Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Marek

w KRS

Marek Borowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Borowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Zabrze (Śląskie)
Przetargi:86 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Roland

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alto Computers M.borowiak, R.wróbel Sp. J., Zabrze − KRS 0000083579

Powiązane przetargi (86 szt.):
 1. Dostawa sprzętu wraz z usługą polegająca na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji e – urzędu w ramach projektu pt. „e-Powiat Krośnieński”.
  Zamawiający: Powiat Krośnieński, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu wraz z usługą polegająca na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji e – urzędu w ramach projektu pt. „e-Powiat Krośnieński”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które mogą być realizowane przez jednego Wykonawcę lub przez różnych Wykonawców. Wykonawca(cy) podpisze(ą)odrębne umowy dla poszczególnych części. Część nr 1: Dostawa sprzętu, Część nr 2: Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji e – urzędu.
 2. "Dostawa infrastruktury serwerowo - sieciowej w ramach projektu:"Cyfrowy Powiat Mikołowski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” .
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Mikołów
  I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: dostawa infrastruktury serwerowo - sieciowej w ramach projektu:"Cyfrowy Powiat Mikołowski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” . Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I: „Dostawa zestawów komputerowych i skanerów wraz z oprogramowaniem”, który obejmuje swoim zakresem następujace elementy: 1.1. Dostawa zestawów komputerowych ( typ 1) składajacych sie z następujacych elementów:komputer typu PC, monitor, skaner płaski i pakiet biurowy. Ilość zestawów - 40 . 1.2 Dostawa zestawów komputerowych ( typ 2) składajacych sie z następujących elementów:komputer typu PC, monitor, skaner płaski i pakiet biurowy. Ilość zestawów - 15 . 1.3. Przedmiot zamówienia w zadaniu I obejmuje także wykonanie następującego zakresu: a) Instalacja dostarczonego sytemu oraz oprogramowania biurowego. b) Instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych na dostarczonych komputerach. c) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie poprawności działania dostarczonego sprzętu. d) Szkolenie z obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonych urządzeń peryferyjnych. Dostarczony przez Wykonawce sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa projekt umowy dla Zadania I stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Zadanie II: „Dostawa elementów infrastruktury sieciowo-serwerowej z oprogramowaniem”. 1.4 Przedmiotem i zakresem zamówienia w Zadaniu II jest dostawa elementów infrastruktury sieciowo-serwerowej z oprogramowaniem składających się z : macierzy dyskowej NAS - 2 sztuki, dysków do rozbudowy macierzy dyskowej SAN HP - 13 sztuk, pamięć do rozbudowy serwerów - minimum 2x 64GB, upgrade oprogramowania do wirtualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania WMwar - 1 sztuka, UPS - 1 sztuka,przełączników sieciowych warstwy 2 i 3 - 2 sztuki. 1.5 Przedmiot zamówienia w Zadaniu II obejmuje także: 1. Aktualizację oprogramowania firmware serwerów HPE DL 380 G9 do najnowszej wersji, instalacja dodatkowej pamięci operacyjnej serwerów po minimum 64 GB RAM w każdym serwerze. 2. Instalację dodatkowych dysków w macierzy MSA2040 , aktualizacja oprogramowania macierzy do najnowszej wersji V3 z zachowaniem ciągłości pracy, zamiana wolumenów na wirtualne, konfiguracja dwóch wolumenów z dyskami SAS 900 GB w RAID 6 i dodatkowo 1 dysk jako global hot-spare. 3. Instalację i konfigurację oprogramowania do wirtualizacji. Upgrade oprogramowania Vmware z wersji Essentials do Essentials Plus, uruchomione funkcjonalności: wysoka dostępność - HA, migracja maszyn wirtualnych pomiędzy hostami, redundantny dostęp do odpowiednich VLAN-ów w sieci LAN poprzez konfigurację wirtualnych przełączników, testy migracji maszyn wirtualnych, konfiguracja autentykacji użytkowników VMware w oparciu o usługi katalogowe Active Directory, rekonfiguracja maszyn wirtualnych do nowych parametrów środowiska wirtualnego wg ustaleń zleceniodawcy, konfiguracja usług backupu i replikacji maszyn wirtualnych w oparciu o oprogramowanie Veeam do najnowszej wersji wg ustaleń zleceniodawcy, konfiguracja oprogramowania Veeam ONE do monitoringu nowego klastra.Prace te mogą być realizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego gotowości do aktualizacji systemów. Uaktualnianie systemów nie może zakłócić pracy systemów informatycznych Zamawiającego i musi być realizowane poza godzinami pracy Zamawiającego oraz pod nadzorem osób wskazanych przez Zamawiającego. 4. Instalację dwóch przełączników służących do budowy szkieletowej sieci LAN w szafie serwerowej; dostawa i instalacja odpowiednich patchcordów UTP; konfiguracja sieci LAN na dostarczonych przełącznikach do podłączenia środowiska wirtualnego (VLAN, RSTP, routing VLAN, połączenia trunkingowe). 5. Instalację i uruchomienie UPS wraz z konfiguracją oprogramowania do zarządzania UPS i zamykania klastra w przypadku dłuższego zaniku zasilania - maszyn wirtualnych typu Windows, Linux, hostów. 6. Przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie administratorów w zakresie obsługi systemu. 