Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Jan Marek

w KRS

Jan Marek Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Niestępowo (Pomorskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Joanna Izabela, Jasińska Stanisława, Kilian Ewa Monika, Krużycki Jerzy Kazimierz, Rolewicz Anna, Skierski Jarosław Włodzimierz, Wojtczuk Anna Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Joanna Izabela, Borkowski Zbigniew Adam, Gałaś Józef, Pękała Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Joanna Izabela, Borkowski Zbigniew Adam, Gałaś Józef, Pękała Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gdański Klaster Budowlany - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000296002
 2. Infracorr Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000040780
 3. Klub Rotary Gdańsk-sopot-gdynia, Gdańsk − KRS 0000213323
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Magnet Sp. Z O.O., Niestępowo − KRS 0000025859

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Proterm Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000065809
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Gdańsk − KRS 0000041517
 3. Stabilator Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000104494

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Wykonanie sieci cieplnych zewnętrznych oraz dolnych źródeł ciepła dla hangaru obsługi śmigłowców na terenie 1 BL WL w Inowrocławiu-Latkowo (zad. 11678)
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej: sieci cieplnych zewnętrznych oraz dolnych źródeł ciepła dla hangaru obsługi śmigłowców w Latkowie (pow. Inowrocław) na terenie jednostki wojskowej - 1 BLWL.
  Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa projekt budowlany, kosztorys ślepy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów na plac budowy w Latkowie oraz wykonaniem robót budowalnych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w zakresie rzeczowym określonym w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być użyte tylko wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz.883 - z późn. zm.).
  W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji, tj. bieżące tyczenie i inwentaryzowanie oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą przez jednostkę geodezyjną mającą stosowne uprawnienia oraz dopuszczenia do informacji niejawnej o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokona uruchomienia sieci oraz wszelkie próby i sprawdzenia funkcjonowania, przeprowadzi przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi urządzeń, sporządzi dokumentację powykonawczą, dostarczy instrukcje obsługi i użytkowania sieci w języku polskim oraz na wezwanie Zamawiającego weźmie udział w rozruchach systemów powiązanych z wykonywanymi pracami.
  Nazwy handlowe (marka i producent) materiałów i wyrobów budowlanych, określone w kosztorysach nakładczych (ślepych), należy traktować jako referencyjne. Wykonawca może zaoferować inne ale o parametrach technicznych i cechach użytkowych równoważnych do materiałów i wyrobów referencyjnych.
  2.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy
  3.Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:
  ETAP I: do dnia 15.09.2016r. - wykonanie sieci cieplnych ulegających zakryciu,
  ETAP II: do dnia 15.07.2017r. - wykonanie pozostałych robót.
 2. budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo - etap I
  Zamawiający: Gmina Potęgowo, Potęgowo
  Wykonanie odcinka sieci cieplnej od istniejącej kotłowni węglowej zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. Darżyńskiej 6A o łącznej długości 195,65 m;
  Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Darżyńska 6A - technologia i Automatyka.
  W ramach zadania planuje się następujący zakres robót: montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej; montaż instalacji elektrycznej; montaż instalacji technologicznej i automatycznej regulacji.
