Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Marek

w KRS

Marek Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Głogów (Dolnośląskie), Kożuchów (Lubuskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniewicz Wojciech Ryszard, Bator Aleksandra, Bednarczuk Danuta, Bocianowska Agnieszka Sylwia, Bondarowicz Anna Maria, Budzińska Edyta Monika, Błaszczak Sławomir Jakub, Chmiel Bernard Karol, Cichecka Alicja Krystyna, Czapczyńska Małgorzata, Czapska Elżbieta, Czub Genowefa, Gadalska Agnieszka Beata, Gerban Jolanta Ewa, Golonka Ewa Barbara, Grysak Ewa Magdalena, Grzelak Dorota, Hamrol Grażyna, Jabłońska Jolanta, Jakóbczak Katarzyna Urszula, Jasiewska Alicja, Jatczak Henryk Józef, Kasprzak Danuta, Klebusz Janina, Konik Rozalia, Kopyłowicz Bożena, Kot Olga Krystyna, Kowalec Karolina, Kowalski Jan Józef, Krupa Helena Stanisława, Kupriańczyk Tadeusz, Kłys Janusz, Makowiak Katarzyna, Malej Arleta Donata, Masionek Agnieszka, Murawińska Natalia Magdalena, Murawiński Stanisław, Nakoniuszewska Lucyna, Ogonowska Łysy Małgorzata Anna, Olejnik Małgorzata Józefa, Olsińska Jadwiga, Ozgowicz Jolanta Urszula, Partyka Martyna, Pawlak Grzegorz Bartosz, Pawlak Natalia, Pięta Paweł Łukasz, Pikulski Ryszard, Przypis Pawlak Beata, Puszczyńska Agnieszka, Raj Danuta, Rauhut Lech Henryk, Rozynek Marian Stanisław, Rumijowska Aniela, Ścibiorska Katarzyna Marta, Siring Alicja, Ślaska Joanna Beata, Sowa Jolanta, Spiechowicz Krystyna, Suchojad Danuta Irena, Suchojad Zygmunt, Świerk Danuta, Szatkowska Jolanta Marzanna, Tać Mariola Maja, Teska Anna Mirosława, Towpik Agata Barbara, Woźniak Marlena, Wołek Barbara Grażyna, Zamroziewicz Tadeusz, Zienkiewicz Genowefa Janina, Łabarzewska Bożena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kożuchowie, Kożuchów − KRS 0000129193
 2. Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości W Nowej Soli, Nowa Sól − KRS 0000605231
 3. Fundacja Dom Samotnej Matki, Bytom Odrzański − KRS 0000382103
 4. Fundacja Rozwoju Osobistego - F.r.o. - Mental, Zielona Góra − KRS 0000512197
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kargowej, Kargowa − KRS 0000167272
 6. Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kargowa − KRS 0000275697
 7. Kółko Rolnicze W Starym Jaromierzu, Stary Jaromierz − KRS 0000334994
 8. Lubuskie Zrzeszenie Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza, Zielona Góra − KRS 0000358501
 9. Lubuskie Zrzeszenie Producentów Roślin Oleistych, Zielona Góra − KRS 0000158433
 10. Miejski Klub Sportowy Nowe Miasteczko, Nowe Miasteczko − KRS 0000242804
 11. Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nowa Sól − KRS 0000146707
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Borowie Wielkim, Borów Wielki − KRS 0000045184
 13. Polski Związek Wędkarski Okręg W Zielonej Górze, Zielona Góra − KRS 0000130377
 14. Spóldzielnia Socjalna Pracownia Radości Kukułka, Nowa Sól − KRS 0000503538
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Odrodzenie W Kożuchowie, Kożuchów − KRS 0000136147
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka, Nowe Miasteczko − KRS 0000231425
 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Bolesława Krzywoustego W Kożuchowie, Kożuchów − KRS 0000266547
 18. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Progressus, Kożuchów − KRS 0000565513

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Siedlcu, Siedlec − KRS 0000131603
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Nowa Sól − KRS 0000049811
 4. Spółdzielna Mieszkaniowa W Sulechowie, Sulechów − KRS 0000169072
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kargowej, Kargowa − KRS 0000191596
 6. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Zielonogórski, Zielona Góra − KRS 0000112274

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1 223 323,27 zł (art. 506 § 1 lub 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
  Zamawiający: Urząd Gminy Trzebiechów, Trzebiechów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa polegająca na spłacie wierzytelności bezspornych w kwocie 1 223323,27 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 27/100) w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie art. 506 § 1 KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja).
