Kogo reprezentuje osoba

Biały Piotr

w KRS

Piotr Biały

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Nazwisko:Biały
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czech Robert, Klus Grzegorz Aleksander, Klus Piotr Marian, Kościeliński Kazimierz, Kozieł Leszek, Milik Wojciech Bogusław, Rutkowski Kazimierz Andrzej, Sitarz Witold Piotr, Łach Marian Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mikuła Krystyna Rozalia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Remontowe Energotechnik Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000041511

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Pge Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Rzeszów − KRS 0000073636
 2. Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000043032

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przebudowa sieci cieplnej od komory B-17 do B-20 ul. Hanasiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach projektu Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. - 2012 r.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa sieci cieplnej od komory B-17 do B-20 ul. Hanasiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach projektu Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. - 2012 r.
  Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn 273,00/400 mm o łącznej długości 205,00 m od istniejącej komory B-17 do istniejącej komory B-20. Wykonanie sieci w technologii rur i elementów preizolowanych pozwalających na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego o parametrach obliczeniowych : temperatura 135/700 C i maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa .
  Przedmiot zamówienia obejmuje również dwa odgałęzienia przyłączające 2 x Dn 48,3/125, jedno odgałęzienie przyłączające 2 x Dn 42,4/125mm , jedno 2 x Dn 33,7/90 mm oraz roboty towarzyszące, w tym ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur OPTO Dn 50 mm wzdłuż trasy sieci dla potrzeb systemu telemetrycznego Zamawiającego.
  Materiały konieczne do wykonania w/w sieci zabezpieczy w całości Wykonawca.
  2. Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
  2.1. Projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 1/1 + 1/2 do SIWZ , oraz
  Schematem montażowym ułożenia rur OPTO stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
  2.2. Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie
  podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie
  ciepłowniczym miasta Rzeszowa - wymaganiami MPEC Rzeszów, (obowiązują dla
  materiałów preizolowanych w przypadku rozbieżności z rozwiązaniami przyjętymi
  w dokumentacji budowlano-wykonawczej ) stanowiącymi Załącznik Nr 3 do
  SIWZ.
  2.3. Projektem organizacji ruchu na czas wykonywania sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Boya Żeleńskiego w Rzeszowie, który zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.
  2.4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą
  Załącznik Nr 4 do SIWZ.
  2.5. Informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiącym Załącznik
  Nr 5. do SIWZ.
  2.6. Uzgodnieniami ujętymi w umowach użyczenia zawartymi z władającymi
  nieruchomościami. Uzgodnienia obejmują doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
  2.7. Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa SR.III.7635-559/08 z dnia 04.11.2008 r.
  o wycince drzewa - świerku rosnącego na działce ul. Hanasiewicza 17 w Rzeszowie.
  Drewno należy przekazać właścicielowi działki.
  3. Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności :
  3.1.wykonanie wskazanej w pkt 1 sieci ciepłowniczej określonej w projekcie
  budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz
  z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia,
  nie przewidzianymi w w/w dokumentacji , a koniecznymi do jej wykonania,
  3.2.dostawę całości materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia wg
  projektu budowlano-wykonawczego , w tym materiałów preizolowanych, które będą
  pochodziły z produkcji nie wcześniejszej niż III kwartał 2010 r.
  3.3. Zamontowanie przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia w miejscach
  wskazanych przez Zamawiającego 2 szt tablic z informacjami o współfinansowaniu
  z Funduszu Unii Europejskiej. Tablice te wraz z konstrukcjami montażowymi dostarczy
  Zamawiający.

  4. Informacje i wymagania dodatkowe.
  4.1. W projekcie przyjęto wykonanie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
  PRIM S.A. Lublin z izolacją pogrubioną, z instalacją alarmową impulsową (4 przewody)
  z mufami termokurczliwymi .
  4.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii równoważnych,
  posiadających certyfikaty ekologiczne, spełniających założone w projekcie wymagania
  techniczne oraz wymagania ujęte w Warunkach technicznych stanowiących Załącznik Nr 3
  do SIWZ.

  Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych
  ( kolana, trójniki, zawory, itp. ) określonych w projekcie , o ile podyktowane jest to
  względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty
  włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych i budynków muszą być zachowane.
  Zmiany te nie mogą powodować odstępstwa powyżej 0,3 m od trasy sieci przedstawionej
  w projekcie.

