Kogo reprezentuje osoba

Biała Maria Elżbieta

w KRS

Maria Elżbieta Biała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Biała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Kędzierzyn-koźle (Opolskie), Raszowa (Opolskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szejna Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stania Aneta Elżbieta, Stania Mariusz, Szejna Ryszard Mieczysław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stania Aneta Elżbieta, Stania Mariusz, Szejna Ryszard Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mr Plus Sp. Z O.O., Raszowa − KRS 0000276552
 2. Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-budowlanych Rymar R. Szejna, M. Biała-bajor Sp. J., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000149890
 3. Rymar Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000614609

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Termomodernizacja budynku szkoleniowo oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu - I etap (kontynuacja)
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoleniowo oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 wyłącznie w zakresie robót termomodernizacyjnych dla elewacji zachodniej w zakresie hali obróbki mechanicznej klasycznej i elewacji wschodniej w zakresie ściany za łącznikiem do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu oraz ściany ponad dachem niskiej zabudowy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: 1.Projekt termomodernizacji budynku szkoleniowo - oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu - 1 etap - załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do SIWZ 3.Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu - I etap.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoleniowo oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 w zakresie robót termomodernizacyjnych dla elewacji północnej i wschodniej oraz stropu pracowni nr 1.
 3. Roboty dodatkowe na zadaniu Remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  Roboty dodatkowe będą dotyczyć odgrzybiania ścian wewnętrznych i uzupełnienia tynków zewnętrznych poniżej terenu
 4. Modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby funkcjonowania filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, która zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie: 1. Robót ogólnobudowlanych dotyczących: i. Budynku B - m.in. przebudowy pomieszczeń biblioteki, wydzielenia wc, w tym również wc dla osób niepełnosprawnych, robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim. ii. Łącznika do budynku C - m.in. wykonanie wc, w tym również wc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dostępu dla osób niepełnosprawnych przez wejście główne do szkoły, remontu istniejących schodów, termomodernizacji ściany budynku wraz z robotami w zakresie stolarki okiennej, kominów powyżej dachu, nowych czap kominiarskich wraz z nową obróbką blacharską wokół kominów i murka ogniowego. b. Przyłącza wody. c. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. d. Instalacji wewnętrznej wody zimnej. e. Instalacji wewnętrznej kanalizacji. f. Instalacji centralnego ogrzewania. g. Wentylacji. h. Klimatyzacji. i. Roboty elektryczne w zakresie: wewnętrzne linie zasilające, rozdzielni głównej, tablic rozdzielczych, instalacji elektrycznych, połączeń wyrównawczych, instalacji sieci komputerowej LAN i telefonicznej, instalacji sygnalizacji włamania, instalacji CCTV oraz instalacji nagłośnienia. 2 Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ: - Dokumentacja projektowa wraz z dokumentami formalno-prawnymi; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: a) Organizację i zagospodarowanie placu budowy. b) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. c) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Miejskie Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania. d) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. e) Po zakończeniu robót, usunięcie wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. f) Likwidację placu budowy. g) Wykonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych oraz inwestora. h) Inne wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie umowy. i) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy przedłożyć inspektorowi nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy.
 5. Remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegający na: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi; Wymiana okien na PCV ; Licowanie płytkami klinkierowymi ; Układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 6 cm; Wykonanie instalacji poprawy dystrybucji gorącego powietrza z kominka - 1 komplet; Roboty elektryczne
 6. Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 14 / EOZ / 2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
  Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu chęci przybycia. Ogólny zakres robót do wykonania: A. Zakres robót przewidziany w niniejszym postępowaniem przetargowym opisany jest dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, wiążący jest zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej. B. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesieniem dokonanych zmian. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji pisemnej oraz elektronicznej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. d) Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego. e) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. f) Prowadzenie prac w sposób nie utrudniający funkcjonowania szpitala
 7. Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń I i II piętra oraz klatki schodowej budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wyspa 22, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.
 8. Przebudowa i rozbudowa Budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu - PN / 16 / VI / 12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
  1. Przebudowa i rozbudowa Budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Ogólny zakres robót do wykonania:
  A. Zakres robót przewidziany w niniejszym postępowaniem przetargowym opisany jest dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ.
  B. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1. Wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesieniem dokonanych zmian. 2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Organizację ruchu i oznakowanie budowy.
