Kogo reprezentuje osoba

Bąk Zygmunt

w KRS

Zygmunt Bąk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Nazwisko:Bąk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie)
Przetargi:22 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosz Aleksander, Bąbka Mirosław, Basista Maria, Bierut Ryszard Michał, Bobrowska Zofia, Caputa Bożena, Dmytruk Franciszek, Gałek Anna, Halarewicz Teresa, Hebda Saj Renata, Kacik Maria, Lis Arkadiusz Paweł, Malarczyk Alicja, Marciniak Henryk Teofil, Ostaszewski Edward, Piątek Marian, Pieczonka Wanda Maria, Przygodzka Małgorzata, Szwarc Robert, Tokarczyk Jadwiga, Waraczewska Genowefa, Warechowicz Józefa Bronisława, Woźniak Jolanta, Zawada Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szul Amelia Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Acer Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000107055
 2. Bank Spółdzielczy W Ząbkowicach Śląskich, Ząbkowice Śląskie − KRS 0000104478
 3. Fundacja Złote Serce, Srebrna Góra − KRS 0000099842
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ząbkowicach Śl., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000115389
 5. Leśniak Sp. Z O.O., Brodziszów − KRS 0000706187
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzeźnicy, Brzeźnica − KRS 0000054795
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Ciepłowodach, Ciepłowody − KRS 0000084376
 8. Południowopolski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Przeworsk − KRS 0000027617
 9. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Wieżowiec E.j.m.t. Leśniak Sp. J., Brodziszów − KRS 0000115644
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Z Siedzibą W Ząbkowicach Śląskich, Ząbkowice Śląskie − KRS 0000108229
 11. Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowo - Handlowa Kłos W Chałupkach, Chałupki − KRS 0000238906
 12. Stowarzyszenie Polska Unia Producentów Produktów Rolnych, Siedlce − KRS 0000391683
 13. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Rowim, Ziębice − KRS 0000170754

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Klub Sportowy Orzeł, Ząbkowice Śląskie − KRS 0000174605
 2. Lirpol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000161775
 3. Miro Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000065440
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Argos Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000151433
 5. Sbs Energia Sp. Z O.O., Przerzeczyn - Zdrój − KRS 0000300375
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Juliana Lubienieckiego W Kamieńcu Ząbkowickim, Kamieniec Ząbkowicki − KRS 0000230663

