Kogo reprezentuje osoba

Baran Kazimierz Stanisław

w KRS

Kazimierz Stanisław Baran

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Baran
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Dębica (Podkarpackie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Krzysztof Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ph Bambi Krzysztof i Kazimierz Baran Sp. J., Dębica − KRS 0000095269

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach, Ropczyce
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach, tj. pieczywa, wyrobów piekarskich, produktów mleczarskich, różnych produktów spożywczych, produktów zwierzęcych w formie mięsa i wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego, ryb mrożonych, warzyw i owoców świeżych, wyrobów gotowych mącznych, produktów przemiału ziarna, olejów i tłuszczy roślinnych, warzyw i owoców mrożonych, jajek. Przedmiot zamówienia obejmuje 8 części, które należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla: Części nr I zamówienia -Pieczywo, świeże wyroby piekarskie - CPV 15810000-9; części nr II Różne produkty spożywcze - CPV 15800000-6; części nr III - Produkty mleczarskie, jaja - CPV 15500000-3; CPV – 03142500-3; części nr IV - Produkty mięsne (wieprzowe i wołowe) - CPV 15100000-9, części nr V - Produkty mięsne (drób) - CPV 15112000-6; części nr VI Warzywa i owoce – CPV 0320000-3; części nr VII Mrożonki – ryby, warzywa i owoce mrożone – CPV 15220000-6; CPV 15331170-9; części nr VIII Wyroby garmażeryjne – CPV – 15851000-8.
  1.2. Miejscem wykonywania zamówienia jest Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce.
  1.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część (zadanie). Oferta musi obejmować całość zamówienia z danej części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełen asortyment dla danej części. W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu cenowym należy to zaznaczyć w tymże formularzu a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych) w obrębie części.
  1.4.Wskazane w ramach poszczególnych części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
  2. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
  2.1. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:
  2.1.1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154),
  2.1.2. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,
  2.1.3. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.). Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCAP.
  2.1.4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  2.1.5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
  2.1.6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
  2.1.7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie dodatków do żywności,
  2.1.8. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, … (Dz. Urz. UE L 304/18 z 22.11.2011 r.),
  2.1.9. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu.
  2.1.10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i rozporządzenia UE).
  2.2. Dostarczane artykuły winny posiadać pierwszą klasę jakości (ze względu na charakter i właściwości produktu) i właściwy okres przydatności do spożycia, w opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Pierwsza klasa jakości mięsa oznacza: Mięsa drobne pozyskane z półtuszy wieprzowej i elementów zasadniczych podczas obróbek technologicznych oraz wykrawania. Mięso chude, nie ścięgniste, dopuszczalny tłuszcz międzymięśniowy do 10%, niedopuszczalny tłuszcz zewnętrzny. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia.
  2.3. Dostarczane produkty winny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie późnej niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem:
  2.3.1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie – wyprodukowane w dobie dostawy.
  2.3.2. Przetwory mleczne z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od daty dostawy.
  2.3.3. Mleko, pakowane w butelki z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty dostawy.
  2.3.4. Mięso i drób z okresem ważności do spożycia nie krótszym niż 10 dni od daty dostawy.
  2.3.5. Jaja konsumpcyjne z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 28 dni od daty dostawy.
  2.3.6. Wszystkie produkty przetworzone dostarczane Zamawiającemu muszą mieć zachowany odpowiedni termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce, natomiast przy produktach nieprzetworzonych termin ważności musi wynosić, minimum 7 dni – datowane na opakowaniu przez producenta,
  2.3.7. Ryby i mrożonki z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 30 dni od dnia dostawy.
  2.3.8. Produkty mączne (wyroby garmażeryjne) z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 10 dni od daty dostawy.
  2.3.9. Warzywa, owoce, ziemniaki – świeże, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności. odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków owoców porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego – zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami.
  2.3.10. Przy dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin, dostawca na żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) zgodnie ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 poz. 1577 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu. Dostawca na każde żądanie zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat, atest, handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) potwierdzający zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi.
  2.3.11. Mleko lub produkty mleczne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
  2.3.12. Przyprawy powinny charakteryzować się jednolitym smakiem charakterystycznym dla użytych składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne.
  2.3.13. Soki powinny być wytworzone bez dodatku cukru.
  2.3.14. Sól powinna mieć obniżoną zawartości sodu (sól sodowo – potasowa).
  2.3.15. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.
  2.4. Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29), tzn. muszą zawierać nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Artykuły paczkowane winny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta. Artykuły spożywcze winny być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. Artykuły spożywcze mają posiadać odpowiedni okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu.
  2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nieukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów. W przypadku dostarczenia artykułów nienadających się do spożycia zostaną one zwrócone wykonawcy na jego koszt. Świeży towar zostanie dostarczony zamawiającemu w tym samym dniu, na koszt wykonawcy w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny dostawy właściwej dla danej części zamówienia. W przypadku dostarczenia mniejszych ilości niż wymaga zamawiający lub niezgodnych z zamówieniem, wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia na własny koszt (transport) brakujących ilości lub wymiany mylnie dostarczonego zamówienia w tym samym dniu na koszt wykonawcy w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny dostawy właściwej dla danej części zamówienia.
  2.6. W przypadku niedotrzymania warunków powyżej określonych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu brakujących artykułów żywnościowych u innego wykonawcy, a powstałymi w ten sposób kosztami zostanie obciążony wykonawca, z którym zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
  2.7. Dostawa zamówionych produktów winna być wykonywana środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), udokumentowane decyzją/opinią wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dla danej grupy produktów, które wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy dostawie na każde żądanie zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać czystą odzież ochronną.
  2.8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w formie zamówień cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Każde zamówienie cząstkowe będzie określało rodzaje zamawianych artykułów oraz ich ilości. Koszty dowozu, zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
  2.9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień jak następuje:
  Nr części Nazwa części Terminy dostaw
  I. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie - CPV 15810000 Codziennie w godzinach od 7:00 do 8:00
  II. Różne produkty spożywcze - CPV 1580000-6 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 10:00
  III. Produkty mleczarskie, jaja - CPV 15500000-3, CPV 03142500-3 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 8:00
  IV. Produkty zwierzęce (wieprzowe i wołowe) - CPV 15100000-9 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 10:00
  V. Produkty mięsne (drób) - CPV 15112000-6 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 10:00
  VI. Warzywa i owoce – CPV 03200000-3 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 9:00
  VII. Mrożonki - Ryby, warzywa i owoce mrożone– CPV 15220000-6; CPV 15331170-9 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 10:00
  VIII. Wyroby garmażeryjne – CPV – 15851000-8 Poniedziałki lub według potrzeb w godzinach od 7:00 do 11:00

