Kogo reprezentuje osoba

Barteczko Kopczyk Mariola

w KRS

Mariola Barteczko Kopczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariola
Nazwisko:Barteczko Kopczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Byjos Marzena Katarzyna, Byjos Paweł Tomasz, Kubik Wiesław, Pregel Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilkowski Piotr Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arwid Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kraków − KRS 0000427362
 2. Beta Security System Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000296039
 3. Grom - Hp Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000204612

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amb Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000101678
 2. Centromet Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000263329
 3. Gbo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000134218
 4. Grom-hp Security Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000095364
 5. Omega Inwestur Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000359501
 6. Sports Master Athletics International Polska Sp. Z O.O., Pogórze − KRS 0000240260

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów ,oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny, Opole
  3. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie niżej określonych zadań:
  a) całodobowa ochrona całego terenu i obiektów przed włamaniem i dewastacją, a także przed kradzieżą mienia i zwierząt oraz ich okaleczeniem, wrzucaniem jakichkolwiek przedmiotów na wybiegi zwierząt,
  b) wykonywanie usług monitorowania wizyjnego obiektów i terenu zgodnie z instrukcją obsługi systemu monitorującego,
  c) wyposażenie każdego pracownika ochrony w urządzenia do kontroli pracy strażników w systemie on-line oraz zainstalowanie na terenie Ogrodu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 24 punktów kontrolnych,
  d) system powinien przesyłać w czasie rzeczywistym do centrum dozoru zlokalizowanym poza obiektem chronionym informacje o potwierdzeniu przybycia strażnika na punkt kontrolny. Jednocześnie powinna być zapewniona przez centrum dozoru możliwość automatycznej kontroli przybycia strażnika w określonym czasie wskazanym wcześniej przez Zamawiającego, a w przypadku braku jego obecności w okresie +/- 10 minut powinna być zrealizowana procedura sprawdzenia przez centrum dozoru przyczyny braku obecności strażnika na punkcie kontrolnym. Ponadto system powinien umożliwiać Zamawiającemu wgląd on-line (w czasie rzeczywistym) do historii poprzez sieć internetową, potwierdzeń przybycia strażników na punkt kontrolny,
  e) opłata za obsługę centrum dozoru leży po stronie Wykonawcy i powinna być wliczona w cenę oferty,
  f) wykonywanie czynności portierskich,
  g) piesze patrole wyznaczoną przez Zamawiającego trasą, potwierdzone przez elektroniczny system pracy strażnika,
  h) skuteczna i adekwatna do zagrożenia interwencja z ewentualnym wykorzystaniem własnej grupy interwencyjnej w uzasadnionych przypadkach - czas przyjazdu do 15 min.(o ile nie wystąpią przeszkody wydłużające, np. blokada drogi w związku z wypadkiem, pożarem, itp.) lub za pomocą wezwanych, stosownych organów,
  i) szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku jakichkolwiek awarii, zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zwierząt,
  j) ewidencjonowanie w książce dyżurów wszystkich zdarzeń zaistniałych podczas służby,
  k) nadzór nad sprawnym wchodzeniem i wychodzeniem zwiedzających,
  l) zamykanie o wyznaczonej wg potrzeb godzinie następujących budynków:
  małpiarni,
  żyrafiarni,
  budynku stawonogów,
  budynku DHD,
  odchowalni płazów,
  budynku socjalnego
  i innych wskazanych przez Zamawiającego,
  n) nadzór nad sprawnym wejście i wyjściem zwiedzających
  m) monitorowanie lokalnego systemu alarmowego polegać ma na przyjmowaniu i rejestracji przez urządzenia odbiorcze Wykonawcy ,oraz analizę sygnałów przekazywanych przez lokalny system alarmowy Zamawiającego telefoniczną linią komutowaną .W zależności od typu otrzymanej informacji zostanie ona przekazana do stosownej służby, grupy interwencyjnej lub osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
  o) zgłaszanie nieprawidłowości działania bądź usterek systemów alarmowych
  p) podłączenie lokalnego systemu alarmowego nastąpi na koszt Wykonawcy
  r) w celu zapewnienia sprawności technicznej systemu alarmowego Wykonawca zapewni konserwację systemu co 6 miesięcy

