Kogo reprezentuje osoba

Auguściak Mirosław Jerzy

w KRS

Mirosław Jerzy Auguściak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Auguściak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Marian, Bednarczyk Małgorzata Agnieszka, Byrczek Stanisław Jakub, Dworska Ewa Maria, Gut Jerzy, Kopacz Adam Michał, Małek Urszula, Rybicki Adam Marian, Sobczyk Andrzej, Stambrowska Krystyna Stefania, Wróblewski Wiesław Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Tadeusz Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Tomasz Tadeusz, Matysiewicz Janina, Ostaficzuk Jacek Paweł, Sygit Mariola

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Tadeusz Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000047782
 2. Ekonomist Sp. Z O.O., Mikołów − KRS 0000099727
 3. Ekonomist Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Mikołów − KRS 0000318504
 4. Euromost - Inżynierowie Konsultanci Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000165085
 5. Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej Servitrans Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000207120
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Apis Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000071265

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elektrociepłownia Tychy S.A., Tychy − KRS 0000071274
 2. Europont Inżynierowie Konsultanci Bp Bkcp2 Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Katowice − KRS 0000054180
 3. Hart - Szkło Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000099932
 4. Mosty Śląsk Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Katowice − KRS 0000195429
 5. Msp It Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000536712
 6. Polskie Technologie Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000172141
 7. Porcelana Śląska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000139837
 8. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Katowice − KRS 0000137474
 9. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-handlowo-usługowe Pog-tech Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000123552
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Donata W Gliwicach, Gliwice − KRS 0000121369

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu Starochorzowskiego Domu Kultury w Chorzowie
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu Starochorzowskiego Domu Kultury, obejmujący: a)parking dla samochodów osobowych, b)zagospodarowanie terenu zaplecza Domu Kultury, c)przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej, d)oświetlenie terenu, e)kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikacje techniczne, f)uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 2. Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją Kontraktu W 5 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) o wartości poniżej 200 000 EUR.
  2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy nadzoru autorskiego nad realizacją Kontraktu W 5 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I - w zakresie wynikającym z treści ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami), Art. 20.1, na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ.
  3. Zamówienie jest finansowane ze środków UE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  W ramach wykonywania nadzoru autorskiego, Wykonawca winien:
  a) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym;
  b) wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań;
  c) opiniować i uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;
  d) wykonywać przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych i robót zamiennych oraz zamówień dodatkowych (art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy)
  e) wykonywać rysunki zamienne, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych, wykonywać rysunki dla realizacji robót dodatkowych i zamówień dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian;
  f) wykonać analizę wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; g) potwierdzać wprowadzone zmiany w dokumentacji powykonawczej składanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  h) uzgadniać z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych;
  i) brać udział w odbiorach robót;
  j) uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestniczyć w odbiorach robót zanikowych oraz w odbiorze końcowym, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.;
  k) brać udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji;
  l) wykonywać wszelkie inne czynności wskazane w SIWZ oraz w niniejszej umowie o wykonanie przedmiotowego nadzoru autorskiego.
  Dot. uszczegółowienia sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia: dot. ceny wybranej oferty :cena netto za 1 nadzór na terenie budowy /w siedzibie Zamawiającego/ w siedzibie Inżyniera Kontraktu wynosi 1200,00 zł., natomiast w siedzibie Wykonawcy 600,00 zł. Zamawiający podał w sekcji ceny za wykonanie jednego nadzoru autorskiego na terenie budowy/ w siedzibie Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu z uwagi na wyższą wagę % tego kryterium.
  Kryterium oceny ofert są:
  1) cena za wykonanie jednego nadzoru autorskiego na terenie budowy/ w siedzibie Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu waga 70%
  2) cena za wykonanie jednego nadzoru autorskiego w siedzibie Wykonawcy waga 30%. Ilość punktów badanej oferty stanowi suma punktów za poszczególne kryteria 1 i 2. Dot. oferty z najniższą ceną: cena netto za 1 nadzór na terenie budowy /w siedzibie Zamawiającego/ w siedzibie Inżyniera Kontraktu wynosi 1000,00 zł., natomiast w siedzibie Wykonawcy 895,00 zł.
  Dot. oferty z najwyższą ceną: cena netto za 1 nadzór na terenie budowy /w siedzibie Zamawiającego/ w siedzibie Inżyniera Kontraktu wynosi 1200,00 zł., natomiast w siedzibie Wykonawcy 600,00 zł. Natomiast ceny podane w sekcji IV.6 są sumami cen netto poszczególnych nadzorów
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu - zamówienie uzupełniające, w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa i przebudowa dróg.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Zakres prac obejmuje : opracowanie mapy do celów projektowych w obrębie dz. nr 3058/125.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przedsięwzięcia: Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów na OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla Kompleksowego remontu z termorenowacją i przebudową obiektów o numerach 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 10 oraz 17 i 18 bazy magazynowej B 1 (budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 (budynki 25, 26, 26a) w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod - kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, ul. Koszarowa 17.
  Projekt budowlano - wykonawczy powinien być opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
  Wstępny zakres projektu budowlanego dla każdego z obiektów i budowli związanych znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów branżowych w dwóch etapach wg terminów i zakresu projektowego ustalonego przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres projektowy, terminy realizacji oraz klauzule wytwarzanej dokumentacji zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ tj. Formularze dla zadań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  3. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla uzyskania dofinansowania robót budowlanych modernizacji sieci zewnętrznych wod - kan wraz z remontem dróg zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach,ul. Koszarowa 17 z wskazanego przez inwestora źródła finansowania (fundusze krajowe, fundusze europejskie).

