Kogo reprezentuje osoba

Biała Jolanta

w KRS

Jolanta Biała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Biała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:91 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biały Barbara Agata, Biały Katarzyna Anna, Biały Lech Piotr, Biały Marcin Hubert, Biały Tomasz Piotr, Irzykowska Jolanta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Stanisław Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektowe Droginf Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000383206
 2. Elmar Handel Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa Likwidacyjnej, Jędrzejów − KRS 0000347710
 3. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000034285
 4. Ppuh Lex Lech Kołodziejczyk Spółka Komandytowa, Lisów − KRS 0000269107
 5. Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Kielce − KRS 0000025964
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej W Miedzianej Górze Sp. Z O.O., Kostomłoty Drugie − KRS 0000597094

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B4r Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000325526
 2. Bakazap S.A., Warszawa − KRS 0000034270
 3. Cewap Sp. Z O.O., Celiny − KRS 0000214814
 4. Emporium Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000414955
 5. Fardub Consulting Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000266061
 6. Konkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000225229
 7. Lewandowska, Kozłowski Sp. J., Warszawa − KRS 0000081931
 8. Nomi S.A., Kielce − KRS 0000024127
 9. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 10. Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000502724
 11. Przedsiębiorstwo Dystrybucyjno-usługowe Ma.ja.mi Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000120739
 12. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000032049
 13. Świętokrzyscy Hodowcy Świń Euro - Wir Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łopuszno − KRS 0000306695
 14. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt Sp. Z O.O.., Górki Szczukowskie − KRS 0000027261

Powiązane przetargi (91 szt.):
 1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej w Tarnobrzegu.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej w Tarnobrzegu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a/ roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. b/ roboty w zakresie nawierzchni ulicy i zatoki komunikacji zbiorowej i postojowej ( frezowanie i przygotowywanie podbudowy zatok) c/ roboty odwadniające d/ roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (chodniki i zjazdy) e/ roboty w zakresie układania asfaltu - bitumiczne f/ instalowanie znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu. g/ roboty wykończeniowe, pobocza 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy: a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2004 r. poz. 1902) w wersji papierowej i elektronicznej. b) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wg. wzoru załącznik nr 1 umowy 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: a) projekt budowlany b) przedmiar robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie - opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz lub równoważne. 6. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 7. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie norm, aprobat, specyfikacji i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. 8. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)..
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów-Świniary-Rzeka Wisła-Baranów Sandomierski-Wola Baranowska-Majdan Królewski-Bojanów-Nisko w km 49+932-50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Nisko w km 50+314-50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w m. Przyszów (Etap I)
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50-314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP I ).
  Zamówienie obejmuje:
  1) Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów - roboty branży mostowej (Zad. Nr 1),
  2) Roboty branży drogowej (Zad. Nr 1 oraz Zad. Nr 2),
  3) Roboty w korycie cieku wodnego (Zad. Nr 1),
  4) Realizację zadania poprzez skierowanie ruchu drogowego na czas wykonywania robót, objazdami według dołączonego projektu czasowej organizacji ruchu. W pierwotnej wersji, dokumentacja zakładała realizację zadania w oparciu o tymczasowy most objazdowy. Jeżeli w przedłożonej dokumentacji pojawi się jakakolwiek informacja dotycząca tymczasowego mostu objazdowego i dojazdach do niego - należy jej nie uwzględniać (pominąć) zarówno przy składaniu ofert jak również na etapie realizacji.
  5) Roboty określone w Rozdziale III Dokumentacja Techniczna (opracowana przez firmę BIK - Kopczyk, ul. Podwisłocze 36/101, 35-309 Rzeszów) oraz SST.
  6) Udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 6 lat.

  Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek m.in.:
  - Przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów przewodów i urządzeń;
  - Wznowienia i stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Wykonawca pozyska dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  - Zapewnienie poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich;
  - Poniesienia kosztów czasowego zajęcia działek poza terenem niezbędnym do realizacji zadania. Wykonawca we własnym zakresie ustali formę czasowego zajęcia z właścicielami działek;
  - Wykonania objazdów, przejazdów, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych na czas prowadzenia robót;
  - W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót;
  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów, wyrządzone przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inspektorem Nadzoru;
  - Elementy oznakowania, barier ochronnych, pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca przetransportuje je do RDW Stalowa Wola po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca
 3. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich w okresie styczeń 2016 - grudzień 2016, w różnych technologiach na terenie działania ŚZDW w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich w okresie styczeń 2016 - grudzień 2016, w różnych technologiach:
  - Remont cząstkowy wykonywany masą bitumiczną z recyklera;
  - Remont cząstkowy wykonywany masą bitumiczną z otaczarki o powierzchni : - do 5 m2, - od 5m2 - 250 m2, - od 250m2 do 2000 m2 - Remont cząstkowy wykonywany w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami;
  - Frezowanie nawierzchni w miejscu lokalnych nierówności na terenie działania ŚZDW w Kielcach, w podziale na następujące zadania: Zadanie 1 - obejmujące roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Zgórsko ;
  Zadanie 2 - obejmujące roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Łopuszno ;
  Zadanie 3 - obejmujące roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Pińczów ;
  Zadanie 4 - obejmujące roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Staszów
  Zadanie 5 - obejmujące roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Nowa Słupia;
  Zadanie 6 - obejmujące roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Ostrowiec Św.;
  Zadanie 7 - obejmujące roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Tempoczów
  - Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej z w/w zadań zamówienia.
  - W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie z zamówienia Wykonawca musi mieć możliwość prowadzić roboty jednocześnie we wszystkich technologiach i na wszystkich zadaniach według potrzeb Obwodów Drogowych. - Remontowi podlegają ubytki wskazane przez Obwód Drogowy bez względu na ich głębokość, przy czym minimalna głębokość ubytku przygotowanego do wypełnienia masą bitumiczną musi wynosić 4 cm (grubość warstwy) przy technologiach masą bitumiczną z otaczarki do 250 m2 i z recyklera. - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego
 4. zamówienie dodatkowe do zadania pn : Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy L Łęg Tarnowski - Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00
  Zamawiający: Gmina Lisia Góra, Lisia Góra
  zamówienie dodatkowe do zadania pn : Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy L Łęg Tarnowski - Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00
 5. zamówienie uzupełniające do zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy L Łęg Tarnowski - Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00
  Zamawiający: Gmina Lisia Góra, Lisia Góra
  zamówienie uzupełniające do zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy L Łęg Tarnowski - Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00
 6. Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych ul. Wita Stwosza i ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi, wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu do zawracania wraz z obramowaniem krawężnikami, obrzeżami i dojściem do szkoły, wybrukowanie placu przed budynkiem szkoły przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, wykonanie wjazdu z kostki betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej placu przed OSP, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (parking, chodnik, fragment drogi i plac pomiędzy Domem Kultury, a Szkołą Muzyczną), regulacja 3 szt studni wraz z wpustami ulicznymi
 7. Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Przebudowa istniejącej i dobudowa drugiej jezdni DK 79 (GP 2x2, KR5) na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza, a ul. Podgórską w Jaworznie.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Zakres przedmiotowego zamówienia polega na:
  zamianie niektórych paneli ekranów akustycznych zielonych na przeźroczyste (wniosek mieszkańców);
  budowie chodnika dla pieszych z kostki betonowej- od przystanku autobusowego Jaworzno-Czysta w kierunku Chrzanowa do ul. Bielańskiej (wniosek radnych Rady Miejskiej);
  przebudowie wyjazdu z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie na pasie rozdziału (wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie);
  poszerzeniu ciągu pieszo-rowerowego na całej jego długości (zmiany obowiązujących przepisów prawa);
  wykonaniu stabilizacji gruntu na jezdni południowej - po rozebraniu konstrukcji starej jezdni okazało się, iż nie były spełnione warunki nośności podłoża gruntowego (wymogi techniczno-technologiczne).
 8. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego
  pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-
  Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki;
  Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-
  Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki. - dot. zad. Nr 1 przebudowa części
  ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki, obejmujące wykonanie m.in. następującego zakresu robót:
  1. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
  spoin piaskiem.(zjazdy) - 247,15 m2
  2. Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową -
  195,00 mb.
