Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Adam

w KRS

Adam Borowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Borowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Bielsko-biała (Śląskie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czaja Bartłomiej, Dunat Arkadiusz, Jakszik Dariusz, Kasprzycki Marek, Okolus Paweł, Pasternak Rafał Tadeusz, Pytlarz Danuta, Wydrych Zbigniew Lechosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zemanek Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Beskidzkie Stowarzyszenie Pływackie, Bielsko-biała − KRS 0000095385
 2. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-biała − KRS 0000141059
 3. Ludowy Klub Sportowy Jezioro Żywieckie W Zarzeczu, Zarzecze − KRS 0000132422
 4. Stowarzyszenie Forum Samorządowe Powiatu Żywieckiego, Żywiec − KRS 0000057063
 5. Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego, Żywiec − KRS 0000237807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Prawidłowego Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Kozy − KRS 0000227796

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK” przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni „TROCLIK”, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240), b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108), c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). 3. Świadczenie usług ratownictwa wodnego odbywać będzie się z uwzględnieniem poniższych warunków: 1) Dni i godziny świadczenia usługi: Usługa obsługi ratowniczej odbywać powinna się w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 – basen sportowy; strefa 2 – basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób. 4. Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni „TROCLIK” muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. d) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. e) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. f) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. i) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnej, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnej. j) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. l) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) winien być odnotowany w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. m) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. n) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. o) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu w dzienniku pracy ratowników. p) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. r) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. s) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. t) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. u) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. 6. Terminy określone w rozdziale IV ust. 1 mogą także ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7. Zamawiający przewiduje przerwę technologiczną na przełomie sierpnia i września 2017r., trwającą nie dłużej niż 4 tygodnie. W tym okresie Wykonawca nie będzie świadczył usług ratowniczych na obiekcie. Za dni postojowe wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone za dni nie świadczenia usług ratowniczych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników świadczących usługi ratownicze. Zamawiający wymaga, aby osoby przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, świadczące usługi ratownicze opisane w SIWZ na rzecz Zamawiającego byłe zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę a wymiar czasu pracy u Zamawiającego nie był mniejszy niż ½ etatu. Łączna suma etatów nie może być mniejsza niż 6 etatów. Umowa o pracę nie może być krótsza niż okres realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi sprzątania będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wszelkich dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. Brak któregokolwiek dowodu (dokumentu) żądanego przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia. 3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (UWAGA! Każdy dowód powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji dowodów musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ) będzie stanowił nieodłączny element umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować na rzecz Zamawiającego usługi ratownicze osobami przedstawionymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. 10. Inne uwarunkowania: 1) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem „RATOWNIK”, spodenki kąpielowe w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami oraz identyfikatory. 2) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. 3) Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni „Troclik”. 6) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w szczególności w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej a także odpowiada za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. 8) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze minimum ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. 9) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. 10) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. 11) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 12) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego uzupełniania apteczki w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261).