  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  zadanie nr 1 - Budynek nr 2 - Hala sportowa OPP
  zadanie nr 2 - Budynek nr 3 i Budynek nr 3a - Budynek warsztatowy i budynek garażowy
  zadanie nr 3 - Budynki nr 4, 17, 18
  zadanie nr 4 - Budynek nr 5
  zadanie nr 5 - Budynek nr 9
  zadanie nr 6 - Budynek nr 10 wraz z remontem zbiornika p.poż. (obiekt nr 21)
  zadanie nr 7 - Kompleks magazynowy B1 - Budynek nr 22, 23, 24
  zadanie nr 8 - Kompleks magazynowy B3 - Budynek nr 25, 26 + 26a
  zadanie nr 9 - PBW modernizacji sieci zewnętrznej wod. - kan. wraz z obiektami na sieciach na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie zadania z NFOŚ i GW (alt. WFOŚ w Katowicach), RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) wraz z załącznikami i dokumentami towarzyszącymi.

  UWAGA: Zamawiający wymaga, aby część dokumentacji została wykonana jako niejawna oznaczona
  klauzulą ZASTRZEŻONE. Dokładne określenie części, które mają zostać wytworzone jako niejawne znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumentacja niejawna ma zostać wykonana wyłącznie odręcznie.

  5. Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, zgodnie z § 8 ust. 5 projektu umowy. Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa projekt umowy.

  6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy.

  7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
 5. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ul. Szalaya
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczymi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
  - opracowanie podkładów mapowych bądź ich aktualizacja w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych
  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek, na których będzie przeprowadzona inwestycja
  - przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (w tym decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana)
  - uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę
  - wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo prac objętych projektem
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa i przebudowa dróg.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Budowa i przebudowa dróg w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W.Reymonta w Zabrzu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerklańcu
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Realizacja zadania polega na: wykonaniu projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla wybranych odcinków w gminie Świerklaniec: 1. w Orzechu, gdzie rozbudowany zostanie fragment w ulicy Ogrodowej, Mapa nr 1 Orzech, ul. Ogrodowa - kanalizacja sanitarna 2.w Świerklańcu rozbudowany zostanie fragment w rejonie ulicy Górnej i Wolności oraz w rejonie 3-go Maja (przy Banku Spółdzielczym) Mapa nr 2 Świerklaniec, ul. Wolności - kanalizacja sanitarna Mapa nr 3 Świerklaniec, ul. 3-go Maja - kanalizacja deszczowa i drenaż Mapa nr 4 Świerklaniec, ul. 3-go Maja - kanalizacja sanitarna 3.w Nowym Chechle rozbudowany zostanie fragment kanalizacji pomiędzy ulicą Powstańców i Leśną oraz fragment w ulicy Wrzosowej Mapa nr 5 Nowe Chechło, ul. Wrzosowa - kanalizacja sanitarna i deszczowa Mapa nr 6 Nowe Chechło, ul. Powstańców - ul. Leśna - kanalizacja sanitarna i deszczowa Mapa nr 7 Nowe Chechło, u. Leśna (do budynku sportowca) - kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, na podstawie wywiadu terenowego opartego na rozmowach z właścicielami posesji, wstępnej koncepcji przebiegu sieci w skali 1:1000, którą powinien uzgodnić a następnie zatwierdzić u Zamawiającego. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia Realizując zamówienie Wykonawca na własny koszt: a) zakupi mapy do celów projektowych, b) uzyska w imieniu Zamawiającego zgody od właścicieli nieruchomości na prowadzenie przez te nieruchomości elementów systemu kanalizacyjnego, c) w imieniu zamawiającego uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) wykona uzgodnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, e) wykona wszystkie elementy projektu wymagane przepisami prawa, f) w imieniu Zamawiającego złoży dokumentację do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Data oddania kompletu dokumentacji jest równoznaczna z datą zakończenia wykonania zamówienia. g) sporządzi przedmiary i kosztorysy inwestorskie w wersji elektronicznej w formacie Pdf (CD-ROM) oraz w 2 egzemplarzach w formie papierowej, h) Przygotuje w formie papierowej i elektronicznej Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, i) przygotuje dokumentację projektową wersji elektronicznej formacie Pdf (CD-ROM) i DXF AutoCAD 14 oraz w 6 egzemplarzach w formie papierowej, j) w okresie 3 lat od daty złożenia dokumentacji jeśli zostaną ujawnione błędy projektowe Wykonawca bezpłatnie naniesie wszelkie zmiany w ramach gwarancji.
 8. Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Żabieńska i miejscowości Morzychna
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dąbrowa Tarnowska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Żabieńska i miejscowości Morzychna. Wykonanie opracowania: 1. Dokumentacja powinna być wykonana w 5 egz i powinna zawierać: a/ materiały do wniosku o wydanie dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, b/ stan prawny gruntów /wypis z rejestru/, c/ badania geologiczne, d/ część technologiczna, e/ operat wodnoprawny przekroczeń cieków wodnych, f/ kosztorys inwestorski, g/ kosztorysy ślepe 5 egz.
  Przedmiotowa dokumentacja powinna zawierać wszystkie uzgodnienia branżowe w tym ZUDP. 2. Powyższe opracowanie winno być wykonane w oparciu o warunki techniczne zasilania wydane przez RPWiK. 3. Zamawiający udostępni mapy syt. wys. terenu objętego opracowaniem skala 1:500 dla obszaru miasta oraz 1:1000 dla obszaru wsi oraz prawomocną decyzję ICP. Zakres opracowania: - kanalizacja sanitarna sieć główna i rozdzielcza o łącznej długości około 10,5 km, - przykanaliki długości około 2,6 km, 120 szt., - przepompownie szt 4. Na jednostce projektowej ciąży obowiązek uzyskania zgody właścicieli gruntów na przebieg sieci kanalizacyjnej, oraz usytuowanie przykanalików i przepompowni.
 9. Wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Łapszach Wyżnych przy ul. Św. Floriana
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ok. 120 m w Łapszach Niżnych przy ul. św. Floriana wraz z przyłączami do 6 budynków