  3. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
  spoin piaskiem-7,50 m2
  4. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
  spoin piaskiem (przełożenie) -240,75 m2
  5. Regulacja pionowa krawężników 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej -6,50 mb.
  6. Odwodnienie liniowe typu ciężkiego PCV ST-100 z kratką żeliwną C-250 98mm -7,80mb.
  7. Poszerzenie pobocza gr. do 10,00 cm po zagęszczeniu kruszywem kamiennym 0-32,00 mm. -234,00 m2
  8. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem
  kamiennym 0-64mm o gr. do 25 cm po zagęszczeniu odcinek (łącznik) - 272,40 m2
  9. Bariery stalowe ochronne- 9,00 mb.
  10. Pionowe znaki drogowe U-3a-5szt.,U-3b -5szt.,U9a -1 szt., A-30+tabliczka uwaga piesi -1 szt.
  11. Poziome znaki drogowe linie P3,P4 malowanie hydrodynamiczne - cienkowarstwowe- 82,80 m2
  12. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni-0,040 ha.
  oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu
  zamówienia.
 9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku Szałas-granica powiatu-Kucębów od km: 7+440 do km: 8+700 w zakres którego wchodzi:
  a) przebudowa nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem do 5,50 m o konstrukcji
  - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno cementowo emulsyjnej grubości 18 cm,
  - na poszerzeniach podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grubości 20 cm,
  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 dla ruchu KR3,
  - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 5 cm
  - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o gr. 4 cm,
  b) wykonanie oznakowania poziomego;
  c) uporządkowanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez przebudowę istniejących przepustów i rowów;
  d) utwardzenie pobocza kruszywem.
 10. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji pn: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji pn: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce polegające na wykonaniu odtworzenia chodników po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Kielcach
 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) - wzmocnienie nawierzchni od km 3+900 do km 5+350
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) - wzmocnienie nawierzchni od km 3+900 do km 5+350. Zakres robót: - frezowanie istniejącej nawierzchni śr. o gr. 4,5 cm; - ułożenie warstwy wiążąco profilującej z AC 16 W o gr. min. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 4 cm; - opracowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania; - oznakowanie poziome chemoutwardzalne strukturalne; - ułożenie geosiatki z włókien szklano- węglowych pod warstwą wiążącą; - remont mostu w km 4+920; - remont przepustu w km 4+850. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Dokumentacją Techniczną (skróconą), Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową
 12. Remont drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Stąporków na odcinku od km 226+800 do km 228+200
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Remont drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Stąporków na odcinku od km 226+800 do km 228+200
 13. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki.
  Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zamówienie dodatkowe - dot. Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki, i obejmuje wykonanie m.in. następującego zakresu robót:
  1. Przebrukowanie istniejących opasek i wjazdu przy budynkach z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 21,22 m2,
  2. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI wjazdach do bram od ciągu głównego - 40m2,
  3. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 175,3m,
  4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm -142m2,
  5. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wjazdy do bram -180,55 m2,
  6. Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte do obrzeża chodnika na ławie betonowej - 64,00 m,
  7. Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte przez chodnik na ławie betonowej z posesji - 36,00 m,
  8. Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte (jedno na drugim) na ławie betonowej- 12,00 m,
  9. Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte na ławie betonowej- 15,2 m,
  oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia
 14. Roboty budowlane do wykonania na szlaku komunikacyjnym Maków - Gołcza - Rzeżuśnia - Jaksice - droga krajowa Nr 7, polegające na: 1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana z drogą powiatową Nr 1153K Poręba Górna - Budzyń -Gołcza. 2. Remont zjazdów do pól i posesji w ciągu drogi powiatowej Nr 1204K odc. Rzeżuśnia -Gołcza w ilości 4szt., ułożenie ciekokrawężnika 46mb, roboty ziemne 272m3.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Miechów
  Roboty budowlane do wykonania na szlaku komunikacyjnym Maków - Gołcza - Rzeżuśnia - Jaksice - droga krajowa Nr 7, polegające na:
  1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana z drogą powiatową Nr 1153K Poręba Górna - Budzyń -Gołcza.
