Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Bartosz Wojciech

w KRS

Bartosz Wojciech Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bartosz
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadowska Anna Maria, Sadowski Sebastian Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapliński Mirosław, Sadowski Sebastian Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Śliwka Marta Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inter Varmia Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000400292
 2. Komfortowe Podłogi Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000384726
 3. Komfortowe Podłogi Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Olsztyn − KRS 0000345259
 4. Stowarzyszenie Warnija Szlakami Warmii, Dywity − KRS 0000754445

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Algotech Digital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000277884
 2. Eko Paliwa Ożarów Sp. Z O.O., Mława − KRS 0000342770
 3. Eko Warmia Sp. Z O.O., Ługwałd − KRS 0000375799
 4. Estel Polska Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000398139

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. dostawa wykładziny dywanowej
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
  dostawa wykładziny dywanowej
 2. Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostródzie, Ostróda
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5 do siwz), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - dalej STWiOR (zał. nr 6 do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz).
  2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
  1) wykonanie robót budowlanych w zakresie:
  a) remontu łazienki: roboty rozbiórkowe, montaż rurociągów z PCV - 24,2 mb, montaż umywalki - 3 kpl., montaż ustępu ze spłuczką dla dzieci 4-5 letnich - 2 kpl., wymiana przewodów kabelkowych - 17,50 mb; roboty murarskie, obsadzenie skrzydeł drzwiowych - 2,0 m2, roboty malarskie - 42,27 m2; licowanie ścian płytkami - 43,68 m2;
  b) remontu ciągów komunikacyjnych: roboty malarskie - 6.977,65 m2, okładziny schodów - 57,73 m2; ułożenie wykładziny PCV - 458,43 m2,
  2) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
  a) zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą realizowane roboty - zwanych dalej terenem budowy;
  b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu budowy oraz pomieszczeń przyległych zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
  3. Inne postanowienia:
  1) Zamawiający, nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  2) Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów i/lub urządzeń podlegających wbudowaniu w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł brutto.
  3) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.
  4) Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności niezbędne do realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w liczbie i wymiarach czasu pracy wskazanych w ofercie, jednak nie mniejszej niż ogółem 2 osoby.
  5) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, będą one w głównej mierze prowadzone poza godzinami urzędowania przedszkola, zgodnie z harmonogramem ustalonym z użytkownikiem obiektu. Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości
 3. DOSTAWA WYKŁADZIN, MATERIAŁÓW DO REMONTU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO ORAZ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
  1. CZĘŚĆ NR 1 (ZADANIE 1) DOSTAWA WYKŁADZIN: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładzin określonych wg CPV w grupie 441 według asortymentu i ilości podanych w tabeli (załącznik nr 2 do siwz), od lp. nr 1 do lp. nr 3. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie certyfikatów zgodności ITB oraz aprobat technicznych ITB. Dostawa do magazynów według wykazu odbiorców adresatów. 2. CZĘŚĆ NR 2 (ZADANIE 2) DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów materiały do remontu sprzętu określonych wg CPV w grupie 301,391,395, 441, 443, 445, według asortymentu i ilości podanych w tabeli (załącznik nr 3 do siwz), od lp. nr 1 do lp. nr 23. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie certyfikatów zgodności ITB oraz aprobat technicznych ITB. Dostawa do magazynów według wykazu odbiorców adresatów. 3. CZĘŚĆ NR 3 (ZADANIE 3) DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH; Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogólnobudowlanych określonych wg CPV w grupie 195, 249, 441, 445, 448, 449 według asortymentu i ilości podanych w tabeli (załącznik nr 4 do siwz), od lp. nr 1 do lp. nr 121. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie certyfikatów zgodności ITB oraz aprobat technicznych ITB. Dostawa do magazynów według wykazu odbiorców adresatów. 4. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ (opisach przedmiotu zamówienia) nazw towarowych, znaków firmowych, nazw producentów, wyrobów, materiałów czy też artykułów budowlanych, należy uznać, że Zamawiający wskazuje typ, rodzaj, klasę a także jakość gatunkową; zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły budowlane, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli równoważne. 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6. Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować produktu równoważnego, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego. 7. Warunki dostawy: 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały-wyroby: a. są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub b. nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach nr 2, 3 do siwz lub c. dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego, wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy:a. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. b. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. c. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z późn. zm.) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy. W związku z powyższym obowiązkiem wybranego Wykonawcy, będzie dostarczenie, przed rozpoczęciem wykonywania dostaw, do Pełnomocnika Dowódcy właściwej jednostki, listy pracowników wraz z numerami dowodów tożsamości oraz numerami rejestracyjnymi i markami pojazdów zabezpieczających dostawy