  Zakres prac objętych zamówieniem jest następujący
  - wykonanie projektu budowlanego przyłączy kanalizacji sanitarnej
  - opracowanie podkładów mapowych bądź ich aktualizacja w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych
  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek, na których będzie przeprowadzona inwestycja
  - przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (w tym decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana)
  - uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę
  - wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo prac objętych projektem
 10. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łapsze Wyżne
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Łapsze Wyżne obejmującej ulice: 3 Maja, Kościelną i Zacisze. Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci ok. 770 m (w tym długość sieci grawitacyjnej ok. 500 m i tłocznej ok. 270 m z dwiema przepompowniami ścieków) umożliwiającego podłączenie ok. 20 budynków. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci zaznaczonej na załączonym materiale graficznym kolorem niebieskim, natomiast odcinki do zaprojektowania zaznaczono kolorem czerwonym. Teren inwestycji objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres rzeczowy obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - pełną obsługę geodezyjną zadania w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych - uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek, na których będzie przeprowadzona inwestycja - przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę - uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo prac objętych projektem.
 11. Dokumentacja przebudowy ul. Kozielskiej i Al. J. Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów, Kędzierzyn-Koźle
  I. Cel i uwarunkowania inwestycji, do której odnosi się zamówienie publiczne

  1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług projektowych oraz geodezyjnych dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ul. Kozielskiej i Al. J. Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, przygotowania niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) wraz z uzyskaniem tejże decyzji oraz przygotowania niezbędnych materiałów geodezyjno-prawnych do uregulowania spraw własnościowych przyszłego pasa drogowego.
  2. Ulice objęte przedmiotem zamówienia położone są w centrum miasta, prowadzą ruch o dużym natężeniu, w związku z powyższym zachodzi konieczność jego uspokojenia, tym bardziej że ruch tranzytowy można skierować na obwodnicę Kędzierzyna. Przyjęte rozwiązania muszą gwarantować osiągnięcie tego celu, w szczególności poprzez uwzględnienie takich parametrów drogi i jej elementów wyposażenia, które poprawią skutecznie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz spowodują pozytywną zmianę zachowań uczestników ruchu drogowego.
  3. Zamierzeniem Zamawiającego jest również doprowadzenie przedmiotowego ciągu komunikacyjnego do takiego stanu, aby ulice stały się wizytówką miasta pod względem tak użytkowym, jak i przestrzennym.
  4. Przedmiotowe ulice, wg ewidencji dróg prowadzonej przez Wydział Zarządzania Drogami UM w Kędzierzynie-Koźlu, stanowią ciąg drogi gminnej o numerze 2071 O.
  5. Gmina Kędzierzyn-Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX_98_2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z dnia 01.07.2003 r.) - stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  6. Podstawą do rozwiązań projektowych jest koncepcja (wariant I) modernizacji ul. Kozielskiej i Al. J. Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, opracowana w 2009 r. przez Pracownię Architektoniczną QUAD z Kędzierzyna-Koźla - stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym w dalszych pracach należy uwzględnić warunki określone w uzyskanych uzgodnieniach na etapie koncepcji - stanowią załączniki nr 3 ÷ 12 do SIWZ.
  7. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do rozwiązań przedstawionych w koncepcji, pod warunkiem ich uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego.