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Długoterminowy kredyt w wysokości do 1 356 548,76 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości do 1 356 548,76 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i 76/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Kredyt musi być uruchomiony w jednej transzy do dnia 30.12.2016 r. Dokładny czas uruchomienia i kwota kredytu zostaną określone przez zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni następujących po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomienie kredytu. Dyspozycja zamawiającego zostanie złożona nie później niż do godz. 10:00. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość nie pobrania kredytu w pełnej wysokości, tj. 1 356 548,76 PLN. W takim przypadku wykonawca nie obciąży zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu. Prowizja, odsetki, opłaty itp., od niepobranego kredytu w pełnej wysokości 1 356 548,76 PLN, nie są dopuszczalne.
  Spłata rat kredytu będzie następowała w następujących terminach i wysokości:
  - 31.10.2017 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2018 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2019 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2020 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2021 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2022 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2023 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2024 r. – 105 000,00 PLN,
  - 31.10.2025 r. – 108 000,00 PLN,
  - 31.10.2026 r. – 408 548,76 PLN.
  Odsetki naliczane będą za kwartał kalendarzowy od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Naliczone odsetki płatne będą do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, za który dokonano naliczenia.
  Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy ma 365 dni a miesiąc kalendarzowy rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. Wykonawca będzie naliczał odsetki od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego jego faktyczną spłatę.
  Odsetki naliczone za ostatni okres obrachunkowy, tj. od 01.10.2026 r. do dnia poprzedzającego ostateczny termin spłaty kredytu, będą płatne do dnia 31.12.2026 r.
  Koszt udzielenia i obsługi kredytu oraz wszelkich innych czynności bankowych dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia stanowią odsetki, naliczone z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania kredytu, tj. sumy zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M i niezmiennej w całym okresie kredytowania stawki procentowej marży wykonawcy/banku.
  Za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca kwartału kalendarzowego, w którym uruchomiono kredyt, przy naliczaniu odsetek zostanie przyjęta stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy. Za okresy następne, obejmujące kwartały kalendarzowe, przy naliczaniu odsetek za dany kwartał kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy.
  Poprzez kwartały kalendarzowe należy rozumieć okresy obejmujące trzy miesiące rozpoczynające się od 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października.
  Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M. Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) kapitalizacja odsetek od kredytu jest niedopuszczalna.
  Wszelkie zmiany harmonogramu spłaty będą dokonywane i dostarczane bezpłatnie zamawiającemu na wskazany w pkt 1 specyfikacji adres do korespondencji.
  Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego spłacania rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. prowizji, abonamentów, opłat, odsetek itp.
  Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji, abonamentów, opłat, itp., płatnych na rzecz wykonawcy związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
  Zabezpieczeniem kredytu oraz należności ubocznych wynikających z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Stawka procentowa odsetek od zadłużenia przeterminowanego nie może być wyższa niż odsetki maksymalne, wynikające z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 ze zm.) i stanowi kryterium oceny oferty, zgodnie z pkt 16 ust. 5 niniejszej specyfikacji.
 2. dzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 1 723 500 zł
  Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie
  Nazwa nadana zamówieniu: Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 1 723 500 zł Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie kwartalnie, w terminie nie pokrywającym się z kwartałami kalendarzowymi, płatnymi w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.01.2016 roku do 30 kwietnia 2025 roku. 2. Datę wymagalności poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych stanowić będzie ostatni dzień miesiąca, którego dana rata dotyczy. 3. W przypadku, gdy termin spłaty rat kapitałowych i odsetek upływać będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym, to wtedy przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po terminie spłaty. 4. Wysokość poszczególnych rat odsetkowych zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w danym roku kredytowania (tj. 365 lub 366). 5. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty i prowizje z tego tytułu. 6. Zamawiający zastrzega, że jedynym kosztem udzielenia kredytu stanowić będą odsetki. 7. Nie przewiduje się prowizji i innych opłat. 8. Nie uwzględnia się też opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz za wcześniejszą spłatę kredytu lub jej części. 9. Odsetki naliczane będą wg następującego wzoru: WIBOR 3 M + stała marża proponowana przez bank, niezmienna w całym okresie kredytowania. Do wyliczenia wysokości danej raty odsetkowej należy przyjmować średnią stawkę WIBOR 3 M z dziesięciu dni roboczych z 1 miesiąca, tj. z miesiąca, w którym przypada termin spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. Dla dni roboczych, w których nie będzie notowana stawka WIBOR 3M, przyjmuje się stawkę obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dni wolne. 10. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2015 roku, w terminach zgodnie ze złożoną ofertą wybranego Wykonawcy i zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 11. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty weksla In blanco stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Wspólny słownik zamówień CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie.
  Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie
  1. Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Ząbkowice Śląskie oraz rachunków Urzędu Miejskiego i rachunków jednostek organizacyjnych. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Gminy oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pozostałych według potrzeb. 3. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4. Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji: a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego - zlecenia złożone do 15.00 tego samego dnia, b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia. 5. Realizacja przelewów zagranicznych. 6. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i subkontach naliczane będzie w oparciu o WIBID 1M i stałą marże banku. 7. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca. 8. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych. 9. Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek. 10. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach wymienionych w pkt 23 ( ilość stanowisk wg zapotrzebowania). 11. Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu. 12. Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. 13. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej. 14. Zapewnienie przez Wykonawcę prowadzenia w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich jednego punktu kasowego w celu Obsługi kasowej interesantów gminy. Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim. Pomieszczenie znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25 m2. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc, co miesiąc czynsz na rzecz Gminy oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębną umowa. Wykonawca ma zapewnić obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego. 15. Wpłaty podatku i innych opłat dokonywanych przez osoby zobowiązane- opłata nie wyższa niż 1 zł od każdej wpłaty. 16. W ramach obsługi kasowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: a)wpłat od inkasentów będących wpłatami na rzecz urzędu, b) wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników w ramach działalności urzędu. 17. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie określonego corocznie w uchwale budżetowej. 18. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1 M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy. 19. Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o WIBID 1 M plus stałą marże Wykonawcy. 20. Zagospodarowanie wolnych środków pieniężnych Zamawiającego poprzez lokaty o negocjowanym terminie i negocjowanej stopie oprocentowania stosowne w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych. 21. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy. 22. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynosi 64. 23. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie według stanu na 30 września 2014: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, 2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym w Ząbkowicach Śląskich, 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich, 4) Szkoła Podstawowa w Braszowicach, 5) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu, 6) Szkoła Podstawowa z Oddziałem przedszkolnym w Zwróconej, 7) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, 8) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 9) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, 10) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, 11) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich 12) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich, 13) Przedszkole Publiczne w Szklarach, 14) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, 15) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich, 16) Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich, 17) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich, 18) Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 24. Budżet Miasta i Gminy wynosi 82 166 982,54 zł wg stanu na dzień 30.09.2014r. 25. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć rachunki dla Kontrahentów płatności masowych ( podatnicy i inni wnoszący opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.) 26. Zamawiający zastrzega sobie mieć podgląd rachunków jednostek organizacyjnych. 27. Zamawiający wymaga wpływów na rachunek do natychmiastowej dyspozycji bez opłat. Wspólny słownik zamówień CPV: 66110000-4 usługi bankowe 66112000-8 usługi depozytowe 66113000-5 usługi udzielania kredytu.
 4. udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Ząbkowice Śląskie dla miejscowości Grochowiska, Pawłowice,Braszowice w ramach czterech zadań inwestycyjnych: 1. Budowa sieci kan.sanitarnej dla odcinka Oczyszczalnia-Grochowiska z m. Grochowiska; 2. Budowa sieci kan.sanitarnej dla odcinka Grochowiska-Pawłowice z m. Pawłowice; 3. Budowa sieci kan.sanitarnej dla odcinka Grochowiska Braszowice (do DK nr 8); 4. Budowa sieci kan.sanitarnej dla odcinka Braszowice od DK nr 8 do budynku nr 150;
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN Sp. z o.o., Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Ząbkowice Śląskie dla miejscowości: Grochowiska, Pawłowice, Braszowice w ramach czterech zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Oczyszczalnia Grochowiska z m. Grochowiska Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Grochowiska Pawłowice z m. Pawłowice Zadanie 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Grochowiska-Braszowice
  (do DK nr 8) Zadanie 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Braszowice od DK nr 8 do budynku nr 150.
  Wysokość kredytu: 2.000.000,00 zł Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na finansowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Braszowice, Pawłowice, Grochowiska.
 5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Bardo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Bardo
  1) Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Bardzie, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych.
  2) Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Bardo oraz rachunków Urzędu Miasta i Gminy i rachunków jednostek organizacyjnych ( jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury).
  3) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( w tym środków unijnych), prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunków:
  a) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  b) Funduszu sum depozytowych,
  c) dochodów własnych jednostek oświatowych
  d) pozostałych według potrzeb.
  4) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych (otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania opłat i prowizji).
  5) Realizacja poleceń przelewów w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji:
  a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia,
  b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia.
  6) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
  7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat ( wpłaty dokonywane przez Zamawiającego i jego jednostki, inkasentów podatków i opłat, rozliczanie zaliczek przez pracowników).
  8) Dokonywanie wypłat gotówkowych ( w tym: świadczeń z pomocy społecznej, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych). Maksymalna prowizja 0,3%.
  9) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bardo określonego corocznie w uchwale budżetowej (limit kredytu krótkoterminowego określony w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosi 500.000,00 zł),
  a) uruchomienie kredytu następuje bez prowizji i opłat,
  b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy powiększonej o stałą marżę Wykonawcy,
  c) termin spłaty kredytu - 31 grudnia każdego roku,
  10) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy.
  11) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca.

