Kogo reprezentuje osoba

Bembnista Andrzej

w KRS

Andrzej Bembnista

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Bembnista
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Sątopy-samulewo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Archacka Teresa Krystyna, Capłap Aleksander, Duda Franciszka Danuta, Kalinowska Longina, Knap Jerzy, Konieczka Jan, Malinowski Andrzej, Sujeta Irena, Turkoć Helena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szkudlarek Jędrzej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek, Dobre Miasto − KRS 0000260433
 2. Ludowy Klub Sportowy Orkan Sątopy, Sątopy Samulewo − KRS 0000043148
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Sątopach-samulewo, Sątopy-samulewo − KRS 0000017113
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Sątopy, Sątopy-samulewo − KRS 0000136376
 5. Stowarzyszenie Dorzecze Sajny, Sątopy-samulewo − KRS 0000161611

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Łyna - Sajna, Bartoszyce − KRS 0000319219
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Bisztynku, Bisztynek − KRS 0000406877

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Administrowanie i eksploatacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i ciepłowniczej, położonej w miejscowości Sątopy - Samulewo
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Bisztynek
  1. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i eksploatacja obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, stanowiących własność Gminy Bisztynek:
  1) nieruchomości zabudowanej w miejscowości Sątopy-Samulewo (Osiedle), oznaczona według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako część działki nr 353/29 o pow. 160,62m2, zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się urządzenia rozdzielcze. Powierzchnia zabudowy- 160,62m2 .
  2) hydroforni w miejscowości Sątopy-Samulewo (Henrykowo), oznaczona według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 318/2 o pow. 3241m2,zabudowanej budynkiem hydroforni, studnią wierconą nr 1 i 2, odprowadzeniem popłuczyn. Obiekt ogrodzony siatką. Powierzchnia zabudowy-248,22m2
  3) ujęcia wody w miejscowości Sątopy-Samulewo (Henrykowo), oznaczone według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 318/19 o pow. 392m2, zabudowanej nie eksploatowaną studnią wierconą nr 3. Obiekt ogrodzony siatką.
  4) nieruchomości zabudowanej przepompownią wody w miejscowości Sątopy, oznaczona według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 381/24 o pow. 898m2. Powierzchnia zabudowy - 21,15m2

  5) sieci wodociągowej o długości 32,044km, w tym:
  a) Sątopy-Samulewo długości 6,4km,
  b) Sątopy długości 3,4km,
  c) Unikowo długości 9,2km,
  d) Wojkowo długości 2,3km,
  e) Troksy długości 7,1km.
  f) Nowa Wieś Reszelska o długości 3,644km
  6) oczyszczalni ścieków w miejscowości Sątopy-Samulewo, oznaczona według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 353/72, 353/81, 353/82 o pow. 4717m2, zabudowaną budynkiem socjalnym i technicznym oraz ogrodzeniem całego obiektu wraz z instalacją kanalizacyjną o długości 5,8km.
  Powierzchnia zabudowy - 63,63m2
  7) przepompowni ścieków w miejscowości Sątopy-Samulewo (Dołek), oznaczoną według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 336/11 o pow. 528m2.
  8) przepompowni ścieków w miejscowości Wojkowo położona w pasie drogi gminnej o numerze geodezyjnym 101/5.
  9) kotłowni olejowej w miejscowości Sątopy-Samulewo, oznaczona według ewidencji gruntów obrębu Sątopy jako działka nr 353/79 o pow. 495m2.
  Powierzchnia zabudowy - 154,98m2.
  2. Do zadań wykonawcy ( oferenta) należeć będzie:
  1) Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Sątopy-Samulewo (tzw. Henrykowo) wraz z eksploatacją sieci wodociągowej.
  2) Prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni Sątopy-Samulewo wraz z eksploatacją sieci kanalizacyjnej.
  3) Wytwarzanie energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostarczanie do instalacji odbiorców z terenu Sątop-Samulewa, zgodnie z wymogami stawianymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy
  4) Wykonywanie powyższych zadań winno odbywać się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bisztynek wprowadzonym uchwałą nr XXIX/138/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. oraz w zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
  a) opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pobierane są w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  b) opłaty za energię cieplną dostarczoną do celów centralnego ogrzewania pobierane są wg kalkulacji sporządzonej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie,
  5) Pobrane opłaty stanowić będą przychód wykonawcy na utrzymanie sieci i ponoszenie zobowiązań. W przypadku braku zapłaty bądź zwłoki w zapłacie przez odbiorców wykonawca obowiązany jest podejmować określone prawem środki egzekucyjne.
  6) Utrzymanie w sprawności technologicznej systemu wodociągowego, kanalizacyjnego i grzewczego, zapewnienie prawidłowej pracy i eksploatacji, dokonywanie przeglądów.
  7) Prowadzenie bieżących remontów i usuwanie awarii niezbędnych do utrzymania przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym na koszt własny. W przypadku awarii, której jednostkowy koszt naprawy przekracza równowartość 1500 euro zamawiający będzie partycypował w kosztach w wysokości wynegocjowanej obustronnie.
  8) Opłacanie obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.
  9) Ponoszenie kosztów ubezpieczeń obowiązkowych przez cały okres trwania umowy.
  10) Obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy, w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, zużycia wody, energii elektrycznej i innych opłat.
  11) Zabezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska itd. oraz wykonywanie zaleceń tych organów na własny koszt.