  II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji rozwiązującej problemy związane z przebudową i rozbudową ul. Kozielskiej i Al. J. Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, przygotowanie pozostałych materiałów niezbędnych do wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej (dalej zwane decyzją ZRID) oraz uzyskanie tej decyzji.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować również kompletną dokumentację geodezyjno-prawną związaną z nabyciem nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa drogowego i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót na ich terenie.
  2. Prace projektowe obejmują następujący zakres:
  1) zakres drogowy ul. Kozielskiej w km 0+000 - 1+800
  a) przebudowa skrzyżowania ul. Kozielskiej z ul. Gliwicką (droga wojewódzka nr 408) i budowa ronda (ewentualnie skrzyżowania skanalizowanego wg wariantu II koncepcji powołanej w pkt. I.6)
  b) przebudowa ul. Kozielskiej z budową obustronnych chodników, ścieżek rowerowych oraz przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi
  c) przebudowa skrzyżowania ul. Kozielskiej z ul. Tartaczną - ul. Reja i budowa ronda, przy czym planowany wyjazd autobusów z zajezdni na ul. Tartaczną należy zmienić w miejsce istniejącego (po uwzględnieniu jego przebudowy),
  2) zakres drogowy Al. J. Pawła II w km 1+900 - 3+445
  a) przebudowa skrzyżowania Al. J. Pawła II z ul. Grunwaldzką - ul. K. Miarki - Traugutta i budowa ronda wraz z kompleksem zadaszonych przystanków miejskiej komunikacji autobusowej oraz przejściem dla pieszych:
  a.1. podziemnym, uwzględniającym do 6 wyjść, bez programu handlowo-usługowego, z niezbędnymi instalacjami związanymi z prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem oraz monitoringiem - wariant nr 1
  a.2. naziemnym - wariant nr 2
  b) przebudowa Al. J. Pawła II i budowa obustronnego chodnika, jednostronnej ścieżki rowerowej oraz przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. 1Maja - ul. Miła; uwaga: ulicę Matejki pozostawia się otwartą dla ruchu kołowego
  c) włączenie się do drogi krajowej na skrzyżowaniu z Al. Lisa - Al. Armii Krajowej (obwodnica północna Kędzierzyna), która stanowi ciąg drogi krajowej nr 40,
  3) rozważyć zachowanie tych samych szerokości (4 m) jezdni na dojazdach do rond oraz na zjazdach z nich,
  4) przebudowa i budowa zjazdów, przejść dla pieszych i rowerzystów, oznakowania poziomego i pionowego, zatok lub przystanków autobusowych oraz wiat; przy czym na wszystkich przejściach bez sygnalizacji świetlnej wprowadzić znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi aktywnymi (ze źródłem światła) wtopionymi w nawierzchnię asfaltową,
  5) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego (jezdni, chodników i ścieżek rowerowych) - przy ewentualnej lokalizacji oświetlenia na wyspie ronda należy zapewnić utwardzony dojazd o odpowiednich wymiarach dla pojazdu serwisowego,
  6) zapewnienie warunków korzystania z przebudowanej infrastruktury drogowej przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz niewidome i niedowidzące,
  7) przebudowa istniejących ogrodzeń (jeśli zajdzie potrzeba),
  8) przebudowa i budowa pozostałego uzbrojenia kolidującego z przebudowanymi ulicami, a nie związanego bezpośrednio z jej użytkowaniem jak: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna, sieć gazowa, linie energetyczne, telekomunikacyjne; w rejonie wiaduktu kolejowego nie wyklucza się również konieczności prowadzenia robót w obszarze kolejowym oraz przebudowy uzbrojenia należącego do jednostek organizacyjnych PKP SA,
  9) zmiana lokalizacji przepompowni wód deszczowych przy ul. Traugutta.
  3. Z prac projektowych wyłącza się:
  1) przebudowę odcinka ciągu komunikacyjnego w km 1+800 - 1+900, w miejscu jego przejścia pod wiaduktem linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica w jej km 64,070-Koźle; przebudowa stacji kolejowej Kędzierzyn-Koźle wraz z wymienionym wiaduktem jest przedmiotem wstępnych opracowań realizowanych na zamówienie PKP,
  2) budowę obiektów kubaturowych (garaż wielopoziomowy, obiekty komercyjne, itp.),
  3) budowę parkingu pogotowia ratunkowego.
  4. Założenia ogólne do projektowania:
  1) Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami niniejszego OPISU, przy czym w przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzonych zmian.
  2) Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć: poza uzyskaniem decyzji ZRID będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w oparciu o ustawę PZP oraz podstawę realizacji pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnego dla użytkowania dróg zgodnie z przeznaczeniem.