  3. Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania, szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego oraz kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

  4. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej.
  5. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
  6. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy.

  7. Ilość rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku:
  1) Gmina Bardo - 1 rachunek podstawowy i 6 rachunków pomocniczych,
  2) Urząd Miasta i Gminy w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 3 rachunki pomocnicze,
  4) Publiczne Gimnazjum w Przyłęku - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie- 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  6) Zakład Komunalny w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  7) Centrum Kultury i Promocji w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 1 rachunek pomocniczy,
  8) Biblioteka Publiczna w Bardzie - 1 rachunek podstawowy.

  8. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna, a także ilość rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
 6. Udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w wysokości 2 290 415,20 zł.
  Zamawiający: Powiat Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w wysokości 2 290 415,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu na rok 2014 w wysokości 1 995 932,79 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 294 482,41 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013r.
  2. Ogólne warunki kredytu:
  1) termin udzielenia kredytu do dnia 27.11.2014r. 2) okres spłaty kredytu od 28.11.2014r. do 31.12.2027r. 3) spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od planowanego okresu odsetkowego 4) prowizja banku jednorazowa w dniu podpisania umowy kredytu, 5) oprocentowanie kredytu wg stawki zmiennej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego, obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane, powiększonej o marże banku, 6) marża banku stała w całym okresie kredytowania, 7) zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie od poddaniu się egzekucji, 8) do obliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 14.10.2014r.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji). W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty, a nie do dnia końca umowy..
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1800000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Złoty Stok w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  1.Kwota kredytu 1.800.000,00zł;
  2.Okres kredytowania - od podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
  3.Do wyliczenia należy przyjąć uruchomienie kredytu w 2 transzach miesięcznych, w wysokościach i wg dat określonych we wzorze symulacji kosztów obsługi: 29 września 2014r. - 1.200.000,00; 19 grudnia 2014r. - 600.000,00.
  4.Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała miesięcznie, do końca każdego miesiąca, z karencją spłaty pierwszej raty do 30.01.2015 r. włącznie. Spłata pierwszej raty w styczniu 2015 r., a ostatniej raty w grudniu 2023 r., z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez pobrania od tej czynności prowizji lub opłat przez bank.
  5.Spłaty rat w poszczególnych latach: 2015 r. - 25.000,00 (11 rat - 2083,00 i 1 rata - 2.087,00); 2016 r. - 50.000,00 (11 rat - 4166,00 i 1 rata - 4174,00); 2017 r. - 50.000,00 (11 rat - 4166,00 i 1 rata - 4174,00); 2018 r. - 50.000,00 (11 rat - 4166,00 i 1 rata - 4174,00); 2019 r. - 100.000,00 (11 rat - 8333,00 i 1 rata - 8337,00); 2020 r. - 300.000,00 (12 rat - 25.000); 2021r. - 400.000,00 (11 rat - 33333,00 i 1 rata - 33337,00); 2022r. - 400.000,00 (11 rat - 33333,00 i 1 rata - 33337,00); 2023r. - 425000,00 (11 rat - 35416,00 i 1 rata - 35424,00)
  6.Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach miesięcznych, do końca każdego miesiąca, bez okresu karencji.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M. Do sporządzenia oferty przetargowej należy przyjąć WIBOR 1M w wysokości i z dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku.
  Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będzie stanowić :
  1 ) oprocentowanie kredytu : zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty kredytu w 2014 r., bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznana kwota. Oferty Wykonawców, które będą przewidywały prowizję lub opłaty za zaangażowanie, będą odrzucone.
 8. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego.
  Zamawiający: Powiat Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

