Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:386 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowe Artykuły Medyczne i Materiały Opatrunkowe Medan Sp. J., W.pawlak i G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/2/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgodnie z wykazem zawartym w 27 ofertach częściowych, zwanych dalej Pakietami tj. 1. Pakiet podstawowy, 2. leki przeciwzakrzepowe, 3. leki przeciwzakrzepowe II, 4. leki układu sercowo-naczyniowego, 5. leki różne, 6. płyny infuzyjne I, 7. płyny infuzyjne II, 8. białka osocza ludzkiego, 9. doustne leki przeciwzakrzepowe, 10. iniekcje I, 11. antybiotyki iniekcje I, 12. leki o podaniu pozajelitowym, 13. antybiotyki iniekcje II, 14. żywienie pozajelitowe, 15. tabletki, 16. leki parenteralne różne, 17, leki rozkurczowe, 18. leki wziewne, 19. antybiotyki iniekcje III, 20. glikokortykosteroidy iniekcje, 21. leki różne II, 22. opatrunki I, 2 . opatrunki II, 24. kontrasty, 25. paski diagnostyczne, 26. mleka, 27. mleka II, stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowymi wymaganiami opisanymi w załączniku nr 6 do SIWZ - dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku..
 2. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Dostawy leków
 3. Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych i ocennych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych do 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.), oraz spełniał określone normy, posiadał aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). 6. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki w formie elektronicznej po podpisaniu umowy
 4. Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem produktów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia w zakresie niżej wymienionych grup: Grupa 1 - Artykuły spożywcze sypkie, Grupa 2 - Desery, Grupa 3 - Kawa, herbata, kakao, Grupa 4- Przetwory owocowe, Grupa 5 - Mus jabłkowy , Grupa 6 - Przetwory warzywne, Grupa 7 Przetwory warzywne, Grupa 8 Przyprawy, Grupa 9 Soki owocowe, Grupa 10 Ciastka, Grupa 11 Wafle, Grupa 12 Rodzynki, Grupa 13 Biszkopty, ciastka, cukierki, Grupa 14 Cukier, herbata, kawa, Grupa 15 Jaja kurze, Grupa 16 Pieczywo, Grupa 17 Pieczywo, Grupa 18 Ciasto, Grupa 19 Ciastka biszkopty, Grupa 20 Ciastka, Grupa 21 - Produkty bezglutenowe, Grupa 22- Nabiał, Grupa 23 - Owoce, Grupa 24 - Produkty żywieniowe dla dzieci, Grupa 25 Ziemniaki jadalne, Grupa 26 Mleko dla wcześniaków, Grupa 27 Mleko początkowe dla niemowląt, Grupa 28 Mleko specjalnego przeznaczenia, Grupa 29 Smoczki dla noworodków i wcześniaków do żywienia.
 5. PCZ/II-ZP/15/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Gr. 1-2.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych w Grupach 1 - 2:
  Grupa 1 - Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
  Grupa 2 - Płyny infuzyjne i dodatki do płynów infuzyjnych
  dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybraną Grupę lub Grupy (1 - 2). Oferty w Grupach 1 - 2 muszą być pełne - kompletne. Zamawiający nie dopuszcza braku jakiejkolwiek pozycji asortymentu wymienionego w Grup. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego tj. rodzaj, ilość oraz wielkość opakowań dla asortymentu Grupach 1 - 2, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
  Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych Grup 1 - 2, różnić się ilościowo, od wartości podanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, w zależności od potrzeb Zamawiającego i ilości pacjentów, jednak zmniejszenie zamawianych dostaw nie przekroczy 20% wartości brutto oferty Wykonawcy wybranego w Grupie.
  Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 1 do SIWZ, dla poszczególnych Grup 1 - 2.
  Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.).
 6. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Aptekę szpitalną wg załączonego do SIWZ zestawienia. Leki będą dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione oraz wg cen określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, który każdy oferent zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do formularza ofertowego.