  3) Zwraca się uwagę, że projektowanie w granicach pasa drogi krajowej lub wojewódzkiej wymaga przygotowania dodatkowych egzemplarzy materiałów do uzyskania decyzji ZRID w tym zakresie dla potrzeb złożenia odpowiedniego wniosku do Wojewody Opolskiego. Ponadto może wystąpić konieczność przygotowania osobnych projektów budowlanych dla przebudowy i budowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem ulic, tak w pasie drogi gminnej, jak i drogi wojewódzkiej, krajowej czy na terenie zamkniętym PKP.
  4) Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
  5) Zamawiający informuje, że preferuje nowoczesność w odniesieniu do rozwiązań technologicznych i materiałowych, spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe i programowe określone przez poszczególnych zarządców dróg, Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu bądź inną jednostkę wydającą warunki przyłączenia obiektu do sieci lub uzgadniającą proponowane rozwiązania.
  6) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.
  7) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
  8) Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo - jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu muszą towarzyszyć wyrazy -lub równoważny-.
  9) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w podziale na poszczególne ulice: osobno dla ul Kozielskiej, osobno dla Al. J. Pawła II oraz dodatkowo w ramach każdej z tych ulic na 3-4 etapy w taki sposób, by umożliwić realizację i oddanie do użytkowania danego etapu. Etapy należy ustalić w oparciu o możliwości techniczne wykonania w etapach uzbrojenia oraz możliwości zorganizowania objazdów na czas budowy.
  10) Zamawiający jest w posiadaniu następujących materiałów do projektowania:
  a) wypis i wyrys z m.p.z.p.
  b) koncepcja modernizacji ul. Kozielskiej i Al. J. Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu (wariant I), wykonana w 2009 r. wraz z opiniami
  c) zestawienie działek do wykupu (może ono ulec zmianie) - stanowi załącznik nr 13 do SIWZ
  d) opracowanie studialne w zakresie pomiaru ruchu i analizy stanu sygnalizacji, wykonane w 2005 r.
  oraz dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej, której rozwiązania należy skorelować z rozwiązaniami objętymi niniejszym zamówieniem.
  5. Parametry techniczne projektowanych dróg, a w szczególności konstrukcje jezdni ustalić w oparciu o:
  a) metodę badań ugięć nawierzchni,
  b) ocenę podłoża, na podstawie dokumentacji geotechnicznej,
  c) ocenę rodzaju i jakości materiałów oraz przydatności poszczególnych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni, na podstawie odwiertów w nawierzchni i korpusie drogowym oraz ocenę stanu nawierzchni wg SOSN wykonanych przez Wykonawcę,
  d) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zarządzenie nr 4 GDDP w sprawie wprowadzania Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, jak również inne obowiązujące przepisy.
  6. Do każdej posesji musi być zapewniona obsługa komunikacyjna, przy czym określa się, następujące wymagania:
  a) zjazdy powinny być dostosowane do istniejących bram wjazdowych oraz do szerokości pojazdów obsługujących te zjazdy, lecz nie większej niż to wynika z § 78 i 79 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 5 oraz długości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego,
  b) każdy zjazd zarówno indywidualny, jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie,
  c) w przypadku, gdy długość zjazdu będzie wychodziła poza granicę pasa drogowego (mimo przyjętych maksymalnych spadków podłużnych wg wymogów warunków technicznych wymienionych w pkt. 5), projekt powinien przewidzieć wykonanie nasypu na posesję i przebudowę ogrodzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  d) zapewnić również dojścia do furtek lub wejść do budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego.
  7. Założenia szczegółowe do projektowania na bieżąco uzgadniać odpowiednio z Wydziałem Zarządzania Drogami bądź Wydziałem Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące opracowania:
  Opracowania przedprojektowe, na które składają się:
  1) pomiary ruchu drogowego
  - opracowanie obejmujące następujący zakres:
  a) organizacja i nadzór nad wykonaniem pomiarów,
  b) wykonanie pomiarów w terenie (min. 2 x po 16 godzin wykonane w dzień powszedni - środa, czwartek lub piątek),
  c) ustalenie wielkości natężenia ruchu (z rozkładem kierunkowym na poszczególnych skrzyżowaniach),
  d) ustalenie wielkości prognozowanego natężenia ruchu (z rozkładem j.w.),
  e) określenie przepustowości skrzyżowań po przebudowie;