 3. Modernizacja węzłów cieplnych w budynku nr 17 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz w budynku nr 18 Chemii D Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja węzłów cieplnych w budynku nr 17 Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz w budynku nr 18 Chemia D. Politechniki Gdańskiej Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem technologię modernizacji węzła cieplnego w istniejącym budynku nr 17 Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz modernizacji węzła cieplnego w istniejącym budynku nr 18 Chemia D. Węzły cieplne będą źródłem ciepła budynków w zakresie:a)budynku nr 17 centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych oraz ciepłej wody użytkowej,b)budynku nr 18 centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zakres robót obejmuje: a)roboty demontażowe istniejących elementów węzłów cieplnych,b)roboty instalacyjne dostosowanie instalacji grzewczej , wykonanie zasilania elektrycznego węzłów, c)remont i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów,
  d)dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych wraz z układami sterowania i automatyki oraz armaturą, e)uruchomienie węzłów i regulacja parametrów pracy układu grzewczego,
  f)dostarczenie Zamawiającemu zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi wybudowanych węzłów.
 4. Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzła cieplnego wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną oraz pracami ogólnobudowlanymi w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku. <br>
  1. Zakres robót obejmuje: <br>
  1.1. Przebudowę węzła cieplnego wraz z instalacjami wod-kan. tj. <br>
  -demontaż wymienników ciepła, starego orurowania i armatury węzła cieplnego, naczynia wzbiorczego, zasobnika ciepłej wody, rozdzielaczy c.o. i c.w. itp., <br>
  -montaż nowego węzła wymiennikowego, <br>
  -wykonanie robót instalacyjnych w obrębie pomieszczenia węzła, obejmujących przyłączenie węzła do sieci zasilającej, instalacji wewnętrznej c.o., wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej.<br>
  1.2. Roboty ogólnobudowlane tj. <br>
  -roboty rozbiórkowe, <br>
  -montaż drzwi,<br>
  -wykonanie ściany, <br>
  -wykonanie tynków, <br>
  -roboty malarskie, <br>
  -wykonanie studni rewizyjnej, <br>
  -wykonanie posadzek, <br>
  -wykonanie kanałów wentylacyjnych wraz z montaż wentylatora.<br>
  1.3. Remont instalacji elektrycznej węzła cieplnego tj. <br>
  -demontaż instalacji elektrycznej, <br>
  -wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, <br>
  -wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz. 230V , 24V, <br>
  -montaż rozdzielnicy elektrycznej AKPiA węzła, <br>
  -wykonanie instalacji zasilającej urządzenia technologiczne, <br>
  -wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych. <br>
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: <br>
  2.1.Projekt przebudowy technologii węzła cieplnego oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w obrębie pomieszczenia węzła ciepłowniczego budynku. Projekt budowlany. Budynek usługowy ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk - załącznik nr 1 do siwz, <br>
  -rysunek 1212/T/01.01. - Schemat technologiczny węzła ciepłowniczego - załącznik nr 1a do siwz, <br>
  -rysunek 1212/T/01.02. - Rzut pomieszczenia węzła ciepłowniczego - załącznik nr 1b do siwz. <br>
  2.2.Projekt instalacji elektrycznych pomieszczenia węzła ciepłowniczego. Projekt budowlany. Budynek usługowy ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk - załącznik nr 2 do siwz. <br>
  2.3.Szczegółowe specyfikacje techniczne do projektu węzła ciepłowniczego. Budynek usługowy ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk - załącznik nr 3 do siwz.<br>
  2.4.Przedmiar - Wałowa 27 technologia - załącznik nr 4 (przedmiar o charakterze informacyjnym). <br>
  2.5.Przedmiar - Wałowa 27 budowlane, wyburzeniowe - załącznik nr 5 do siwz (przedmiar o charakterze informacyjnym). <br>
  2.6.Przedmiar - Wałowa 27 instalacja elektryczna - załącznik nr 6 do siwz (przedmiar o charakterze informacyjnym). <br>
