Kogo reprezentuje osoba

Babik Alicja

w KRS

Alicja Babik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Nazwisko:Babik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Malbork (Pomorskie)
Przetargi:57 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Osuchowski Krzysztof Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Obotrycka Tps Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000502157
 2. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik Sp. J., Malbork − KRS 0000078944
 3. Reapolis Sp. Z O.O. Vialo Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000557852

Powiązane przetargi (57 szt.):
 1. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. p.n. ,, Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie ,,
  Zamawiający: Biblioteka Miejska w Górze, Góra
  Obiekt o kubaturze 6022,50 m 3 położony jest na działce nr 170/1 Rynek 8 w Czerninie w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Projekt swoim zakresem obejmuje prace rozbiórkowe, modernizację konstrukcji, poprawę izolacyjności termicznej, odnowienie elewacji, dostosowanie do nowej funkcji przy zachowaniu historycznego charakteru elewacji i bryły budynku. Zestawienie powierzchni i kubatury Stan istniejący: - kubatura 6022,50 m3 - powierzchnia zabudowy 269,10 m2 - całkowita powierzchnia użytkowa 547,50 m2. Przewidziany do realizacji zakres robót budowlanych obejmuje:  Prace rozbiórkowe ,  Roboty ogólnobudowlane,  Dostawa i montaż windy osobowej,  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  Prace izolacyjne,  Wykonanie izolacji termicznej,  Prace elewacyjne,  Wyposażenie biblioteki,  instalację siłową, gniazd wtyczkowych 400/230V  instalację oświetlenia  instalację strukturalną, telefoniczną  instalację ppoż.  instalację SSWiN  instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów  Przyłącze wod.-kan.  Instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna,  Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,  Montaż hydrantu, Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 3. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający opisuje obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane.
 2. Remont dachu na budynku D Wydziału Chemicznego Politechniki Gdanskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
  Remont i wymiana pokrycia dachowego w budynku D Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 3. zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 08/2016
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  1.Przedmiotem zamówienia jest Zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. 2. Celem umowy ramowej jest określenie warunków dla przyszłych zamówień na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych i drobnych prac konserwatorskich, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom na podstawie umów wykonawczych, w szczególności cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych asortymentów prac konserwatorskich i robót budowlanych. Orientacyjne ilości robót przewidywanych do wykonania w oparciu o umowę ramową zawarte są w Ramowym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Dla zamówienia zostanie zawarta umowa ramowa, na postawie której Zamawiający będzie mógł udzielić Wykonawcy/Wykonawcom zamówień jednostkowych (wykonawczych). Umowa ramowa zostanie zawarta maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. Aby udzielić zamówienia wykonawczego (jednostkowego) w oparciu o umowę ramową Zamawiający będzie każdorazowo przeprowadzał procedurę ofertową w przypadku zawarcia umowy ramowej z dwoma lub trzema Wykonawcami lub negocjacyjną (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą). Szczegółowe zakresy robót wykonawczych na podstawie umów wykonawczych będą ustalane każdorazowo przed udzieleniem konkretnego zamówienia jednostkowego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. W okresie trwania umowy ramowej, Zamawiający przewiduje do wykonania roboty budowlane i prace konserwatorskie wg poniższego zestawienia: a) prace murarskie, b) prace tynkarskie, w tym drobne naprawy tynków z polichromią powstałą po 1945 roku, c) prace dekarsko-blacharskie, d) prace szklarskie wykonywane szkłem tzw. antycznym a także drobne naprawy oszklenia witrażowego geometrycznego - powstałego po 1945r., e) drobne prace ciesielskie, f) prace ogólnobudowlane występujące przy robotach branżowych, g) drobne prace brukarskie, oraz drobne naprawy nawierzchni występujących na terenie MZM, h) drobne prace modernizacyjne wynikające w trakcie prowadzonych robót budowlanych, i) drobne bieżące prace konserwatorskie przy murze ceglanym, kamiennym i drewnie. Szczegółowy przedmiot zamówienia, wyliczona stawka robocizny brutto i warunki wykonania wynikające z umowy ramowej, określane będą w umowach wykonawczych zawieranych odrębnie dla każdego zamówienia, na czas określony, nie dłużej niż do upływu terminu ważności umowy ramowej. Roboty,prace będą rozliczane z Zamawiającym na podstawie złożonej oferty, zlecane odrębną umową wykonawczą. Oferty Wykonawcy przygotowane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR, KSNR, KNKRB, KNK, KNCK, KNP, TZKNBK, KPRR. W przypadku braku możliwości skosztorysowania oferty na podstawie ww. katalogów dopuszcza się możliwość opracowania pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub wyceny indywidualnej. Zobowiązujemy się naliczać koszty materiałów i sprzętu według oferty przygotowanej na podstawie Ramowego Przedmiaru Robót, dla materiałów i sprzętu nie ujętych w ofercie wartości te będziemy naliczać wg cen średnich bieżącego SEKOCENBUDU. W przypadku gdy nie będzie możliwe określenie kosztów materiałów i sprzętu według oferty lub SEKOCENBUDU rozliczenia materiałów nastąpi wg faktury zakupu VAT.
