Kogo reprezentuje osoba

Barańska Barbara Krystyna

w KRS

Barbara Krystyna Barańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Barańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Lubartów (Lubelskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bronisz Stanisław Józef, Chabiński Marian, Deczkowska Katarzyna, Gajewski Mirosław Kazimierz, Jakubas Karczmarz Żaneta, Kobyłka Mieczysław, Kosik Zbigniew, Kowalczyk Małgorzata Rozalia, Kowalik Władysław, Kozioł Józef Władysław, Krasa Teresa Anna, Kubik Kazimierz Antoni, Kułago Marek Artur, Lipniacki Mieczysław Andrzej, Marzęda Sylwia Katarzyna, Matyjaszczyk Grażyna Teresa, Mikucewicz Władysław Kazimierz, Mitaszka Andrzej Krzysztof, Rutkowska Elżbieta Danuta, Siwek Jacek Rafał, Smolarz Marian, Szczuchniak Leon Adam, Witek Janina, Wysocki Janusz Grzegorz, Włodarczyk Wanda Janina, Zdunek Henryk Mieczysław, Zielińska Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Janina Marianna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Darst Trading Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000730545
 3. Fundacja Razem-pro Publico Bono, Lubartów − KRS 0000207554
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Firleju, Firlej − KRS 0000061118
 5. Klub Sportowy Orlik Lubartów, Lubartów − KRS 0000508189
 6. Kółko Rolnicze W Starościnie, Starościn − KRS 0000349040
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolechowicach Folwarku, Klechowice Folwark − KRS 0000248374
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowodworze Piaskach, Nowodwór Piaski − KRS 0000173981
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000181939
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Starościnie, Starościn − KRS 0000042800
 11. Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska W Lublinie, Lublin − KRS 0000137915
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Abramów, Abramów − KRS 0000407324
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki, Wandzin − KRS 0000002536
 14. Stowarzyszenie Sąsiedzi, Lubartów − KRS 0000334641
 15. Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego, Ostrów Lubelski − KRS 0000021187

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Abramowie, Abramów − KRS 0000089539
 2. Bank Spółdzielczy W Kamionce, Kamionka − KRS 0000088918
 3. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 4. Bank Spółdzielczy W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000088908
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kamionce, Kamionka − KRS 0000189558
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000025406
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Niedźwiadzie, Niedźwiada − KRS 0000133362
 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000177090
 9. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 11. Rejonowa Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska W Puławach, Puławy − KRS 0000166613
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nauczyciel, Lubartów − KRS 0000169451
 13. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000043179
 14. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 15. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000689135
 16. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000225606

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Kamionka oraz Urzędu Gminy Kamionka i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy w okresie 5 lat, tj. od 1.01.2015 roku do 31.12.2019 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  1. Otwarcie i prowadzenie w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków realizowanych projektów i inwestycji, a także innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, rachunków jednostek budżetowych samorządowych osób prawnych, których konieczność otwarcia zaistnieje. Jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne, dla których będą prowadzone rachunki bankowe:
  1.1. Urząd Gminy w Kamionce,
  1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce,
  1.3. Biuro Obsługi Szkół w Kamionce,
  1.4. Przedszkole Samorządowe w Kamionce,
  1.5. Szkoła Podstawowa w Samoklęskach,
  1.6. Zespół Szkół w Kamionce,
  1.7. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce,
  1.8. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce,
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Serniki
  Zamawiający: Gmina Serniki, Serniki
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Serniki. Zakres zamówienia obejmuje: Udzielenie kredytu w wysokości 650 000,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na następujących warunkach: 1. Okres spłaty kredytu ustala się na lata 2015-2020 w 24 kwartalnych ratach wg załącznika nr 5 do SIWZ; 2. Spłata kapitału od miesiąca marzec 2015r. w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, na podstawie informacji przekazanej przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności rat kapitałowych; 3. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności odsetek;
  Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 4. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; 5. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marże banku;
  6. Stopa bazowa WIBOR dla trzymiesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej; 7. Stała dla całego okresu kredytowania marża banku. W skład marży wchodzą wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe;
  8.Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia; 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. 10. Kredyt będzie dostępny w ciągu 1 dnia od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia 31.12.2014r; 11.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej; 12.Wszystkie koszty i prowizje związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego i przygotowaniem umowy wchodzą w skład marży banku; 13. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu: 14. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które podpisane zostaną przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika; oraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, do kwoty kapitału kredytu i odsetek, obliczonych za cały okres kredytowania, na dzień złożenia oferty (cena oferty).