  Wykonawca ma prawo stosowania urządzeń równoważnych do określonych w Projekcie przebudowy technologii węzła cieplnego oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w obrębie pomieszczenia węzła ciepłowniczego (załącznik nr 1 do siwz). <br>
  Parametry określające równoważność wyspecyfikowano w punkcie 2 Szczegółowych specyfikacji technicznych do Projektu węzła ciepłowniczego(załącznik nr 3 do siwz).<br>
  Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. <br>
  Wzór wykazu urządzeń równoważnych stanowi załącznik nr 7 do siwz
 5. Wykonanie węzłów ciepłowniczych w trzech obiektach oświaty i wychowania na terenie miasta Gdańska
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z wykonaniem
  przystosowania pomieszczeń dla celów węzłów ciepłowniczych
  - roboty technologiczne związane z dostawa i montażem węzłów:
  -trzyfunkcyjnego w budynku Przedszkola nr 28
  -dwufunkcyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr IX oraz w Gimnazjum Nr 1
  - próby i uruchomienia węzłów
  - wykonanie izolacji ciepłochronnych
 6. Dostawa materiałów preizolowanych
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Miastko
  Dostawa materiałów preizolowanych w systemie rur podwójnych TWIN PIPE do wykonania 2 szt. sieci ciepłowniczych, rur stalowych wraz z izolacją termiczną i armaturą
 7. Remont węzła c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. w zespole budynków biurowo-usługowo-mieszkalnych przy UP Gdynia 1
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Region Infrastruktury w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty remontowo-budowlanej tj. remont węzła c.o. i cwu oraz instalacji c.o. w zespole budynków biurowo-usługowo-mieszkalnych przy UP Gdynia 1 - (I etap), 81-301 Gdynia, ul. 10 Lutego 10. Materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe oraz spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm). Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które będą produktami równoważnymi spełniającymi wymagania określone w SIWZ
 8. Dostawa materiałów preizolowanych
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Miastko
  Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie 2 szt. sieci ciepłowniczej, rur stalowych wraz z izolacją oraz armatury do wykonania węzłów cieplnych.
 9. Roboty budowlane w budynku nr 31-( budynek biurowy ) WKT i 4 RPW w Gdańsku , ul. Słowackiego 5 - remont węzła cieplnego dla potrzeb c. o. i c. w. oraz układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z remontem pomieszczenia nr 7.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Roboty budowlane w budynku nr 31-( budynek biurowy ) WKT i 4 RPW w Gdańsku , ul. Słowackiego 5 - remont węzła cieplnego dla potrzeb c. o. i c. w. oraz układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z remontem pomieszczenia nr 7.
 10. Dostawa materiałów preizolowanych
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Miastko
  Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczej o wartości poniżej 137000 EURO
 11. Montaż systemów monitorowania zużycia mediów w 17 obiektach, adaptacja istniejących urządzeń i rozbudowa systemów monitorowania zużycia mediów w 2 szkołach, rozbudowa istniejących systemów monitorowania zużycia mediów w 18 szkołach, oddzielenie ogrzewania 7 mieszkań służbowych oraz remont 6 węzłów cieplnych w obiektach oświatowych w Gdańsku.
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  -roboty instalacyjne związane z dostawą, montażem i uruchomieniem 6 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych zgodnie z danymi technicznymi (wg zał. nr 5 do specyfikacji)
  w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w obiektach:
  1. Żłobek nr 2, ul. Piastowska 92 A
  2. Przedszkole nr 54, ul. Piastowska 92 B
  3. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25
  4. Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki 111
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera 9
  6. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28, ul. Karpia 1