 4. Wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski) oraz wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
  1) wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski), 2) wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: 1) załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 10 do SIWZ- Dokumentacja Projektowa; 3) załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 4) załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar robót
 5. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część IV. Znak sprawy Zp 05/2016
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część IV. Opis przedmiotu zamówienia określony został w protokole konieczności z dnia 28.02.2016r. - załącznik nr 1 oraz w przedmiarze robót - załącznik nr 2
 6. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część III. Znak sprawy Zp 23/2015
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część III. Zakres robót określony został w protokole konieczności z dnia 16.10.2015r. - załącznik nr 1 oraz w przedmiarze robót - załącznik nr 2
 7. wykonanie remontu dachu oraz prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej w Gdańsku
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu ceramicznego, niezbędnych prac konserwatorskich w zakresie detalu architektonicznego bezpośrednio związanego z konstrukcją dachu oraz obróbek blacharskich zespołu Bramy Nizinnej ul. Grodza Kamienna 5 dz. nr 259/3, 221/3, dr 222/4 w Obr. ew. 99 w Gdańsku. <br>

  Brama Nizinna wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 332 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 27 lutego 1967, obecnie pod numerem 453 rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego.<br>
  Brama Nizinna znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8 (nowy 15) decyzją WKZ w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii.<br>
  Obiekt jest przedmiotem użyczenia Bałtyckiemu Bractwu Żeglarzy. <br>
  2. Zakres robót obejmuje:<br>
  a) naprawę ceramicznego pokrycia dachowego, <br>
  b) wymianę rynien i rur spustowych na tytanowo-cynkowe, <br>
  c) przemurowanie kominów,<br>
  d) wykonanie nowych opierzeń (obróbek blacharskich) w miejsce istniejących zdegradowanych i dodanie nowych na wystających gzymsach elewacji, na dekoracji szczytów, okapów, kołnierzach, murach ogniowych, itp.,<br>
  e) prace konserwatorskie polegające na naprawach i uzupełnieniach elementów detalu architektonicznego (murów ceglanych i elementów kamiennych) w zakresie zgodnym z Dokumentacją Konserwatorską.<br>
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:<br>
  a) Dokumentacja Konserwatorska Brama Nizinna Gdańsk, ul. Grodza Kamienna 5 ELEWACJE- załącznik nr 1 do siwz.<br>
  b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano - konserwatorskich - załącznik nr 2 do siwz:<br>
  c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Roboty remontowe - załącznik nr 3 do siwz.<br>
  d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe - załącznik nr 4 do siwz.<br>
  e) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ciesielskie. Wykonanie konstrukcji dachowych - załącznik nr 5 do siwz.<br>
  f) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty murarskie i murowe- załącznik nr 6 do siwz.<br>
  g) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu dachówką - załącznik nr 7 do siwz.<br>
  h) Przedmiar - Brama Nizinna - Prace Konserwatorskie - branża budowlano-konserwatorska - załącznik nr 8 do siwz. <br>
  i) Przedmiar - Remont pokrycia dachu Bramy Nizinnej - załącznik nr 9 do siwz<br>


  Uwaga <br>
  Obiekt Brama Nizinna w Gdańsku znajduje się w zasobach GZNK SZB pod adresem Grodza Kamienna 5. W ewidencji zabytków figuruje pod adresem Dolna Brama 8k.<br>
  Ze względu na brak ujednolicenia adresowego sporządzona dokumentacja jest pod dwoma adresami.<br>
  Oba adresy są obowiązujące i dotyczą tego samego obiektu - Bramy Nizinnej w Gdańsku (dz.nr 259/3, 221/3, dr 222/4 w obr. ew. 99).