  5. Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego. 6. Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, WSSE, PSP, IOŚ. 7. Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego
 9. Przebudowa i rozbudowa budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu - PN / 24 / IX / 11
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
  Przebudowa i rozbudowa budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu
 10. Wykonanie ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z budową wiaty drewnianej i zagospodarowaniem terenu wokół budynku
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej, Ujazd
  W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
  a) Roboty terenowe: - Ogrodzenia na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie, - Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm, - Koryta pod kostkę brukową wykonywane ręcznie, głębokość do
  30cm, kategoria gruntu III-IV - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV, - Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm, - Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm, - Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/8, kostka szara, - Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/6, kostka barwiona, - Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80 %, glina cegielniana zmielona 13.3% mączka 6,7 - warstwa grubości 5 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000), - Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80%, glina cegielniana zmielona 13.3% mączka 6,7 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ( 5cm ) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000), - Obrzeża betonowe, 20x6cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, - Obrzeża betonowe, 30x8cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, - Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III, - Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1km ( 5 km ).
  b) Wiata rekreacyjna:
  - Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokość do 1,5m, grunt kategorii III, pod stopy fundamentowe, - Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy
  następny 1cm grubości warstwy ( dodatkowe 37 cm ), - Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5m3, transport betonu taczkami, japonkami, - Montaż zbrojenia stóp fundamentowych, pojedynczo i krzyżowo zbrojonych, pręty Fi do 16-20mm, - Osadzenie w stopach betonowych kotew
  stalowych, - Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z trzech stron z drewna, budowa, bez łacenia poszycia dachu, - Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm, - Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami solowymi, 1-krotna, bale, krawędziaki, łaty, - Impregnacja
  ogniochronna elementów drewnianych, bali, krawędziaków, łat, - Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę, - Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje szkieletowe.
  c) Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia - Kominki i piece nietypowe, dostarczenie i montaż prefabrykowanego kominka do wiaty.
  d) Branża instalacyjna - roboty elektryczne - Linie zasilające
  prowadzone w rurach instalacyjnych stalowych na tynku, demontaż bez względu na rodzaj, ilość i przekrój przewodów w rurze
  e) Roboty dachowe - Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną,
  dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia 4,7mm na istniejącym pokryciu z papy, - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju do styropianu, - Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i
  nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana.
  f) Termomodernizacja ścian zewnętrznych - Rozebranie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, - Podokienniki i półki nadgrzejnikowe, długości 1.0m i szer. 0,35 m, - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, ściany, podłoże, cegła, pustaki ceramiczne, do 2m2 (w 1 miejscu) - 30% powierzchni
  ocieplanych ścian, nakład wyczerpuje wszelkie naprawy i wyrównania podłoża, - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w technologii np. DRYVIT, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w technologii
  np. DRYVIT, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni, - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w technologii np. DRYVIT, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża, - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
  lekką w technologii np. DRYVIT, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków, - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii np. DRYVIT DRYSULATION, płyty styropianowe grubość 10cm, zaprawa np. DRYTEX QUARZPUTZ, - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii np. DRYVIT DRYSULATION, ocieplenie ościeży, szerokość do
  30cm, zaprawa np. DRYTEX QUARZPUTZ, - Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii np. Dryvit, dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z betonu - kołkami PCV przec. 6 szt./m2, - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych
  kątownikiem metalowym, - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m, nakłady podstawowe, - Osłony okien, folią polietylenową, - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0m2, - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0m2, - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0m2, -
  Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami, rynna półokrągła Fi180mm, - Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, rury z tworzyw sztucznych Fi160mm. g) Roboty dotyczące hali - Szlifowanie
  starych parkietów, mechanicznie, parkiet mozaikowy, ponad 8m2, - Lakierowanie 3 x parkietów, - Trasowanie linii siatki boiska na parkiecie, linia prosta, do 2000mm ( 330 mb ), - Trasowanie jw, krzywe regularne (np. koło), 901-1200mm ( 176 mb ), - Malowanie farbami olejnymi pasów na parkiecie sali gimnastycznej, 2-krotne, - Reparacja stopni schodów, szerokość do 50cm.
 11. Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p-poż.
  Zamawiający: Gmina Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane które należy wykonać w zadaniu o nazwie: Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p-poż. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: a) Roboty ogólnobudowlane: 1.
  Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nie otynkowanych na wpust lub połwpust. 2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. 3. Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. 4. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
  cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. 5. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek. 6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. 7. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
  Na zaprawie cementowo-wapiennej. 8. Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeŜach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie. 9. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubości do 15 cm. 10. Uzupełnienie brakujących stopni schodowych. 11. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
  gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu. 12. Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-systemowe płytki stopnicowe. 13. Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek z przezn. do ponow. wbud. o pow. do 2.0 m2-obudowa grzejnika. 14.
  Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2. 15. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm. 16. Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (grub. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie). 17. Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm.
  18. Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach. 19. Grzejniki żeliwne członowe - wielkość 1, do 30 elementów -grzejnik z demontażu. 20. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 21. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu-miejsce po zdemontowanych progach miejsc. 22. Ścianki
  działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101-ściany o odporności ogniowej REI 30. 23. Okładziny poddasza z płyt gipsowokartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie
  jednowarstwowe 12,5-01. 24. Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych-analogia dla drzwi drewnianych. 25. Dostawa stolarki drzwiowej wg rysunku A-8 zestawienie stolarki. 26. Okładziny poddasza z płyt gipsowokartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej
  konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01-PROMATECT-H. 27. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 28. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-analogia dla wykładziny dywanowej. 29. Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile. 30. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie. 31. Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej. 32. Osadzenie okien w połaci dachowej okno dachowe o wymiarach 78*118 cm np. VELUX z funkcją oddymiania. 33. Impregnacja
  ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków-konstrukcja dachu. 34. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. 35. Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe. 36. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe,
  uzupełnienie malowania po robotach demontażowych. 37. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe. 38. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat.III z transp. Urobku samochod.
  samowyładowczymi na odległość 15 km. 39. Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. 40. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. 41. Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 42. Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich
  i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie. 43. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. 44. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
  druga i następna warstwa. 45. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV-analogia dla gruzu. 46. Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonywaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych
  grubości 1 ceg. 47. Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. z cegły klinkierowej. 48.Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona. 49. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. 50. Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B-20. 51. Gruntowanie
  podłoŜy preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome. 52. Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 5 mm. 53. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 5 mm. 54. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
  elementów/m2. 55. Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2-analogia dla wycieraczki o wym 100*60 cm. 56. Dostawa i montaż balustrady ze stali kwasoodpornej dł 23,5 m. 57. Konstrukcje daszków jednospadoweanalogia
  dla daszku z poliwęglanu w pozycji naleŜy uwzględnić koszt daszku. 58. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm. 59. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2. 60. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
  jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 61. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm. 62. Obrzeża betonowe o wymiarach
  30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 63. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2.
  b) Roboty instalacyjne elektryczne: ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ:
  1. Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP do 5 NN na cegle-CENTRALKA ODDYMIANIA. 2. Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
  samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle. 3. Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. 4. Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym bez
  uruchomienia i sprawdzenia na cegle. 5. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. 6. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm. 7. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton- zasilanie centrali YDY 3x1,5. 8. Przewody
  kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton- zasilanie czujki YnTKSY 2x0,8. 9. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłoŜu innym niŜ beton- zasilanie przycisków oddym i siłowników okien oddymiających HDGs3x2x0,8. 10. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
  układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton- zasilanie trzymaczy drzwi pożarowych YDY 3x1,5. 11. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 60 mm. 12. Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2-
  zasilanie wentylatora nadmuchowego systemu oddymiania klatki schodowej. 13. Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle. 14. Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania- pod kurtynę powietrzną. 15. Wentylatory ścienne - montaż kurtyny powietrznej. 16. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
  12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- zasilanie kurtyny powietrznej. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: 17. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących. 18. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -1x20W -końcowychoprawy kierunków ewakuacji. 19. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących. 20. Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W- oprawa 1x36W wandaloodporna. 21. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż modułów
  zasilania awaryjnego 2h w istniejących oprawach 22. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. 23. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm. 24. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton. 25. Oprawy oświetleniowe przykręcane
  (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W z modułem awaryjnym 2h- doświetlenie klatki schodowej nad spocznikami. 26. Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły. 27. Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce. BADANIA I POMIARY 28. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 29. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy). 30. Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 Kw. 31. Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychsprawdzenie działania modułów zasilania awaryjnego. 32. Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy. 33. Sprawdzenie i
  uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie działania oddymiania klatki schodowej
  DEMONTAŻE 34. Demontaż tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 1 rząd osprzętu- centralka Oddymiania. 35. Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - tablica przyzywowaprzyciski oddymiania. 36. Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- demontaż czujki dymu z
  gniazdem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym opracowany przez firmę Usługi projektowe mgr inż. arch. Marek Paneth z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, 47-220 Kędzierzyn Koźle ul. Dębowa 6/10. Powyższe dokumenty stanowiącą integralną część dokumentacji przetargowej.