Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:412 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Medan Sp. J., W.pawlak G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, znak zp/3/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala w Pucku.
 2. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  PRODUKTY LECZNICZE
 3. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
 4. Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku
  azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
 5. Sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych i ocennych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych do 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) - dotyczy grup 12 i 13, oraz spełniał określone normy, posiadał aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - dotyczy grup 1-11
 6. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 7. Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
  Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
 8. Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
 9. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
 10. dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
 11. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz

  33.69.00.00-3, 33.69.25.00-2, 33.14.11.16-6, 33.69.26.00-3
 12. przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
 13. Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  1) Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M - 1 /2015. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 1. Oferty można składać na: a Preparaty do żywienia dojelitowego stanowiące pierwszą część oraz opisane w Załączniku Nr 2 ( 1 część ), b Poszczególne pozycje preparatów do żywienia pozajelitowego zawarte w Załączniku Nr 2A ( 47 części ), c. Całość zamówienia. 2. Zakres i wielkość oraz asortyment przedmiotu zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 3. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia a) ilości podane w Załączniku nr 2 i 2A stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia..
 14. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia
 15. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
 16. D10.251.55.D.2014 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50 dla: a) Oddziału Ortopedii: Pakiet 1: Igły do chwytaka szyjącego Pakiet 2: Zestawy do szycia łękotek Pakiet 3: Kotwice biowchłanialne i niewchłanialne Pakiet 4: Mocowania przeszczepu Pakiet 5: Implanty do zespolenia odcinka kości promieniowej Pakiet 8: Jałowe protezy naczyniowe Pakiet 9: Jałowe protezy naczyniowe z PTFE, niezbrojone Pakiet 10: Jałowe protezy naczyniowe z PTFE, zbrojone Pakiet 11: Jałowe protezy naczyniowe rozwidlone Pakiet 12: Łaty naczyniowe PTFE, Pakiet 14: Łaty naczyniowe poliestrowe b) Odziału Kardiologii: Pakiet 6: Elektrody, koszulki, zestawy do punkcji transseptalnej c) Oddziału Okulistyki: Pakiet 7: Soczewki hydrofilne d) Cały szpital: Pakiet nr 13: Zestawy do podawania diety dojelitowej,
 17. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcbo ku N-M.ZP/D/7/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, zgodnie z załączonym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik Nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 3 pakiety. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.
  Wymagania
  1.W przypadku braku na rynku wielkości opakowań podanych w siwz, dopuszcza się podanie najmniejszych, zarejestrowanych opakowań dostępnych na rynku i przeliczenie ich cen i ilości (w formularzu cenowym) na opakowania wymagane.
  2.Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na prośbę Zamawiającego aktualne świadectwa rejestracji, atesty czy karty charakterystyki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
  3.Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę podania imienia, nazwiska i stanowiska osób, które należy wpisać w przyszłej umowie dostawy.
  4.Dostarczone przez Wykonawcę materiały opatrunkowe muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
  5.Zamawiający wymaga podania numeru telefonu, imienia, nazwiska oraz stanowiska osób, które kontaktować się będą z kierownikiem Apteki w sprawach zamówień, reklamacji itp.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznie lub za pomocą faksu korygowania terminów i wielkości dostaw.
  7.Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie złożonych telefonicznie lub faksem zamówień, zamówień terminie do 3 dni roboczych ( od poniedziałku do piątku ), lub do 24 godzin na cito ( dni robocze ) licząc od dnia złożenia zamówienia, transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładowaniem w miejsca wskazane przez Aptekę w godz. 8:00 do 11:00
 18. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej ZOZ Chełmno. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa właściwe pozwolenia na dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony organ.
 19. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis znajduje się w Formularzach cenowych / Przedmiot zamówienia - załączniki nr 1-1, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-22 do SIWZ
 20. Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym integralną część siwz
 21. Przetarg Nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych nr sprawy 15/2014.
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 22. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 23. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/4/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 24. 17/PN/2014
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 25. Dostawy żywności dla niemowląt
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 26. dostawy sukcesywne materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 27. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/2/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 28. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 29. Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 30. Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 31. PCZ/II-ZP/15/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Gr. 1-2.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 32. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 33. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 34. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 35. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 36. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 37. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 38. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 39. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 40. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 41. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 42. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 43. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 44. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 45. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 46. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 47. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 48. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 49. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 50. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 51. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 52. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 53. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 54. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 55. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 56. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 57. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 58. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 59. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 60. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 61. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 62. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 63. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 64. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 65. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 66. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 67. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 68. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 69. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 70. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 71. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 72. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 73. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 74. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 75. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 76. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 77. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 78. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 79. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 80. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 81. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 82. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 83. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 84. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 85. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 86. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 87. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 88. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 89. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 90. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 91. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 92. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 93. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 94. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 95. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 96. Dostawa leków
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 97. Dostawy sukcesywne preparatów i sprzętu jednorazowego do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 98. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 99. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/42/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 100. dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla gastrologii i pulmonologii na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 101. Dostawa środków dezynfekujących i innych w tym : preparaty do mycia i dezynfekcji w tzw. obszarach ryzyka, preparaty dezynfekcyjne do urządzeń, preparaty dezynfekcyjne (chemiczne) do sterylizacji, preparaty do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz preparaty dezynsekcyjne i deratyzacyjne i torby włókninowe
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Inne osoby dla Arndt (36 osób):