Kogo reprezentuje osoba

Antosiak Izabela

w KRS

Izabela Antosiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Antosiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Zdzieszowice (Opolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Brynica - Gmina Miasteczko Śląskie
  Zamawiający: Gmina Miasteczko Śląskie, Miasteczko Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania zadania pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Brynica - Gmina Miasteczko Śląskie. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlano - wykonawczym budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do 92 działek w sołectwie Brynica - Gmina Miasteczko Śląskie i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, stanowiących tom III niniejszej SIWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym tom IV niniejszej SIWZ opracowanych przez Firmę Projektowo Usługową Zbigniew Lorenc. 3. Na przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 składają się świadczenia szczegółowo wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, jak również we wzorze umowy. 4. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych od końca istniejącego wysięgnika znajdującego się w granicy działki mieszkańca do projektowanej studzienki rewizyjnej na działce każdego mieszkańca. Przyłącza wykonywane będą tylko na działkach mieszkańców. Każde przyłącze zostało zaprojektowane tylko na jednej działce, na działce danego mieszkańca. Projektowana kanalizacja obejmuje budowę: 1) przyłączy kanalizacyjnych z rur Ø 160 x 4,7 mm PVC - U kielichowych klasy S SDR34 SN 8 łączonych na uszczelki gumowe do 92 działek zlokalizowanych w Sołectwie Brynica; 2) studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych niezłazowych zabudowanych jako zakończenie przyłączy. Studzienki należy wykonać z materiału PE lub PP o średnicy Ø 425 mm oraz o średnicy kinety Ø 160 mm typ I, z włazem żeliwnym osadzonym na rurze teleskopowej. Studzienki niezłazowe mają być dostarczone z rurą trzonową o sztywności odwodowej 4kN/m2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 4.1. Roboty towarzyszące: 1. Wykonanie planu BIOZ, 2. Realizacja inwestycji pod nadzorami branżowymi, 3. Wykonanie próby szczelności ułożonych rurociągów zgodnie z PN-EN 1610:2002, 4. Postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami (wywóz i utylizacja odpadów), 5. Odbudowa nawierzchni drogowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 6. Uporządkowanie terenu budowy, 7. Obsługa geodezyjna inwestycji, 8. Dokumentacja powykonawcza (w tym wykonanie kart inwentaryzacyjnych studzienek kanalizacyjnych)
 2. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w Pławniowicach (zadanie wieloletnie tj. realizacja w latach 2012-2014)
  Zamawiający: Gmina Rudziniec, Rudziniec
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, w zakres robót wchodzi m.in.:
  a) wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych w ilości 661,00 mb;
  b) przewierty pod drogami w ilości 14,00 mb;
  c) budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 110 mm w ilości 661 m;
  d) montaż hydrantów p.poż. podziemnych fi 80 - mm w ilości 5 sztuk;
  e) wykonanie dezynfekcji budowanej sieci, płukania sieci oraz próby szczelności - 1 kpl;
  f) roboty geodezyjne powykonawcze;
  g) nadzory nad istniejącym uzbrojeniem.
  1.2 Zakres robót należy wykonać zgodnie z dołączoną do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych.
  1.3 Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przypadkowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwłaszcza art. 29-31. Oznacza to, że wykonawca mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
  1.4 Wykonawca ponosi koszty nadzorów specjalistycznych i obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz Wykonawca ponosi koszty nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez kierownika budowy.
  1.5 Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia projekt zmiany organizacji ruchu do właściwego zarządcy danej drogi na czas wykonywania robót wraz z uwzględnieniem wynikających z niego prac, na własny koszt.
  1.6 Wykonawca zabezpieczy teren budowy na własny koszt.
  1.7 Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi, umieszczanie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym, na własny koszt oraz zawiadomi o realizacji wykonywanych robót z zarządców sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wymogami zapisanymi w protokole posiedzenia zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 11.09.2012r. (wniosek nr 373/2012).
  1.8 Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego będzie zobowiązany do występowania w imieniu Zamawiającego we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności: uzyskania dziennika budowy wraz z jego opieczętowaniem, zawiadomienia rozpoczęcia prac budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenia umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów - przykanaliki I.
  Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, Walce
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujący zakres prac: sieć kanalizacyjna PVC ø 200 mm (wykonywane w wykopie pionowym) L=17,0 m; przyłącza grawitacyjne PVC ø 160 mm, szt. 15,(wykonywane w wykopie pionowym) L=172 m; studzienka kanalizacyjna betonowa ø 1000 mm na rurociągu ø 200 mm, szt. 1; studzienki kanalizacyjne PP ø 425 mm na rurociągu ø 160 mm, szt. 19 2. Szczegółowy zakres robót, w tym również rozbiórkowych i odtworzeniowych, określa także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) w Zdzieszowicach
  Zamawiający: Burmistrz Zdzieszowic, Zdzieszowice
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z posesji przy ulicy Fabrycznej 15 i posesji przy ulicy Górnej 1 w Zdzieszowicach. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie : - kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Ø200mm PVC-U - 51,5m; - kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Ø160mm PVC-U - 23,0m; - studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm betonowych - 2 szt. - studni kanalizacyjnych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa - 2 szt.

Inne osoby dla Antosiak (45 osób):