  2.10. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych a wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych tzn. nie gorszych w zakresie składu surowcowego niż produkty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
  2.11. Wykonawca oferując artykuł żywnościowy jako równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować minimalne wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego artykułu. Wykonawca może zaproponować produkt pod warunkiem, że posiadać on będzie te same walory smakowe, będzie posiadać ten sam skład, wagę i właściwości co produkty zawarte w załączniku cenowym. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
 2. sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wskazanych w załącznikach od 6 A, do 6 F do SIWZ niezbędnych do przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Dostawa produktów żywnościowych różnych w 12 pakietach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
  Pakiet 1 Pieczywo 15811000-6 Pakiet 2 Makarony 15851100-9 Pakiet 3 Jaja 03142500-3 Pakiet 4 Mięso drobiowe i Wędliny drobiowe 15112000-6, 15131135-0 Pakiet 5 Woda źródlana 41110000-3 Pakiet 6 Ryby mrożone 15220000-6 Pakiet 7 Nabiał 15500000-3 Pakiet 8 Ogólnospożywcze 15800000-6 Pakiet 9 Mięso i Wędliny 15110000-2 ,15131130-5 Pakiet 10 Warzywa i owoce mrożone 15331170-9 Pakiet 11 Owoce i warzywa 15300000-1 Pakiet 12 Ziemniaki 03212100-1.
 4. Dostawy artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku.
  Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza, Brzesko
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na zadania w roku 2016.
 5. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Zespół Szkół w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania:
  Zadanie nr 1 Dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 2 Dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 3 Dostawa owoców, warzyw i kiszonek dla Zespołu Szkół
  w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 4 Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 5 Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Zespołu Szkół
  w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 6 Dostawa nabiału dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 7 Dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej
  Zadanie nr 8 Dostawa ziemniaków dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowe
  Oferta częściowa musi obejmować całość zadania wraz z dowozem artykułów do siedziby zamawiającego. Nie można złożyć oferty na niektóre elementy z jednego lub kilku zadań.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z:
  Zadanie nr 1
  Dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Bułki zwykłe (0,08 kg) szt 800
  2 Rogale (0,08kg) szt 4 000
  3 Bułka tarta kg 165
  4 Bułka drożdżowa (0,10kg) szt 1 200
  5 Pączek (0,10 kg) szt 500
  6 Chleb graham (0,5 kg) szt. 2 500
  7 Bułka ciemna z ziarnami (0,12kg) szt. 1 600