  2) dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska
  - opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie i przy uwzględnieniu wymagań zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, przygotowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z ustawą Prawo ochrony środowiska;
  Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o zakresie określonym w w/w ustawach (w przypadku nałożenia przez organ obowiązku jego sporządzenia);
  Dokumentacja projektowa, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, składającą się z:
  1) projektów budowlanych poszczególnych branż - o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  wymagania dla tego opracowania są określone w załączniku nr 1 do niniejszego OPISU
  2) planszy zbiorczej uzbrojenia terenu, uwzględniająca zakres wszystkich branż i odpowiednio czytelną legendę
  3) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń dla rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
  4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego - uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane; informacja winna uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  5) projektów wykonawczych poszczególnych branż, w zakresie o którym mowa w § 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1.D;
  wymagania dla tych opracowań są określone w załączniku nr 1 do niniejszego OPISU
  6) projektu założeń realizacji budowy, precyzujący wymagania dotyczące etapowania i oddawania w użytkowanie poszczególnych dróg; jeżeli jest to niezbędne, projekty związane z etapowaniem budowy;
  7) przedmiarów robót w poszczególnych branżach w zakresie, o którym mowa w § 6-10 rozporządzenia powołanego w punkcie 1.D;
  wymagania dla tych opracowań określone są w załączniku nr 2 do OPISU;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż w zakresie, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1.D (w branży drogowej wykorzystać wzorcowe specyfikacje opracowane przez GDDP); opracowania te powinny ściśle odpowiadać planowanym pracom związanym z realizacją inwestycji;
  Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, opracowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z zestawieniem kosztów dla całej inwestycji;
  wymagania dla tych opracowań określone są w załączniku nr 2 do niniejszego OPISU;
  Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID muszą być opracowane w zakresie zgodnym z art. 11d ustawy powołanej pkt. I.1;
  wymagania dla tych opracowań określone są w załączniku nr 3 do niniejszego OPISU;
  Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa drogowego obejmuje następujący zakres:
  1) wstępne prace analityczne poprzedzające dokonanie podziałów
  2) badanie stanu prawnego dzielonych działek oraz działek nabywanych w całości
  3) przekazanie dokumentów z katastru nieruchomości i dokumentów własności
  4) opracowanie projektów podziału nieruchomości z uwzględnieniem całych nieruchomości wchodzących w zakres projektowanego pasa drogowego niezbędnych do nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID
  5) sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji nieruchomości
  6) przygotowanie wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych;
  wymagania dla tej dokumentacji określone są w załączniku nr 4 do niniejszego OPISU;
  Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia praw na cele budowlane na nieruchomościach położonych poza projektowanym pasem drogowym w związku z przebudową dróg innych kategorii, budową i przebudową wjazdów oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmuje następujący zakres:
  1) przekazanie dokumentów z katastru nieruchomości i dokumentów własności
  2) badanie stanu prawnego nieruchomości;
  wymagania dla tej dokumentacji określone są w załączniku nr 4 do niniejszego OPISU.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:
  1) uzyskanie od właściwej jednostki geodezyjno-kartograficznej:
  a) map do celów projektowych w skali 1 do 500, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, ogólną specyfikacją GDDP w tym zakresie, instrukcją G-5, w wersji papierowej i elektronicznej;
  mapy powinny m. in. zawierać numery działek oraz granice określone według stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości
  b) map ewidencyjnych w skali 1 do 1000 w wersji papierowej
  c) ewentualnie innych (np. topograficznych) w skali 1 do 10 000 w wersji j.w.
  (zwane w dalszej treści opracowaniami geodezyjnymi) w ilości niezbędnej do projektowania i skompletowania dokumentacji,
  2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci oraz aktualizacja warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia w stosunku do uzyskanych na etapie opiniowania koncepcji,
  3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii,
  4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy dla poszczególnych etapów dróg,
  5) wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia (w 5 egz.) z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować:
  a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki - każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym, lokalizację krzewów określić należy podając kilometraż i stronę drogi po której rosną; dla drzew winna być określona ich masa z podziałem na drewno użytkowe i opałowe wraz z podaniem szacunkowej jego wartości wg aktualnych cen rynkowych
  b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki,
  6) rozpoznanie stanu istniejącej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych dla potrzeb przyjęcia odpowiedniej konstrukcji jezdni (w tym zbadanie ugięcia w miejscach włączenia do istniejących dróg),
  7) inwentaryzacja istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych sytuacji w przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (np. wysokość okien w budynkach) obejmująca następujący zakres:
  a) szczegółowa inwentaryzacja z podziałem na zjazdy indywidualne, publiczne i drogi gminne wewnętrzne zawierające dane dotyczące:
  a.1. lokalizację zjazdu
  a.2. parametry geometryczne
  a.3. rodzaj nawierzchni
  b) szczegółowa inwentaryzacja pozostałych przypadków zawierająca dane j.w. lub inne odpowiednie do zaistniałej sytuacji,
  8) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku (w 5 egz.) wszelkich tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją,
  9) sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie,
  10) uzyskanie podpisania -Umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane- wg wzorów dostarczanych przez Zamawiającego w zakresie nie objętym decyzją ZRID,
  11) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały,
  12) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały,
  13) dokonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek na zasadach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego OPISU.
  2. Prace projektowe, oddzielnie dla ul. Kozielskiej i oddzielnie dla Al. J. Pawła II, należy skompletować w ilości:
  1) opracowania przedprojektowe, w tym:
  a) pomiary ruchu drogowego - 5 egz.