 7. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie 12 m-cy od udzielenia zamówienia
 8. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne, 33651400-2 środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego, 33692510-5 płyny do żywienia dojelitowego) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 38 pakietów asortymentowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.38. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ. 3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi 5 miesięcy od chwili podpisania umowy. Dostawa produktów objętych przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie w 5-miesięcznym okresie trwania umowy w ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego w terminie do 24 godzin licząc od momentu złożenia zamówienia. W przypadku konieczności zamówienia leków w sytuacjach zagrożenia życia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć leki w terminie do 12 godz. od momentu zamówienia. W przypadku leków, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku leków ratujących życie, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć leki w terminie do 12 godz. od momentu złożenia zamówienia, nawet jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, do wskazanej przez Aptekę w złożonym zamówieniu, komórki organizacyjnej Szpitala. Zamawiający może przedłużyć przedmiotowe terminy w porozumieniu z Wykonawcą za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego. 5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 6. Zgodnie z art.9 ust.1 i 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 ze zm.) z dnia 12 maja 2011r , Zamawiający będzie nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowe - dotyczy leków objętych cenami urzędowymi. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na pakiety dowolnie wybrane przez Wykonawcę. 8. W wypadku określenia przedmiotu zamówienia handlową nazwą leku danego producenta, nazwa taka jest jedynie przykładowa, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość składana ofert równoważnych..
 9. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywan dostawa leków
 10. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne produktów leczniczych
 11. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 11 pakietów asortymentowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.11. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ.
  3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna.
  4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi 4 miesiące od chwili podpisania umowy.
  5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna.
 12. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, na okres 24 miesięcy. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia
 13. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: Pakiet 1- Rękawice diagnostyczne bezpudrowe . Pakiet 2- Rękawice chirurgiczne . Pakiet 3- Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka . Pakiet 4 -Wzierniki uszne jednorazowe do otoskopów- kompatybilne z otoskopami Riester Pakiet 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki . Pakiet 6 - Woreczki . Pakiet 7 - Opaski identyfikacyjne . Pakiet 8 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem . Pakiet 9 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe . Pakiet 10 - Nebulizator z maską aerozolową ... - sterylny .Pakiet 11 - Papier do EKG, USG . Pakiet 12 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcora -jednorazowego użytku sterylne Pakiet 13 - Mankiety noworodkowe do monitora Infinity Delta . Pakiet 14 - Osprzęt do systemu stymulacji monitorowania ciągłości nerwów NIM-RESPONSE 3,0 Pakiet 15 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne . Pakiet 16 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem . Pakiet 17 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitora Masimo -jednorazowego użytku sterylne . Pakiet 18 - Zestawy do pompy Flocare 800 . Pakiet 19 - Układy oddechowe jedn. użytku do respiratorów wszystkich typów ( m.in..do EVITAXL,AVEA . Pakiet 20 - Wkłady do ssaka -jednorazowego użytku . Pakiet 21 - Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków i wcześniaków. Pakiet 22 - Końcówki uszne Interacostics . Pakiet 23 - Sprzęt pozostały- rozpatrywany pozycjami.
 14. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia - doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego - niemowląt, dzieci i dorosłych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, podzielona na 5 części. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części znajduje się w załączniku do ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ZADANIE 1: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 jest sukcesywna dostawa preparatów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia, zawierające łącznie: galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,6 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o minimalnym poziomie białka 1,3 g/100ml; o maksymalnym poziom żelaza 0,6mg/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 285 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 2000. 2. Hipoalergiczne modyfikowane mleko początkowe w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt, w którym: źródłem białka jest białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy; zawierający galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,8 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o maksymalnym poziom żelaza 0,6mg/100ml; o minimalnym poziomie białka 1,5 g/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 340 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 700. 3. Mleko modyfikowane początkowe dla zdrowych niemowląt z podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergii o zawartości białka OPTI PRO HA 1,28g/100ml oraz laktozy 7,85g/100ml; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 500. 4. Mleko modyfikowane gotowe do spożycia (RTF) przeznaczone dla niemowląt z małą i bardzo małą masą urodzeniową ciała, zawierający łącznie: galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,8 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o minimalnym poziom żelaza 1,3 mg/100ml; o minimalnym poziomie białka 2.4 g/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 320 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 70 ml; ilość: 1200. 5. Preparat mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji laktozy u dzieci do 6 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 450 g; ilość: 50. 6. Preparat mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji laktozy u dzieci powyżej 6 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 450 g; ilość: 50. 7. Mleko poczatkowe w płynie, gotowe do spożycia, wzbogacone w LIPIL(mieszanka kwasów DHA 0,3% i ARA 0,6%) przenaczone dla niemowlat od urodzenia; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 59 ml; ilość: 4020. 8. Preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny) od 1 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 425 g; ilość: 90. 9. Preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny) od 5 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 425 g; ilość: 30. 10. Modyfikowane mleko dla niemowląt z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała, wysokoenergetyczne (80 kcal/100 ml), zawiera zhydrolizowane białko serwatkowe (2,3g/100 ml), obniżoną zawartość laktozy, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (AA, DHA)oraz łatwo przyswajalne tłuszcze MCT, nukleotydy oraz wysoką zawartość wapnia i fosforu (stosunek 1,8:1); postać: płyn;jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 1600. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. ZADANIE 2: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 6,8-9 g/ 1 litr ; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 40. 2. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 8 g/ 1 litr; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1000 ml; ilość: 40. 3. Roztwór aminokwasów o stężeniu 8 %, do żywienia pozajelitowego, dla chorych z niewydolnością wątroby; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 160. 