  Zadanie nr 2
  Dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa
  JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Kiełbasa zwyczajna kg 100
  2 Wędzonka kg 130
  3 Kości kg 900
  4 Porcja rosołowa kg 900
  5 Schab b/k kg 630
  6 Filet z piersi kurczaka kg 800
  7 Karkówka b/k kg 820
  8 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 31
  9 Kiełbasa żurkowa kg 125
  10 Boczek wędzony surowy kg 38
  11 Rosołowe wołowe kg 75
  12 Smalec wiejski kg 125
  13 Pasztetówka wiejska kg 10
  14 Dramstik (podudzie z kurczaka) kg 280
  15 Gulaszowe wołowe kg 300
  16 Szynka hrabiego kg 63

  Zadanie nr 3
  Dostawa owoców, warzywa i kiszonek dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Marchew czerwona korzeń kg 600
  2 Pietruszka korzeń kg 250
  3 Seler korzeń kg 250
  4 Por szt 250
  5 Cebula kg 650
  6 Burak ćwikłowy kg 300
  7 Kapusta biała główki szt 200
  8 Kapusta pekińska szt 200
  9 Barszcz kiszony 0,5 l szt 250
  10 Ogórek świeży kg 190
  11 Papryka świeża kg 75
  12 Ogórki kiszone kg 63
  13 Kapusta kiszona kg 400
  14 Koperek zielony, pęczek szt 60
  15 Pieczarki kg 63
  16 Czosnek szt 190
  17 Jabłka mix kg 700
  18 Cytryny kg 100
  19 Fasola Jasiek kg 80
  20 Pomidor świeży kg 120
  21 Groch żółty, łuskany kg 40
  22 Ogórki korniszony, 1,7 l szt 200
  23 Sałata zielona, główka szt 50
  24 Pietruszka zielona, pęczek szt 100
  25 Mandarynki kg 400
  26 Truskawki świeże kg 65

  Zadanie nr 4
  Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Papryka mielona słodka kg 3
  2 Majonez dekoracyjny 3000g lub 3 l szt 90
  3 Kwasek cytrynowy 50g szt 40
  4 Majeranek kg 2
  5 Ziele angielskie kg 4
  6 Przyprawa maggi 1 l szt 38
  7 Koncentrat pomidorowy 0,9 l szt 500
  8 Liść laurowy kg 1,5
  9 Kminek cały kg 1,5
  10 Jarzynka kg 70
  11 Rosół drobiowy kg 6
  12 Sos pieczeniowy kg 18
  13 Sos grzybowy kg 8
  14 Zupa grochowa kg 7
  15 Zupa grzybowa kg 7
  16 Barszcz biały kg 25
  17 Żur w proszku kg 25
  18 Czosnek w proszku kg 2
  19 Olej 1 l ( rzepakowy, z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno ) l 100
  20 Olej uniwersalny 5 l l 300
  21 Cukier kryształ 1kg kg 1 200
  22 Herbata w ekspresowa /100 saszetek/ op 450
  23 Przyprawa do mięs kg 20
  24 Sól 1 kg kg 170
  25 Chrzan tarty w słoiku 180g szt 85
  26 Ocet ½ l szt 25
  27 Pieprz czarny mielony kg 7,5
  28 Bazylia suszona kg 0,5
  29 Delikat do ryb kg 2,5
  30 Sos sałatkowy grecki kg 2
  31 Kminek mielony kg 2
  32 Sos pieczakowo-borowikowy kg 6
  33 Pomidory całe 2,5 kg puszka szt 50
  34 Przyprawa pomidory, czosnek, bazylia kg 3
  35 Imbir mielony 250 g kg 2
  36 Sos sojowy ciemny TAO 592 ml szt 8
  37 Sos sałatkowy koperkowy kg 2
  38 Ocet balsamiczny 250 ml szt 8

  Zadanie nr 5
  Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Kasza manna 500g kg 40
  2 Kasza jęczmienna 1000g kg 270
  3 Ryż biały 1 kg kg 200
  4 Makaron spaghetti op.500g szt 500
  5 Makaron świderki op.500g szt 700
  6 Makaron muszelka op.250g szt 100
  7 Makaron nitka (5-cio jajeczny) op. 250g szt 440
  8 Mąka pszenna 1000g kg 260

  Zadanie nr 6
  Dostawa nabiału dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Śmietana 18% 400g szt 1 100
  2 Masło 200g szt 1 500
  3 Ser biały półtłusty kg 200
  4 Jajka szt 8 000
  5 Ser żółty salami kg 35
  6 Jogurt wieloowocowy pitny 150 g szt. 1 500

  Zadanie nr 7
  Dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Paluszki rybne (FROSTA lub równoważne) kg 252
  2 Pierogi ruskie 450g (SWISS-POL lub równoważne) szt 3 060
  3 Kalafior mrożony 2000g kg 38
  4 Mieszanka wielowarzywna 2500g kg 150
  5 Brokuły mrożone 2000g kg 50
  6 Fasolka szparagowa żółta 2500g kg 37,5
  7 Fasola szparagowa zielona 2500g kg 37,5
  8 Filet z ryby Limanda kg 200
  9 Filet z ryby (Miruna) SHP BS kg 336