  1) Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Ząbkowickiego oraz rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb. 3) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji: a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia, b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia. 5) Realizacja przelewów zagranicznych. 6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca. 7) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych. 8) Wydawanie i obsługa kart płatniczych. 9) Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek. 10) Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w pkt.3. (ilość stanowisk według zapotrzebowania). 11) Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu. 12) Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. 13) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej. 14) Przyjmowanie wpłat gotówkowych, w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej, dokonywanych przez zamawiającego i osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5. 15) Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy od 1 stycznia 2015 roku w siedzibie PUP w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7. Maksymalna prowizja 0,3%. 16) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2014 roku w kwocie 5 000 000 zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 17) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy. 18) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy. 19) Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy. 2. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 1 kwietnia 2014 roku wnosi 66. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 1 marca 2014 roku. 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 2) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, 3) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, 4) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, 5) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, 6) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, 7) Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, 9) Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, 10) Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy, 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, 12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, 13) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, 14) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, 15) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, 16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, 17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 4. Roczne obroty Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą: 1) Budżet Powiatu Ząbkowickiego - 89 476 670,52 zł. 2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne programy - 1 928 273,91zł. 3) Fundusz Pracy - 25 003 371,70 zł. Łącznie 116 408 316,13 zł. 4) Roczna wysokość kwot zasiłków dla bezrobotnych wypłaconych w kasie banku - 2 745 119,71zł.
 9. Udzielenie Gminie Bardo kredytu długoterminowego w wysokości 948.168,00 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Gminy Bardo nie powodującego wzrostu zadłużenia
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Bardo
  1. Udzielenie Gminie Bardo kredytu długoterminowego w wysokości 948.168,00 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Gminy Bardo nie powodującego wzrostu zadłużenia zgodnie z uchwałą XXX/211/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 października 2013r.
  2. Ogólne warunki kredytu:
  a) termin udzielenia kredytu do dnia 30.12.2013 r.
  b) okres spłaty kredytu do 31.12.2024 r.
  c) spłata kredytu w 36 ratach kwartalnych począwszy od dnia 31.03.2016 r.
  d) spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od trzydziestego dnia następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu (30.12.2013r.),
  e) prowizja banku jednorazowa w dniu podpisania umowy kredytu,
  f) oprocentowanie kredytu wg stawki zmiennej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego, obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane, powiększonej o marże banku,
  g) marża banku stała w całym okresie kredytowania,
  h) zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
  i) do obliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 15.11.2013 r.
  j) uruchomienie kredytu w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w § 3 projektu umowy.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Niemcza, Niemcza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
  660 083 zł ( słownie sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote.)
  Dane szczegółowe:
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  Okres spłaty - 10 lat w tym okres karencji w spłacie kapitału do: 30.01.2013 r.
  Spłata kapitału -od upływu okresu karencji, tj. od 30 stycznia 2013r. w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych.
  Spłata odsetek - w ciągu 120 miesięcy od dnia zaciągnięcia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości z dnia 24.05.2012 roku.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy,
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykorzystania kredytu, niewykorzystania całości postawionego do jej dyspozycji kredytu bez podania przyczyn lub całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
  O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 11. Przetarg na dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. tj. obszaru Powiatu Ząbkowickiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. tj. obszaru Powiatu Ząbkowickiego.
  1.Miejsce wypłat i liczba dni wypłat:
  a) wypłaty w Ząbkowicach Śl.:
  - 7 dni w miesiącu w terminach określonych w harmonogramie wypłat sporządzonym przez zamawiającego,
  b)wypłaty w Ziębicach:
  - 6 dni w miesiącu w terminach określonych w harmonogramie wypłat sporządzonym przez zamawiającego,
  2.Szacunkowa ilość miesięcznych wypłat gotówkowych:
  a) w Ząbkowicach Śl.- ok.500
  b) w Ziębicach - ok. 150
 12. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 2.302.648 zł
  Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.302.648 zł(słownie: dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem zł)
  2. Warunki kredytu:
  1) kwota i waluta kredytu: 2.302.648 PLN
  2) planowana wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach:
  I transza: 2.302.648 zł: 30.12.2011r.
  3) okres spłaty kredytu: 5 lat
  4) sposób spłaty rat kapitałowych: 60 rat miesięcznych,
  5) raty kapitałowe płatne zgodnie z załącznikiem nr 2, począwszy od 10 stycznia 2012.r. do 10.12.2016r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty,
  6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu zostaną pomniejszone ostatnie raty kapitałowe,
  7) termin wykorzystania kredytu- w okresie od dnia 30.12.2011r. do dnia 31.12.2011r. na pisemny wniosek o uruchomienie transzy kredytu
  8) marża banku - stała w całym okresie kredytowania,
  9) sposób ustalenia stopy procentowej: ustalenie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, składającej się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1 dnia następnego miesiąca
  10) okres karencji w spłacie odsetek - do 10.01.2012r.,
  11) raty odsetkowe płatne do 10 każdego miesiąca naliczane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca począwszy od 10.01.2012r.; ostatnia rata odsetkowa płatna po uregulowaniu ostatniej raty kapitałowej, lecz nie później niż do 31.12.2016r.; w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty,
  12) za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek banku,
  13) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat - warunkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest pisemne zawiadomienie Banku o spłacie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą spłaty;,
  14) wysokość jednorazowej prowizji bankowej od rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kredytu - 0%,
  15) wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0%,
  16) wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0%,
  17) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez zamawiającego.
 13. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Gminy na rok 2011 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Niemcza, Niemcza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
  1 700830 zł( słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy osiemset trzydzieści zł 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Gminy na rok 2011 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Dane szczegółowe:
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  Okres spłaty - 10 lat w tym okres karencji w spłacie kapitału do: 01.01.2012 r.
  Spłata kapitału -od upływu okresu karencji, tj. od 31 stycznia 2012r. w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych.
  Spłata odsetek - w ciągu 120 miesięcy od dnia zaciągnięcia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości z dnia 23.08.2011 rok.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy,
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykorzystania kredytu, niewykorzystania całości postawionego do jej dyspozycji kredytu bez podania przyczyn lub całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 14. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niemcza
  Zamawiający: Gmina Niemcza, Niemcza
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu. Obsługa bankowa prowadzona dla:

  Budżetu Gminy Niemcza
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
  Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy
  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy
  Niemczańskiego Ośrodka Kultury

  w/w obsługa obejmuje prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych. W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych
  2. Przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych ( zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek.
  3. Dokonywanie wypłat ( zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek
  4. Dokonywania przelewów wewnętrznych i do innych banków.
  5. Wydawania blankietów czekowych
  6. Wydawania zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego
  7. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej.

  Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Niemcza
 15. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu Gminy w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu Gminy w 2011 roku na następujących warunkach:
  a) Przeznaczenie kredytu : sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu Gminy w 2011 roku.
  Kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych ),
  b)rodzaj kredytu : długoterminowy,
  c)termin realizacji zamówienia: 1. transza - 22.06.2011r. - 2.000.000,00 PLN.
  d)okres kredytowania : od dnia uruchomienia 1 transzy do 31.12.2020r.
  e)spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w okresach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie spłat podanych w umowie kredytowej i odsetki płatne w okresach miesięcznych, liczonych od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  f)oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  g)sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa % dla danego okresu zależna od wielkości wykorzystanego kredytu a ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1 M dla depozytów międzybankowych właściwy dla danego okresu rozliczeniowego,
  h)odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia,
  i)okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.07.2011r. Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco,
  j)brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,
  k)brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanej kredytu.
 16. Udzielenie trzech kredytów na sfinansowania projektu pod nazwą Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice , który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach działalna Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o łącznej wysokości 5 950.000,00 zł
  Zamawiający: Wodociągi Srebrnogórskie Spółka z o.o., Srebrna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest usługa -udzielenia i obsługi kredytu w 5 transzach
  1. obrotowego - krótkoterminowego na sfinansowanie podatku VAT ,w wysokości. 1 070.000,00 .zł ( słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych
  2..średnioterminowy na okres 18 miesięcy na sfinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych w wysokości 3 529.500,00. zł słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych zł) zwrot dotacji PROW
  3.długoterminowego 2011-2015 r na sfinansowanie tzw 25% udziału własnego w wysokości 1 176.500,00 zł słownie jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych i na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych w wysokości 174.000,00 zł słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych
  przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 17. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Gminy na 2010 rok
  Zamawiający: Gmina Niemcza, Niemcza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
  2 500000 zł ( słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Gminy na 2010 rok