  2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na pakiet wierzytelności innego podmiotu i wyboru tej oferty dochodzi do skutku subrogacja a w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, którego wierzytelność wymieniona została w załączniku nr 1 do umowy i wyboru tej oferty, w zakresie tej wierzytelności dochodzi do skutku odnowienie długu.
  3. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie w dniu 30 czerwca 2016 r. pozostałych do spłaty części wierzytelności zaciągniętych przez Gminę lub, w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie w dniu 31 lipca 2016 r. pozostałych do spłaty części wierzytelności zaciągniętych przez Gminę objętych przejęciem długu w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, a w pozostałym zakresie dojdzie do nowacji zobowiązania, zgodnie z uchwałą nr IX/62/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art. 518 § 1 pkt 3 lub art. 506 § 1 Kodeksu Cywilnego) (stanowiącą Informację dodatkową) na sumę w kwocie 1 223 323,27 zł.
  4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w ust. 3 są bezsporne i w całości należne Wierzycielom określonym w załączniku nr 1 do załącznika nr 7 do niniejszego zaproszenia.
  5. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 138 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia 31 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia (w przypadku zmniejszenia kwoty przejętych wierzytelności harmonogram zostanie dopasowany poprzez pomniejszenie kolejnych rat, począwszy od ostatniej).
  6. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 1 223 323,27 zł i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 lub w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokonuje spłaty pozostałych zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego i staje się jego wierzycielem, a zobowiązanie łączące Zamawiającego i Wykonawcę ulegnie nowacji w trybie art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań lub, w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, spłata pozostałych zobowiązań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 7 poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań oraz nowacji zobowiązania Gminy wobec Wykonawcy.
  7. Okres finansowania: od dnia 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2027 r.
  8. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia wierzytelności.
  9. Prowizja: Zamawiający nie przewiduje zapłaty prowizji od zawarcia przedmiotowej umowy.
  10. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:
  1) Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 1M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
  2) Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu płatności.
  11. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kwoty należności głównych. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca, począwszy od 31 lipca 2016 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni).
  12. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek).
  13. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.
  14. Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach - w okresie spłaty zobowiązania - bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu.
  15. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty wierzytelności, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.
  16. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. o 36 kolejnych rat miesięcznych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania o maksymalnie kolejne 3 lata (tj. 36 rat):
  3) Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością rat poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty poprzez oświadczenie w formie pisemnej,
  4) pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) na koniec każdego miesiąca,
  5) w wydłużonym okresie spłaty (36 rat) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału,
  6) w wydłużonym okresie spłaty (36 rat) odsetki płatne będą na koniec każdego miesiąca.
 2. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko, Nowe Miasteczko
  Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na 10 lat w wyskości 458.957,00 zl
 3. OBSŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYPŁAT I WPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWEJ SOLI
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Nowa Sól
  1. Kategoria według Słownika Zamówień (CPV): 66110000-4 Usługi bankowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi na obsługę bankową w zakresie wypłat i wpłat świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli. 3. Zakres zamówienia: 3.1. Otwarcie i prowadzenie 3-ch rachunków bankowych prowadzonych w PLN służących do przechowywania środków pieniężnych, prowadzenia rozliczeń pieniężnych dokonywania wypłat świadczeń ze środków : a) Funduszu Pracy (2 rachunki), b) Środków Unii Europejskiej m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 6.1.3. 3.2. Umożliwienie zwiększenia liczby prowadzonych rachunków, zgodnie z potrzebą Zamawiającego. 3.3. Obsługa bieżąca ww. kont polegać będzie w szczególności na: a) wypłacie w formie bezgotówkowej dla uprawnionych osób, posiadających rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, kwot z tytułu przyznanych świadczeń b) dokonywanie wypłat świadczeń gotówkowych dla uprawnionych osób, nie posiadających rachunków bankowych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób bezrobotnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 3.4.Wypłaty świadczeń dla osób nie posiadających rachunków odbywać się będą w dniu określonym na imiennych listach wypłat sporządzonych przez PUP i przekazywanych zleceniobiorcy na dzień przed wypłatą za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający odbierze od zleceniobiorcy w następnym dniu roboczym po terminie wypłat imienną listę ze wskazaniem osób które nie pobrały świadczeń. Szczegółowe zasady określone są w istotnych warunkach umowy załącznik nr 1 do SIWZ. 3.5. Operacje bankowe mają odbywać się głównie przy użyciu systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania systemu w którym pracuje w celu komunikacji z klientem, zainstaluje system elektroniczny na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym i przeszkoli wskazanych pracowników, zapewni serwis, aktualizacje programu i zabezpieczy bezpłatnie transfer. W przypadku konieczności zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania programu/aplikacji, zainstaluje program/aplikację na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym, zapewni serwis i aktualizację programu/aplikacji. 