  Zadanie nr 8
  Dostawa ziemniaków dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Ziemniaki kg 6 500
 6. Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych.
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych, Wadowice Górne
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych, które będą zamawiane sukcesywnie. Zamówienie składa się z ośmiu części. Część I - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Część II -Świeży drób. Część III - Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby gotowe garmażeryjne. Część IV -Warzywa i owoce, Owoce tropikalne. Część V- Jaja kurze konsumpcyjne świeże klasa A. Część VI - Produkty mleczarskie. Część VII - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, Produkty mączne. Część VIII - Różne produkty spożywcze, Oleje, tłuszcze roślinne, Przetworzone owoce, Produkty cukrownicze, Soki skoncentrowane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 7. DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLIMKÓWCE
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Ropa
  Dostawa: 1. art. mleczarskich i oleistych, 2. mięsa, wędlin, drobiu, 3. pieczywa, 4. art. spożywczych - mrożonek, 5. art. spożywczych - suchych, 6. owoców i warzyw Rodzaj zamawianych artykułów: oraz przewidywana ich maksymalna ilość zostały określone w Arkuszu Propozycja Cenowa, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych specyfikacji. Dostawy będą realizowane na bieżąco w stałych terminach wzajemnie uzgodnionych lub w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub telefonicznego powiadomienia na numer podany w ofercie
 8. FILETY RYBNE MROŻONE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Dębica
  FILETY RYBNE MROŻONE DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 -2
 9. Dostawa produktów żywnościowych różnych - 1 pakiet.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
  Ryby mrożone: 1.Limanda żółto płetwa - 180 kg 2.Miruna - 90 kg 3.Dorsz atlantyckiI (GADUS MORHUA) - 90 kg 4.Mintaj - 180 kg.
 10. Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, Sanok
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
 11. Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów: Pakiet 1 - Ryby, Pakiet 2 - Mięso drobiowe mrożone, Pakiet 3 - Warzywa mrożone, Pakiet 4 - Przyprawy, Pakiet 5 - Warzywa i owoce, Pakiet 6 - Produkty pozostałe, Pakiet 7 - Ziemniaki, Pakiet 8 - Jajka kurze, w asortymencie i ilości określonych w Części XIX Szczegółowa specyfikacja - formularz cenowy
 12. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, Dębica
  Artykuły spożywczych w 6 pakietów:
  Pakiet Nr 1 - artykuły spożywcze - różne
  Pakiet Nr 2 - artykuły spożtwcze - sypkie
  Pakiet Nr 3 - artykuły spożywcze - makaron
  Pakiet Nr 4 - artykuły spożywcze - przyprawy
  Pakiet Nr 5 - artykuły spożywcze - jajka
  Pakiet Nr 6 - artykuły spożywcze - mrożonki
 13. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
  Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, Dębica
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy - stołówka szkolna - loco magazyn. Realizacja poszczególnych dostaw będzie następować sukcesywnie, tj. wg potrzeb kuchni w szkole, na podstawie zamówień przesyłanych przez Intendentkę, w terminie 2 dni od daty złożonego zamówienia - na ryzyko i koszt Wykonawcy (codziennie od poniedziałku - do piątku w godz. od 7.00 - 12.00) w odpowiednio oznaczonych opakowaniach producenta, wraz z rozładunkiem - do pomieszczeń magazynu żywnościowego Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów spożywczych najlepszej jakości. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin. Zamawiający dopuszcza składanie towarów równoważnych. 3. Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. 4. Nazwy części: 1) Pieczywo i wyroby cukiernicze 2) Artykuły spożywcze różne: sypkie, przyprawy, przetwory spożywcze. 3) Mrożonki (warzywa i owoce). 4) Świeże warzywa i owoce. 5) Ryby mrożone. 6) Produkty mleczarskie. 7) Produkty zwierzęce , mięso i produkty mięsne. 8) Produkty drobiowe, mięso i produkty drobiowe. 9) Sosy, zupy, makarony, buliony itp. 10) Kurze jaja. 5. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia - artykuły spożywcze nie można wskazać na koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie na bieżąco wykorzystywany przez Zamawiającego do przygotowania posiłków. Nie wystąpią zatem koszty przechowywania. Artykuły spożywcze objęte zamówieniem są powszechnie dostępne, koszt ich wykorzystania jest niezależny od źródła pochodzenia czy też Wykonawcy, a to wobec ustalonych standardów jakości.