  -roboty instalacyjne związane z dostawą, montażem i uruchomieniem 7 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych zgodnie z danymi technicznymi (wg zał. nr 5 do specyfikacji) dla mieszkań służbowych w obiektach:
  1. Przedszkole nr 85, ul. Chałubińskiego 15
  2. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Skarpowa 3
  3. Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Chłopska 64
  4. Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Jagiellońska 24
  5. Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Głęboka 11
  7. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28, ul. Karpia 1

  - wykonanie projektu wykonawczego remontowanych węzłów uzgodnionych z GPEC, dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz wykonanie niezbędnych badań UDT,

  - przeszkolenie osoby wskazanej przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych węzłów i systemów monitorowania zużycia mediów,

  - projekt, montaż, uruchomienie i wdrożenie systemów monitorowania zużycia mediów PMS w 17 obiektach:
  1. Gimnazjum nr 11, ul. Kłosowa 3
  2. Gimnazjum nr 10, ul. Gościnna 17
  3. Gimnazjum nr 23, ul. Cystersów 13
  4. Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Kępna 38
  5. Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Radarowa 26
  6. Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Otomińska 72
  7. Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki 111
  8. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Kartuska 126 A
  9. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, ul. Startowa 9
  10. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7, ul. Orłowska 13
  11. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28,ul.Karpia 1
  12. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9
  13. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25
  14. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64
  15. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25
  16. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM, ul. Piramowicza 1/2
  17. Pogotowie Opiekuńcze, ul. Leczkowa 1 A
  - adaptacja istniejących urządzeń (system REUS), rozbudowa, montaż, uruchomienie
  i wdrożenie systemów monitorowania zużycia mediów PMS w 2 szkołach:
  1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 10
  2. XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7

  - rozbudowa istniejących systemów monitorowania zużycia mediów PMS w 18 szkołach:
  1. Gimnazjum nr 3, ul. Chałubińskiego 13
  2. Zespół Szkół Zawodowych nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35
  3. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Dragana 2
  4. Państwowe Szkoły Budownictwa, ul. Grunwaldzka 238
  5. Szkoły Elektryczne i Elektroniczne, ul. Grunwaldzka 238b (sala)
  6. Szkoły Elektryczne i Elektroniczne, ul. Grunwaldzka 238b (szkoła)
  7. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, ul. Hallera 16/18
  8. Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Jagiellońska 14
  9. Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Jagiellońska 24
  10. Gimnazjum nr 19, ul. Jagiellońska 5
  11. Gimnazjum nr 2, ul. Kartuska 32/34
  12. Gimnazjum nr 25, ul. Kościuszki 8b
  13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Na Zaspę 31 (gimnazjum - W2)
  14. Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52
  15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Subisława 22 (węzeł główny)
  16. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Subisława 22 (węzeł sportowy)
  17. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lilii Wenedy 19
  18. X Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 11

  - wykonanie dokumentacji projektowej:

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego), przedmiotu umowy w zakresie: technologicznym i elektroenergetycznym. Przed rozpoczęciem produkcji węzłów kompaktowych dokumentację projektową należy uzgodnić z GPEC i DRMG.

  Wykonanie dokumentacji projektowej powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie technologicznym i elektroenergetycznym oraz winno uwzględniać stan istniejący instalacji w budynku.

  Część technologiczna powinna zawierać:
  - opis techniczny
  - dane techniczne węzła ciepłowniczego wg Specyfikacji technicznej.
  - obliczenia będące podstawą do doboru urządzeń
  - wyniki komputerowych obliczeń cieplnych i hydraulicznych układu wymienników dokonanych dla różnych warunków pracy węzła kompaktowego:
  - dla warunków obliczeniowych występujących w szczycie grzewczym,
  - dla warunków obliczeniowych występujących w lecie
  - specyfikacja urządzeń i armatury,
  - wykaz urządzeń technicznych ciśnieniowych podlegających dozorowi UDT w czasie eksploatacji węzła ciepłowniczego
  - warunki techniczne wykonania oraz montażu węzła,
  - schemat technologiczny węzła ciepłowniczego wg Specyfikacji technicznej
  - rysunek lokalizacji węzła kompaktowego i naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu węzła
  z oznaczonymi i zwymiarowanymi przyłączami do m.s.c. i instalacji wewnętrznych,
  - plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z usytuowaniem pomieszczenia węzła
  w budynku.

  Część elektroenergetyczna i AKPiA węzłów i systemów monitoringu powinna zawierać:
  - opis techniczny
  - obliczenia techniczne (bilans mocy, dobór przewodów i zabezpieczeń, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć),
  - plan instalacji,
  - schematy instalacji i rozdzielnic,
  - zestawienie materiałów,
  - wytyczne do wykonania montażu,
  - schemat technologiczny wraz z zestawieniem materiałowym z oferty

  Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty budowlane wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót.
  Opracowania projektów budowlanych może podjąć się osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach.