  4.3.W wartości oferty należy ująć koszty związane z zajęciem pasa drogowego ( koszty
  oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie przejścia przez drogę ponosi Zamawiający
  natomiast koszty zamknięcia drogi na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca),
  wycinką świerka oraz innych drzew owocowych i krzewów.

  5. Wykonawca musi również :
  5.1. Przeprowadzić wizję lokalną.
  5.2. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale IV niniejszej
  SIWZ .
  5.3. Uwzględnić wykonanie robót i opłat związanych z wejściem w teren,
  zabezpieczeniem terenu budowy, wykonaniem robót geodezyjnych ( tyczenie sieci
  i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) i odtworzeniowych.
  5.4. Wykonać zabezpieczenie kabli energetycznych, teletechnicznych i innych urządzeń
  uzbrojenia terenu pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, oraz uzyskać stosowne
  protokoły odbiorowe.
  5.5. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  5.6. Wykonać badania radiograficzne 100 % spoin na rurociągach sieci ciepłowniczych. Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2005.
  5.7. Roboty w pasie drogowym w ulicy Boya Żeleńskiego w Rzeszowie wykonać zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa i warunkami wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.
  5.8. Materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej lub ewentualnych kolizji, zdemontowanych nawierzchni dróg i chodników oraz nadwyżki mas ziemi
  zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym zakresie, za wyjątkiem rur
  stalowych ( bez izolacji ), które należy przekazać Zamawiającemu na magazyn przy
  ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie.
  5.9. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzenne nie podlegające
  wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.
  5.10.Ubezpieczyć roboty przez cały okres ich wykonywania .

  6. Wykonawca winien opracować harmonogram rzeczowy robót i przedstawić
  Zamawiającemu do zaakceptowania przed rozpoczęciem robót.
  7. Wymagany okres gwarancji jakości minimum :
  - 60 miesięcy dla robót budowlanych
  - 60 miesięcy dla materiałów preizolowanych
 2. Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Floriańskiej w Jaśle
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, Jasło
  budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 130/70 stopni C z rur preizolowanych 2 x 88,9/160 o dlugości 243,3 m 2 x 60,3/125 długości 15,8 m oraz w technologii tradycyjnej 2 x Dn 80 w otulinie z wełny mineralnej grubości 60 mm o długości 11,0 m
 3. Budowa wiaty dla imprez plenerowych na działkach nr 1095/36, 1094, 1095/75 w Wólce Podleśnej
  Zamawiający: Gmina Trzebownisko, Trzebownisko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu wiaty dla imprez plenerowych na działkach nr 1095/36, 1094, 1095/75 w Wólce Podleśnej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury technicznej tj. dojść i dojazdów. Zaprojektowano wiatę w północno-wschodniej części działki nr 1095/75 z wejściem od strony zachodniej wraz z chodnikiem o szerokości 1,0m z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi 8x100x25cm wokół wiaty i o szerokości 2,0m jako dojście. Powierzchnia całkowita wiaty wynosi 222,46m2. wysokość budynku 6,90m. Wiatę zaprojektowano z konstrukcji stalowej z profili walcowanych i rur zimnogiętych. Podstawowy ustój nośny stanowi zespół ośmiu półram rozmieszczonych promieniowo wokół środka geometrycznego wiaty. Słupy o przekroju zamkniętym z profili ceowych (2 [200), rygiel kratowy z rur zimnogietych. Elementy drugorzędne obiektu to daszek środkowy i zadaszenie wejścia. Posadowienie słupów przyjęto na stopach żelbetowych o wymiarach w rzucie poziomym 2,0mx0,8m. Materiały wykorzystane do wykończenia zewnętrznego to drewno naturalne bejcowane, płytki kamienne, palisada betonowa i kostka brukowa w kolorach naturalnego brązu, barw jesieni, pastelowych i piaskowych, dach z dachówki bitumicznej lub gontów papowych i z poliwęglanu
 4. Przebudowa trybun wraz z budową zadaszenia na stadionie klubu sportowego LECHIA SĘDZISZÓW w Sędziszowie Małopolskim.
  Zamawiający: Gmina Sędziszów Małopolski, Sędziszów Małopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa trybun wraz z budową zadaszenia na stadionie klubu sportowego LECHIA SĘDZISZÓW w Sędziszowie Małopolskim.