Kogo reprezentuje osoba

Antończak Krystyna

w KRS

Krystyna Antończak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Antończak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Krasnystaw (Lubelskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Janusz Adam, Albiniak Jadwiga, Albiniak Stanisław, Bochniak Grażyna, Bochniak Ryszard, Bochniak Stanisław, Brzezińska Maria, Błaziak Bronisław, Chmielewska Jolanta Małgorzata, Chmielewski Radosław, Cholewa Krystyna, Choryngiewicz Henryk, Chruściel Jan, Chruściel Jan, Czaban Mariola Grażyna, Dąbska Kazimiera, Dobrzyńska Monika Elżbieta, Dyndur Stanisław Roman, Dziwisz Tadeusz, Filipczuk Ewa Teresa, Galewski Łukasz Patryk, Gdak Stanisław, Gontarz Henryk, Gontarz Urszula Bożena, Goral Elżbieta Teresa, Grochecka Krystyna, Grzesiak Tadeusz, Guz Barbara, Janowska Anna, Karczewski Zygmunt, Kister Czesław, Koniuch Teresa, Korczyński Janusz, Korkosz Czesław, Koza Marta, Kozioł Sławomir Jan, Krukowski Stanisław, Krzeszowski Edward, Kulibab Stanisława, Kwiatkowski Marian, Lewczyk Henryka, Lis Tadeusz, Majdan Beata Anita, Manachiewicz Marian, Mandziak Henryka, Małek Zofia, Miszczak Tadeusz, Mrowiński Roman, Nowacka Zofia, Nowosad Janina, Olech Maria Teresa, Olech Sylwia Madgalena, Pasik Stanisław, Pitucha Piotr Paweł, Polska Zofia, Prościński Ryszard, Proskura Lilla Maria, Puława Jan, Puława Sławomir Krzysztof, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Rozwałka Bożena Teresa, Rozwałka Zofia Lucyna, Ślipecka Jolanta Katarzyna, Smyk Marta, Szeniak Leszek Franciszek, Szpak Krystyna Bronisława, Tymicka Grażyna Ewa, Waszczuk Elżbieta, Wiechnik Janina, Wojewoda Marcin Stanisław, Wójtowicz Jerzy Jan, Woźniak Stanisław, Wrona Nina Beata, Włodarczyk Tadeusz, Zając Marcin, Zych Eliza Maria, Żywot Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Izbicy, Izbica − KRS 0000068026
 2. Bank Spółdzielczy W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000104200
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000068897
 4. Fundacja Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Ratunek, Krasnystaw − KRS 0000124054
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000098341
 6. Lubelskie Towarzystwo Rozwoju Regionalnego, Lublin − KRS 0000313537
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Czernięcinie Głównym, Czernięcin Główny − KRS 0000060450
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu, Olchowiec − KRS 0000060206
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Przedmieściu Szczebrzeszyńskim, Przedmieście Szczebrzeszyńskie − KRS 0000043198
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożkach Kolonii, Rożki-kolonia − KRS 0000060527
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Tarnawie Dużej, Tarnawa Duża − KRS 0000038142
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 13. Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000023587
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Krsnystaw, Krsnystaw − KRS 0000233749
 15. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Województwa Chełmskiego Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000011152
 16. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw, Krasnystaw − KRS 0000612817

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Krasnostawski Tytoń, Krasnystaw − KRS 0000405388
 2. Samodzielne Koło Terenowe Nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000029720
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewka − KRS 0000185053
 4. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Fajsławicach, Fajsławice − KRS 0000132489
 5. Związek Plantatorów Tytoniu, Krasnystaw − KRS 0000229406

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzieleniu Gminie Żółkiewka kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy).
  Zamawiający: Gmina Żółkiewka, Żółkiewka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  udzieleniu Gminie Żółkiewka kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy).

  Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1/ spłata kredytu następować będzie według harmonogramu przedstawionego poniżej począwszy od dnia 31 lipca 2013 roku do dnia 30 listopada 2017 roku:

  1. w 2013 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  2. w 2014 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  3. w 2015 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  4. w 2016 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  5. w 2017 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

  2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku
  kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu,
  3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych kwotach i terminach,
  4/ odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
  5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego
  6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego,
  7/ koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie
  kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
  W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 16 lipca 2012 roku.
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1 500 000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu,