4. Roztwory aminokwasów 10% stosowane wżywieniu pozajelitowym noworodków i niemowląt o pojemności 100 ml; postać: inj. 10%; jednostka miary: 1 pojemnik 100 ml; ilość: 160. 5. Preparaty dipeptydowe zawierający glutaminę o pojemności 100 ml; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 100 ml; ilość: 250. 6. Roztwory zawierające glicerolofosforany sodu dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: płyn; jednostka miary: 1 fiol. 20 ml; ilość: 650. 7. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g /1litr, 140-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1540 ml; ilość: 150. 8. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 3-4g/1litr, 145-170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu i osmolarności ok. 800 mosm/l; postać: płyn; jednostka miary 1 worek 1440 ml; ilość: 500. 9. Roztwory aminokwasów 10% stosowane w żywieniu pozajelitowym u chorych z ostra lub przewlekłą niewydolnością nerek ( Nephro ); postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 160. 10. Emulsje tłuszczowe zawierają długołańcuchowe nienasycone kwasy omega-3; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 100 ml; ilość: 160. 11. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 7,5-8,5g/1litr, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1477 ml; ilość: 60. 12. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 4g, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 493 ml; ilość: 50. 13. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 1 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 1000. 14. Roztwory aminokwasów o zawartości 11-13% bez elektrolitów niezbędnych do syntezy ludzkich białek; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 5. 15. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 1000. 16. Roztwory pierwiastków śladowych dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml;jednostka miary: 1 amp.; ilość: 850. 17. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach typu Infant dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 5. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 3: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 30. 2. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1875 ml; ilość: 12. 3. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 6,8g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 12. 4. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10 g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 12. 5. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 5 g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 625 ml; ilość: 100. 6. Roztwory pierwiastków śladowych dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 150. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 4: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 4 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwór aminokwasów z elektrolitami o stężeniu 10 %, do żywienia pozajelitowego; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 10. 2. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 0,75 g; jednostka miary: 1 op. 10 amp.; ilość: 16. 3. Emulsje tłuszczowe 20 % zawierająca 80% oleju z oliwek; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 100 ml; ilość: 150. 4. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 7,8 g, 1290 kcal niebiałkowej, o zawartości 165 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 5. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10,5 g, 1440 kcal niebiałkowej, o zawartości 137 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, bez elektrolitów; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 6. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10,5 g, 1440 kcal niebiałkowej, o zawartości 137 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 7. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, bez elektrolitów; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 25. 8. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 25 UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 5: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 5 jest sukcesywna dostawa preparatów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna(1,28kcal/ml, bezglutenowa, zawierająca argininę, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy(wit C i E, karotenoidów, cynku), zawartość białka 10g/100ml, niska zawartość tłuszczu 3,5g/100ml, węglowodany 14,2g/100ml, osmolarność min.500mOsmol/l ; smak truskawkowy, czekoladowy; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 150. 2. Dieta normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,04kcal/ml), nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E , karoteniodów, selenu), zwiększona zawartość witamin z grupy B, mieszanka 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodany 11,7g/100ml, o osmolarnośco 365mOsmol/l, o smakch truskawkowy, waniliowy; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 150. 3. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna, (źródłem białka serwatka i kazeina). Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą. Różne smaki; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 1300. 4. Dieta kompletna, polimeryczna, normokaloryczna (1kcal/ml), o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych) do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 35% Energii), osmolarność 255 mOsm/l. Klinicznie wolna od laktozy O zawartości żelaza nie mniejszym niż 1,6 mg na 100ml oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 750. 5. Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa, źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne maltodekstryny, dieta normalizująca glikemię. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 750. 6. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, peptydowa, źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, niskotłuszczowa, tłuszcze zawierają średniołańcuchowe trójglicerydy - MCT. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 250. 7. Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, hiperkaloryczna. Głównym źródłem białka kazeina. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 750. 8. Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6g/100ml 16% energii) l oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 250. 9. Dieta normokaloryczna (1 kcal/1ml), oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 34% Energii), zawierająca 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 250 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 150. 10. Dieta kompletna w płynie, bogatobiałkowa, polimeryczna, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6,3g/100ml 20% energii), z zawartością DHA+EPA 0,34g, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, bezresztkowa, zawiera 6 rodzajów karotenoidów, do podaży przez zgłębnik lub przez stomię, nie zawierająca cholesterolu, o osmolarności nie większej niż 290 mOsm/l, dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 400. 11. Dieta cząstkowa w proszku, wysokobiałkowa, o neutralnym smaku; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 225 g; ilość: 60. 12. Dieta kompletna, normokaloryczna, wysokobiałkowa, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny. Głównym źródłem białka jest białko kazeinowe. Wspomaga leczenie ran. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 48. 13. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego medycznego przeznaczenia. Kompletne pod względem odżywczym immunożywienie, zawierające kwasy tłuszczowe omega -3, argininę i nukleotydy. Dieta immunomodulacyjna posiadająca badania kliniczne; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 237 ml; ilość: 120. 14. Immunomodulująca płynna dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa, zawierająca kwasy tłuszczowe omega - 3, argininę i nukleotydy. Dieta immunomodulacyjna posiadająca badania kliniczne; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 240. 15. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego medycznego przeznaczenia, kompletny pod względem odżywczym,oparty na ropuszczalnych białkach ( 90% ), o neutralnym smaku. Wartość odżywcza pochodząca z białka to 97 % kcal, węglowodany 1 % kcal, tłuszcz 2 % kcal. Odpowiedni dla dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych. Smak neutralny; postać: proszek; jednostka miary: 1 op. 210 g; ilość: 20. 16. Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa, płynna dieta peptydowa - 100 % białko serwatkowe, zawartość kwasów tłuszczowych MCT - 70%, o osmolarności 200 mOsm/l. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Opakownie typu butelka SmartFlex; postać:płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 180. 17. Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną i/lub przy użyciu pompy; jednostka miary: 1 sztuka; ilość: 3348.UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE.