  Dane szczegółowe:
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  Okres spłaty - 10 lat w tym okres karencji w spłacie kapitału do: 01.01.2011 r.
  Spłata kapitału -od upływu okresu karencji, tj. od 31 stycznia 2011r. w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych.
  Spłata odsetek - w ciągu 120 miesięcy od dnia zaciągnięcia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faksu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości z dnia 15.09.2010 r.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy,
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykorzystania kredytu, niewykorzystania całości postawionego do jej dyspozycji kredytu bez podania przyczyn lub całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 18. Obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jej jednostek organizacyjnych tj. Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego Zielona Dolina w Mąkolnie.
  2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  a)prowadzenie punktu obsługi kasowej w Złotym Stoku w lokalu udostępnionym przez zamawiającego znajdującym się siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, ul. Rynek 22 (parter). Bank zobowiązany będzie pokrywać tylko koszty zużycia energii elektrycznej wg. wskazań podlicznika.
  b)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych bez pobierania prowizji i opłat,
  c)prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - na zasadach bezkosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji,
  d)prowadzenie rachunków lokat terminowych odnawialnych bez pobierania opłat i prowizji,
  e)prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym (przelewy typu ELIXIR), bez pobierania prowizji i opłat,
  f) przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat - wpłaty własne,
  g)dokonywanie wypłat gotówkowych w tym: świadczeń socjalnych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - bez pobierania opłat h)automatyczne lokowanie na lokatach czterodniowych (weekendowych) wolnych środków powyżej 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na rachunku bieżącym - bez pobierania opłat,
  i) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego,
  3).Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez:
  a) Gminę Złoty Stok - 1 rachunek podstawowy, 1 rachunek walutowy, 11 rachunków pomocniczych, 1 rachunek lokaty terminowej 4 dniowej, 1 rachunek lokaty terminowej jubileuszowej, 14 rachunków lokaty terminowej odnawialnej,
  b) Samorządowy Zespół Szkół - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  c) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek podstawowy i 1 rachunek pomocniczy,
  d) Przedszkole Publiczne Zielona Dolina - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze.
  Jednostki organizacyjne Gminy zawierają umowy z uwzględnieniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.
  4) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Złoty Stok odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na następujących warunkach:
  a) kredyt uruchamiany będzie na wniosek Gminy Złoty Stok na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
  b) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej,
  c) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  d) termin spłaty kredytu do 31 grudnia roku budżetowego,
  e) uruchomienie kredytu następuje bez prowizji i opłat,
  f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku (marża stała na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, zmieniany pierwszego dnia następnego miesiąca.
  5) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa HOME BANKING) wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
 19. Obsługa bankowa budżetu Gminy Bardo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Bardo
  3.1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Bardo oraz jej jednostek organizacyjnych tj. Urzędu Miasta i Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznego Gimnazjum oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3.2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  a) prowadzenie punktu obsługi kasowej w Bardzie,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania prowizji i opłat),
  c) prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - na zasadach bezkosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji,
  d) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym (przelewy typu ELIXIR),
  e) przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat,
  f) dokonywanie wypłat gotówkowych ( w tym: świadczeń socjalnych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych),
  g) automatyczne lokowanie wolnych środków powyżej 50.000 zł. pozostających na koniec dnia na lokatach typu Overnight ,
  h) automatyczne lokowanie wolnych środków powyżej 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na lokatach 4 dniowych (weekendowych)
  i) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego,
  3.3) Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez:
  a) Gminę Bardo - 1 rachunek podstawowy i 6 rachunków pomocniczych oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 3 rachunki pomocnicze
  b) Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  c) Publiczne Gimnazjum - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,
  d) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze,

  3.4) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Bardo odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na następujących warunkach:
  a) kredyt uruchamiany będzie w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Bardo na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
  b) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej,
  c) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  d) termin spłaty kredytu - 31 grudnia każdego roku,
  e) uruchomienie kredytu następuje bez prowizji i opłat,
  f) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku (marża stała na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową) . Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, zmieniany pierwszego dnia następnego miesiąca.
  3.5) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa HOME BANKING) wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
 20. Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki
  Bankowa obsługa budrżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki
 21. Obsługę bankową budżetu Powiatu Ząbkowickiego
  Zamawiający: Powiat Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie
 22. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stoszowice oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice

Inne osoby dla Bąk (1000 osób):