Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Wojciech Zbigniew

w KRS

Wojciech Zbigniew Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Zbigniew
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Mchowo (Mazowieckie)
Przetargi:47 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Joanna, Borkowski Stanisław Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inter-bor Grzegorz i Wojciech Borkowscy Sp. J., Mchowo − KRS 0000303307

Powiązane przetargi (47 szt.):
 1. „Naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie gminy Jednorożec”
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jednorożcu, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie gminy Jednorożec.
  Zakres robót:
  - pozyskanie kruszywa naturalnego przesiewanego o frakcji 0/32 mm
  - dowiezienie kruszywa naturalnego przesiewanego o frakcji 0/32 mm
  - wyprofilowanie podbudowy,
  - wbudowanie kruszywa naturalnego przesiewanego o frakcji 0/32 mm w miejsce przeznaczone do naprawy.
  Przewidywane ilości kruszywa:
  - kruszywo naturalne przesiewane o frakcji 0/32 mm w ilości ok.5.600 t (PN-EN 13043).
  Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
  Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej SIWZ i umowy.
 2. Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach gminnych w gminie Krasne
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg w gminie Krasne w latach 2017-2018. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części . Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybrane części zamówienia. Cześć 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem Część 2. Remont cząstkowy nawierzchni gruntowych, żwirowych i tłuczniowych Część 3. Profilowanie nawierzchni równiarką , ścinanie poboczy Część 4. Oznakowanie pionowe (uzupełnienie i /lub wymiana znaków). Szczegółowy opis robót w ramach każdej części zamówienia został określony w Kosztorysowym Formularzu Cenowym .
 3. Naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych w 15 sołectwach na terenie gminy Jednorożec - II etap
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jednorożcu, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych w 15 sołectwach na terenie gminy Jednorożec.
  Zakres robót:
  - pozyskanie pospółki żwirowej,
  - dowiezienie pospółki żwirowej do miejsca naprawy,
  - wyprofilowanie podbudowy,
  - wbudowanie pospółki żwirowej w miejsce przeznaczone do naprawy.
  Przewidywane ilości kruszywa:
  - pospółka żwirowa ok.1.299 m3
 4. Budowa drogi nr P023L
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Budowa drogi P023L w w Leśnictwie Majdan o długości 2473,10 m (województwo mazowieckie, powiat
  ostrołęcki, gmina Baranowo). 2. Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach robót, opisie
  technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są podstawą do opracowania ceny ofertowej
 5. Budowa drogi nr P030L
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Budowa drogi P030L w w Leśnictwie Grądy o długości 0,927 km, położonego w obrębie ewidencyjnym Grądy
  działka ewidencyjna 2034, oraz obrębie ewidencyjnym Łaz działka ewidencyjna numer 2004/3, 2005
  (województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc). 2. Szczegółowy zakres prac określony został
  w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są podstawą do opracowania
  ceny ofertowej
 6. Bieżące utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Przejmy
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Przejmy
  w Nadleśnictwie Przasnysz, polegające m. in. na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni żwirowej oraz profilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża na odcinkach: Ciąg dróg leśnych w tym droga G 0016080L: km 0+000 - 2+323,41, km 2+340,97 - 3+238,84 długość odcinka 3,221 km
  Ciąg dróg leśnych w tym droga G 017081L: km 0+000-2+237 długość odcinka 2,237 km
  Droga G 017083L : km 0+018-1+982,15 długość odcinka 1,964,15 km
 7. Remont dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Łuka w Nadleśnictwie Szczytno
  Zamawiający: Nadleśnictwo Szczytno, Szczytno
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Łuka w Nadleśnictwie Szczytno. Szczegółowy opis planowanej roboty budowlanej stanowi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 8. Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwie Złota Góra i w Leśnictwie Zimna Woda
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jedwabno, Jedwabno
