Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Zbigniew

w KRS

Zbigniew Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Redzikowo (Pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzeszczak Piotr, Juszczyński Adam, Juszczyński Dariusz, Juszczyński Kamil, Szymańska Alicja Maria, Szymański Bartosz, Zagrodzka Elżbieta Joanna, Zagrodzka Ewa Aleksandra, Zagrodzka Kulczyk Alina, Zagrodzki Janusz Ryszard, Zielińska Jolanta Anna, Zieliński Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. C-l Sp. Z O.O., Redzikowo − KRS 0000193417
 2. Genial Property Zuchniak, Juszczyński Sp. J., Szczecin − KRS 0000647231
 3. Koga Sp. Z O.O., Miastko − KRS 0000239443
 4. Laminopol Konstrukcje Sp. Z O.O., Postomino − KRS 0000238802
 5. Laminopol Sp. Z O.O., Redzikowo − KRS 0000193916
 6. Towarzystwo Opieki Paliatywnej Im. Janiny Różyckiej, Słupsk − KRS 0000102768
 7. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie, Słupsk − KRS 0000415806
 8. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami, Szczecin − KRS 0000036182

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Laminopol-m Sp. Z O.O., Wola Muntowska − KRS 0000203427

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Sprawa 52/2014
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zadaszenia oczyszczalni ścieków polegających na dostosowaniu pokrycia dachowego zbiorników SBR i KTSO do obowiązujących przepisów w Mińsku Mazowieckim. Jest to wykonanie cylindrycznych, laminatowych przekryć dachowych zbiorników w celu ich hermetyzowania tj.:
  1) zbiornika - sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR - obiekt nr 7,
  2) zbiornika - sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR - obiekt nr 8,
  3) zbiornika - komory tlenowej stabilizacji KTSO - obiekt nr 9.
 2. Wykonanie dostawy i montażu nowej zasuwy kołnierzowej DN500 na awaryjnym rurociągu tłocznym ścieków.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Suwałki
  Wykonanie dostawy i montażu nowej zasuwy kołnierzowej DN500 na awaryjnym rurociągu tłocznym ścieków.
 3. Wykonanie robót remontowych na osadnikach wstępnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Suwałki
  wykonanie robót polegających na:
  - osadniki wstępne nr 1 i nr 3: skuciu, frezowaniu i myciu dna, wykonaniu warstwy szczepnej i nowej wylewki betonowej, wykonaniu dylatacji oraz mechanicznym zatarciu dna według technologii zaproponowanej przez wykonawcę tych robót.
  - osadnik wstępny nr 2 : remoncie ścian zbiornika poniżej przelewów pilastych, wykonaniu nowej wylewki betonowej i wykonaniu dylatacji według technologii zaproponowanej przez wykonawcę tych robót.
 4. Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych oraz hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków Zadanie 2 - Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Suwałki
  Hermetyzacja i dezodoryzacja obejmuje następujące obiekty:
  przepompownię główną ścieków, budynek separatora piasku, piaskownik, koryto ścieków za piaskownikiem, komora rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi, trzy osadniki wstępne, komory defosfatacji osadu, zbiornik (zagęszczacza) osadu pofermentacyjnego, budynek wirówek.

  Zakres robót obejmuje wykonanie m.in:
  a) wykonanie dokumentacji wg pkt. 1.4.1.1 PFU oraz Warunków Kontraktu wraz z wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej dla przekryć w przypadku gdy jest to wyrób jednostkowy;
  b) przykrycie kopułami wykonanymi z laminatów następujących obiektów: trzech osadników wstępnych, komory rozdziału, komory defosfatacji, grawitacyjnego zagęszczacza osadu, piaskownika wraz z korytem odpływowym ścieków za wiatą piaskownika;
  c) przebudowę i zaadaptowanie do potrzeb hermetyzacji istniejących instalacji wentylacji w budynkach: przepompowni głównej ścieków, separatora piasku i wirówek,
  d) dostarczenie i zamontowanie biofiltrów (z biomasą) wraz z fundamentami oraz ze wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi typu: wentylatory, nawilżacze powietrza, rozdzielnice elektryczne, miejscowe wskaźniki kontroli pracy itp ,
  e) wykonanie kanałów wentylacyjnych do transportu powietrza pomiędzy hermetyzowanymi obiektami i biofiltrami,
  f) zainstalowanie mat żelowych w wybranych pomieszczeniach,
  g) wykonanie dróg dojazdowych oraz dojść i dojazdów do biofiltrow,
  h) wykonanie niezbędnych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych, w tym rurociągów wód technologicznych do biofiltrów i rurociągu obiegowego piaskownika,
  i) wykonanie prac demontażowych: zgarniacza piaskownika, torowiska wózka piasku, zgarniaczy w osadnikach, koryt przelewowych osadnika wstępnego, koryta w zagęszczaczu osadu, zwężki w korycie za piaskownikiem, zbędnych barierek przekrywanych obiektów,
  j) wykonanie izolacji chemoodpornej ścian betonowych powyżej lustra ścieków w przekrywanych obiektach kubaturowych,
  k) dostawę i montaż nowych zgarniaczy osadu do trzech osadników wstępnych,
  l) wymianę skorodowanych koryt przelewowych osadników i wzmocnienie kolumn centralnych, wykonanie krat (kierownic wlotowych) w kolumnach centralnych, wykonanie zrzutników części pływających, wymiana krat w kolumnach centralnych.
  m) wymianę zgarniacza piasku na piaskowniku,
  n) wykonanie systemu przemiennego samoczynnego zamykania koryt w piaskowniku za pomocą zastawek, w zależności od ilości przepływających ścieków, Dopuszcza się zastosowanie innego niż ww. systemu regulacji, pod warunkiem, że poprawi skuteczność usuwania zawiesin organicznych z piasku. Ze względu na LKT nie może to być system napowietrzania piaskownika.
  o) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, rozebrania istniejących obiektów, zorganizowanie biura budowy i zaplecza budowy, rozebrania elementów istniejących obiektów, przebudowy instalacji wentylacji w budynkach, uporządkowania terenu po pracach itp.),
  p) wykonanie systemu monitoringu i sterowania lokalnego biofiltrów z przystosowaniem do przesyłu radiowego.
  q) wykonanie prac remontowych wiaty piaskownika,
  r) uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych przekrywanych obiektów,
  s) uruchomienie, wykonanie prób i prób końcowych, a następnie przeprowadzenie eksploatacji wstępnej- zgarniaczy i instalacji dezodoryzacji.
  t) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg i trawników .
  u) badanie skuteczności działania biofiltrów i pozostałych urządzeń do dezodoracji - analiza chemiczna próbek powietrza na zawartość: związków siarkowodoru i amoniaku.
  v) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnej eksploatacji wybudowanych instalacji i obiektów,
  w) odbudowa uszkodzonych dróg i trawników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym - Części III 3.2 niniejszej SIWZ.

  Niniejsze zamówienie (Zad. 1 i Zad. 2) jest współfinansowane w 70,37% ze środków UE w ramach POIiŚ, oś priorytetowa I, działanie 1.1 - projekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II