  8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
  9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy,
  10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  11/ karencja w spłacie kapitału do 31 lipca 2013 roku
  12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.11.2017 roku
  13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu oraz dołączy do SIWZ stosowne informacje w załączniku nr 4.
 2. Zaciągnięcie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 580 600,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice - Ksawerówka od km 0 + 012 do km 3 + 487 wraz z przebudową sieci nn 0,04 kW kolidującej z projektowaną drogą realizowanego w ramach projektu Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz zadania pn. Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie.
  -kredyt uruchamiany w całości w dniu 28 grudnia 2011r.
  - okres kredytowania do 31.03.2012r.,
  - spłata kapitału - jedna rata w okresie do 31.03.2012r,
  - naliczanie odsetek- miesięczne od pozostałej do spłaty kwoty kredytu,
  - spłata odsetek - do 31.03.2012r,
  -przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 7 grudnia 2011r, tj. 4,98%
  -kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  -w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat i warunków,
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Wójt Gminy Uchanie, Uchanie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Uchanie w kwocie 2 689 000,00 zł Okres kredytowania będzie wynosił 7 lat (2012- 2018) Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 4,62 % z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz przyjąć stałą marżę dla całego okresu kredytowania. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski 2. Spłaty rat dokonywane będą w terminach miesięcznych poczynając od 31.01.2012r. do 31.12.2018r. Wszystkie 83 raty spłacane będą w równych ratach w wysokości 32 000,00 zł każda i ostatnia 84 rata w wysokości 33 000,00zł. 3.Stopa bazowa-WlBOR1M dla miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty odsetkowej, 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego. 5.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i kwot poszczególnych transz wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej spłaty W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco 8. Zamawiający wymaga naliczania odsetek od kwoty faktycznego zadłużenia i naliczania na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2012 r. według zmiennej stopy procentowej .
 4. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych:
  1) Urząd Miasta Krasnystaw
  2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
  4) Przedszkole Nr 1 w Krasnymstawie
  5) Przedszkole Nr 4 w Krasnymstawie
  6) Przedszkole Nr 5 w Krasnymstawie
  7) Przedszkole Nr 6 w Krasnymstawie
  8) Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie
  9) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
  10) Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie
  11) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie
  12) Żłobek Miejski w Krasnymstawie

  oraz obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Miasto Krasnystaw
  2. Zakres zamówienia obejmuje:

  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Miasta
  Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
  2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy
  prowadzonych będzie 12 rachunków bieżących i 34 rachunki pomocnicze,
  3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
  trwania umowy w zależności od potrzeb,
  4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
  7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu.
  Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie około 162.600 przelewów.
  8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
  9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
  - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
  - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
  - generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach
  bankowych,
  11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie
  w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
  W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią
  arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co
  miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu
  Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach
  bankowych.
  13) Tworzenie lokat terminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) do wysokości powyżej 50.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat terminowych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku (do dwóch miejsc po przecinku) stały w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie lokat terminowych należy wyliczyć poprzez mnożenie stawki referencyjnej - WIBID 1M przez zaproponowany wskaźnik banku.
  14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Krasnystaw.
  15) Uruchomienie w ciągu 30 dni od podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw przy ul. Plac 3 Maja 29. W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością Miasta Krasnystaw.
  16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Miasta
  występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości
  wynikającej z uchwały budżetowej Rady Miasta Krasnystaw na dany rok budżetowy (w roku 2011 jest to kwota 800.000 zł). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
  Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 800.000 zł w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 2.400.000 zł.
  17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
  - otwarcia rachunków bankowych,
  - wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
  - potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
  - sporządzania wyciągów bankowych,
  - wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Miasta,
  - wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
  - zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
  - potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  - wydawania zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.
 5. Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Krasnystaw
  Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie
 6. Obsługa bankowa budżetu Gminy Żółkiewka i jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Żółkiewka, Żółkiewka
  Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Żółkiewka i jednostek organizacyjnych.
  Usługi związane z prowadzeniem rachunków bieżących, w tym bankowość elektroniczna, zaciąganie kredytu w rachunku bieżącym.
 7. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy: 1) Urząd Gminy Krasnystaw 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 3) Publiczne Przedszkole w Krupem 4) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej 5) Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu 6) Szkoła Podstawowa w Jaślikowie 7) Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej 8) Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie 9) Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym 10) Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem. 2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać do 31 grudnia 2013 roku. 4. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:66110000-4 - usługi bankowe i CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. 5. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek, 2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 10 rachunków bieżących i 21 rachunków pomocniczych, 3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb, 4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, 7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 72 260 przelewów. 8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów, 9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, - generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu. 10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. 12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 13) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. 14) Uruchomienie z dniem podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi klienta, zostanie oddany w najem bankowi na warunkach określonych w umowie najmu, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 15) W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy. 16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2010 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln. PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 6 mln. PLN. 17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: - otwarcia rachunków bankowych, - wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, - potwierdzenie salda na rachunkach bankowych, - sporządzania wyciągów bankowych, - wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy, - wydawania opinii i historii rachunków bankowych, - zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, - potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika
 8. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 700 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Turobin.
  Zamawiający: Gmina Turobin, Turobin
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Turobin zwanej dalej zamawiającym w wysokości 3 700 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności:
  1.1.Okres kredytowania ustala się na lata 2010-2021;
  1.2.Karencja w spłacie kapitału - do 30 czerwca 2011r;
  1.3.Spłata kapitału w złotych polskich następować będzie w latach od II półrocza 2011 do końca I półrocza 2021r, w 120 równych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca od upływu okresu karencji:
  rok 2011- 185 000 zł
  rok 2012 -370 000 zł
  rok 2013-370 000 zł
  rok 2014-370 000 zł
  rok 2015-370 000 zł
  rok 2016-370 000 zł
  rok 2017-370 000 zł
  rok 2018-370 000 zł
  rok 2019-370 000 zł
  rok 2020-370 000 zł
  rok 2021-185 000 zł
  1.4Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca. Odsetki naliczane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu;
  1.5Oprocentowanie kredytu oparte będzie dla każdego okresu odsetkowego o zmienną stawkę WIBOR 1M z 20-go dnia każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, skorygowanej o marzę banku;
  1.6Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 31 grudnia 2010r;
  1.7Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów;
  1.8W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty;
  1.9Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu;
  1.10Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które podpisane zostaną przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą prawo bankowe;
  1.11Gmina nie korzysta z wykupów wierzytelności oraz nie udzielała poręczeń lub gwarancji;
  1.12Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę.
 9. Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzków i jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Gorzków, Gorzków
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi bankowe polegające na obsłudze bankowej Gminy Gorzków.
 10. Usługa bankowa polegająca na prowadzeniu podstawowego rachunku bankowego i rachunków pomocniczych (subkont).
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi bankowe polegające na obsłudze bankowej Gminy Rudnik. W skład zamówienia wchodzi prowadzenie podstawowego rachunku bankowego Gminy Rudnik i rachunków pomocniczych (subkont) oraz prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy, dokonywanie przelewów przy pomocy systemu bankowości elektronicznej oraz w formie papierowej, a także możliwość wzięcia kredytu w rachunku bieżącym
 11. Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 200.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fajsławice.
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krasnystaw w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Wymagania dotyczące kredytu: 1. Wypłata kredytu w dwóch transzach: I w kwocie - 500.000 zł w dniu 25.08.2009r., II w kwocie - 500.000 zł w dniu 25.09.2009 r., 2. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.05.2011 r. 3. Okres kredytowania do 30.11.2015 r. 4. Termin spłat rat kredytu: Termin spłaty/Kwota rat: 31.05.2011/100 000; 30.11.2011/100 000; 31.05.2012/100 000; 30.11.2012/100 000; 31.05.2013/100 000; 30.11.2013/100 000; 31.05.2014/100 000; 30.11.2014/100 000; 31.05.2015/100 000; 30.11.2015/100 000; 5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 6. Spłata odsetek: kwartalna, (kwartały kalendarzowe) 7. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M na dzień 21.07.2009 r. oraz stałej marży Wykonawcy, 8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe) a spłacane w terminach kwartalnych. 9. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do Zamawiającego (Kredytobiorcy) w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 10. Wykonawca przeleje przydzielony kredyt na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 11. Wykonawca powinien przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 12. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2008 oraz za I kwartał 2009 r. - sprawozdanie o stanie należności Rb - N, - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb - Z, - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS. - zbiorcze sprawozdanie o wydatkach Rb - 28 - zbiorcze sprawozdanie o dochodach Rb - 27 b) uchwałę budżetową na 2009r., c) uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, d) opinię RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu występującego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasnystaw, e) opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu występującego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasnystaw, f) opinię RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. g) opinię RIO o projekcie budżetu na 2009 r., h) uchwałę Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok. i) uchwałę Nr 21/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15.07.2009 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Krasnystaw, j) sytuację finansową Gminy Krasnystaw na lata 2009-2015.
 13. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego w zakresie:
  1.1.1. prowadzenia rachunków bieżących;
  1.1.2. prowadzenia rachunków lokat terminowych;
  1.1.3. prowadzenia rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych;
  1.1.4. prowadzenia obsługi kasowej w siedzibie zamawiającego;
  1.1.5. elektronicznej obsługi rachunków w systemie Home Banking;
  1.1.6. udzielania kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa w kwocie 3 500 000,00 zł od dnia 1 kwietnia do 15 grudnia w każdym roku realizacji zamówienia.
  1.1.7. Bank winien zapewnić obsługę zamawiającego w co najmniej 1 placówce na terenie miasta Krasnegostawu.