 2. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240). b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108). c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). d) oraz innymi obowiązującymi Rozporządzeniami. 2. Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach: - Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m - Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci. 3. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia na obsługę ratowniczą Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 Bielsku-Białej musi spełniać w szczególności następujące wymagania: a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników wodnych w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, tytułem nieprawidłowej realizacji umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających roszczeń. d) Ponosić pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. e) Odpowiadać za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. f) Odpowiadać za planowanie pracy przez zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian. g) Nadzorować przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Ratownicy wykonujący niniejsze zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. i) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. 2) Do zakresu obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę w szczególności należeć będzie : a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytych pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do Zamawiającego i kierownika obiektu. b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji na poszczególnym obiekcie tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. c) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych. e) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni. f) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, szkło itp.) z lustra wody, niecki oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania obsługi ratowniczej. g) Pełnienie dyżuru na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. h) Bezwzględne nie pozostawianie niecki basenowej bez dozoru. i) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. j) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na pływalni, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. k) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. l) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich. n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. p) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. r) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu winno być odnotowane w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. s) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. u) Dbanie o stanowisko ratownicze oraz powierzony sprzęt w szczególności przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem. v) Dbanie o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. w) Współdziałanie z innymi pracownikami obiektu w zakresie jego właściwego funkcjonowania i eksploatacji. 4. Inne uwarunkowania a) Ilość ratowników: - W czasie otwarcia Pływalni Panorama na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. - W czasie otwarcia Pływalni Start na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. b) Zapewnienie przez Wykonawcę oraz dopilnowanie noszenia odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. c) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. d) Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. zdarzenia) ratowników, którym powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego. e) Wykonawca prowadził będzie stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dziennik pracy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonanych usług. f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. g) Zamawiający wymaga aby na każdym obiekcie wyznaczony był Kierownik zespołu ratowników. h) Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik zmiany do kontaktu z Zamawiającym, a fakt ten został odnotowany w dzienniku pracy ratowników. i) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego uzupełniania apteczek w punktach pierwszej pomocy obsługiwanych przez ratowników na pływalniach w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. j) Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) będzie stanowił nieodłączny element umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować na rzecz Zamawiającego usługi ratownicze osobami przedstawionymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. k) Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia z ramienia Wykonawcy wskazane w zał. nr 7 do SIWZ muszą posiadać uprawnienia / kwalifikacje zawodowe (ratownika wodnego). Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć kserokopie stron potwierdzające: - przynależność członkowską do podmiotu uprawnionego; - zdobyty stopień ratownika wodnego/WOPR; - ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. l) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.
 3. Obsługa ratownicza krytej pływalni Wodnik w 2016 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Czechowice-Dziedzice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej krytej pływalni, w skład którego wchodzą: basen pływacki o wymiarach 25m x 12,5 m i głębokości 1,2 m do 1,8 m z sześcioma torami , sztuczna rzeka, basen rekreacyjny dla dzieci , hydromasaż, kaskada do masażu karku, zjeżdżalnia wodna o długości 60 m, dwie niecki jacuzzi, strefa płytka dla najmłodszych dzieci,
 4. Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240), b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108), c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261) 3. Świadczenie usług ratownictwa wodnego odbywać będzie się z uwzględnieniem poniższych warunków: 1) Dni i godziny świadczenia usługi: Usługa obsługi ratowniczej odbywać powinna się w okresie od 1.01.2016r. do 21.08.2016r. oraz od 10.09.2016r. do 31.12.2016r. w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). 4. Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. d) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. e) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. f) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. i) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnej, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnej. j) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. l) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) winien być odnotowany w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. m) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. n) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. o) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu w dzienniku pracy ratowników. p) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. r) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. s) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. t) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. u) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. 5. Inne uwarunkowania a) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem RATOWNIK, spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami oraz identyfikatory. b) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. c) Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. e) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni Troclik. f) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w szczególności w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej a także odpowiada za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. h) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze minimum ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. i) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. j) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. k) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. l) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego uzupełniania apteczki w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). m) Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) będzie stanowił nieodłączny element umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować na rzecz Zamawiającego usługi ratownicze osobami przedstawionymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. n) Zamawiający kierując się specjalistycznym przedmiotem i charakterem czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust.4 pkt 4) ustawy Pzp). Zamawiający wymaga, aby osoby przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, świadczące usługi ratownicze opisane w SIWZ na rzecz Zamawiającego byłe zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę a wymiar czasu pracy u Zamawiającego nie był mniejszy niż ½ etatu. Łączna suma etatów nie może być mniejsza niż 6 etatów. Umowa o pracę nie może być krótsza niż okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej trwania w każdym czasie zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających powyższe wymagania. Sankcje z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań opisane zostały w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 5. Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: AQUA S.A., Bielsko-Biała
  Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej
 6. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240). b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108). c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). d) oraz innymi obowiązującymi Rozporządzeniami. 2. Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach: - Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m - Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci. 3. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia na obsługę ratowniczą Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 Bielsku-Białej musi spełniać w szczególności następujące wymagania: a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników wodnych w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, tytułem nieprawidłowej realizacji umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających roszczeń. d) Ponosić pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. e) Odpowiadać za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. f) Planowanie pracy przez zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Ratownicy wykonujący niniejsze zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. i) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. 2) Do zakresu obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę w szczególności należeć będzie : a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytych pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do Zamawiającego i kierownika obiektu. b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji na poszczególnym obiekcie tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. c) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych. e) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni. f) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, szkło itp.) z lustra wody, niecki oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania obsługi ratowniczej. g) Pełnienie dyżuru na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. h) Bezwzględne nie pozostawianie niecki basenowej bez dozoru. i) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. j) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na pływalni, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. k) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. l) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich. n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. p) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. r) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu winno być odnotowane w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. s) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. u) Dbanie o stanowisko ratownicze oraz powierzony sprzęt w szczególności przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem. v) Dbanie o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. w) Współdziałanie z innymi pracownikami obiektu w zakresie jego właściwego funkcjonowania i eksploatacji. 4. Inne uwarunkowania a) Ilość ratowników: - W czasie otwarcia Pływalni Panorama na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. - W czasie otwarcia Pływalni Start na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. b) Zapewnienie przez Wykonawcę oraz dopilnowanie noszenia odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze oraz identyfikatory. c) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. d) Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. Zdarzenia) ratowników, którym powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego. e) Wykonawca prowadził będzie stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dziennik pracy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonanych usług. f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. g) Zamawiający wymaga aby na każdym obiekcie wyznaczony był Kierownik zespołu ratowników. h) Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik zmiany do kontaktu z Zamawiającym, a fakt ten został odnotowany w dzienniku pracy ratowników. i) Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący zał. nr 7 do SIWZ) stanowić będzie nieodłączny element umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. j) Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia z ramienia Wykonawcy wskazane w zał. nr 7 do SIWZ muszą posiadać uprawnienia / kwalifikacje zawodowe (ratownika wodnego). Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć kserokopie stron potwierdzające: a) przynależność członkowską do podmiotu uprawnionego; b) zdobyty stopień ratownika wodnego/WOPR; c) ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 7. Obsługa ratownicza krytej pływalni przy ul. Legionów 145 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowicach - Dziedzicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Czechowice-Dziedzice
  Przedmiotem zamówienia jest ,świadczenie na Zamawiającego usługi ratowniczej krytej pływalni MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 w skład której wchodzą: basen pływacki z 6 -cioma torami dwie niecki jacuzzi, strefa płytka dla najmłodszych dzieci, zjeżdżalnia wodna.Usługa ratownictwa wodnego muszą być świadczone zgodnie z przepisami w zakresach ustalonych ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stalą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
 8. Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2.1 Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240), b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108), c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261) 2.2. Świadczenie usług ratownictwa wodnego odbywać będzie się z uwzględnieniem poniższych warunków: 1) Godziny świadczenia usługi: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). 2.3. Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. c) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. d) Organizowanie pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. e) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. f) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. g) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. h) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnej, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnej. i) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. j) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. k) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) winien być odnotowany w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. l) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. m) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. n) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu w dzienniku pracy ratowników. o) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. p) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. q) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. r) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. s) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. t) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. u) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. v) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. 3. Inne uwarunkowania a) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem RATOWNIK, spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami oraz identyfikatory. b) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. c) Wykonawca prowadził będzie stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. e) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni Troclik. f) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w szczególności w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej a także odpowiada za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. h) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. i) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. j) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. k) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. l) Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) będzie nieodłącznym elementem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę.
 9. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240). b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108). c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). 2. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia Obsługa ratownicza Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 Bielsku-Białej musi spełniać w szczególności następujące wymagania: a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby zatrudniane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze RATOWNIKA WODNEGO, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku RATOWNIKA WODNEGO oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości RATOWNIKÓW WODNYCH w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. d) Ponosić pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. e) Odpowiadać za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. f) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2) Do zakresu obowiązków RATOWNIKÓW WODNYCH zatrudnionych przez Wykonawcę należeć będzie : a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytych pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do zarządcy. b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. c) Planowanie pracy przez zatrudnionych ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian. d) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach. e) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. f) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. g) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, itp.) z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. h) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych. i) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. j) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. k) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. l) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni. m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich. n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. p) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. r) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. s) Dbanie o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 4. Inne uwarunkowania a) Ilość ratowników: - W czasie otwarcia Pływalni Panorama na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. - W czasie otwarcia Pływalni Start na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług. c) Dołączony wraz ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ) będzie nieodłącznym elementem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. d) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. f) Wykonawca prowadził będzie dziennik pracy ratowników, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dziennik pracy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonanych usług. g) Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach: - Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m - Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci.