  Ponadto przedmiot zamówienia określają:

  - wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania - zał. nr 4 do specyfikacji
  i odbioru węzłów ciepłowniczych oraz systemów monitoringu zużycia mediów

  - program funkcjonalno użytkowy - zał. nr 5 do specyfikacji

  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca dokona
  w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty w trybie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy.
 12. Monitorowanie systemów zarządzania mediami energetycznymi (35 istniejących i 19 nowopowstałych) : ciepłem, energią elektryczną, gazem oraz wodą przy pomocy zintegrowanego systemu telemetrii PMS używanego przez Gminę Miasta Gdańska do racjonalnego gospodarowania ich zużyciem w 50 obiektach szkolnych będących własnością Gminy Miasta Gdańska
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  A) bieżące nastawianie i regulowanie pracą urządzeń na obiektach celem obniżenia zużycia mediów za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej www;
  B) natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego i / lub wskazanych przez niego podmiotów lub osób o stanach awaryjnych na obiektach;
  C) archiwizowanie w bazie danych bieżących odczytów z urządzeń pomiarowych i regulacyjnych oraz czynności serwisowych i eksploatacyjnych w obiektach;
  D) udostępnianie zdalnego wglądu w bieżące i archiwalne parametry pracy urządzeń regulacyjnych i pomiarowych poprzez Internet dla służb Zamawiającego i wskazanych przez niego użytkowników obiektów oraz ew. dostawców mediów - na różnych poziomach uprawnień dostępu - do danych w oparciu o prosty i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika komputerów interfejs graficzny strony www realizowany przez przeglądarkę stron www;
  E) udostępnianie zdalnej możliwości rejestracji wykonanych czynności serwisowo - eksploatacyjnych przez uprawnione osoby;
  F) zapisywanie i przechowywanie w bazie danych systemu wszelkich dokumentacji technicznych takich jak np. schematy i instrukcje eksploatacyjne węzłów cieplnych, kotłowni, urządzeń regulacyjnych i pomiarowych z możliwością dostępu do nich przez służby nadzoru eksploatacyjnego i serwisu poprzez przeglądarkę www.
  G) prowadzenie dla Zamawiającego okresowych analiz techniczno ekonomicznych ułatwiających optymalne zarządzanie mediami, wydatkami i finansami, racjonalizację działań remontowych, projektowych i termomodernizacyjnych - w formie raportów obejmujących:
  a. wykresy czasowe wybranych parametrów i analizę statystyczną dla obiektów;
  b. porównania bieżącego zużycia mediów w nadzorowanych obiektach względem siebie oraz wobec okresów poprzednich;
  c. analizę danych z obiektów o nadmiernym zużyciu mediów i kosztach ich dostawy, ze wstępną diagnoza przyczyn i stawianiem wniosków o sposobie poprawy sytuacji;
  d. wykaz alarmów, przeprowadzonych działań nadzoru i serwisu, regulacji i napraw;
  e. dane archiwalne obejmujące rejestry pracy, parametrów i zużycia mediów w nadzorowanych obiektach - w formie elektronicznej - umożliwiającej dalsze, komputerowe przetwarzanie;
  H) roczne sprawozdanie obejmujące analizę efektów ekonomicznych i innych wynikających z zastosowania systemu wraz z syntetyczne opracowywaniem wniosków, służących decyzjom modernizacyjnym i inwestycyjnym w obiektach
 13. Montaż systemów monitorowania zużycia mediów w 12 szkołach, oddzielenie ogrzewania 3 mieszkań służbowych oraz modernizacja 4 węzłów w obiektach oświatowych w Gdańsku.
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  Zakres rzeczowy obejmuje:

  - roboty instalacyjne związane z dostawą, montażem i uruchomieniem 4 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych zgodnie z danymi technicznymi (wg zał. nr 5 do specyfikacji) w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,w obiektach:
  1. Gimnazjum nr 2, ul. Kartuska 32/34
  2. Przedszkole nr 85, ul. Chałubińskiego 15
  3. Przedszkole nr 51, ul. Piastowska 102
  4. Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8
  -roboty instalacyjne związane z dostawą, montażem i uruchomieniem 3 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych zgodnie z danymi technicznymi (wg zał. nr 5 do specyfikacji) dla mieszkań służbowych w obiektach:
  1. Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Opolska 9
  2. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, ul. Hallera 16/18
  3. Gimnazjum nr 19, ul. Jagiellońska 5