3.6. System elektroniczny musi umożliwić dokonywanie przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunków (na każdy dzień roboczy) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunkach. 3.7. Przy przyjmowaniu wpłat na konto (rozliczeń, spłat i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń) - Wykonawca nie będzie pobierał opłat od klientów PUP. 3.8. Zamawiający nie zamierza korzystać z salda debetowego ani kredytów. 3.9. Wykonawca musi zapewnić wypłatę świadczeń w co najmniej 1-dnym punkcie kasowym w miejscowości Nowa Sól i w co najmniej 1-dnym punkcie kasowym w miejscowości Kożuchów, które będą czynne we wszystkie dni robocze w godzinach co najmniej od 10:00 - do 15:00 oraz posiadać placówkę lub wskazać punkt na terenie miasta Nowa Sól do przekazywania i odbioru imiennych list wypłat o których mowa w pkt 3.4. 4. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie: a) opłaty za wypłaty w formie bezgotówkowej tj. przelewy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe prowadzone w innych bankach - zgodnie ze złożoną ofertą, b) prowizja od faktycznie wypłaconych świadczeń gotówkowych oraz wpłaconych gotówkowych kwot z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221 poz. 1317) - zgodnie ze złożoną ofertą. 5. W ramach świadczonej obsługi bankowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego: - za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, - za realizację polecenia przelewu zleconego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez Wykonawcę, - z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników Zamawiającego, - od klientów Zamawiającego przy przyjmowaniu wpłat na konta (rozliczeń, spłat i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń), - za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego. 6. Wypłaty za okres 12 miesięcy poprzedzających przedmiot zamówienia obejmowały liczbę osób w przedziale 2010 - 2200 stanowiło to wartość wypłat od 1 053 300,00 zł do 1 175 000,00 zł. miesięcznie, w tym: a) wypłaty gotówkowe dla 310 - 410 osób, b) przelewy na rachunki bankowe dla 1 650 - 1 790 osób. 7. Średniomiesięczne wielkości w poprzednich 12 miesiącach. 7.1 Średniomiesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenia: gotówkowe 360 osób, bezgotówkowe 1715 osób; 7.2 Średniomiesięczna kwota wypłat: gotówkowych 196 362,00 zł., bezgotówkowych 917 506,00 zł.; 7.3 Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych wyniosła 0,7; 7.4 Średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych wyniosła 385,00 zł. 8. Podane dane w opisie przedmiotu zamówienia zostały opracowane w oparciu o okres poprzedzający 12 miesięcy, zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne wielkości szacunkowe na okres obowiązywania umowy nie są możliwe do określenia przez Zamawiającego, gdyż uzależnione są od zmian na lokalnym rynku pracy, na które Zamawiający nie ma wpływu i nie jest w stanie ich przewidzieć
 4. Kredyt długoterminowy dla Gminy Nowa Sól.
  Zamawiający: Gmina Nowa Sól, Nowa Sól
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 ,00zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczony na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 685.000 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, -na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.815.000 zł.
 5. obsługa bankowa w zakresie wypłat i wpłat świadczeń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Nowa Sól
  1. Kategoria według Słownika Zamówień (CPV): 66110000-4 Usługi bankowe.
  2. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi na obsługę bankową w zakresie wypłat i wpłat świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.
  3. Zakres zamówienia:
  3.1. Otwarcie i prowadzenie 2-ch rachunków bankowych prowadzonych w PLN służących do przechowywania środków pieniężnych, prowadzenia rozliczeń pieniężnych dokonywania wypłat świadczeń ze środków :
  a) Funduszu Pracy,
  b) Środków Unii Europejskiej m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 6.1.3.
  3.2. Umożliwienie zwiększenia liczby prowadzonych rachunków, zgodnie z potrzebą Zamawiającego.
  3.3. Obsługa bieżąca ww. kont polegać będzie w szczególności na:
  a) wypłacie w formie bezgotówkowej dla uprawnionych osób, posiadających rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, kwot z tytułu przyznanych świadczeń
  b) dokonywanie wypłat świadczeń gotówkowych dla uprawnionych osób, nie posiadających rachunków bankowych,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób bezrobotnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
  3.4. Wypłaty świadczeń dla osób nie posiadających rachunków odbywać się będą w dniu określonym na imiennych listach wypłat sporządzonych przez PUP i przekazywanych zleceniobiorcy na dzień przed wypłatą za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający odbierze od zleceniobiorcy w następnym dniu roboczym po terminie wypłat imienną listę ze wskazaniem osób które nie pobrały świadczeń. Szczegółowe zasady określone są w istotnych warunkach umowy załącznik nr 1 do SIWZ.