 4. Zakup i dostawa materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych, zgodnie z ilością i rodzajem wskazanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych fabrycznie nowych, I-go gatunku, spełniające normy jakościowe i użytkowe wskazane i szczegółowo opisane przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa materiałów budowlanych - szczegółowy opis asortymentu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ tj. formularz cenowy Zadania nr 2 - Zakup i dostawa materiałów elektrycznych - szczegółowy opis asortymentu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ tj. formularz cenowy 4. Zamawiający wymaga aby dla zadania 1 tj. Zakup i dostawa materiałów budowlanych okres przydatności do użytku wynosił : a) poz. 2 - conajmniej 24 miesiące licząc od daty dostawy natomiast na asortyment wskazany w poz. 1 Zamawiający wymaga aby gwarancja wynosiła conajmniej 24 miesiące od daty dostawy. 5. Zamawiający wymaga aby dla zadania 2 tj. Zakup i dostawa materiałów elektrycznych gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła: a) dla poz. 1-6 conajmniej 24 miesiące od daty dostawy Uwaga: termin ważności nie może być krótszy niż gwarancja producenta na dany produkt. 6. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zwiększenie zakupywanego asortymentu w ramach prawa opcji. Ilość asortymentu zakupywanego w ramach opcji dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania nr 1 i/lub zadania nr 2, a ceną brutto wynikającą ze złożonej oferty. 7. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów ( materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych) zakupywanych w ramach opcji będą takie same jak ceny poszczególnych asortymentów ( materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych) wskazane w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ -formularzu cenowym. Ponadto asortyment (materiały budowlane oraz materiały elektryczne) zakupywane w ramach opcji muszą być tego samego gatunku i jakości co wskazane w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ -formularzu cenowym. 8. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważność Zamawiający uzna materiały budowlane i elektryczne o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania
 5. Dostawa materiałów budowlanych do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Trubakowskiej 2 w Chełmie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ)
 6. Dostawa wykładzin i wycieraczek wraz z asortymentem do ich połozenia.
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Region Infrastruktury w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa wykładzin PCV, wykładzin dywanowych, listew przypodłogowych, narożników zewnetrznych i wewnetrznych, zakonczen listew prawych i lewych, łaczników listew, listew aluminiowych, listew schodowych, kleju uniwersalnego do wykładzin PCV i dywanowych, masy samopoziomujacej, masy szpachlowej do naprawy podłoża, tasmy dwustronnej, kołków do szybkiego montażu, noży do wykładzin, ostrzy wymiennych łamanych do noży prostych, wycieraczek
  gumowych-plaster miodu, profili aluminiowych, kolorowych szczotek, wycieraczek gumowych-jeżyk,wycieraczek tekstylnych podgumowanych z listwa gumowa, wycieraczek typu sztuczna trawa, listew najazdowych do wycieraczek typu sztuczna trawa, wycieraczek gumowych ryflowanych..
 7. Dostawa materiałów branży budowlanej, sanitarnej, materiałów wykończeniowych oraz farb i materiałów eksploatacyjnych do obsługi pojazdów i urządzeń warsztatowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3674, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów branży budowlanej, sanitarnej, materiałów wykończeniowych oraz farb i materiałów eksploatacyjnych do obsługi pojazdów i urządzeń warsztatowych, zwanych dalej materiałami (m.in. farby, pędzle, silikony, cement, gładź gipsowa, tynk gipsowy, papa, płytki gresowe, kleje do płytek, gwoździe, rynny prefabrykowane, przyłącza montażowe, przyłącza kanalizacyjne, kolana nastawne, przedłużki, śrubunki, wykładzina z PCV, obrzeża trawnikowe, wykładzina dywanowa, listwy wykończeniowe, karnisze, folia przeciwsłoneczna zewnętrzna, tarcze do cięcia metalu i do szlifowania metalu ,papier ścierny, opaski zaciskowe, płyn do spryskiwaczy, odmrażacze do zamków i szyb, zapachy samochodowe preparaty do mycia pojazdów. 2.Wszystkie materiały będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostawa przedmiotu umowy musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (rodzaj, ilość oraz termin ważności - dotyczy materiałów na które producent udzielił gwarancji) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów. 3.Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki produktów niebezpiecznych dla materiałów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z dnia 25.02.2011r.o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz.322)
 8. Dostawa doposażenia punktów przedszkolnych w Gminie Barciany
  Zamawiający: Gmina Barciany, Barciany
  Dostawa doposażenia punktów przedszkolnych w Gminie Barciany

Inne osoby dla Borkowski Bartosz Wojciech (38 osób):