  15. Nie dopuszcza się udzielenia kredytu lub części kredytu ze środków EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego)
 3. Obsługa bankowa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubartów
  Otwarcie i prowadzenie w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków realizowanych projektów i inwestycji, a także innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, rachunków jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Związku, których konieczność otwarcia zaistnieje. Bank będzie zobowiązany do otwarcia i prowadzenia w okresie 60 miesięcy do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, pomocniczych i inwestycji Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 4. Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest
  bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, polegająca w szczególności na:
  1. otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy,
  2. wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych:
  2.1. w obrocie
  bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu:
  2.1.1. składanych w banku za pomocą
  papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku,
  2.1.2. składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających:
  a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji,
  b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu,
  c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS
  d) autoryzacje przez upoważnione osoby
  e) zautomatyzowanie procesu tworzenia
  przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.).
  2.2. w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez:
  2.2.1. wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku
  2.2.2. realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdującej się w miejscowości Firlej w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku,
  3. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Gminy Firlej.
  Zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1. Urząd Gminy Firlej, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju, 3. Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju , 4. Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej, 5. Zespół Szkół w Firleju, 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju, 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju.
 5. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Abramów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udzielenia kredytu bankowego, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Abramów w roku 2012, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączem energetycznych w Wolicy, współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w realizowanej inwestycji. Wysokość kredytu - 500.000,00 zł.,.
 6. Udzielenie kredytu bankowego Gminie Firlej
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Udzielenie kredytu bankowego Gminie Firlej, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Firlej. Wysokość kredytu - 600.000,00 zł., słownie - sześćset tysięcy złotych 00/100 Kredyt będzie uruchamiany w transzy w wysokości 600.00,00zł do dnia 30.12.2012r. Oprocentowanie miesięczne liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stawce WIBOR 3M (dla obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M średnią arytmetyczną za miesiąc październik 2012 wynoszącą 4,95% ) Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat od udzielonego kredytu Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat za wcześniejszą spłatę udzielonego kredytu. Raty kredytu będą płatne do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do SIWZ, począwszy od 31.03.2013 r. Odsetki od kredytu będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od końca grudnia 2012r. Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wystawionego przez Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wraz z deklaracją wekslową, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Powiat Lubartowski, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubartowskiego - na finansowanie inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi 1528L Kierzkówka - Kamionka - Lubartów - 2600 m, Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1532L w Górce Kockiej, Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1527L Kamionka-Samoklęski, Modernizacja drogi powiatowej nr 1566L od drogi wojewódzkiej Nr 813 Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka, Modernizacja drogi powiatowej nr 1521L Dębiny - Abramów - Rudka Gołębska, Modernizacja drogi powiatowej nr 1515L Michów - Miastkówek oraz nr 1507L Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L Kozłówka - Nowodwór, Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L ul. Lipowa - Siedliska:, :Budowa przepustu na drodze powiatowej nr 1511L Młyniska - Firlej, Przebudowa drogi powiatowej nr 1509L Antoni Nowy - Łukówiec - Sułoszyn w m. Łukówiec, Zakup gruntów pod drogami powiatowymi, Zakup zamiatarki dla ZDP w Lubartowie, Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla ZDP w Lubartowie, Dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Gminie Serniki, Budowa Regionalnej Sieci Bezprzewodowej Lublin północny wschód, Rewaloryzacja dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie, Odwodnienie budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kocku, Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie na wykonanie projektu sygnalizacji pożarowej, Docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju i Zagospodarowanie działki nr 91 wokół budynku przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie. Wysokość kredytu: 3.364.033 zł Kredyt spłacany w ratach, w latach: - rok 2016 - 1.000.000 zł; - rok 2017 - 1.000.000 zł; - rok 2018 - 1.364.033 zł. Warunki udzielenia kredytu: 1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 28.12.2012 roku, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 2. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 3. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu ( w tym również spłaty poszczególnych rat kapitału) bez dodatkowych kosztów. 4. Kredyt będzie przeznaczony również na refinansowanie wydatków poniesionych od początku roku 2012. 5. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niepodwyższonym poziomie. 6. Jedynym kosztem kredytu jest oprocentowanie. 7. Spłata odsetek od kredytu będzie dokonywana w okresach miesięcznych, od kwoty faktycznie wykorzystywanego kredytu. 8. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych będą płatne do ostatniego dnia miesiąca. 10. Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane, powiększonej o marżę Banku w wysokości ...... punktów procentowych. W dniu zawarcia Umowy stawka WIBOR dla terminu 3 miesięcznego wynosi ........ %, a oprocentowanie kredytu wynosi ......... % w stosunku rocznym. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako średnia arytmetyczna stawki z poprzedniego miesiąca. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 11. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty kapitału i odsetek, obliczonych za cały okres kredytowania, z dnia złożenia oferty.