 10. Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2.1 Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261) oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Godziny świadczenia usługi: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). 3) Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. d) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni. e) Organizowanie pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. f) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. i) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnych. j) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. l) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) powinien być odnotowany w dzienniku dyżuru ratowniczego. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. m) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. n) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. o) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu do książki dyżurów. p) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. r) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. s) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. t) W czasie przerw technologicznych Wykonawca: - zapewnia bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzoruje pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu, - dokonuje przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając pisemnie kierownika obiektu o ich wynikach, - dokonuje przeglądu sprzętu pierwszej pomocy, ratowniczego i pływającego, - dokonuje przeglądu i gruntownego czyszczenia rury zjeżdżalni. u) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. v) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. 3. Inne uwarunkowania a) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem RATOWNIK, spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami oraz identyfikatory. b) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. c) Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. e) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni Troclik. f) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. h) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. i) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników.
 11. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240). b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108). c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, nr 0 poz. 286). 2. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Pływalni Start musi spełniać w szczególności następujące wymagania: a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby zatrudniane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika WOPR, ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika WOPR oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników WOPR w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. d) Ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. e) Odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. f) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2) Do zakresu obowiązków ratowników WOPR zatrudnionych przez Wykonawcę należeć będzie : a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytych pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do zarządcy. b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. c) Planowanie pracy przez zatrudnionych ratowników WOPR poprzez przygotowywanie grafików zmian. d) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach. e) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. f) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik WOPR oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. g) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, itp.) z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. h) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych. i) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. j) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. k) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. l) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni. m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich. n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. p) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania. r) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. s) Dbanie o dobre imię Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku - Białej oraz Wykonawcy. t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 4. Inne uwarunkowania a) Ilość ratowników: - W czasie otwarcia Pływalni Panorama na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. - W czasie otwarcia Pływalni Start na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług. c) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. e) Wykonawca prowadził będzie dziennik pracy, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dziennik pracy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonanych usług. f) Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub rażących zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. g) Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach: - Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m - Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci.
 12. Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: AQUA S.A., Bielsko-Biała
  Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej
 13. Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2.1 Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. z 1997, nr 57, poz. 358 ze zm.), Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261) oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Godziny świadczenia usługi: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). 3) Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania Umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. d) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni i innych postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. e) Organizowanie pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. f) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz postanowień Umowy. h) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. i) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnych. j) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. l) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) powinien być odnotowany w dzienniku dyżuru ratowniczego. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. m) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. n) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. o) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu do książki dyżurów. p) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. r) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. s) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. t) W czasie przerw technologicznych Wykonawca: - zapewnia bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzoruje pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu, - dokonuje przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając pisemnie kierownika obiektu o ich wynikach, - dokonuje przeglądu sprzętu pierwszej pomocy, ratowniczego i pływającego, - dokonuje przeglądu i gruntownego czyszczenia rury zjeżdżalni. u) Dbania o dobre imię BBOSiR oraz Wykonawcy. v) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. 3. Inne uwarunkowania a) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem RATOWNIK oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami. b) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. c) Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. d) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni Troclik. e) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. g) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. h) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminach od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianami w okresie funkcjonowania obiektu. 3. Terminy określone w pkt. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 14. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. 1997 nr 57, poz. 358 z póź. zm.). b) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240). c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 108). d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). Z uwzględnieniem podanych niżej warunków. 1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Pływalni Start musi spełniać w szczególności następujące wymagania: a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby zatrudniane przez wykonawcę muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika WOPR, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika WOPR oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników WOPR w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. d) Ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. e) Odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. f) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w czasie i miejscu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 2) Do zakresu obowiązków ratowników WOPR należeć będzie : a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do zarządcy. b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. c) Planowanie pracy przez zatrudnionych ratowników WOPR poprzez przygotowywanie grafików zmian. d) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach. e) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. f) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik WOPR oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. g) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, itp.) z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. h) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych. i) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. j) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. k) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. l) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni. m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich. n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. p) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania. r) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. s) Dbanie o dobre imię Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku - Białej oraz wykonawcy. t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 4. Inne uwarunkowania a) Ilość ratowników: - W czasie otwarcia Pływalni Panorama na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. - W czasie otwarcia Pływalni Start na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. b) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. d) Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub rażących zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. e) Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach: - Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m - Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci.