 14. dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, przy ul. Sienkiewicza 30, w I półroczu 2015r. w rodzaju i ilości określonej w Arkuszu - propozycja cenowa, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 15. Dostawa na artykuły spożywcze.
  Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, Ostrowiec Świętokrzyski
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie własnym transportem oraz na koszt i ryzyko wykonawcy.
  W Zespole Szkół mieści się : Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych w podziale na osiem części (Zadania)
  Zadanie 1
  Dostawa mięsa drobiowego - kg. 1725
  Zadanie 2
  Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, wędlin - kg. 2243
  Zadanie 3
  Dostawa pieczywa - szt. 10030
  Zadanie 4
  Dostawa nabiału - kg. 1507
  Zadanie 5
  Dostawa artykułów spożywczych: przetwory warzywne i owocowe, jaja pozostałe - kg 6245
  Zadanie 6
  Dostawa warzyw i owoców mrożonych - kg. 1170
  Zadanie 7
  Dostawa warzyw i owoców świeżych - kg.9165
  Zadanie 8
  Dostawa ryb mrożonych w ilości kg. 200
 16. Dostawa produktów żywnościowych różnych w 12 pakietach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
  Nr pakietu i nazwa grupy produktów Nr CPV
  Pakiet 1 Pieczywo 15810000-9
  Pakiet 2 Makarony 15851100-9
  Pakiet 3 Jaja 03142500-3
  Pakiet 4 Drób 15112000-6
  Pakiet 5 warzywa i owoce mrożone 15331170-9
  Pakiet 6 Ryby mrożone 15221000-3
  Pakiet 7 Nabiał 15500000-3
  Pakiet 8 Ogólnospożywcze 15431100-9
  Pakiet 9 Mięso i wędliny 15110000-21 15131110-9
  Pakiet 10 Owoce i warzywa 15300000-1
  Pakiet 11 Ziemniaki 03212100-1
  Pakiet 12 Woda źródlana 41110000-3
 17. Dostawa produktów żywnościowych różnych w 12 pakietach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
  Nr pakietu i nazwa grupy produktów
  Nr CPV
  Pakiet 1 Pieczywo
  15810000-9
  Pakiet 2 Makarony
  15851100-9
  Pakiet 3 Jaja
  03142500-3
  Pakiet 4 Drób
  15112000-6
  Pakiet 5 warzywa i owoce mrożone
  15331170-9
  Pakiet 6 Ryby mrożone
  15221000-3
  Pakiet 7 Nabiał
  15500000-3
  Pakiet 8 Ogólnospożywcze
  15431100-9
  Pakiet 9 Mięso
  i wędliny
  15110000-21
  15131110-9
  Pakiet 10 Owoce i warzywa
  15300000-1
  Pakiet 11 Ziemniaki
  03212100-1
  Pakiet 12 Woda źródlana
  41110000-3
 18. KONSERWY RYBNE W PAKIECIE I ORAZ FILETY RYBNE MROŻONE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Dębica
  PAKIET I - KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 - 3 PAKIET II - FILETY RYBNE MROŻONE - poz. 1 - 2
 19. Dostawa artykułów spożywczyych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, Dębica
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wg Pakietów
  Pakiet r 1 - art.spożywcze różne (dżemy, groszek konserwowy, budyń, kisiel, cukier waniliowy, kawa zbożowa, kakao itp.)
  Pakiet Nr 2 - art. spożywcze sypkie (mąka, kasza, cukier kryształ, sól, itp.)
  Pakiet Nr 3 - art. spożywcze (makaron)
  Pakiet Nr 4 - art. spożywcze-przyprawy (czosnek mielony, papryka mielona, ziele angielskie (ziarno), kminek, majeranek, pieprz, itp.)
  Pakiet Nr 5 - art. spożywcze (jajka)
  Pakiet Nr 6 - art. spożywcze - mrożonki (ryby, warzywa, ryby puszkowane, itp.).
 20. Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z:
  Zadanie nr 1
  Dostawa pieczywa dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Chleb duży (0,95 kg) szt 1 000
  2 Bułki zwykłe (0,08 kg) szt 6 000
  3 Rogale (0,08kg) szt 6 000
  4 Bułka tarta kg 230
  5 Bułka drożdżowa (0,10kg) szt 135
  6 Pączek (0,10 kg) szt 940
  7 Mini pizza szt. 135