  2. Remont zjazdów do pól i posesji w ciągu drogi powiatowej Nr 1204K odc. Rzeżuśnia -Gołcza w ilości 4szt., ułożenie ciekokrawężnika 46mb, roboty ziemne 272m3.
 15. Remont drogi krajowej Nr 78 w m. Nagłowice od km 181+650 do km 182+450 Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.131.2015.gk.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Remont drogi krajowej Nr 78 w m. Nagłowice od km 181+650 do km 182+450
 16. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Zakres robót:
  1. Wykonanie drenażu zbierającego wodę gruntową spod konstrukcji jezdni km 7+110 - 7+525 SP ul. Kielecka oraz chodnika km 0+000 - 0+130 SL ul. Żeromskiego;
  2. Wykonanie opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED w km 6+885 - 8+359;
  3. Przebudowa kolizyjnego odcinka linii n/n w km 6+860 do km 7+100;
  4. Wykonanie robót niezbędnych dla realizacji zadania pn. Oświetlenie uliczne wraz z przebudową kolizji elektroenergetycznych.
  Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, kosztorysami ofertowymi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi
 17. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego
  pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-
  Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki;
  Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-
  Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki. - dot. zad. Nr 1 przebudowa części
  ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki, obejmujące wykonanie m.in. następującego zakresu robót:
  1. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne -464 t.
  2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o grubości 4 cm(warstwa
  ścieralna) - 4640 m2
  3. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm-2280 m 2
  4. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0,32mm gr. min. 8cm- 2280m2
  5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm - 25m
  6. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm-10 szt.
  7. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp.
  urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.( renowacja rowu) - 456 m3
  8. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności -3
  szt.
  9. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni -0,03ha
  oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu
  zamówienia
 18. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji pn: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji pn: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce polegające na wykonaniu zakresu odtworzenia konstrukcji jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej oraz zatoki autobusowej naprzeciw stacji Orlen
 19. Roboty dodatkowe przy realizacji zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe - Szałas.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe przy realizacji zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe - Szałas.
 20. Remont dogi krajowej 9 w m. Opatów ul. Kościuszki długość odcinka 450 m, w m. Klimontów długość odcinka 500 m oraz w m. Lipnik długość odcinka 500m, łącznie 1,45 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Remont dogi krajowej 9 w m. Opatów ul. Kościuszki długość odcinka 450 m, w m. Klimontów długość odcinka 500 m oraz w m. Lipnik długość odcinka 500m, łącznie 1,45 km
 21. Rozbudowa mostu na rzece Biała Nida w ciągu drogi powiatowej nr 0210T Węgleszyn-Węgleszyn Ogrody-Tyniec-Chorzewa-Prząsław-Cierno-Zaszosie w miejscowości Tyniec wraz z przebudową tej drogi w miejscowości Węgleszyn Ogrody oraz przebudową drogi powiatowej nr 0152T w miejscowości Tyniec
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Jędrzejów
 22. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji pn: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny - Maziarze - Jasieniec Iłżecki Dolny - Jasieniec Iłżecki Górny, na terenie gminy Iłża, na odcinku długości 1 283,51 m od km 3+237,19 do km 4+520,70.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 24. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom - Kozienice na odcinku od km 23+600 do km 25+100 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 058/15
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 25. Przebudowa kompleksu dróg gminnych ul. Zakładowej, Kasztanowej, Topolowej w Wodzisławiu realizowana w ramach projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej miejscowości Wodzisław poprzez przebudowę kompleksu dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Wodzisław, Wodzisław
 26. Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania pn.: *Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju etap II*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 27. Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 28. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 29. Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy L Łęg Tarnowski - Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00