 15. Obsługa ratownicza krytej pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Obsługa ratownicza krytej pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2.1 Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. z 1997, nr 57, poz. 358 ze zm.) oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 1) Godziny świadczenia usługi: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia), 3) Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu świadczenia usług. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania Umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. d) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. e) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni i innych postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. f) Organizowanie pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. g) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. h) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz postanowień Umowy. i) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. j) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnych. k) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. l) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. m) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) powinien być odnotowany w dzienniku dyżuru ratowniczego. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. n) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. o) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. p) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu do książki dyżurów. q) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. r) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. s) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. t) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. u) W czasie przerw technologicznych Wykonawca: - zapewnia bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzoruje pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu, - dokonuje przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając pisemnie kierownika obiektu o ich wynikach, - dokonuje przeglądu sprzętu pierwszej pomocy, ratowniczego i pływającego, - dokonuje przeglądu i gruntownego czyszczenia rury zjeżdżalni. v) Dbania o dobre imię BBOSiR oraz Wykonawcy. w) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy. 3. Inne uwarunkowania a) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem RATOWNIK oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. b) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. d) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. e) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminach od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
 16. Obsługa ratownicza Pływalni Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni Start ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997, nr 57, poz. 358 z póź. zm.)
  1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Pływalni Start musi spełniać następujące wymagania:
  a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby zatrudniane przez wykonawcę muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika WOPR, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika WOPR oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż.
  b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników WOPR w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji.
  c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej.
  d) Ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi.
  e) Odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników.
  f) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej dodatkowej działalności gospodarczej w miejscu świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy.
  2) Do zakresu obowiązków ratowników WOPR należeć będzie :
  a) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do zarządcy.
  b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie.
  c) Planowanie pracy przez zatrudnionych ratowników WOPR poprzez przygotowywanie grafików zmian.
  d) Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach.
  e) Sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy.
  f) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik WOPR oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze.
  g) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, itp.) z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej.
  h) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych.
  i) Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy.
  j) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
  k) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
  l) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni.
  m) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich.
  n) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy.
  o) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów.
  p) Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
  q) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania.
  r) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia basenu oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego.
  s) Dbanie o dobre imię Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku - Białej oraz wykonawcy.
  t) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcja Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
  4. Inne uwarunkowania
  a) W czasie otwarcia Pływalni Panorama i Pływalni Start musi pracować odpowiednia ilość ratowników określona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne /Dz. U. nr 57 z dnia 7.06.1997r. wraz z późniejszymi zmianami/.
  b) Pływalnia Panorama dysponuje dwoma nieckami:
  - jedna niecka 50 x 25 m
  - druga niecka 50x30 m
  c) Pływalnia Start dysponuje dwoma nieckami:
  - jedna niecka 50x20 m
  - druga niecka 59x33 m
  oraz brodzikiem dla dzieci.
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminach:
  a) Pływalnia Panorama od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
  - od dnia 01.06.2011r. do dnia 30.06.2011r. w godz. od 8:30 do 19:30
  - od dnia 01.07.2011r. do dnia 15.08.2011r. w godz. od 8:30 do 20:30
  - od dnia 16.08.2011r. do dnia 31.08.2011r. w godz. od 8:30 do 19:30
  b) Pływalnia Start od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
  - od dnia 27.05.2011r. do dnia 30.06.2011r. w godz. od 8:30 do 19:30
  - od dnia 01.07.2011r. do dnia 15.08.2011r. w godz. od 8:30 do 20:30
  - od dnia 16.08.2011r. do dnia 30.09.2011r. w godz. od 8:30 do 19:30
 17. Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku - Białej
  Zamawiający: AQUA S.A., Bielsko-Biała
  Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni AQUA przy
  ul. Langiewicza 26 w Bielsku - Białej
 18. Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi ratowniczej krytej pływalni TROCLIK zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą:
  -podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m.