  Zadanie nr 2
  Dostawa mięsa i wędlin dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa
  JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Kiełbasa zwyczajna kg 80
  2 Wędzonka kg 200
  3 Kości kg 720
  4 Porcja rosołowa kg 720
  5 Schab bez kości kg 680
  6 Filet z piersi kurczaka kg 600
  7 Karkówka bez kości kg 900
  8 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 50
  9 Kiełbasa żurkowa kg 150
  10 Boczek wędzony surowy kg 30
  11 Rosołowe wołowe kg 110
  12 Smalec wiejski kg 180
  13 Pasztetówka wiejska kg 10
  14 Dramstik (podudzie z kurczaka) kg 280
  15 Gulaszowe wołowe kg 150
  16 Kiełbasa starowiejska kg 50
  17 Kości wędzone kg 30
  18 Szynka domowa kg 15
  19 Szynka hrabiego kg 50
  20 Polędwica wykwintna kg 20

  Zadanie nr 4
  Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Koper suszony kg 2
  2 Pietruszka suszona kg 2
  3 Papryka mielona słodka kg 2
  4 Musztarda 1000g lub 1 l l 10
  5 Majonez dekoracyjny 3000g lub 3 l l 70
  6 Kwasek cytrynowy 50g szt 40
  7 Majeranek kg 4
  8 Ziele angielskie kg 6
  9 Przyprawa maggi 1 l szt 30
  10 Koncentrat pomidorowy 0,9 l szt 1000
  11 Ketchup 1 l szt 10
  12 Liść laurowy kg 1
  13 Kminek cały kg 1
  14 Kminek mielony kg 1
  15 Jarzynka kg 50
  16 Rosół drobiowy kostki kg 8
  17 Sos pieczeniowy kg 15
  18 Sos grzybowy kg 10
  19 Sos boloński kg 10
  20 Sos pieczarkowo-borowikowy kg 6
  21 Zupa grochowa kg 7
  22 Zupa grzybowa kg 7
  23 Barszcz biały kg 19
  24 Żur w proszku kg 19
  25 Czosnek granulowany kg 1
  26 Olej 1 l (kujawski lub równoważny - rzepakowy,
  z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno ) l 80
  27 Olej uniwersalny, 5 l l 200
  28 Cukier kryształ 1kg kg 1000
  29 Herbata w ekspresowa, op.100 saszetek (Lipton, Saga, Tylos lub równoważna) op 400
  30 Przyprawa do mięs kg 12
  31 Sól 1 kg kg 170
  32 Chrzan tarty w słoiku 180g szt 70
  33 Ocet ½ l szt 30
  34 Pieprz czarny mielony kg 8
  35 Bazylia suszona kg 0,5
  36 Dżem wieloowocowy 300g szt 80
  37 Krem czekoladowy Nutella 780g szt 30
  38 Delikat do ryb kg 2
  39 Sos sałatkowy grecki kg 2
  40 Pomidory całe 2,5 kg puszka szt 10
  41 Przyprawa pomidory, czosnek, bazylia kg 2


  Zadanie nr 5
  Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Kasza manna 500g kg 30
  2 Kasza jęczmienna 1000g kg 205
  3 Ryż biały 1 kg kg 200
  4 Makaron spaghetti op.500g
  (Lubella lub równoważne) szt 600
  5 Makaron świderki op.500g
  (Lubella lub równoważne) szt 600
  6 Makaron muszelka op.250g
  (Lubella lub równoważne) szt 80
  7 Makaron nitka op. 250g
  (Czanecki lub równoważny - 5-cio jajeczny) szt 350
  8 Mąka pszenna 1000g kg 200
  9 Mąka ziemniaczana 1000g kg 10


  Zadanie nr 6
  Dostawa nabiału dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Śmietana 18% 400g szt 1 000
  2 Masło 200g szt 1 550
  3 Ser biały półtłusty kg 150
  4 Jajka szt 6 700
  5 Ser żółty salami kg 30
  6 Jogurt wieloowocowy 150 g
  (Danone, Jogobella lub równoważne) szt 4 500

  Zadanie nr 7
  Dostawa mrożonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Paluszki rybne z fileta kg 260
  2 Pierogi ruskie 450g szt 2 200
  3 Kalafior mrożony 2000g kg 30
  4 Mieszanka wielowarzywna 2500g kg 175
  5 Brokuły mrożone 2000g kg 40
  6 Fasolka szparagowa żółta 2500g kg 40
  7 Fasola szparagowa zielona 2500g kg 30
  8 Filet z ryby Limanda kg 200
  9 Filet z ryby Miruna SHP BS kg 200


  Zadanie nr 8
  Dostawa ziemniaków dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej

  Lp. Nazwa Nazwa JM Ilość
  1 2 3 4
  1 Ziemniaki kg 6 000
 21. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
 22. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2014 roku
  Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie, Kunów
 23. Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w 2014 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Starachowice
 24. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, Dębica
 25. Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
 26. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, Dębica
 27. Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
 28. Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
  Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród, Nowy Żmigród
 29. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowe
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
 30. Dostawę artykułów spożywczych dla Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa
 31. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej, Padew Narodowa

Inne osoby dla Baran Kazimierz Stanisław (66 osób):