Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Włodzimierz

w KRS

Włodzimierz Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Włodzimierz
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Lilianna Dorota, Górkiewicz Piotr Wincenty
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Lilianna, Adamiecki Michał, Adamiecki Wojciech Jan, Kincel Piotr, Wrona Henryk Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektowo-inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000367937
 2. Przedsiębiorstwo Projektowo-handlowe Med-projekt Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000048915

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Getin Noble Bank S.A., Warszawa − KRS 0000018507
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Przewlekle, Katowice − KRS 0000088065

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

  A. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie - wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w skład którego wchodzi następujący zakres - kod CPV 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.24.20.00.-6:
  a) Pracowni Brachyterapii – pierwsza kondygnacja,
  b) Zakładu Medycyny Nuklearnej – druga kondygnacja,
  c) Onkologii Klinicznej – trzecia kondygnacja – chemioterapia (5 sal każda 2 - łóżkowa, dyżurka lekarska, pokój badań).

  Planowana powierzchnia użytkowa rozbudowy: 900 m²,
  Wymagany koszt realizacji inwestycji (bez wyposażenia) 4.000.000,00 zł.

  B. Szczegółowy opis, zakres, wymagania, co do przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ.
 2. Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów - Etap I
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
  przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do Siwz- wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji - Etap I (BZP/38/382-19/15)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji - Etap I (BZP/38/382-19/15).
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego dla Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a. opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania dokumentacji projektowej, b. opracowania wielobranżowego projektu budowlanego, c. uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, d. opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz, e. opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, f. opracowania Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskich, g. opracowania Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, h. pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji projektu. Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa była wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739) i
  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U.2013.15)
 5. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH W CELU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA OŚRODKÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Z LOKALIZACJAMI W KATOWICACH - LIGOCIE I ZABRZU
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych w celu wykonania robót budowlanych dla ośrodków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacjami w Katowicach - Ligocie i Zabrzu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Pralni
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Pralni
  3.2. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
  3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
  I. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w odniesieniu do robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, obejmującej:
  a) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;
  b) projekt budowlany wykonawczy wewnętrznych instalacji, wykonany w zakresie wymaganym przez przepisy szczegółowe dla przedmiotu umowy min. elektryczne
  (w tym oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i gwarantowanych, instalacje ogniochronne), wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodno - kanalizacyjne, teletechniczne i informatyczne, przyzywowe, sygnalizacji ppoż., monitoringu, kontroli dostępu;
  c) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
  d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), zawierającą zbiory wymagań, które będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie:
  -sposobu wykonywania robót,
  -właściwości wyrobów,
  -oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych robót;
  e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  f) uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej;

  Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

  II. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w ramach przedmiotu zamówienia.

  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się, na wezwania Zamawiającego, do nadzoru w toku realizacji inwestycji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:
  a) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,
  b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego,
  wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji technicznej i zawartych w niej rozwiązań,
  w tym brania udziału w charakterze biegłego w pracach komisji przetargowej w postępowaniu,
  w którym przedmiot zamówienia opisano w całości lub w części na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej (tj. opracowanej lub zaktualizowanej) przez Wykonawcę, celem oceny, czy oferta Wykonawcy jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w każdym przypadku wskazanym przez Zamawiającego