  Zamawiający: Gmina Lisia Góra, Lisia Góra
 30. Odbudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania : Zadanie 1. Odbudowa drogi powiatowej Hebdów - Mniszów - Grębocin - Więckowice nr.dr.1272K nr.dz.ewid.277/3, 348, w miejscowości Więckowice i w miejscowości Żębocin w km 5 + 556 ÷ 6+ 449 Zadanie 2. Odbudowa drogi powiatowej Lelowice - Zielenice Prandocin nr.dr.1261K nr.dz.ewid.204/17, 205/1, 595, 568, 603, w miejscowości Kaczowice i w miejscowości Smoniowice w km 0 + 013 ÷ 0 + 373, w km 0 + 600 ÷ 2 + 250
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice, Proszowice
 31. Przebudowa istniejącej i dobudowa drugiej jezdni DK 79 (GP 2x2, KR5) na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza, a ul. Podgórską w Jaworznie.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 32. Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 33. Remont dróg powiatowych: Zadanie Nr 1 - Droga Nr 3313W od km 7+280 do km 10+570 Zadanie Nr 2 - Droga Nr 3315W od km 0+000 do km 3+610 Zadanie Nr 3 - Droga Nr 3319W od km 0+065 do km 0+956 Zadanie Nr 4 - Droga Nr 3321W od km 1+878 do km 2+988 i od km 4+539 do km 5+259 Zadanie Nr 5 - Droga Nr 3324W od km 1+200 do km 2+400, Zadanie nr 6 - Droga Nr 3328W od km 0+000 do km 2+180 Zadanie nr 7 - Droga Nr 3339W od km 0+055 do km 2+375
  Zamawiający: Powiat Przysuski, Przysucha
 34. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice-Stopnica odcinek Sosnówka-Nowa Słupia Etap II w km 15+020 do km 15+479 i km 15+969 do km 17+990 (realizacja odcinka od km 15+020 do km 15+479 oraz od km 15+969 do km 16+287)
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 35. Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki; Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 36. Budowa drogi gminnej - ulicy Zakładowej w miejscowości Maków
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 37. Rozbudowa drogi gminnej nr 319016T Marzysz - Znojów
  Zamawiający: Gmina Daleszyce, Daleszyce
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe - Szałas.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 39. Remont drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Połaniec w m. Rudniki od km 67+118 do km 68+019, dł. odc. 0,901 km i w m. Połaniec od km 70+558 do km 71+000, dł. odc. 0,442 km
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 40. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn - Zalesie w Gminie Strawczyn
  Zamawiający: Gmina Strawczyn, Strawczyn
 41. Modernizacja ul. Wita Stwosza i ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 42. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację szlaku komunikacyjnego na odcinku: Maków - Gołcza - Rzeżuśnia - Jaksice - droga krajowa Nr 7, na dł. 11,803km, obejmujące: 1/ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1172K Maków - Gołcza - Iwanowice - Zerwana, w km 0+000 - 3+092, 2/ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1204K Miechów - Rzeżuśnia - Gołcza, w km 3+649 - 9+608, 3/ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1206K Jaksice do drogi krajowej nr7, w km 0+000 - 2+752.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Miechów
 43. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn:Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród-otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego: Zadanie1:Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,Zadanie 2: a)Przebudowa Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego b)Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego c) Budowa monitoringu wizyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 44. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 45. Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania obiektu pn.: pn.: *Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulicy Armii Krajowej i ulic przyległych*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 46. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Topola - Kazimierza Wielka II etap: od km 51+050 do km 52+030 - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 47. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn:Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród-otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego: Zadanie1:Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,Zadanie 2: a)Przebudowa Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego b)Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego c) Budowa monitoringu wizyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 48. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie od km 14+678 do 15+845
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 49. Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 50. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Budowa pętli autobusowej w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i budowę ścieżki rowerowej.