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwie Złota Góra i w Leśnictwie Zimna Woda. Zakres robót przewidzianych do utrzymania obejmuje następujące drogi o dł. 4,467 km: 1. Utrzymanie drogi leśnej w leśnictwie Złota Góra i w Leśnictwie Zimna Woda - w oddziałach 300; 268; 267; 237; 238 -długość drogi - 2,727 km 2. Utrzymanie drogi leśnej w leśnictwie Złota Góra - w oddziałach 369; 370; 328; 329; 297 -długość drogi - 1,740 km W ramach zamówienia należy uzupełnić wyboje i koleiny kruszywem frakcji 0/31,5 mm. Szacowana ilość pospółki potrzebnej do uzupełnienia wynosi 640 ton (w oddziałach 369; 370; 328; 329; 297 ) i 530 ton (w oddziałach 300; 268; 237; 238). Po wykonaniu uzupełnienia należy wykonać profilowanie i zagęszczenie drogi. Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć nawierzchnie żwirową o grubości po zagęszczeniu równą 10 cm. Rozłożone kruszywo należy wyrównać równiarką i zagęścić walcem ogumionym. Projektowana szerokość drogi wynosi 3 m, spadek poprzeczny daszkowy na nachyleniu 3%. Technologię robót opisano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącego utrzymania dróg leśnych, na odcinkach wskazanych w projektach wykonawczych, zgodnie z zawartymi w nich opisami technicznymi, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 9. Przebudowa drogi nr G080057L
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Przebudowa drogi G080057L w Nadleśnictwie Parciaki, Budziska 1, 06-323 Jednorożec. Szczegółowy zakres
  prac określony został w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są
  podstawą do opracowania ceny ofertowej
 10. PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 1 W LEŚNICTWACH DŁUŻEK, BUTRYNY I ŁOWNE JEZIORO OD KM 0+000 DO KM 6+145,64.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jedwabno, Jedwabno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej pożarowej nr 1 o długości 6,146 km w Leśnictwach Dłużek, Butryny i Łowne Jezioro, na odcinku wskazanym w projekcie wykonawczym, zgodnie z zawartymi w nim opisami technicznymi, przedmiarami robót i specyfikacjami wykonania.Przebudowa ma na celu podwyższenie parametrów technicznych drogi tak aby spełniła wymagania stawiane drogom zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. UWAGA: Ze względu na lokalizację gniazda ptaka drapieżnego będącego pod ochroną (utworzona strefa ochrony ścisłej i częściowej) prace na odcinku drogi o długości ok 1 km w oddziałach 147, 148, 165, 166 mogą być prowadzone tylko od 01.08.2015 do 15.11.2015r.
 11. Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach miejskich administrowanych przez Burmistrza Przasnysza
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymanie dróg oraz obiektów mostowych w ciągach dróg miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, z wyłączeniem odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Zakres robót obejmuje: 1)remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masami mineralno- asfaltowymi oraz emulsją i grysami 2)remonty cząstkowe nawierzchni z betonowej kostki brukowej 3)remonty nawierzchni żwirowych, tłuczniowych i gruntowych naturalnych 4)remont poboczy 5)regulację pionową studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych 6)remont i uzupełnianie znaków drogowych 7)odnawianie oznakowania poziomego 8)Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na obiektach mostowych 9)czyszczenie przepustów drogowych 10)wycinanie krzewów z pasów drogowych, frezowanie karp po ściętych drzewach. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 12. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz. Zamówienie składa się z trzech części: Zadanie częściowe Nr 1: Budowa drogi gminnej Góry Karwackie - Cegielnia Zakres prac 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 2) Zdjęcie warstwy humusu 3) Wykonanie nasypów wraz z formowaniem 4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 5) Wykonanie warstwy odsączającej 6) Wykonanie nawierzchni żwirowej Zadanie częściowe Nr 2: Etap I - Przebudowa drogi gminnej nr 120,617, 618 w miejscowości Bogate i Etap II - Przebudowa drogi gminnej nr 484 w miejscowości Bogate Zakres prac: 1) Wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym 0-31,5 warstw grubości 5 cm po zagęszczeniu 2) Mechaniczne profilowanie równiarką 3) Wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej K2-70 i grysami Zadanie częściowe Nr 3: Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 250 w miejscowości Bartniki Zakres prac: 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej 2) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem średnio grubości 10 cm po zagęszczeniu; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: przedmiarach robót.