 8. wykonanie zamówienia dodatkowego do zadań I, II i III, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy: Zp 15/2015
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zamówienia dodatkowego do zadań I, II i III realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane ..., Zamawiający zlecił we wrześniu i październiku 2014r., w ramach trzech odrębnych zadań, wykonanie szeregu prac konserwatorskich i robót budowlanych polegających m.in. na odbudowie sklepień w kościele NMP i Wieży Kleszej, pracach konserwatorskich elewacji skrzydła północnego, wymianie instalacji elektrycznych w całym obiekcie. Zostali wybrani wykonawcy poszczególnych zakresów prac, którym został przekazany plac budowy. Wybrany w ramach niniejszego zamówienia wykonawca prac konserwatorskich i robót budowlanych ma obowiązek współdziałać z tymi wykonawcami oraz ponosić na jego rzecz opłaty związane z poborem prądu, wody, dozorem placu budowy itp., które wykonawcy powinni uzgodnić między sobą (istnieje możliwość wykonania własnych ujęć prądu i wody oraz urządzenia własnego placu budowy). 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 9. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część II. Znak sprawy Zp 17/2015
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - część II. Zakres prac określony został w protokole konieczności z dnia 26.08.2015r. - załącznik nr 1 oraz w przedmiarze robót - załącznik nr 2
 10. wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 13/2015
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 13/2015. Zakres prac określony został w protokole konieczności z dnia 31.03.2015r. oraz w przedmiarze robót
 11. Zadanie I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowane w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 15/2014
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Zadania I - Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Całe zadanie realizowane będzie w czterech zadaniach o łącznej wartości powyżej 5.186.000 euro, na podstawie decyzji - pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - nr 369/2013 z dn. 12.09.2013r. 2.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 12. Remont dachu i detalu architektonicznego Pałacu w Łężanach
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dachu i detalu architektonicznego Pałacu w Łężanach zgodnie z przedmiarami robót oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1, 9 i 10 do SIWZ
 13. prace konserwatorsko - restauratorskie przy elewacji północnej kościoła św. Jana w Gdańsku, obejmującej ścianę zachodnią i korpus nawowy
  Zamawiający: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko - restauratorskie przy części
  elewacji północnej kościoła św. Jana w Gdańsku, obejmującej ścianę zachodnią i korpus nawowy oraz murek od strony ulicy Minogi. 2. Przedmiot zamówienia
  obejmuje prace konserwatorsko-restauratorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej substancji elewacji kościoła, wyeksponowanie wartości estetycznych zabytku, w tym uzupełnienie jego elementów: 1) Wstępna dezynfekcja powierzchni muru. 2) Mechaniczne usunięcie wszystkich zapraw
  cementowych i cementowo-wapiennych 3) Mechaniczne usunięcie silnie zdezintegrowanych cegieł, w szczególności zniszczonych działaniem bakterii
  nitryfikacyjnych 4) Wstępne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł, zapraw oraz detali architektonicznych 5) Zachowanie wszystkich wapiennych tynków 6)
  Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego i kamiennego z powierzchniowych zabrudzeń oraz nawarstwień korozyjnych 7) Odsolenie silnie zasolonych fragmentów
  murów 8) Wzmocnienie cegieł 9) Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym 10) Uzupełnienie ubytków w cegłach 11) Uzupełnienie ubytków w zaprawach
  spoinujących mur ceglany 12) Wyspoinowanie muru oraz częściowe przemurowanie szkarp 13) Uzupełnienie ubytków w wapieniu mikrytowym (gzymsy na
  elewacjach i cokół) 14) renowacja okna - oczyszczenie, naprawa laskowania okiennego i glifów okiennych po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana oszklenia
  na szkło ornamentowe tzw. sierść dzika i zabezpieczenie elementów poziomych kolcami przeciw gołębiom. 15) Konserwacja zachowanych tynków oraz
  rekonstrukcja polichromii wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów tynku 16) Konserwacja i rekonstrukcja parapetu pod blendą okienną glazurowanymi
  płytkami; 17) Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących mur kamienny 18) Scalenie kolorystyczne zapraw 19) Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac
  konserwatorsko- restauratorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
  sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
  zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987) 3. Wszystkie prace są wykonywane pod nadzorem
  konserwatorskim i według zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4. Prace przy elewacji północnej są kontynuacją prac konserwatorskich
  prowadzonych przy elewacji południowej i wieży kościoła Św. Jana w latach 2008, 2011, 2012
 14. roboty budowlane uzupełniające związane z realizacją zadania pn. Remont mostu na Zamek Wysoki w Muzeum Zamkowym w Malborku - znak sprawy: Zp 06/2014
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  roboty budowlane uzupełniające związane z realizacją zadania pn. Remont mostu na Zamek Wysoki w Muzeum Zamkowym w Malborku.Szczegółowy prac określa protokół konieczności z dnia 19.03.2014r
 15. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 U-Pzp na roboty dodatkowe i zamienne - remont budynku oraz przebudowa w zakresie wydzielenia wewnętrznych klatek schodowych w budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27 i przebudowa pomieszczeń w budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 U-Pzp na roboty dodatkowe i zamienne - remont budynku oraz przebudowa w zakresie wydzielenia wewnętrznych klatek schodowych w budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27 i przebudowa pomieszczeń w budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27.
 16. wymiana pokrycia dachowego skrzydła zachodniego Zamku Wysokiego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Znak sprawy Zp 16/2013
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Wymiana pokrycia dachowego skrzydła zachodniego Zamku Wysokiego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
 17. remont mostu na Zamek Wysoki w Muzeum Zamkowym w Malborku. Znak sprawy Zp 14/2013
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest remont mostu na Zamek Wysoki w Muzeum Zamkowym w Malborku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 18. Przeprowadzenie Prac ratunkowych miejskich murów obronnych położonych wzdłuż rzeki Nogat
  Zamawiający: Miasto Malbork, Malbork
  2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych budowlanych murów obronnych polegających na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, naprawieniu elementów uszkodzonych i wykonaniu dekoracji architektonicznej oraz wykonanie izolacji pionowej murów na głębokość 1,5 m oraz odprowadzenie wód opadowych poprzez odwodnienie liniowe do studzienki, rzygacza i powierzchniowo do gruntu.
  Zakres prac obejmuje kompleksową naprawę murów, w tym:
  a) roboty budowlane przeprowadzone na odcinkach A, B, C, H, L, M, N, O,
  b) roboty konserwatorskie na odcinkach A, B, C, G, H, L, M, N, O, w tym iniekcja krystaliczna przeprowadzona na odcinkach A, B, C, G, H, L, M, N, O ;
  c) drenaż i odprowadzanie wody z terenu murów przeprowadzony na odcinkach A, B, C, G, H, L, M, N, O.
 19. zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 11/2013
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
  1.Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie, do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. 2. Celem umowy ramowej jest określenie warunków dla przyszłych zamówień na wykonanie niżej wymienionych prac, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom na podstawie umów wykonawczych, w szczególności cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych asortymentów prac konserwatorskich i robót budowlanych. Orientacyjne ilości robót przewidywanych do wykonania w oparciu o umowę ramową zawarte są w Ramowym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Dla zamówienia zostanie zawarta umowa ramowa, na postawie której Zamawiający będzie mógł udzielić Wykonawcy/Wykonawcom zamówień jednostkowych (wykonawczych). Umowa ramowa zostanie zawarta maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. Aby udzielić zamówienia wykonawczego (jednostkowego) w oparciu o umowę ramową Zamawiający będzie każdorazowo przeprowadzał procedurę ofertową w przypadku zawarcia umowy ramowej z dwoma lub trzema Wykonawcami lub negocjacyjną (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą). Szczegółowe zakresy robót wykonawczych na podstawie umów wykonawczych będą ustalane każdorazowo przed udzieleniem konkretnego zamówienia jednostkowego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. W okresie trwania umowy ramowej, Zamawiający przewiduje do wykonania roboty budowlane i prace konserwatorskie wg poniższego zestawienia: a) prace murarskie, b) prace tynkarskie, w tym drobne naprawy tynków z polichromią powstałą po 1945 roku, c) prace dekarsko-blacharskie, d) prace szklarskie wykonywane szkłem tzw. antycznym a także drobne naprawy oszklenia witrażowego geometrycznego - powstałego po 1945r., e) prace metaloplastyki żelaznej i ślusarsko-kowalskie obiektów wbudowanych, powstałych po 1945r., f) drobne prace ciesielskie i stolarskie, g) prace malarskie pomieszczeń biurowych i magazynowych, ciągów turystycznych i występujące przy organizacji wystaw itp., h) prace ogólnobudowlane występujące przy robotach branżowych, i) drobne prace modernizacyjne wynikające w trakcie prowadzonych robót budowlanych, j) drobne bieżące prace konserwatorskie przy murze ceglanym, kamiennym i drewnie. Szczegółowy przedmiot zamówienia, wyliczona stawka robocizny brutto i warunki wykonania wynikające z umowy ramowej, określane będą w umowach wykonawczych zawieranych odrębnie dla każdego zamówienia, na czas określony, nie dłużej niż do upływu terminu ważności umowy ramowej. Roboty/prace będą rozliczane z Zamawiającym na podstawie złożonej oferty, zlecane odrębną umową wykonawczą. Oferty Wykonawcy przygotowane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR, KSNR, KNKRB, KNK, KNCK, KNP, TZKNBK, KPRR. W przypadku braku możliwości skosztorysowania oferty na podstawie ww. katalogów dopuszcza się możliwość opracowania pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub wyceny indywidualnej. Zobowiązujemy się naliczać koszty materiałów i sprzętu według oferty przygotowanej na podstawie Ramowego Przedmiaru Robót, dla materiałów i sprzętu nie ujętych w ofercie wartości te będziemy naliczać w/g cen średnich bieżącego SEKOCENBUDU. W przypadku gdy nie będzie możliwe określenie kosztów materiałów i sprzętu według oferty lub SEKOCENBUDU rozliczenia materiałów nastąpi wg faktury zakupu VAT
 20. Remont budynku oraz przebudowa w zakresie wydzielenia wewnętrznych klatek schodowych w budynku KMP w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27 i przebudowa pomieszczeń w budynku KMP w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Remont budynku oraz przebudowa w zakresie wydzielenia wewnętrznych klatek schodowych w budynku KMP w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27 i przebudowa pomieszczeń w budynku KMP w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27
 21. Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, Koszalin
 22. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 5 u-Pzp na roboty dodatkowe i zamienne - na remont elewacji budynku administracyjnego A od strony podwórka oraz elewacji budynku biurowego B, bramy garażowe, nawierzchnia z kostki betonowej budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 23. Renowacja budynku Ratusza wraz z montażem windy oraz przebudową pomieszczeń
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 24. Remont elewacji budynku administracyjnego A od strony podwórka oraz elewacji budynku biurowego B, bramy garażowe, nawierzchnia z kostki betonowej budynku KMP w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 25. Remont więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła - nawa boczna południowa.
  Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła, Nowy Staw
 26. Wymiana pokrycia dachowego na budynku hotelu i kościele św. Wawrzyńca w zespole zamkowym w Malborku. Znak sprawy Zp 03/2013
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 27. remont dachu i wymiana stolarki okiennej w tzw. Domu Steinbrechta w zespole zamkowym w Malborku. Znak sprawy Zp 19/2012
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 28. Odrestaurowanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
  Zamawiający: Gmina Świecie, Świecie
 29. Roboty dodatkowe i zamienne - Remont Elewacji i Izolacja Fundamentów Budynku A KMP Gdańsk
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 30. Czyszczenie elewacji budynku nr 13 w kompleksie wojskowym administrowanym przez Wojskową Administracje Koszar nr 1 w Malborku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 31. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną na częściowy remont elewacji i izolacja fundamentów budynku A KMP Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 32. wykonanie zabruków terenu przed budynkiem Ludwisarni Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 11/2012
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 33. Roboty dodatkowe i zamienne na remont elewacji i izolacja fundamentów KMP Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 34. Remont elewacji i instalacji deszczowej w KMP GDAŃSK, ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 35. uzupełniające prace konserwatorsko - restauratorskie przy elewacjach wieży kościoła św. Jana w Gdańsku, etap I
  Zamawiający: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
 36. Malbork, miejskie mury obronne (XIVw.): prace ratunkowe konstrukcji odcinka murów obronnych położonych wzdłuż rzeki Nogat
  Zamawiający: Miasto Malbork, Malbork
 37. wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - remontu dachu i konserwacji ściany wschodniej gotyckiego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański
  Zamawiający: Diecezja Elbląska Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jadwigi Królowej, Nowy Dwór Gdański
 38. Remont elewacji i izolacja fundamentów od strony ulicy Nowe Ogrody 27 i ulicy 3 Maja w K M P Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 39. remont konserwatorski bramy zachodniej z Fosy Suchej na międzymurzu zachodnim Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 15/2011
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 40. odwodnienie i konserwacja średniowiecznych murów w nowym magazynie na Przedzamczu Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 14/2011
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 41. zawarcie umowy ramowej na prace naprawcze budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie i malarskie do wykonania na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku i Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 13/2011
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 42. Rekonstrukcja wieży zegarowej na Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 43. wykonanie prac konserwatorskich części podziemnych południowej ściany Zamku w Lidzbarku Warmińskim wraz z południowym murem oporowym oraz zabezpieczenie muru południowego przed zawilgoceniem
  Zamawiający: Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
 44. roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu i wieży kościoła Św. Jana w Gdańsku wraz z rekonstrukcją sygnaturki
  Zamawiający: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
 45. Wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia i wentylacji dla zadania pn. Ekspozycja odkopanych i zabezpieczonych murów zamku kruszwickiego w ramach projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy, Kruszwica
 46. Remont kapitalny dachu (408 m2) krytego dachówką części budynku Żelbetu użytkowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 47. wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - remontu wieży i sobot gotyckiego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański
  Zamawiający: Diecezja Elbląska Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jadwigi Królowej, Nowy Dwór Gdański
 48. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dachu w budynku Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Żytniej 4-6
  Zamawiający: Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, Gdańsk
 49. Remont sklepień kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku, zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 291 (obecnie 417).
  Zamawiający: Zakon oo. Kramelitów - Klasztor, Gdańsk
 50. Ekspozycja odkopanych i zabezpieczonych murów zamku kruszwickiego w ramach projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy, bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy, Kruszwica
 51. Remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Malbork
 52. Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie pokryć dachowych kościoła ponorbertańskiego w Żukowie
  Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie, Żukowo
 53. Wykonanie ekspozycji i konserwacja odsłoniętych reliktów architektonicznych w Katedrze Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
  Zamawiający: Gmina Miejska Kwidzyn, Kwidzyn
 54. Renowacja elewacji i wymiana stolarki w zabytkowym kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Garczynie
  Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Garczynie, Garczyn
 55. Remont dachu ceramicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Gdańsku, ul.Topolowa 7 - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 56. Remont dachu ceramicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Gdańsku, ul. Topolowa 7
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 57. Wykonanie dodatkowej roboty polegające na odprowadzeniu wód opadowych kierując je do fosy wschodniej budowanego magazynu muzealnego na terenie Przedzamcza M.Z.M oraz przeniesieniu placyku gospodarczego dla śmietników znajdujących się przy budynku Ludwisarni na tyły ciągu zabudowań gospodarczych. Zp 05/2009
  Zamawiający: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork

Inne osoby dla Babik (62 osoby):