Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:416 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Medan Sp. J., W.pawlak G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
 2. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie ok. 4 miesięcy (do 18.08.2015 r.) od momentu podpisania umowy.
 3. dostawa leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
  Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. 2. Wielkość zamówienia, rodzaje zamawianych leków, płynów infuzyjnych, dawki, wielkości opakowań, postać wg Załączników Nr 7/1 - 7/2 do SIWZ.
 4. Dostawa systemu pomp infuzyjnych oraz pomp strzykawkowych
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Dostawa systemu pomp infuzyjnych oraz pomp strzykawkowych
 5. sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, znak zp/3/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala w Pucku.
 6. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  PRODUKTY LECZNICZE
 7. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
 8. Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku
  azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
 9. Sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych i ocennych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych do 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) - dotyczy grup 12 i 13, oraz spełniał określone normy, posiadał aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - dotyczy grup 1-11
 10. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 11. Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
  Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
 12. Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
 13. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
 14. dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
 15. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz

  33.69.00.00-3, 33.69.25.00-2, 33.14.11.16-6, 33.69.26.00-3
 16. przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
 17. Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  1) Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M - 1 /2015. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 1. Oferty można składać na: a Preparaty do żywienia dojelitowego stanowiące pierwszą część oraz opisane w Załączniku Nr 2 ( 1 część ), b Poszczególne pozycje preparatów do żywienia pozajelitowego zawarte w Załączniku Nr 2A ( 47 części ), c. Całość zamówienia. 2. Zakres i wielkość oraz asortyment przedmiotu zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2A do SIWZ. 3. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia a) ilości podane w Załączniku nr 2 i 2A stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia..
 18. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia
 19. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
 20. D10.251.55.D.2014 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50 dla: a) Oddziału Ortopedii: Pakiet 1: Igły do chwytaka szyjącego Pakiet 2: Zestawy do szycia łękotek Pakiet 3: Kotwice biowchłanialne i niewchłanialne Pakiet 4: Mocowania przeszczepu Pakiet 5: Implanty do zespolenia odcinka kości promieniowej Pakiet 8: Jałowe protezy naczyniowe Pakiet 9: Jałowe protezy naczyniowe z PTFE, niezbrojone Pakiet 10: Jałowe protezy naczyniowe z PTFE, zbrojone Pakiet 11: Jałowe protezy naczyniowe rozwidlone Pakiet 12: Łaty naczyniowe PTFE, Pakiet 14: Łaty naczyniowe poliestrowe b) Odziału Kardiologii: Pakiet 6: Elektrody, koszulki, zestawy do punkcji transseptalnej c) Oddziału Okulistyki: Pakiet 7: Soczewki hydrofilne d) Cały szpital: Pakiet nr 13: Zestawy do podawania diety dojelitowej,
 21. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcbo ku N-M.ZP/D/7/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 22. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 23. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 24. Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 25. Przetarg Nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych nr sprawy 15/2014.
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 26. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 27. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/4/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 28. 17/PN/2014
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 29. Dostawy żywności dla niemowląt
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 30. dostawy sukcesywne materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 31. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/2/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 32. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 33. Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 34. Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 35. PCZ/II-ZP/15/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Gr. 1-2.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 36. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 37. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 38. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 39. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 40. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 41. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 42. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 43. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 44. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 45. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 46. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 47. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 48. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 49. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 50. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 51. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 52. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 53. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 54. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 55. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 56. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 57. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 58. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 59. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 60. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 61. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 62. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 63. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 64. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 65. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 66. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 67. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 68. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 69. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 70. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 71. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 72. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 73. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 74. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 75. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 76. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 77. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 78. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 79. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 80. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 81. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 82. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 83. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 84. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 85. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 86. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 87. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 88. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 89. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 90. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 91. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 92. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 93. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 94. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 95. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 96. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 97. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 98. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 99. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 100. Dostawa leków
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 101. Dostawy sukcesywne preparatów i sprzętu jednorazowego do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz

Inne osoby dla Arndt (36 osób):