  b) dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska - 5 egz.
  2) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 4 egz.
  3) raport (raporty) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 4 egz.
  4) dokumentacja projektowa, składająca się z:
  a) projektów budowlanych - 5 egz.
  b) planszy zbiorczej uzbrojenia terenu - 5 egz.
  c) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień,
  sprawdzeń, decyzji i pozwoleń - 5 egz.
  d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
  e) projektów wykonawczych dla poszczególnych etapów - 5 egz.
  f) przedmiarów robót dla poszczególnych etapów - 5 egz.
  5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz.
  6) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych etapów wraz
  z zestawieniem kosztów inwestycji - 2 egz.
  7) materiały do uzyskania decyzji ZRID - 5 egz.
  Powyższe ilości egzemplarzy nie uwzględniają ilości opracowań niezbędnych do uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp. oraz dodatkowych projektów budowlanych niezbędnych do złożenia stosownych wniosków we właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacjach, o których mowa w pkt. II.4.3) niniejszego OPISU.
  3. Ilości egzemplarzy dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z mocy prawa nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa drogowego oraz dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia praw na cele budowlane na nieruchomościach poza projektowanym pasem drogowym są określone w załączniku nr 4 do niniejszego OPISU.
  4. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby:
  1) opracowania przedprojektowe przygotować w teczkach formatu A4, zawierających opis oraz luźno poskładane rysunki, sporządzone w czytelnej grafice, umożliwiającej reprodukcję,
  2) do pierwszego egzemplarza dokumentacji projektowej dołączyć:
  a) oryginały wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń czy sprawdzeń dokumentacji wraz z opieczętowanymi załącznikami do nich
  b) komplet map do celów projektowych z oryginalnymi pieczątkami ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  c) kopie uprawnień i zaświadczeń z Izby (dla projektanta i sprawdzającego) poświadczone czytelnie przez Wykonawcę -za zgodność z oryginałem-,
  3) do drugiego egzemplarza dokumentacji projektowej oraz do dodatkowych projektów budowlanych (egzemplarze dla wyżej wspomnianych właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej) dołączyć:
  a) kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.a) poświadczone czytelnie na każdej stronie przez Wykonawcę -za zgodność z oryginałem-,
  b) komplet map do celów projektowych z oryginalnymi pieczątkami ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  c) oryginały zaświadczeń z Izby (dla projektanta i sprawdzającego) bądź ich kopie potwierdzone urzędowo (przez Izbę lub notariusza) oraz kopie uprawnień poświadczone czytelnie przez Wykonawcę -za zgodność z oryginałem-,
  4) każdy komplet dokumentacji (wielobranżowej) opakować w praktyczną teczkę kartonową z rączką (nie stosować kartonów archiwizacyjnych) i przykleić stronę tytułową o treści opisanej w rozporządzeniu powołanym w pkt.1.D, w tym spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet.
  5. Dodatkowo niżej wymienione opracowania winne być przygotowane i przekazane każde osobno Zamawiającemu w 1 egz. na nośniku elektronicznym z odpowiednimi opisami:
  1) opracowania przedprojektowe - w formacie .pdf
  2) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (oraz ewentualnie raport) - w formacie .pdf (wyjątkowo w 3 egz.),
  3) materiały do uzyskania decyzji ZRID - w formacie .pdf,
  4) dla poszczególnej branży: projekt budowlany umieszczony w jednym katalogu; projekt wykonawczy umieszczony w drugim katalogu; wszystkie uzgodnienia dotyczące danej branży (za wyjątkiem wypisu i wyrysu z m.p.z.p. oraz załączników graficznych do uzyskanych warunków i uzgodnień) umieszczony w trzecim katalogu; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót umieszczona w czwartym katalogu - w formacie .pdf,
  5) przedmiar robót dla poszczególnej branży - w formacie .pdf,
  6) kosztorys inwestorski (w tym również przedmiar) dla poszczególnej branży - w programie Norma lub innym kompatybilnym z Normą w systemie Windows, natomiast zestawienie kosztów inwestycji - w formacie EXCEL.
  6. Jeżeli dokument opracowywany jest w środowisku np. Microsoft Word, Open Office, bądź w programach CADowskich należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku PDF. Można użyć do tego programu np. PDF Creator. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w znaczącym stopniu zmniejszy wielkość wynikowego pliku.
  Jeżeli skanowania nie da się uniknąć skaner należy ustawić: rozdzielczość 300dpi, tryb skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4 powinien mieć objętość ok. 65 KB.
  7. Każdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe należy skanować do jednego pliku.
  8. Opis poszczególnych plików na nośniku elektronicznym musi jednoznacznie określać, co dany plik zawiera. Jeśli chodzi o rysunki proponuje się następujące oznaczenia:
  1) zagospodarowanie terenu Z.1
  2) architektura A.1-rzut, A.2-przekrój, itd.
  3) konstrukcja K.1-rzut, K.2-przekrój, itd.
  4) instalacje lub sieci sanitarne S.1-rzut lub plan, S.2-rozwinięcie lub profil, itd.
  5) instalacje lub sieci elektryczne E.1-rzut lub plan, E.2-schemat, itd.
  6) drogi D.1-plan, D.2-profil, D.7-przekrój, itd.
  7) szata roślinna R.1-plan, itd.
  Proponowane oznaczenia należy odpowiednio dostosować do prac projektowych w poszczególnych fazach projektowania i rodzajach opracowań - warunek: mają być niepowtarzalne w celu ich jednoznacznej identyfikacji.
 12. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szczawnica
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Szczawnica. Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w końcowym
  biegu potoku Grajcarek po obu jego stronach. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej po lewej stronie potoku w rejonie Przystani Flisackiej ma objąć wszystkie nieskanalizowane budynki (ok. 20) oraz przejąć ścieki prowadzone w tym rejonie istniejącym kolektorem tłocznym Ø 100 ze Schroniska Orlica, sprowadzenia ścieków grawitacyjnie w najdogodniejszy punkt, gdzie należy zaprojektować pompownię
  ścieków i następnie kolektorem tłocznym przekroczyć potok Grajcarek i wpiąć do istniejącej po drugiej stronie kanalizacji sanitarnej Ø 500. Zakres tego zadania zaznaczono na mapie koncepcyjnej stanowiącej załącznik graficzny do siwz. Jednocześnie zakłada się likwidację części kolektora tłocznego podwieszonego pod konstrukcją mostu. Po prawej stronie potoku w rejonie parkingu zakłada się
  zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków zaznaczonych na załączonym materiale graficznym oraz włączenie do istniejącej sieci Ø 500 naniesionej na mapie sytuacyjnowysokościowej kolorem czerwonym stanowiącej załącznik graficzny do siwz (załącznik B). Załącznik C - inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 fragmentu istniejącego kolektora do którego należy wpiąć projektowane odcinki kanalizacji. Teren inwestycji objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zamawiający zakłada uzyskanie dwóch odrębnych pozwoleń na budowę dla opisanych powyżej części zadania projektowo-kosztorysowego. Zakres rzeczowy obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - pełną obsługę
  geodezyjną zadania w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych - uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek, na których będzie przeprowadzona inwestycja -
  przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę - uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo prac objętych
  projektem.
 13. Wielowariantowa koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Bukowska Wola - granica województwa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
  Wielowariantowa koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Bukowska Wola - granica województwa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia ulicznego rejonu Pl. Ogród Dworcowy w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia ulicznego rejonu Pl. Ogród Dworcowy w Katowicach.
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia ulicznego ul. Kołodzieja w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia ulicznego ul. Kołodzieja w Katowicach.
 16. Usługi na realizację dzieła polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej) według posiadanej przez Zamawiającego koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego w Wojkowicach.
  Zamawiający: Urząd Miasta Wojkowice, Wojkowice
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej) według posiadanej przez Zamawiającego koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego w Wojkowicach
  1.W Dokumentacji należy uwzględnić następujące elementy z koncepcji programowo -przestrzennej:
  a)ciągi pieszych oraz ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki brukowej (aleje główne),
  b)przebudowę schodów wejściowych od strony ulicy Sobieskiego na teren Parku Miejskiego,
  c)ciągi piesze utwardzane grysem wraz ze schodami w alei prowadzącej od budynku Urzędu Miasta do amfiteatru,
  d)ścieżki rowerowe o nawierzchni utwardzonej grysem,
  e)ścieżki dydaktyczne wraz z czterema placykami utwardzonymi grysem,
  f)przebudowę placu zabaw,
  g)budowę fontanny wraz z infrastrukturą,
  h)kącik szachowy,
  i)elementy małej architektury - ławki, kosze, stojaki na rowery, stoły szachowe,
  j)plan nasadzeń drzew i krzewów.
  2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w sposobie zaprojektowania niektórych elementów koncepcji programowo - przestrzennej, m. in. fontanny.
  3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  a)sporządzenia Dokumentacji z podziałem na siedem etapów realizacji przedsięwzięcia wyodrębnionych w uzgodnieniu z Zamawiającym, polegających na sporządzeniu części opisowej Dokumentacji (budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej) osobno dla każdego etapu,
  b)dokonanie inwentaryzacji dendrologicznej roślinności wraz z gospodarką drzewostanem (zieleń przeznaczona do usunięcia w związku projektowanymi pracami budowlanymi),
  c)opracowania na własny koszt map do celów projektowych,
  d)nabycia wypisów z ewidencji gruntów,
  e)wykonania kosztorysu inwestorskiego,
  f)wykonania kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót,
  g)sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  h)przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
  i)koordynacji projektowanych elementów z gestorami uzbrojenia podziemnego: woda, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja,
  j)sporządzenia kompletnego wniosku koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę.
 17. Sporządzenie dokumentacji do zadania: Budowa ogrodzenia, budynku portierni oraz wjazdów na teren oczyszczalni Urbanowice
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
  Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów, dokumentacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i zezwoleń administracyjnych na realizację zadania : Budowa ogrodzenia, budynku portierni oraz wjazdów na teren oczyszczalni Urbanowice. Zadanie to powinno obejmować wymianę około 400 mb ogrodzenia, przebudowę wjazdu głównego na oczyszczalnię, budowę nowego wjazdu na oczyszczalnię, zabudowę portierni oraz wszelkie niezbędne roboty instalacyjne
 18. Opracowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej 1029 S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczewice - Garnek - DW 786 na długości 7.910 mb (gm. Kłomnice)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pn. Opracowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej 1029 S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczewice - Garnek - DW 786 na długości 7.910 mb (gm. Kłomnice)
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7)
  Zamawiający: Gmina Wieliczka, Wieliczka
  Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (ze wszystkimi branżami) w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) wraz z opracowaniem: przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu docelowej organizacji ruchu na całej długości drogi, stodium wykonalności ww.inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ul. Teofila Lenartowicza - fragment od ul. Br. Mieroszewskich do ul. I. Paderewskiego w Sosnowcu.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla remontu ul. Teofila Lenartowicza - fragment od ul. Br. Mieroszewskich do ul. I. Paderewskiego w Sosnowcu. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem: a) wykonanie mapy do celów projektowych , b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla realizacji robót kompleksowych w tym : -projekt branży drogowej wraz z dobudową ciągu pieszego w miejscu jego braku tj. na odcinku od budynku nr 43 do połączenia z nowym ciągiem pieszym na wysokości ul. Ignacego Paderewskiego, -projekt odwodnienia, -projekty przekładek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia - w przypadku kiedy zajdzie taka konieczność, c) projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), d) projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, e) opracowanie przedmiarów robót (w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania), f) opracowanie kosztorysów inwestorskich, g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, h) opracowanie dyrektywnego harmonogramu realizacji robót, i) przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, j) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przypadku kiedy zajdzie taka konieczność, k) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na etapie ustalenia lokalizacji celu publicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, l) inwentaryzację zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę zieleni - w przypadku kiedy zajdzie taka konieczność, m) uzyskanie pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, n) oraz inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami..