Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Jerzy

w KRS

Jerzy Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Mościbrody (Mazowieckie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bisz Barbara, Borkowska Marzena, Borkowski Krzysztof Wawrzyniec, Borkowski Leszek, Borkowski Zbigniew, Sałasińska Anna Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zarzycki Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dworskie-smaki Sp. Z O.O., Mościbrody − KRS 0000191390
 2. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000336825
 3. Polsko - Kazachskie Centrum Biznesu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000462931
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej Oraz Rozwoju Regionu Mazowsza i Podlasia Tradycja-rozwój-przyszłość, Wiśniew − KRS 0000297023
 5. Zakład Drobiarski W Stasinie Sp. Z O.O., Stasin − KRS 0000233124
 6. Zakład Mięsny Mościbrody Sp. Z O.O., Mościbrody − KRS 0000060489

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
 2. Dostawa artykułów spożywczych w 2017 roku (5 pakietów).
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, Cegłów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w 2017 roku (5 pakietów) w asortymencie i ilościach opisanych w załącznikach numer 1A-1E do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego, transportem własnym wykonawcy. Dopuszcza się po akceptacji zamawiającego zmianę wielkości (pojemności) opakowań pod warunkiem, że różnica nie będzie większa niż 20% opakowania z zachowaniem po przeliczeniu ceny jednostkowej za kilogram czy litr wskazanych w zamówieniu ilości.
 3. Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
 4. Dostawa wędlin do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Przetarg na sukcesywną dostawę wędlin do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Pakiet nr 1 – Wędliny
  Pakiet nr 2 – Wędliny

  Nazwy własne artykułów żywnościowych podane w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładowe
  i mają na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianych artykułów. Dopuszcza się artykuły równoważne. Za równoważne będą uznane artykuły posiadające, co najmniej te same walory i właściwości, co artykuły podane przykładowo.
  Zamawiający będzie wymagał dołączenia do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy dostawie produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Zamawiający wymaga aby pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, dotyczy głównie;- stanu higienicznego samochodu - higieny osobistej kierowcy - daty przydatności do spożycia, - temperatury przewozu
 5. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza, Suchożebry
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 – „Mięso i przetwory mięsne” Część Nr 2 – „Warzywa” Część Nr 3– „Owoce” Część Nr 4 – „Nabiał i produkty mleczarskie” Część Nr 5 – „Mrożonki ryby”Część Nr 6 – „Różne artykuły spożywcze” Część Nr 7 – „Pieczywo”Część Nr 8 – „Jaja”
 6. Dostawa artykułów spożywczych. SPZOZ.V.ZP-3520/3/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych - Zadania od nr 1 do 7 tj.: Zadanie nr 1 - Drób świeży Zadanie nr 2 - Jaja kurze Zadanie nr 3 - Mięso i wędliny Zadanie nr 4 - Nabiał Zadanie nr 5 - Pieczywo Zadanie nr 6 - Artykuły spożywcze różne Zadanie nr 7 - Ryby, warzywa mrożone 3. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z bieżącymi zamówieniami składanymi przez pracownika Kuchni lub Działu Zamówień Publicznych (w formie pisemnej, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu Kuchni, mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego, w terminie: 1) drób świeży, dostawa jeden raz w tygodniu z bieżącej produkcji - dzień do uzgodnienia z Zamawiającym; 2) jaja kurze, dostawa jeden raz w tygodniu z bieżącej produkcji - dzień do uzgodnienia z Zamawiającym; 3) mięso i wędlina, dostawa trzy razy w tygodniu np. poniedziałek, środa, piątek lub dni do uzgodnienia. Dostarczane mięso i wędliny będą pochodzić z bieżącej produkcji; 4) nabiał, dostawa codziennie (oprócz niedziel i dni świątecznych), w godzinach 5.30-6.00 rano. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza realizację dostaw cztery razy w tygodniu, w przypadku zainstalowania przez Wykonawcę we wskazanym pomieszczeniu urządzenia chłodniczego (urządzenie o pojemności min. 250 l), odpowiednie dla utrzymania stałości temperatury na poziomie 1-6 oC. W przypadku zainstalowania urządzenia chłodniczego, dostawy będą realizowane w poniedziałek, środę, piątek i sobotę do godziny 9.30 z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zrealizować sobotnią dostawę w poniedziałek, w godzinach 5.30-6.00. Urządzenie chłodnicze na okres obowiązywania umowy zostaje oddane Zamawiającemu w nieodpłatne użyczenie; 5) pieczywo, dostawy codziennie za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych od godz. 6.30 do godz. 7.00 rano; 6) artykuły spożywcze różne, dostawa jeden raz w tygodniu - dzień do uzgodnienia z Zamawiającym; 7) ryby mrożone, śledzie i warzywa mrożone dostawa jeden raz w tygodniu - dzień do uzgodnienia z Zamawiającym; Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych w dniu dostawy powinien być nie krótszy niż 1/2 okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu (liczonego od daty produkcji), z zastrzeżeniem wymogów szczególnych wynikających z formularzy asortymentowo-cenowych. Oferowane produkty muszą spełniać warunki określone w formularzach cenowych oraz muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca w razie realizacji dostawy nabiału cztery razy w tygodniu, zobowiązuje się do dostawy oraz zainstalowania na własny koszt urządzenia chłodniczego w siedzibie Zamawiającego w przeznaczonym do tego pomieszczeniu o powierzchni 20 m2, w terminie - najpóźniej przy pierwszej dostawie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zapewnia, że zainstalowane przez niego urządzenie chłodnicze zagwarantuje utrzymanie stałej temperatury przechowywanego w nim nabiału na poziomie 1-6 oC. Wykonawca zapewnia sprawne działanie i wymagane przeglądy dla zainstalowanego urządzenia chłodniczego, a w razie wystąpienia usterki uniemożliwiającej Zamawiającemu korzystanie z urządzenia zobowiązuje się niezwłocznie (maksymalnie w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia usterki) do dostarczenia i zamontowania na swój koszt zamiennego urządzenia chłodniczego, o parametrach nie gorszych niż pierwotne urządzenie.
 7. Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
  Zamawiający: Zespół Szkół w Sobolewie, Sobolew
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
  artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego
  SIWZ w podziale na 5 części:Część I - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Część II - Warzywa i owoce świeże,
  Część III - Różne produkty spożywcze, Część IV - Produkty mleczarskie.Część V - Mrożonki i produkty głęboko mrożone 2.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Oferta
  częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/wykaz
  poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowe Zestawienie Ilościowe Przedmiotu
  Zamówienia 4. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system HACCP, - przedmiot dostawy
  powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym
  w Polsce. - dowóz na koszt i transportem dostawcy do magazynu ZS w Sobolewie, - wykonawca ma obowiązek dostarczyć
  zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, zgodnie z
  przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje
  waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany
  towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 6. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i
  mogą ulec zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 7. Zamawiający dopuszcza
  składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych. Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie
  posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego
  produktu równoważnego
 8. Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku, Pułtusk
  1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w poniżej wyszczególnionych częściach
  1.1 CZĘŚĆ I - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Artykuły suche i inne - 15000000-8.
  1.2 CZĘŚĆ II - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Warzywa, owoce - 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1
  1.3 CZĘŚĆ III - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Drób - 15.00.00.00-8, 15.11.20.00-6
  1.4 CZĘŚĆ IV - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Mięso i wędliny 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9
  1.5 CZĘŚĆ V- Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Nabiał - 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3
  1.6 CZĘŚĆ VI - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Jaja - 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3
  1.7 CZĘŚĆ VII - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Ziemniaki - 15.00.00.00-8, 03.21.21.00-1
  1.8 CZĘŚĆ VIII - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Ryby mrożone - 15.00.00.00-8, 15.22.10.00-3
  1.9 CZĘŚĆ IX - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Mrożonki - 15.00.00.00-8, 15.33.00.00-0, 15130000-8
  1.10 CZĘŚĆ X - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Pieczywo - 15.81.00.00-9.
  2 Szczegółowy wykaz asortymentu dla danej części wraz z ilością zamówienia w okresie
  trwania umowy zawiera formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik
  od nr 6 do nr 15 do SIWZ.
  3 Ilości asortymentów podane w formularzu stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy.
  4 Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec zmianie np. w razie zmiany liczby osób korzystających z wyżywienia oraz w związku z ustaleniami w jadłospisach o ok +/-30%.
  5 Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
  6 Towar musi być świeży, najwyższej jakości, przewożony zgodnie z wymaganiami
  HACCP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
  7 Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane
  zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Artykuły spożywcze objęte tą umową muszą spełniać wymagania norm PN. Dowóz dostaw zgodnie z zasadami GMP i GHP. Realizację dostaw dostawca gwarantuje własnym transportem i na własny koszt - spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne do przewozu żywności dla środków transportu art. spożywczych.
  8 Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych. Dostawca dostarczy dokumentację dotyczącą artykułów spożywczych, w tym pochodzenie producenta i daty produkcji, świadectwo kontroli jakości - HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny).
  9 Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać odpowiednie oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia i datę minimalnej trwałości, czytelność i trwałość znakowania.
  10 Wykonawca przy sporządzeniu oferty powinien uwzględnić fakt, iż Zespół Szkół Nr 4 pracuje zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 9. dostawy mięsa oraz wędlin do kuchni SP ZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawy mięsa oraz wędlin do kuchni SP ZOZ Siedlce
 10. Dostawa wędlin do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Dostawa wędlin do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Przetarg na sukcesywną dostawę wędlin do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Nazwy własne artykułów żywnościowych podane w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładowe i mają na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianych artykułów. Dopuszcza się artykuły równoważne. Za równoważne będą uznane artykuły posiadające, co najmniej te same walory i właściwości, co artykuły podane przykładowo. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy dostawie produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Zamawiający wymaga aby pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych.
  Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, dotyczy głównie;
  - stanu higienicznego samochodu
  - higieny osobistej kierowcy
  - daty przydatności do spożycia
  - temperatury przewozu
 11. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, Cegłów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w 2016 roku (5 pakietów) w asortymencie i ilościach opisanych w załącznikach nr 1 -5 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy. Dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego zmianę wielkości (pojemności) opakowań pod warunkiem, że różnica nie będzie większa niż 20% opakowania, z zachowaniem po przeliczeniu ceny jednostkowej za kilogram czy litr, wskazanych w zamówieniu ilości
 12. Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, na potrzeby Taniego Baru
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Ostrołęka
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, na potrzeby Taniego Baru. 2. Mięso i produkty mięsne będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt, przy użyciu własnych środków transportowych, do Taniego Baru MOPR w Ostrołęce, przy ul. Kilińskiego 2A. 3. Szczegółowy asortyment i ilość mięsa i produktów mięsnych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy, prawo zmiany zakresu ilościowego i asortymentowego przedmiotu zamówienia. 5. Ilości artykułów podane w Załączniku nr 8 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Ceny jednostkowe mięsa i produktów mięsnych podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 8. Dostarczane artykuły muszą odpowiadać wszelkim normom określonym w obowiązujących przepisach dotyczących, jakości żywności, tj.: pierwszy gatunek jakości, wymagany atest, świeżość, maksymalny okres przydatności do spożycia. Zamówienia powinny realizować uprawnione osoby, transportem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 9. Nazwy własne podane w niektórych artykułach (np. kiełbasa podwawelska i inne) są tylko przykładowe. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
 13. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza, Suchożebry
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 - Mięso i przetwory mięsne Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy Część Nr 2 - Warzywa, owoce Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy . Część Nr 3 - Nabiał i produkty mleczarskie Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy Część Nr 4 - Mrożonki Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 4 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Część Nr 5 - Różne artykuły spożywcze Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 5 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Część Nr 6 - Pieczywo Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 6 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Część Nr 7 - Jaja Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkości tej części zamówienia określone zostało w załączniku Nr 7 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Zakres przedmiotu zamówienia został wyszczególniony, co do rodzaju i ilości prognozowanych, wskazanych w poszczególnych częściach od Nr 1 do Nr 7. Umowa z wybranym Wykonawcą może się różnić co do ilości poszczególnych asortymentów. Wiążący jest termin trwania umowy oraz ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym na daną część zamówienia.Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wcześniej jednak niż od dnia 01 września 2015 r..
 14. Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
  Zamawiający: Zespół Szkół w Sobolewie, Sobolew
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i
  dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do
  niniejszego SIWZ w w części zamówienia nr 1: Część I - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 1.2. Szczegółowy
  opis przedmiotu zamówienia/wykaz poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ Szczegółowe
  Zestawienie Ilościowe Przedmiotu Zamówienia 1.3. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez
  system HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do
  jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem dostawcy do magazynu ZS w Sobolewie,
  - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1 jednego dnia kalendarzowego od złożenia
  zamówienia telefonicznego, zgodnie z przedstawioną ofertą, - płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, -
  zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia
  gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 1.5. Ilości zamawianych towarów,
  podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały
  żadne roszczenia. 1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa
  zamówień publicznych. Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować
  produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
  Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego
 15. Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie - sprawa ZP/D/01/2013
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych do siedziby Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie podpisana umowa.