenia terenu (o wymiarach w rzucie odpowiednio 2,00 x 2,00 m oraz 3,30 x 3,30 m), o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XA2+XM2, grubości 20 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 17 cm – po zagęszczeniu; stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm. Każda w/w warstwa winna być dobrze zagęszczona za pomocą ciężkiego sprzętu drogowego i odpowiednich wibratorów. Krawężniki drogowe o wymiarach 22 x 15 cm i 30 x 15 cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15). Chodniki oraz opaski obiektów projektuje się o następujących warstwach drogowych: nawierzchnia - warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej, grubości 6 cm; podsypka piaskowa (piasek średnio- lub drobnoziarnisty), grubości 15 cm. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15); 2.1.11 Likwidacja istniejących zużytych technicznie obiektów: wiaty oraz demontaż krat, leja zjazdowego do komory zlewczej, szafy sterowniczej przy przepompowni ścieków (montaż nowej szafy elektrycznej w rozdzielni w budynku podczyszczania ścieków), dmuchawy przy piaskowniku
 3. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku
  Zamawiający: Urząd Gminy Bobrowniki, Bobrowniki
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku polegająca na rozbudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku do przepustowości docelowej Qd = 2000 m3/d (12.000 RLM). Potrzeba rozbudowy wynika z osiągnięcia maksymalnego obciążenia istniejącego ciągu technologicznego o przepustowości 1000 m3/d. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu drugiego, bliźniaczego ciągu oczyszczania biologicznego, w analogicznej technologii oraz wymianie istniejącego wyposażenia oczyszczalni (pompy w pompowni głównej, prasa osadowa) na większe, o wydajnościach odpowiadających zwiększonej przepustowości oczyszczalni. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: Część budowlana: - budowa zbiornika biologicznego oczyszczania; - budowa wiaty odbioru osadu; - przebudowa pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalno - dyspozytorskim; - korekta istniejącej drogi dojazdowej wraz z budową ściany oporowej; - poszerzenie drogi wjazdowej w okolicy bramy wjazdowej. Część elektryczna: - wymiana kabla zasilającego ze stacji do rozdzielni głównej; - dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy; - doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych zabudowanych na obiekcie; - oświetlenie terenu inwestycji; - dostosowanie pomieszczenia sterowni do obowiązujących przepisów i norm; - rozbudowa rozdzielni głównej. Część instalacyjna: - wykonanie przekładek istniejącej sieci kanalizacyjnej kolidującej z budową zbiornika oczyszczalni; - wykonanie sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do zbiornika oczyszczalni - PE DN 300; - wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone ze zbiornika oczyszczalni do istniejącego kolektora - PVC DN 300; - wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu dyspozytorni. Część technologiczna: W ramach rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie następujących rurociągów międzyobiektowych: - doprowadzenie ścieków z flotownika / piaskownika do zbiornika oczyszczania biologicznego - DN 300 PE; - odprowadzenie ścieków oczyszczonych ze zbiornika oczyszczania biologicznego do studzienki przed pomiarem przepływu - DN 300 PVC; - doprowadzenie osadu nadmiernego ze zbiornika oczyszczania biologicznego do zbiornika osadu nadmiernego - DN 110 PE; - doprowadzenie sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw do zbiornika oczyszczania biologicznego - napowietrzanie główne: DN 160 PE, recyrkulacja osadu: DN 63 PE
 4. Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15 (przełożenie kanalizacji deszczowej).

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
 5. TZN- remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)
  o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 EUR.
  Opis przedmiotu zamówienia

  2. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w tym :
  a) remont kanalizacji na odcinku od odpływu z auli szkoły do włączenia kanalizacji w ul. Łańcuckiego na odcinku około 114 m :
  - wykonanie wykopów, podsypek, zasypanie wykopów
  - wykonanie przewiertów
  - wymiana rur betonowych na rury PVC
  -wykonanie studni betonowych
  b) remont instalacji wodociągowej w Pawilonie C :
  - demontaż istniejącego rurociągu wraz z odgałęzieniami,
  - montaż rurociągu stalowego z rur ze szwem ocynkowanych
  - zabudowa nowych szafek hydrantowych wraz z osprzętem
  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
  3. Roboty należy zrealizować na podstawie:
  - dokumentacji technicznej i przedmiarów robót
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
  - zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa

  4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm)

  5. Rozwiązania równoważne
  1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
  W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

  6. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
  1.Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
  2.Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

  7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
  8. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia:Cena netto wybranej oferty:
  109 400,97 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 109 400,97 zł, Cena netto oferty z najwyższą ceną: 109 400,97 zł.
 6. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4)
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrzu, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny chroniony (nr 4), w zakresie: -wykonanie robót ogólnobudowlanych; -wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu; -wymiana i wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych; -wymiana instalacji gazowej; -wykonanie instalacji c.o. etażowego gazowego oraz c.w.u.; -wykonanie robót wykończeniowych; -remont klatki schodowej w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ
 7. Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu Górna Węgroda - kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi

  1.Wspólny słownik zamówień publicznych

  CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
  rurociągów do odprowadzania ścieków


  2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie fragmentu kanalizacji rozdzielczej od Urzędu Miasta w Czeladzi do KSL-u


  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
  załączniki nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  załączniki nr 4 Dokumentacja projektowa oraz załącznik nr.3 przedmiar robót

  Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania ma zostać zabezpieczony a następnie dostarczony na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty techniczne dla materiałów używanych przy realizowanych robotach ,wyników badań oraz dokumentacji powykonawczej.
 8. Docieplenie elewacji dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych położonych przy ul. Okrzei 30-30B i przy ul. Kościuszki 13-13A w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  1.Opis ogólny:Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie budynków mieszkalnych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Tadeusza Kościuszki 13-13A na działkach nr 4999/124, 5002/127 oraz Stefana Okrzei na działce nr 4999/124. Zagospodarowanie działek nie ulegnie zmianie. W związku z realizacją inwestycji. Zakres prac budowlanych nie wpływa na istniejący bilans terenu. Przedmiotowe budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
  Budynki zostały wzniesione w latach 1950-1960 są to budynki mieszkalne wielorodzinne, niskie, 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe (strych), 1-segmentowe, zrealizowane w technologii tradycyjnej - konstrukcja murowana, stropy gęstożebrowe typu DMS. Orientacja głównych elewacji budynku przy ul. Kościuszki 13-13A północ-południe, budynki przy ul. Okrzei 30-30B wschód-zachód. Budynki ocieplone zostaną metodą lekką - mokrą wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji.
  2. Dane techniczne budynków:
  -ilość kondygnacji - 3 nadziemne, piwnica, poddasze nieużytkowe (strych),
  -ilość klatek schodowych -dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 2; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30B - 3,
  -wys. kondygnacji piwnic - 210 cm,
  -wys. kondygnacji I piętra - 275 cm,
  -wys. kondygnacji II piętra - 275 cm,
  -wys. budynku - 14,75 m,
  -powierzchnia zabudowy -dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 388,96 m2; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30A - 576,55 m2,
  -kubatura - dla budynku przy ul. Kościuszki 13-13A - 5.733,22 m3; dla budynku przy ul. Okrzei 30-30B - 8.498,35 m3.
  3. Zakres robót:
  -Ocieplenie ścian piwnic w systemie BSO na bazie polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12 cm (lambda < 0,038). Izolację należy ułożyć do granicy przemarzania przegrody, tj. około 1,0 m poniżej poziomu gruntu. Wykopy należy wykonywać fragmentami, celem uniknięcia przechylenia budynku.
  -Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu o gr. 14 cm (lambda < 0,040).
  -Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm (lambda < 0,040). Dojścia niezbędne dla służb kominiarskich przykryć płytami OSB, aby pozostawić możliwość poruszania się.
  -Wymiana 18 sztuk okien u lokatorów na nowe z PCW o U = 1,80 (w tym trzy balkonowe).
  -Na żelbetowych płytach balkonów ułożyć płytki.
  -Balustrady elewacji należy odnowić.
  -Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania i uporządkować sprawy związane z samoczynnym działaniem wentylacji grawitacyjnej spełniającej wymagania określone w PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach. Problemy wentylacji należy rozpatrywać w korelacji z rodzajem i parametrami wymienionej stolarki okiennej.
  -Skucie daszków nad wejściami do budynków, dostawa i montaż nowych.
  -Wymiana rur spustowych, gajgerów i kolanek.
  -Ocieplenie stropu piwnicy.
  -Wymiana skrzynek gazowych na nowe.
  -Zamurowanie drzwi wejściowych od strony ulicy Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 30.
  -Demontaż anten satelitarnych lokatorów, bez ponownego montażu.
  -Demontaż płytek chodnikowych przy budynku przy ul. Kościuszki 13.
  -Wymiana obróbki blacharskiej przy gzymsie (przy dachu).
  -Wymiana drzwi wejściowych na strych po ociepleniu stropu na ostatniej kondygnacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - przedmiar robót - załącznik Nr 3
  - dokumentacja projektowa (projekt budowlany) - załącznik Nr 4
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik Nr 5
 9. Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. St. Batorego 2, 2a i 2b w Chorzowie
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. St. Batorego 2, 2a i 2b w Chorzowie.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także przedmiary robót, dokumentacja projektową oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - będące załącznikami do SIWZ. Użyte w załącznikach do SIWZ nazwy handlowe produktów oraz systemów należy traktować jako przykładowe - wykonawcy mogą stosować produkty oraz systemy równoważne.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę - właściciela kontenera.
 10. Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest:Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki, w ramach zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać: -dobudowę od strony północno-zachodniej w której zostaną zlokalizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne i magazynowe, prace budowlane polegają na wykonaniu od podstaw obiektu budowlanego (fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wieńce, konstrukcja więźby wraz z poszyciem i obróbkami blacharskimi, elewacją i robotami wykończeniowymi) powiązanego funkcjonalnie z pozostałą częścią obiektu, -nadbudowę pozostałych pomieszczeń do wys. 3,0m ze zmianą konstrukcji dachu na dwuspadowy, krokwiowy pokryty blachą trapezową, obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na całości obiektu wraz z częścią dobudowaną, -wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykonaniem nowej elewacji, -nowe posadzki oraz tynki wraz z okładzinami, sufitami podwieszonymi i robotami malarskimi, -instalacje:elektryczną, wodną i sanitarną połączoną z remontem istniejącego szamba
 11. Budowa sieci wodociągowej Kolonia Wągródka
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wodociągu PE Ø 110 Kolonia Wągródka w Sosnowcu-Maczkach wraz z nawierzchniami drogowymi na trasie wodociągu. Wykonanie robót budowlanych musi być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Zakres niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności roboty związane z:
  a) budową przewodu wodociągowego z rur PE Ø 110 na odcinku od włączenia do istniejącego wodociągu z rur PE Ø 110 w węźle W-1 usytuowanego w poboczu ulicy Wągródka do węzła W-5 tj. do miejsca włączenia do istniejącego wodociągu z ulicy Wągródka oddalonego o ok. 450 m od węzła W-1, (spinającego istniejący wodociąg w pierścień) o łącznej długości ok. 705,0 m - budową przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 90 do działek budowlanych (W-2do W-2prim) o długości ok. 105,0 m,
  b) budową przepięć przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 50 do istniejących budynków w węzłach W-3 i W-4 o łącznej długości ok. 7,0 m,
  c) wykonaniem nawierzchni tłuczniowej wraz z odwodnieniem do rowów na zwyczajowych drogach w zakresie od ulicy Kolonia Wągródka do drogi dojazdowej położonej na działkach nr 250/2 i 90/2 po trasie projektowanego w ramach niniejszego zadania wodociągu.