  -podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe,
  -dwie niecki jacuzzi,
  -zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm.

  Kompleksowa obsługa ratownicza ma polegać na:
  1. Godziny świadczenia usługi:
  Od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00
  W soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00
  2.
  a) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników pełniących dyżur
  w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen
  rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia),
  b) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni TROCLIK muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem,
  c) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej
  w miejscu pracy,
  d) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe
  tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika/gospodarza obiektu.
  3. Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie.
  4. Zapewnienie przez ratowników warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających
  z wyżej wymienionej pływalni, zapewnienia stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni i innych postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. z 1997, nr 57, poz. 358 ze zm.)
  5. Organizowanie pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
  6. Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników, właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. z 1997, nr 57, poz. 358 ze zm.) oraz postanowień Umowy.
  7. Usunięcie z niecek basenowych wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni.
  8. Dodatkowe obowiązki ratowników:
  -codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni (wewnątrz i na zewnątrz)
  -jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnych
  9. Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy.
  10.
  a) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz noszeniem identyfikatorów INSTRUKTOR nauki PŁYWANIA,
  b) Stosowanie procedur postępowania w przypadku nieprzestrzegania regulaminów pływalni,
  c) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) powinien być odnotowany w dzienniku dyżuru ratowniczego. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin.
  d) Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania Umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy.
  11. Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się
  pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp.
  12. Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu urządzeń i sprzętu będącego wyposażeniem hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego kierownikowi/gospodarzowi lub dyżurującemu konserwatorowi i dokonanie wpisu do książki dyżurów.
  13. Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów,
  14. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie
  z procedurą.
  15. Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi
  i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp.
  16. Współpraca z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej.
  17. Likwidacja zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych.
  18. W czasie przerw technologicznych Wykonawca:
  -zapewnia bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie gdy
  w nieckach znajduje się woda, oraz nadzoruje pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu,
  -dokonuje przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając pisemnie kierownika/gospodarza obiektu o ich wynikach,
  -dokonuje przeglądu sprzętu ratowniczego i pływającego,
  -dokonuje przeglądu i gruntownego czyszczenia rury zjeżdżalni.
  19. Dbanie o dobre imię BBOSiR oraz Wykonawcy.
 19. Kompleksowa obsługa ratownicza odkrytej pływalni Panorama w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi ratowniczej odkrytej pływalni Panorama w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 5.
  3. Kompleksowa obsługa ratownicza ma polegać na:
  3.1 Zapewnieniu przez ratowników warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z wyżej wymienionej pływalni, zapewnienia stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni i innych postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. nr 57 poz. 358 z dnia 7.06.1997 r.)
  3.2 Organizowaniu pomocy i ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
  3.3 Prowadzeniu stosownego dziennika dyżurów oraz wpisywaniu do niego wszelkich przypadków występujących na pływalni.
  3.4 Nadzorowaniu przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników, właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach odkrytych w zakresach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ. U. nr 57 poz. 358 z dnia 7.06.1997r.) oraz postanowień Umowy.
  3.5 Usunięciu z niecek basenowych wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni.
  3.6 Czyszczeniu lustra wody z zanieczyszczeń pływających (liście, kwiaty z drzew, worki, butelki plastikowe itp.) każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania obsługi ratowniczej.
  Dodatkowe wymagania Zamawiającego

  4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej.
  5. Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, i będą mieć aktualne uprawnienia do wykonywania zadań ratownika wodnego oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p. poż.
  6. Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do zarządcy
 20. OBSŁUGA RATOWNICZA KRYTEJ PŁYWALNI TROCLIK PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 14 W BIELSKU-BIAŁEJ
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni TROCLIK zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą:
  - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m.
  - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe,
  - dwie niecki jacuzzi,
  - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm.
  Szczegółowe wymagania oraz opis zakresu obowiązków związanych z realizacją przedmiotowego
  zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ.

Inne osoby dla Borowiak (156 osób):