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
  - trzech wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej mających doświadczenie, przeszkolonymi, wyposażonymi w środki przymusu środki łączności zapewniające kontakt z grupą interwencyjną,
  - pracowników kwalifikowanych grupy interwencyjnej o doświadczeniu zawodowym w przeprowadzaniu interwencji ochrony fizycznej .
  - grupą patrolowo-interwencyjną przeznaczoną do realizacji niniejszego zadania.
  - środkami przymusu bezpośredniego (tj. kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne), w które będą wyposażeni pracownicy ochrony przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
  - trzema niekwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.
  Wykonawca zapewni jednolite umundurowanie z emblematami agencji dla pracowników realizujących zamówienie.
  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania regulaminu dla Zwiedzających, obowiązującego w Ogrodzie Zoologicznym oraz przepisów porządkowych i BHP dla firm, pracujących na terenie Ogrodu Zoologicznego.
  Szczegółowy zakres czynności i wymagań Zamawiającego, będzie zawarty w instrukcji przygotowanej przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
  bezpośredniego oraz
 2. Ochrona budynków Parku Naukowo Technologicznego w Opolu Sp. z o.o..
  Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., Opole
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia z terenem należącym do Park Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., a także monitoring systemu alarmowego oraz wsparcie doraźne grupy interwencyjnej. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony - zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin - sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia, składającego się z dwóch budynków Parku Naukowo-Technologicznego w opolu rejon ul. Wrocławskiej działka nr. Ew. 112, 13/6, 13/7, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. 2. Osoby sprawujące usługę ochrony stanowić powinny stały zespół zgodny z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. Wprowadzenie nowej osoby do ochrony może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów nowej osoby, w szczególności pracownika znajdującego się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony. 3. Zakres usług będzie obejmował całodobową ochronę pełnioną przez: - 2 pracowników ochrony 24/h 7 dni w tygodniu 4. Nad pracownikami ochrony sprawowany będzie całodobowy nadzór przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego licencję co najmniej II stopnia. 5. Nad usługą sprawowany będzie całodobowy nadzór przez kierownika/koordynatora ochrony z min. licencją II stopnia. 6. Wykonawca będzie posiadać bezpośredni numer zgłoszeniowy umożliwiający bezpośredni kontakt ze stacją monitorowania z czynnym numerem telefonu. 7. Wykonawca zapewni całodobowe wsparcie min. jednej zmotoryzowanej grupy interwencyjnej Zamawiającego z czasem dojazdu do 10 min. 8. Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie w szczególności: - zabezpieczenie ochranianego obiektu przed przedostaniem się do niego osób nieupoważnionych, - podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia osób i mienia lub naruszenia porządku publicznego wewnątrz i na zewnątrz ochranianego obiektu, w tym m.in. legitymowanie uczestników zdarzeń, wypraszanie ich z ochranianego obiektu i terenu, wzywanie grupy interwencyjnej Wykonawcy, Policji. - zgłaszanie osobie wskazanej przez Zamawiającego, w sposób ustalony między stronami, o istotnych wydarzeniach mających miejsce na ochranianym obiekcie i terenie. - prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności ochronnych na terenie obiektu, to jest prowadzenie rejestru zdarzeń i uwag związanych z prowadzoną ochroną (dziennik służby) - zamawiający zapewni pracownikom ochrony dostępu (wejście) do zamkniętych pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj.: występowania zagrożenia pożarem, zalaniem wodą, usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem itp. - monitorowanie systemów alarmowych (przez 24 godziny na dobę) zainstalowanych w obiekcie. Do pracowników ochrony należeć będzie obsługa central: pożarowej i antywłamaniowej oraz telewizji dozorowej, - dokonywanie systematycznych obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu (m.in. sprawdzanie okien, zaworów), -pracownicy ochrony są zobowiązani do utrzymania czystości w okolicach wejścia do budynku oraz odśnieżania wejścia podczas pełnienia dyżuru, - do pracowników ochrony należeć będzie udzielanie podstawowych informacji przez telefon (np. przekazywanie informacji w przypadku braku połączenia osób dzwoniących z zewnątrz). 9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: -Zapewnienie pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę, -Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania w pełni sprawnych fizycznie i psychicznie. -Zapewnienie pracowników ochrony zdolnych do wykonania obowiązków, wyróżniających się wysoką kulturą osobistą. -Wyposażenie pracowników ochrony w ubrania galowe z identyfikatorem. -Wyposażenie pracowników w środki łączności bezprzewodowej niezbędne do bezpośredniej łączności np. z grupą interwencyjną Wykonawcy. -Wyposażenie pracowników w elektroniczny system weryfikujący dokonywane patrole z weryfikacją on-line. -Przesyłanie drogą elektroniczną raportów z obchodów na zadanie zamawiającego. -Do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji Instrukcję Ochrony. -W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników ochrony..
 3. Monitoring obiektów Agencji Rezerw Materiałowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Usługi monitoringu wraz z naprawą i konserwacją systemu alarmowego: Zadanie 1 - Składnica ARM w Komorowie Magazyn Zamiejscowy w Broku, 07-306 Brok, ul. Brzostowa 1, woj. mazowieckie; Zadanie 2 - Składnica ARM w Komorowie Magazyn Zamiejscowy w Baniosze, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Puławska 4 a, woj. mazowieckie; Zadanie 3 - Składnica ARM w Komorowie Magazyn Zamiejscowy w Karczewie, 05-840 Karczew, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, woj. mazowieckie; Zadanie 4 - Składnica ARM w Komorowie Magazyn Zamiejscowy w Kazuniu Nowym, Kazuń Nowy 34, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie; Zadanie 5 - Składnica ARM w Komorowie Magazyn Zamiejscowy w Łajskach, Łajski ul. Suwalna 2, 05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie; Zadanie 6 - Składnica ARM w Strzałkowie Magazyn Zamiejscowy w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Łąkowa 1A, woj. kujawsko-pomorskie; Zadanie 7 - Składnica ARM w Strzałkowie Magazyn Zamiejscowy w Lubrzu, 63-024 Lubrze, woj. wielkopolskie; Zadanie 8 - Składnica ARM w Strzałkowie Magazyn Zamiejscowy w Borównie, 86-200 Chełmno, woj. wielkopolskie; Zadanie 9 - Składnica ARM w Lublińcu Magazyn Zamiejscowy w Poczesnej, 42-262 Poczesna, ul. Wolności 1, woj. śląskie; Zadanie 10- Składnica ARM w Lublińcu Magazyn Zamiejscowy w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 78, woj. łódzkie; Zadanie 11 - Składnica ARM w Leśmierzu Magazyn Zamiejscowy w Odolionie, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Odolion ul. Szosa Ciechocińska 22, woj. kujawsko-pomorskie; Zadanie 12 - Składnica ARM w Niemcach Magazyn zamiejscowy w Dziurkowie, Dziurków 179, 27-320 Solec n/ Wisłą, woj. mazowieckie; Zadanie 13 - Składnica ARM w Resku Magazyn Zamiejscowy w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Słowiańska 1, woj. zachodniopomorskie

Inne osoby dla Barteczko Kopczyk (81 osób):