 13. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany - Księstwo - Cierpigórz
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni żwirowej drogi gminnej (dojazd do gruntów rolnych) Golany - Księstwo - Cierpigórz na odcinku o długości 3.380m.
  Zakres prac obejmuje;
  - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz z wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej, mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, karczowanie drzew);
  - roboty ziemne ( obustronne pogłębienie rowów, usunięcie warstwy humusu, wykonanie warstwy odsączającej);
  - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;
  - wykonanie przepustu pod zjazdem na pola z rur PCV o śr. 400 mm zakończonych ściankami z prefabrykatów;
  - wykonanie podbudowy na zjazdach.
 14. Przebudowa drogi pożarowej nr 7 w Leśnictwie Chorzele
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Przebudowa dojazdu pożarowego nr 7 w Leśnictwie Chorzele o długości 2,918 km, położonego w miejscowości
  Chorzele (województwo mazowieckie, powiat przasnyski, gmina Jednorożec. - Szczegółowy zakres prac
  określony został w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są podstawą do
  opracowania ceny ofertowej
 15. Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie gminy Czernice Borowe w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, Czernice Borowe
  Przedmiotem zamówienia jest: transport do wskazanego miejsca, rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zaniżeń, zagęszczenie i wyrównanie) pospółki żwirowej frakcji 0-31,5 mm na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Czernice Borowe. Całkowita ilość robót: - około 5 000 ton pospółki żwirowej do wbudowania.
 16. DOSTAWA ŻWIRU DROGOWEGO ORAZ TŁUCZNIA DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ.
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru oraz tłucznia wraz z jego wbudowaniem do remontu dróg gminnych we wskazane miejsce (materiał własny Wykonawcy) wraz z wbudowaniem. Zadanie obejmuje: - Dostawa żwiru drogowego wraz z jego wbudowaniem na potrzeby remontu dróg na terenie gminy Przasnysz - szacowana ilość ok. 4100 ton - Dostawa tłucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem na potrzeby remontu dróg na terenie gminy Przasnysz - szacowana ilość ok. 140 ton. Środki przeznaczone na realizację usługi pochodzić będą z funduszy sołeckich na rok 2014 dla poszczególnych wsi.
 17. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz. Na zakres zamówienia składa się : - remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych - żwir wraz z transportem i wbudowaniem w drogę gminną - szacowana ilość ok. 2.000 ton - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 - 6 cm) - szacowana ilość ok. 600 m2 - remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 - 10 cm) - szacowana ilość ok. 2.500m2. - równanie równiarką dróg gminnych - szacowana liczba - ok. 120 godzin pracy sprzętu. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy do wysokości posiadanych środków i potrzeb Zamawiającego. Zamówienie składa się z czterech części: Część 1 - Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych Część 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Część 3 - Remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych Część 4 - Równanie dróg gminnych równiarką
 18. Remont drog gminnych o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i bitumicznych na terenie gminy Czernice Borowe w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, Czernice Borowe
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I - transport do wskazanego miejsca, rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zaniżeń, zagęszczenie i wyrównanie) pospółki żwirowej frakcji 0-31,5 mm na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Czernice Borowe. Część II - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej za pomocą remontera lub skrapiarki z wykorzystaniem kationowej emulsji średniorozpadowej 65% typ K2 i grysów płukanych w frakcjach: 6,3-12 mm i 2-6,3 mm. Całkowita ilość robót: - około 5 000 ton pospółki żwirowej do wbudowania, - około 1000 m2 napraw nawierzchni bitumicznych..
 19. Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz w leśnictwie Rycice o długości 15 +377 km
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przasnysz, Przasnysz
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz leśnictwo Rycice polegające na wyrównaniu i nawiezienie żwiru, zagęszczeniu dróg leśnych w ilości 15 +377 km