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 51. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska -Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 -zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 52. Remont drogi gminnej 002376T Kępa - Trochowiny na dł. 1 200 mb od km 0+000 do km 1+200 wraz z remontem mostu w km 0+940 w msc Mirocice (dz. nr 631, 302, 652) - nawalny deszcz
  Zamawiający: Gmina Nowa Słupia, Nowa Słupia
 53. Remont drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska-Jeleniów na odcinku od km: 0+000 do km: 2+520.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 54. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię
  Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno, Opoczno
 55. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 56. Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiowa i Niską w Kielcach - Roboty poprawkowe
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 57. Remont drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije - Żydówek od km: 219+450 do km: 220+950 o łącznej długości 1,5 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 58. Remont drogi krajowej nr 74 odc. Lechów-Lechówek od km 112+750 do km 113+800 o dł. 1,050 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 59. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska -Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 -zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 60. Rozbudowa ulicy Miodowej oraz przebudowa ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
  Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
 61. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Topola - Kazimierza Wielka: II etap od km 51+050 do km 52+030
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 62. Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kielce
 63. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
 64. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn od km: 2+450 do km: 4+960, dł. 2510mb.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 65. Ul. Szwoleżerów w Kielcach
  Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 66. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych, na terenie Rejonu Starachowice. Zamówienie nr 10/2014
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 67. Remont drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Połaniec odc. Rudniki-Połaniec od km 67+185 do km 68+700 długość odcinka 1,515 km
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 68. Zadanie nr 1: Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulicy Armii Krajowej i ulic przyległych. Zadanie nr 2: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 69. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach polegające na przebudowie odcinka jezdni wschodniej ulicy Żelaznej w Kielcach położonej pomiędzy dwiema realizowanymi inwestycjami (Węzeł Żytnia-Węzeł Żelazna)..
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 70. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II : Droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 71. Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 72. Remont drogi krajowej nr 9 odcinek przejście przez Ostrowiec Św. (ul. Zagłoby) od km 67+330 do km 68+320
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 73. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach polegające na: Zadanie 1: Uszczelnieniu betonu na połączeniu ściany portalowej z konstrukcją żelbetową tuneli - ul. Grunwaldzka (str. południowa) pod ul Mielczarskiego i torowiskiem kolejowym Zadanie 2: Wykonaniu systemu drenażowego u podnóża skarp nasypów na obszarze łącznic północnej i południowej na ul. Grunwaldzkiej przy tunelowych przejściach dla pieszych i wiadukcie w ul. Mielczarskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 74. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska -Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 75. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)- stanowiąca zad. IV projektu pn.: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 76. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień na odcinku w miejscowości Fanisławice od km: 2+372 do km: 2+687 oraz na odcinku Jasień-Rudniki od km: 14+295 do km: 14+895.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 77. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050.
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 78. Przebudowa dróg na terenie gminy Bieliny w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny
 79. Wykonanie zamówienia dodatkowego na roboty, które wystąpiły przy realizacji zadania pn. Budowa przedłużenia ulicy Mieszka I na odcinku od ulicy Żółkiewskiego do ul. Witosa w Radomiu.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 80. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0255 T Piaski - Dobromierz w km od 2+752 do km 4+352
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Włoszczowa
 81. 1 Remont drogi Ociesęki dz. nr ewid. 204 Wólka Pokłonna dz. nr ewid. 208, 74. 2 Remont drogi Wola Wąkopna dz. nr ewid. 331, 317
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 82. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. I etap: Przebudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdami
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu, Ostrowiec Świętokrzyski
 83. Wykonanie robót uzupełniających związanych z budową zadania p.n. Budowa przedłużenia ulicy Mieszka I na odcinku od ulicy Żółkiewskiego do ul. Witosa w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 84. nawierzchni drogi krajowej nr 74, odc. Lechów Lechówek od km 111+750 do km 112+750 (długość 1000m.).
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 85. Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 86. Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego - 2012 rok.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 87. Zamówienie dodatkowe na zadaniu pn.: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 314014 T Słabkowice-Służów, gmina Busko-Zdrój o dł. 2.751,0 m, szer. od 4,5 do 5,0 m. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 314142 T Wełecz - Siesławice, gmina Busko-Zdrój o dł. 850,65 m, szer. 4,0 do 5,0 m
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 88. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w mieście Ostrowiec Św. od km 53+ 610 do km 54+ 546, długość odcinka 0,936 km
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 89. Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Metalowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
 90. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko od km 46+610 do km 49+163 na odcinku przez Topolę
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 91. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bieliny
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny

Inne osoby dla Biała (50 osób):