 8. Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Abramów
  Zamówienie obejmuje:
  1.Otwarcie 13 rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
  2.Prowadzenie 3 rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów.
  3.Prowadzenie 10 rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów .
  4.Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 1 jednostce organizacyjnej Gminy.
  5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to średnio 370 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 72.500,00zł. miesięcznie.
  6.Realizacja wypłat gotówkowych.Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie 20 sztuk wypłat i jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 50.000,00 zł.
  7.Sprzedaż blankietów czekowych.Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2011r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 20 czeków.
  8.Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej.Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 2 stanowiskach.
  9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej.Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 1 stanowisku.
  W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
  10.Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 163 sztuk przelewy.
  11.Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej .
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 360 sztuk przelewów.
  12.Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załączniki do wyciągów .
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów.
  13.Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych.Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk przelewów.
  14. Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy i odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu.
  Dla porównania ofert jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00zł.
  15.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
  16.Zamawiający informuje, że Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2012, przejściowego deficytu budżetu Gminy, do wysokości 2.000.000,00 zł.
  Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
  z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu.
  W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 1.000.000,00 zł za 1 dzień.
  Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w listopadzie, to jest to średnia arytmetyczna stawki W3M z miesiąca października).
  17. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych.
  Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 1.000.000,00zł.
  18.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Gminę, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.
  19.Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Gminy.
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy.
  20.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze.
  21.Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł.
  22.Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji.
  23.Dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją.
  W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.
  24.Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy.
  25.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek .
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący:średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
  Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert np. jeżeli oferta jest składana w listopadzie, to jest to średnia arytmetyczna stawki WIBID 1 M z miesiąca października.
 9. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Powiat Lubartowski, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1) Zamawiający informuje, iż w grudniu 2010r. budżet Powiatu był prowadzony przy pomocy 96 rachunków. W miejscu siedziby Zamawiającego było prowadzonych 77 rachunków, natomiast poza miejscem siedziby Zamawiającego, tj : w Firleju, w Ostrowie Lubelskim i w Kocku było prowadzonych 19 rachunków. Nazwa jednostki Ilość rachunków Starostwo Powiatowe w Lubartowie 15 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie 4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie 3 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie 6 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 4 ZS Nr 2 im. Ks. Sanguszki w Lubartowie 15 Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 9 Zespół Szkół w Kocku 2+1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju 1+3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie 2 Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 2 Bursa Szkolna w Lubartowie 4 Dom Pomocy Społecznej w Kocku 3+2 2) Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. 3. Zakres przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje: 3.1. Otwarcie 92 sztuk rachunków Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 3.2. Prowadzenie 18 sztuk rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 2 formularza oferty). 3.3. Prowadzenie 74 sztuk rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 3 formularza oferty). 3.4. Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 2 jednostkach organizacyjnych Powiatu (punkt 4 formularza oferty). 3.5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie jest to średnio 150 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 156.000,00zł. 3.6. Realizacja wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie 72 sztuk wypłat i jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 278.000,00 zł. 3.7. Sprzedaż blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2010r., że średnio w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 52 czeki. 3.8. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 16 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 40, co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej. 3.9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. 3.10. Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 760 sztuk przelewów. 3.11. Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1.700 sztuk przelewów. 3.12. Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie może to być 15 sztuk dokumentów. 3.13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 13 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie może to być 10 sztuk przelewów. 3.14. Obsługa wypłat z rachunków: Fundusz pracy dla bezrobotnych i Aktywnym los sprzyja (punkt 14 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2010 roku - że miesięcznie może to być ponad 1.388 sztuk przelewów na rachunki podopiecznych Powiatu, prowadzone przez bank. Ewentualne koszty z tym związane będzie ponosił Powiat. 4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (punkt 15 formularza oferty). 4.1 Zamawiający informuje, że Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2011, przejściowego deficytu budżetu powiatu, do wysokości 10.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 10.000.000,00 zł za 1 dzień. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca: cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc. Formuła obliczenia odsetek od w/w kredytu, w celu porównania ofert, jest następująca: 10.000.000,00zł x oprocentowanie (średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stała marża banku) x 1 dzień / 365 4.2. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych - (punkt 16 formularza oferty). Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 10.000.000,00zł. 4.3. Opłata od kwoty udzielonego kredytu obliczona w złotych - (punkt 17 formularza oferty). Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 10.000.000,00zł. 4.4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Powiat, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia. 5. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Powiatu (punkt 19 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy. 6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze, (punkt 18 formularza oferty). 6.1. Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 3.000.000,00 zł. 6.2. Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji. 6.3. Dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Powiatu z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji. 7. Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 20 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy. 8. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 21 formularza oferty). Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie. Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert. W Formularzu oferty wykonawca powinien wstawić oferowany wskaźnik w kolumnie D oraz obliczyć oprocentowanie w kolumnie E. 9. Posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku, prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu lub powierzenie prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostek organizacyjnych Powiatu poza miejscem siedziby zamawiającego, tj. w Firleju, Ostrowie Lubelskim i w Kocku (punkt 22, 23 i 24 formularza oferty). Wykonawca powinien wstawić informację TAK lub NIE we właściwej kolumnie D, E lub F. W przypadku, wstawienia przez gdy wykonawcę słowa TAK wykonawca otrzyma 7 punktów. W przypadku, wstawienia przez gdy wykonawcę słowa NIE wykonawca otrzyma 0 punktów..
 10. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2.862.000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2010r. deficytu budżetowego Gminy Lubartów, na zadania inwestycyjne o nazwie: Budowa kanalizacji Łucka Dolna Kolonia (etap III), Brzeziny, Szczekarków; wodociągi gminne oraz budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Skrobów Kolonia w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Lubartów, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2.862.000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2010r. deficytu budżetowego Gminy Lubartów, na zadania inwestycyjne o nazwie: Budowa kanalizacji Łucka Dolna Kolonia (etap III), Brzeziny, Szczekarków; wodociągi gminne oraz budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Skrobów Kolonia w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012.
  1. Waluta kredytu - złoty polski.
  2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
  3. Okres kredytowania ustala się na lata 2010 - 2020.
  4. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy założeniu że Zamawiający skorzysta z maksymalnej kwoty kredytu. Pierwsza rata kapitałowa płatna do 31.03.2011r. Ostatnia rata płatna do 31.12.2020r. z zastrzeżeniem pkt. 9
  5. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 7 dni przed datą płatności. Pierwsza rata odsetkowa płatna będzie do 31.03.2011r. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek za 2010 r. w terminie do 30.01.2011r.
  6. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu przelania I transzy kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy.
  7. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010 roku.
  8. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2010 roku.
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek lub jakichkolwiek opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu.
  10. W przypadku dokonania przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
  11. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku.
  12. Odsetki od ewentualnych należności przeterminowanych będą naliczane według zmiennej stopy procentowej, właściwej dla należności nie spłaconych, odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych, obowiązujących w okresach występowania tych należności.
  13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej ofercie.
  14. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową chyba, że Wykonawca odstąpi od zabezpieczenia kredytu.
 11. Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
  1.Otwarcia 25 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
  2.Prowadzenia 10 sztuk rachunków bieżących.
  3.Prowadzenia 15 sztuk rachunków pomocniczych.
  4.Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 9 jednostkach organizacyjnych gminy.
  5.Przyjmowania wpłat gotówkowych.
  6.Realizacji wypłat gotówkowych
  7.Sprzedaży blankietów czekowych
  8.Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej
  9.Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej
  10.Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej
  11.Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej
  12.Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu
  13.Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych.
  14.Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy.
  15.Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu
  16.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
  17.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.)
  18.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 208 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 13. Bankowa obsługa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów, polegająca w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy, 1.1) wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych : 1.1.1) w obrocie bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu: 1.1.1.1) składanych w banku za pomocą papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 1.1.1.2) składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających: a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji, b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu, c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS d) autoryzacje przez upoważnione osoby e) zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.). 2.1.1) w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez: 2.1.1.1) wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku 2.1.1.2) realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2.1.1.3) obsługę masowych płatności w oddziale lub filii znajdujących się na terenie gmin obsługiwanych przez Związek, 2.1.1.4) 2) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Związku, Powyższy zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1) Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, 2) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie. Dane charakteryzujące Związek (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): a) planowane dochody budżetu - 1.576.614 zł., b) planowane wydatki budżetu - 1.715.074 zł...