  3.5. Operacje bankowe mają odbywać się głównie przy użyciu systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania systemu w którym pracuje w celu komunikacji z klientem, zainstaluje system elektroniczny na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym i przeszkoli wskazanych pracowników, zapewni serwis, aktualizacje programu i zabezpieczy bezpłatnie transfer. W przypadku konieczności zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania programu/aplikacji, zainstaluje program/aplikację na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym, zapewni serwis i aktualizację programu/aplikacji.
  3.6. System elektroniczny musi umożliwić dokonywanie przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunków (na każdy dzień roboczy) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunkach.
  3.7. Przy przyjmowaniu wpłat na konto (rozliczeń, spłat i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń) - Wykonawca nie będzie pobierał opłat od klientów PUP.
  3.8. Zamawiający nie zamierza korzystać z salda debetowego ani kredytów.
  3.9. Wykonawca musi zapewnić wypłatę świadczeń w co najmniej 1-dnym punkcie kasowym w miejscowości Nowa Sól i w co najmniej 1-dnym punkcie kasowym w miejscowości Kożuchów, które będą czynne we wszystkie dni robocze w godzinach co najmniej od 10:00 - do 15:00 oraz posiadać placówkę lub wskazać punkt na terenie miasta Nowa Sól do przekazywania i odbioru imiennych list wypłat o których mowa w pakt 3.4.
  4. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie:
  1. opłaty za wypłaty w formie bezgotówkowej tj. przelewy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe prowadzone w innych bankach - zgodnie ze złożoną ofertą,
  2. prowizja od faktycznie wypłaconych świadczeń gotówkowych oraz wpłaconych gotówkowych kwot z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. Nr 3, poz. 41) - zgodnie ze złożoną ofertą.
  5. W ramach świadczonej obsługi bankowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego:
  - opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,
  - opłat za realizację polecenia przelewu zleconego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez Wykonawcę,
  - opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników Zamawiającego,
  - opłat od klientów Zamawiającego przy przyjmowaniu wpłat na konta (rozliczeń, spłat i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń),
  - opłat za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego.
  6. Wypłaty w poprzednich 12 miesiącach obejmowały liczbę osób w przedziale 2876 - 3600 stanowiło to wartość wypłat od 1 363 000,00 zł. do 1 608 000,00 zł. miesięcznie, w tym:
  a) wypłaty gotówkowe dla 665 - 1 100 osób,
  b) przelewy na rachunki bankowe dla 1 933 - 2 505 osób.
  7. Średniomiesięczne wielkości w poprzednich 12 miesiącach.
  7.1 Średniomiesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenia: gotówkowe 958 osób, bezgotówkowe 2276 osób;
  7.2 Średniomiesięczna kwota wypłat: gotówkowych 432 815,00 zł., bezgotówkowych 1 030 792,00 zł.;
  7.3 Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych wyniosła 7;
  7.4 Średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych wyniosła 1 744,00 zł.
  8. Podane dane w opisie przedmiotu zamówienia zostały opracowane w oparciu o okres poprzedzający 12-ście m-cy, zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne wielkości szacunkowe na okres obowiązywania umowy nie są możliwe do określenia przez Zamawiającego, gdyż uzależnione są od zmian na lokalnym rynku pracy, na które Zamawiający nie ma wpływu i nie jest w stanie ich przewidzieć.
 6. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Miejski, Bytom Odrzański
  Przedmiot zamówienia stanowi udzielenie dla Gminy Bytom Odrzański kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2009r. nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Wysokość udzielanego kredytu 1.000.000,00 zł. Okres spłaty kredytu-4 lata, możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia, spłata rat i odsetek następować będzie w okresach miesięcznych-na koniec miesiąca kalendarzowego, bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu, zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oprocentowanie kredytu-zmienne w zależności od jednomiesięcznej stawki WIBOR (1M) + marża banku, uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, których wysokość i terminy określi Zamawiający, zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w pełnej wysokości tj. 1.000.000 zł w terminie do 31 grudnia 2009r., zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców, kredytobiorca nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu, zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny, kredyt udzielony w PLN

Inne osoby dla Borkowski Marek (34 osoby):