  Roboty budowlane: KOD CPV - 45233123-7

  W skład zadania wchodzą roboty budowlane obejmujące prace polegające na wyrównaniu, nawiezieniu i zagęszczeniu nawiezionego materiału na drogach leśnych

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (zał. nr 1,4 ) do SIWZ.
 20. Przebudowa dróg pożarowych nr 7A długość 5 +398,54 w leśnictwie Grabowo, oraz nr 3 o długości 3+684,29 w leśnictwie Duczymin i Lipowiec na terenie Nadleśnictwa Przasnysz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przasnysz, Przasnysz
  Część 01 - Przebudowa drogi pożarowej nr 7A długość 5 +398,54 w leśnictwie Grabowo .
  Wykonanie 31.10.2013

  Część 02 - przebudowa drogi pożarowej nr 3 o długości 3+684,29 w leśnictwie Duczymin i Lipowiec
  Wykonanie 31.10.2013
 21. Modernizacja drogi leśnej wewnętrznej-pożarowej nr 19 Bukowa w Leśnictwie Mitelki, Nadleśnictwo Jagiełek Oddziały: 19, 20, 21, 22, 23
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jagiełek, Olsztynek
 22. Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych na drogach miejskich zarządzanych przez Burmistrza Przasnysza
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
 23. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w 2013 roku.
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 24. DOSTAWA ŻWIRU DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 25. Remont dróg leśnych nr P028L i P033L w leśnictwach Klin i Suche
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 26. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Majdan
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 27. Remont drogi leśnej Od Bruku do Kota
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jedwabno, Jedwabno
 28. Przebudowa drogi pożarowej nr 67 Babant
  Zamawiający: Nadleśnictwo Strzałowo, Piecki
 29. Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz, leśnictwa Jarzynny Kierz i Lipowiec o łącznej długości odcinków 20 km 100 m.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przasnysz, Przasnysz
 30. REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI LEŚNEJ WAŁY-PIEC-SPALONA LEŚNICZÓWKA
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jedwabno, Jedwabno
 31. Remont dojazdu pożarowego nr 5 i 7 w leśnictwie Grądy
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 32. Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Bramura
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 33. DOSTAWA ŻWIRU DROGOWEGO ORAZ TŁUCZNIA NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 34. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ.
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 35. Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach miejskich administrowanych przez Burmistrza Przasnysza
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
 36. Przebudowa dróg pożarowych: nr 1 od KM 0+000 do KM 5+474,70 w leśnictwie Jarzynny Kierz i Lipowiec; nr 16 od KM 1+984 do KM 8+444,70 w leśnictwie Obórki, Przejmy, Wólka; nr 19 od KM 0+000 do KM 3+280,50 w leśnictwie Karwacz.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przasnysz, Przasnysz
 37. UTWORZENIE MIEJSCA DO WYPOCZYNKU I REKREACJI ORAZ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI.
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 38. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
 39. Przebudowa dróg pożarowych; Nr 6 w leśnictwie Pruskołęka od km 0+000 do km 2+164 oraz Nr 9 w leśnictwach Olszewka i Budziska od km 0+000 do 4+587,25 realizowana w ramach działania 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 40. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Zielona - Szlasy-Umiemy - cmentarz
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
 41. ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 42. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 43. WYKORZYSTANIE WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KARWACZ
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 44. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki-Gawronki
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
 45. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krasne
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
 46. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2009r.
  Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, Czernice Borowe
 47. Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Przasnysz.
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz

Inne osoby dla Borkowski Wojciech Zbigniew (53 osoby):