  -wykonanie projektu wykonawczego modernizowanych węzłów uzgodnionych z GPEC, dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz wykonanie niezbędnych badań UDT,
  -przeszkolenie osoby wskazanej przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych węzłów i systemów monitorowania zużycia mediów,-projekt, montaż, uruchomienie i wdrożenie systemów monitorowania zużycia mediów PMS
  w 12 szkołach :
  1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5, ul. Małomiejska 8a
  2. Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8
  3. Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1
  4. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26, ul. VII Dwór 6
  5. V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130
  6. Państwowe Szkoły Budownictwa (warsztaty szkolne), ul. Grunwaldzka 238
  7. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4, ul. Wielkopolska 20
  8. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25, ul. Boguckiego 44
  9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera 9
  10. Gimnazjum nr 48, ul. Stolema 59
  11. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33, ul. Kołobrzeska 75
  12. Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul. Kołobrzeska 77

  3.2. Dokumentacja projektowa:

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego), przedmiotu umowy w zakresie: technologicznym i elektroenergetycznym. Przed rozpoczęciem produkcji węzłów kompaktowych dokumentację projektową należy uzgodnić z GPEC i DRMG.

  Wykonanie dokumentacji projektowej powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie technologicznym i elektroenergetycznym oraz winno uwzględniać stan istniejący instalacji w budynku.

  Część technologiczna powinna zawierać:

  -opis techniczny
  -dane techniczne węzła ciepłowniczego wg Specyfikacji technicznej.
  -obliczenia będące podstawą do doboru urządzeń
  -wyniki komputerowych obliczeń cieplnych i hydraulicznych układu wymienników dokonanych dla różnych warunków pracy węzła kompaktowego:
  -dla warunków obliczeniowych występujących w szczycie grzewczym,
  -dla warunków obliczeniowych występujących w lecie
  -specyfikacja urządzeń i armatury,
  -wykaz urządzeń technicznych ciśnieniowych podlegających dozorowi UDT w czasie eksploatacji węzła ciepłowniczego
  -warunki techniczne wykonania oraz montażu węzła,
  -schemat technologiczny węzła ciepłowniczego wg Specyfikacji technicznej
  -rysunek lokalizacji węzła kompaktowego i naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu węzła z oznaczonymi i zwymiarowanymi przyłączami do m.s.c. i instalacji wewnętrznych,
  -plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 :500 z usytuowaniem pomieszczenia węzła w budynku.

  Część elektroenergetyczna i AKPiA węzłów i systemów monitoringu powinna zawierać:

  -opis techniczny
  -obliczenia techniczne (bilans mocy, dobór przewodów i zabezpieczeń, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć),
  -plan instalacji,
  -schematy instalacji i rozdzielnic,
  -zestawienie materiałów,
  -wytyczne do wykonania montażu,
  -schemat technologiczny wraz z zestawieniem materiałowym z oferty

  Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty budowlane wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót.
  Opracowania projektów budowlanych może podjąć się osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach.