 15. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w ilości podanej szacunkowo na podstawie średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy.
  Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 10 pakietów. Wykonawca może składać ofertę na dany pakiet. Złożona oferta musi być pełna tz. na cały asortyment w danym pakiecie
  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione artykuły sukcesywnie według potrzeb składanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
  Koszty dostawy pokrywa wykonawca.
 16. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz asortymentowo - ilościowy, stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji - formularz oferty.
 17. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Szpitalnej.
 18. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.
  Asortyment pogrupowany w następujących pakietach:Pakiet nr 1- Płyny infuzyjne ,Pakiet nr 2 -Żywienie pozajelitowe,Pakiet nr 3 - Żywienie dojelitowe
 19. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w podziale na 5 pakietów, dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego
 20. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania
  krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów
  narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych,
  pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj.
  kujawsko-pomorskiego.
 21. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 22. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 23. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 24. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 25. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 26. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 27. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 28. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 29. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 30. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 31. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 32. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 33. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 34. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 35. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 36. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 37. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 38. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 39. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 40. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 41. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 42. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 43. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 44. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 45. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 46. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 47. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 48. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 49. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 50. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 51. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 52. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 53. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 54. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 55. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 56. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 57. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 58. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 59. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 60. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 61. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 62. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 63. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 64. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 65. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 66. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 67. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 68. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 69. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 70. Dostawa leków
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 71. Dostawy sukcesywne preparatów i sprzętu jednorazowego do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 72. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 73. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/42/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 74. dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla gastrologii i pulmonologii na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 75. Dostawa środków dezynfekujących i innych w tym : preparaty do mycia i dezynfekcji w tzw. obszarach ryzyka, preparaty dezynfekcyjne do urządzeń, preparaty dezynfekcyjne (chemiczne) do sterylizacji, preparaty do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz preparaty dezynsekcyjne i deratyzacyjne i torby włókninowe
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 76. Dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 77. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 78. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 79. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o., Tuchola
 80. Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
 81. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 82. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 83. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków i wyrobów medycznych. dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 84. Przetarg nieograniczony PN-27/1/2013/Żywienie dojelitowe/1
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 85. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi, pakietów kryminalistycznych DNA, wielopanelowych testów narkotykowych oraz tamponów zapachowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 86. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/05/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 87. Dostawa materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 88. Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 89. DZP/3/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Kościerzyna
 90. Dostawa mleka oraz smoczków dla niemowląt
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 91. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 92. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 93. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 94. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 zadań dla SP ZOZ w Rypinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 95. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 96. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 97. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych oraz różnych produktów leczniczych. Nr sprawy: 22/2012
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 98. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 99. DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-22/APTEKA/2012
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 100. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 101. Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia

Inne osoby dla Arndt (36 osób):