Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:418 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Medan Sp. J., W.pawlak G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/41/15
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ, będący jego integralną częścią. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
 2. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Nr sprawy 797/P/2015
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
 3. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
 4. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie ok. 4 miesięcy (do 18.08.2015 r.) od momentu podpisania umowy.
 5. dostawa leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
  Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. 2. Wielkość zamówienia, rodzaje zamawianych leków, płynów infuzyjnych, dawki, wielkości opakowań, postać wg Załączników Nr 7/1 - 7/2 do SIWZ.
 6. Dostawa systemu pomp infuzyjnych oraz pomp strzykawkowych
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Dostawa systemu pomp infuzyjnych oraz pomp strzykawkowych
 7. sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, znak zp/3/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala w Pucku.
 8. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  PRODUKTY LECZNICZE
 9. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
 10. Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku
  azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
 11. Sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych i ocennych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych do 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) - dotyczy grup 12 i 13, oraz spełniał określone normy, posiadał aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - dotyczy grup 1-11
 12. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 13. Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
  Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
 14. Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
 15. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
 16. dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
 17. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz

  33.69.00.00-3, 33.69.25.00-2, 33.14.11.16-6, 33.69.26.00-3
 18. przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
 19. Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  1) Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M - 1 /2015. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 1. Oferty można składać na: a Preparaty do żywienia dojelitowego stanowiące pierwszą część oraz opisane w Załączniku Nr 2 ( 1 część ), b Poszczególne pozycje preparatów do żywienia pozajelitowego zawarte w Załączniku Nr 2A ( 47 części ), c. Całość zamówienia. 2. Zakres i wielkość oraz asortyment przedmiotu zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 3. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia a) ilości podane w Załączniku nr 2 i 2A stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia..
 20. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia
 21. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 22. D10.251.55.D.2014 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 23. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcbo ku N-M.ZP/D/7/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 24. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 25. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 26. Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 27. Przetarg Nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych nr sprawy 15/2014.
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 28. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 29. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/4/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 30. 17/PN/2014
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 31. Dostawy żywności dla niemowląt
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 32. dostawy sukcesywne materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 33. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/2/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 34. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 35. Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 36. Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 37. PCZ/II-ZP/15/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Gr. 1-2.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 38. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 39. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 40. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 41. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 42. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 43. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 44. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 45. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 46. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 47. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 48. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 49. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 50. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 51. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 52. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 53. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 54. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 55. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 56. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 57. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 58. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 59. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 60. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 61. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 62. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 63. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 64. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 65. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 66. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 67. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 68. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 69. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 70. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 71. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 72. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 73. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 74. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 75. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 76. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 77. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 78. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 79. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 80. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 81. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 82. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 83. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 84. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 85. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 86. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 87. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 88. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 89. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 90. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 91. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 92. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 93. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 94. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 95. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 96. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 97. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 98. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 99. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 100. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 101. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz

Inne osoby dla Arndt (36 osób):