  Ponadto przedmiot zamówienia określają:
  -wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania - zał. nr 4 do specyfikacji
  i odbioru węzłów ciepłowniczych oraz systemów monitoringu zużycia mediów
  /dla DRMG/
  -program funkcjonalno użytkowy - zał. nr 5 do specyfikacji
 14. Dostawa materiałów preizolowanych
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Miastko
  Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczej o wartości poniżej 125 000 EURO
 15. Wymiana węzłów cieplnych w obiektach: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gdańsk ul. Na Zaspę 31 A -/ 2 szt./ 2. Zespół Kształcenia Podst. i Gimnazjalnego nr 13, Gdańsk ul. Startowa 9 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gdańsk ul. Subisława 22 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 9, Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 35 5. Przedszkole nr 23, Gdańsk ul. Wolności 26
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  roboty instalacyjne związane z dostawą, montażem i uruchomieniem 6 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych zgodnie z danymi technicznymi (wg zał. nr 5 do specyfikacji) w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
  wykonanie projektu wykonawczego modernizowanych węzłów uzgodnionych z GPEC, dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz wykonanie niezbędnych badań UDT,
  przeszkolenie osoby wskazanej przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych węzłów.
 16. Monitorowanie systemów zarządzania mediami energetycznymi ( 20 istniejących i 15 nowopowstałych ) : ciepłem, energią elektryczną, gazem oraz wodą przy pomocy zintegrowanego systemu telemetrii PMS używanego przez Gminę Miasta Gdańska do racjonalnego gospodarowania ich zużyciem w 31 obiektach szkolnych będących własnością Gminy Miasta Gdańska.
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  1 Zakres rzeczowy prac obejmuje:

  A) bieżące nastawianie i regulowanie pracą urządzeń na obiektach celem obniżenia zużycia mediów za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej www;
  B) natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego i / lub wskazanych przez niego podmiotów lub osób o stanach awaryjnych na obiektach;
  C) archiwizowanie w bazie danych bieżących odczytów z urządzeń pomiarowych i regulacyjnych oraz czynności serwisowych i eksploatacyjnych w obiektach;
  D) udostępnianie zdalnego wglądu w bieżące i archiwalne parametry pracy urządzeń regulacyjnych i pomiarowych poprzez Internet dla służb Zamawiającego i wskazanych przez niego użytkowników obiektów oraz ew. dostawców mediów - na różnych poziomach uprawnień dostępu - do danych w oparciu o prosty i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika komputerów interfejs graficzny strony www realizowany przez przeglądarkę stron www;
  E) udostępnianie zdalnej możliwości rejestracji wykonanych czynności serwisowo - eksploatacyjnych przez uprawnione osoby;
  F) zapisywanie i przechowywanie w bazie danych systemu wszelkich dokumentacji technicznych takich jak np. schematy i instrukcje eksploatacyjne węzłów cieplnych, kotłowni, urządzeń regulacyjnych i pomiarowych z możliwością dostępu do nich przez służby nadzoru eksploatacyjnego i serwisu poprzez przeglądarkę www.
  G) prowadzenie dla Zamawiającego okresowych analiz techniczno ekonomicznych ułatwiających optymalne zarządzanie mediami, wydatkami i finansami, racjonalizację działań remontowych, projektowych i termomodernizacyjnych - w formie raportów obejmujących:
  a. wykresy czasowe wybranych parametrów i analizę statystyczną dla obiektów;
  b. porównania bieżącego zużycia mediów w nadzorowanych obiektach względem siebie oraz wobec okresów poprzednich;
  c. analizę danych z obiektów o nadmiernym zużyciu mediów i kosztach ich dostawy, ze wstępną diagnoza przyczyn i stawianiem wniosków o sposobie poprawy sytuacji;
  d. wykaz alarmów, przeprowadzonych działań nadzoru i serwisu, regulacji i napraw;
  e. dane archiwalne obejmujące rejestry pracy, parametrów i zużycia mediów w nadzorowanych obiektach - w formie elektronicznej - umożliwiającej dalsze, komputerowe przetwarzanie;
  H) roczne sprawozdanie obejmujące analizę efektów ekonomicznych i innych wynikających z zastosowania systemu wraz z syntetyczne opracowywaniem wniosków, służących decyzjom modernizacyjnym i inwestycyjnym w obiektach;
 17. Modernizacja węzłów cieplnych w budynku Szkół Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238B - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  -wykonanie rozdzielaczy c.o. zasilającego i powrotnego w pomieszczeniu węzła cieplnego dla rozdziału obiegów c.o. na poszczególne gałęzie

Inne osoby dla Borkowski Jan Marek (78 osób):