 14. bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Abramów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacjami 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 2.1. Otwarcia 10 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy. 2.2. Prowadzenia 4 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty). 2.3. Prowadzenia 6 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty). 2.4. Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wpłat w wysokości (średnio) 140.000,00 zł. 2.5. Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 22.500,00 zł. 2.6. Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2008r., że średnio w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 25 sztuk czeków. 2.7. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 2 stanowiskach. 2.8. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 2 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. 2.9. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1317 sztuk przelewów. 2.10. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 242 sztuk przelewów. 2.11. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 3 sztuk dokumentów. 2.12. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że miesięcznie może to być 30 sztuk przelewów. 2.13. Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku (punkt 13 formularza oferty). Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy. Dla potrzeb niniejszego przetargu przyjęto założenie, że w kasie banku obsługującego budżet Gminy, podatki i opłaty lokalne zapłaci miesięcznie 640 podatników. Prowizję od tej operacji w kasie banku obsługującego budżet Gminy zapłaci Gmina. 2.14. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu (punkt 14 formularza oferty) Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 2.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie. 3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 15 formularza oferty). 3.1. Dla porównania ofert, przyjęto założenie, iż może to być kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oferty należy wstawić oprocentowanie kredytu. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, tj. wrzesień która wyniosła 4,18 %. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca: cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc. 3.2. Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 16 formularza oferty). 3.3. Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 17 formularza oferty). 4. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (punkt 18 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku do dnia zawarcia umowy. 5. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.) (punkt 19 formularza oferty). 5.1. Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł. 5.2. Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania gwarancji. 5.3. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym, jaki % wynagrodzenia żąda od Zamawiającego liczony od kwoty gwarancji za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji. 6.Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 20 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy. 7.Opłata w zł za wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne za dowody osobiste (punkt 21 formularza oferty). Wykonawca powinien podać kwotę w zł od jednej opłaty. 8.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 22 formularza oferty). Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ................ na następny miesiąc. Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, tj. wrzesień która wyniosła 3,32 %. Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie..
 15. Udzielenie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Udzielenie kredytu bankowego,
  przeznaczonego na finansowanie
  planowanego deficytu budżetu. Wysokość kredytu 950.000,00
  zł., słownie Dziewięćset
  pięćdziesiąt tysięcy złotych. Raty kredytu będą
  płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, począwszy od 31.07.2010 r. Odsetki od kredytu
  będą płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od 30.11.2009 r. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
 16. Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Otwarcia 16 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy. 2. Prowadzenia 5 sztuk rachunków bieżących. 3. Prowadzenia 11 sztuk rachunków pomocniczych. 4. Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 5 jednostkach organizacyjnych gminy. 5. Przyjmowania wpłat gotówkowych. 6. Realizacji wypłat gotówkowych 7. Sprzedaży blankietów czekowych 8. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej 9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej 10. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej 11. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej 12. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu 13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. 14. Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy. 15. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu 15. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 16. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.) 16. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.
 17. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lubartów i podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Lubartów, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Lubartów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, polegająca w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy, 1.1) wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych : 1.1.1) w obrocie bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu: 1.1.1.1) składanych w banku za pomocą papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 1.1.1.2) składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających: a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji, b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu, c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS d) autoryzacje przez upoważnione osoby e) zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.). 2.1.1) w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez: 2.1.1.1) wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku 2.1.1.2) realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2.1.1.3) obsługę masowych płatności w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów, 2.1.1.4) wypłatę świadczeń socjalnych, dodatków mieszkaniowych i innych w miarę potrzeb jednostki w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Miasta Lubartów., Powyższy zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1) Urząd Miasta Lubartów, 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie, 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubartowie, 6) Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie, 7) Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie, 8) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie, 9) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie, 10) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie, 11) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie, 12) Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Lubartowie. Dane charakteryzujące Miasto (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): a) planowane dochody budżetu - 50.464.856 zł., b) planowane wydatki budżetu - 62.923.142 zł
 18. Budżetowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami na 5 lat
  Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski
  Budżetowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami na 5 lat

Inne osoby dla Barańska Barbara Krystyna (35 osób):