7. Bezpłatne szkolenie administratorów wykonane w trakcie instalacji sprzętu i oprogramowania, na sprzęcie posiadanym przez Zamawiającego, musi być wykonane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i wiedzę techniczną. 8. Szkolenie administratorów: Minimalny zakres szkolenia: instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem wirtualizacji VMware po aktualizacji, składowanie i odzyskiwanie (backup/restore) maszyn wirtualnych (Veeam Backup and Replication) z wykorzystaniem nowych, dostarczonych urządzeń NAS. zarządzanie macierzą dyskową SAN – instalacja, konfiguracja, konfiguracja środowiska, tworzenie nowych wolumenów dyskowych, przebudowa/rozszerzenie wolumenu dyskowego, obsługa sytuacji awaryjnych (w tym symulacja awarii i testowanie wraz z testowanie odtworzenia maszyn wirtualnych na inny wolumen) zarządzanie hostami VMware – instalacja, konfiguracja, wykorzystanie konsoli zdalnej ILO Zarządzanie pracą UPS na zainstalowanym oprogramowaniu do monitorowania pracy UPS, instalacja, konfiguracja, strojenie parametrów. Monitorowanie pracy środowiska wirtualnego (VeeamONE), diagnostyka systemu, interpretacja log-ów i raportów, optymalizacja, warunki eksploatacyjne urządzeń. Wymagana ilość szkoleń : min. 30 godzin, dla 2 osób, realizowane w siedzibie Zamawiającego przez instruktorów z odpowiednimi certyfikatami dla danych rozwiązań.Zamawiający dopuszcza szkolenia przeprowadzone w innym miejscu (np. specjalizowany ośrodek szkoleniowy) w odległości maksymalnie 50km od siedziby Zamawiającego ( Mikołów, ul.Żwirki i Wigury 4a) , przy czym wszelkie koszty dojazdu i pobytu pracowników Zamawiającego w miejscu szkolenia pokrywa Wykonawca. 9. Bezpłatna opieka po instalacyjna - realizowana przez zdalny dostęp, przez okres 12 miesięcy liczac od daty odbioru końcowego. Zamawiający oczekuje dodatkowego wsparcia technicznego rozumianego jako opieka poinstalacyjna w rozwiązywaniu problemów wynikłych po instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w środowisku Zamawiającego, a wykraczających poza kompetencje i wiedzę zespołu technicznego Zamawiającego. Zamawiający oczekuje wsparcia poprzez dostęp do wiedzy i konsultacji kompetentnych osób Wykonawcy telefoniczne jak i wsparcia poprzez udostępnienie zdalnych mechanizmów umożliwiających pracę osób Wykonawcy w środowisko Zamawiającego celem rozwiązywania występujących problemów.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego.Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej, niż 6 miesięcy licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych . Przełączniki muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. 1.6 Zakres przedmiotu zamówienia w Zadaniu II obejmuje następujące prace instalacyjne: 1. Konfiguracja macierzy backupu po instalacji upgrade’u. 2. Oprogramowanie do wirtualizacji po aktualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego. Powinny być uruchomione funkcjonalności: systemu zarządzania środowiskiem wirtualnym. 3. Konfiguracja po aktualizacji serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym systemie. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie nowych maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików (nie dotyczy systemów Linux). Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace. 4. Konfiguracja serwera po aktualizacji do monitorowania środowiska wirtualnego – alarmy , diagnostyka , powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego, oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu. 5. Wymagane jest uruchomienie po aktualizacji centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup zasobów środowiska wirtualnego, diagnostyka zasobów, aktualizacja). 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji. 7. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów umożliwiający instalację w istniejących urządzeniach Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego –Serwerownia oraz muszą zawierać komplet wyposażenia i niezbędnych urządzeń pozwalających na uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia Zadania II wykona instruktaż stanowiskowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie jego siedziby, opisujący funkcjonalności zainstalowanych systemów dla dwóch osób, po 4 godzin dla każdej osoby. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu II wg następujących zasad: a) dyski twarde do macierzy na następny dzień roboczy (Next Bussines Day) b) przełączniki wraz z modułami rozszerzającymi: wieczysta gwarancja producenta na przełączniki z wymianą sprzętu na sprawne urządzenie w następnym dniu roboczym c) zasilacz awaryjny z naprawą w miejscu użytkowania (on-site) z reakcją na następny dzień roboczy (Next Bussines Day), d) pozostałe elementy sprzętowe: usunięcie awarii do 14 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II zawiera załącznik nr 2 a do SIWZ. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa projekt umowy dla Zadania II stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ.
 3. „Dyski twarde oraz licencje na oprogramowania biurowe”.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Zadanie 1: Dyski twarde – 50 sztuk
  Dyski twarde dedykowane do pracy w macierzy HP MSA2040 o pojemności minimalnej 1,2TB 2,5” SFF i minimalnej prędkości obrotowej 10.000 obr/min.
  - Dyski muszą widnieć na liście dysków współpracujących z macierzą HP MSA2040
  - interfejs dysku 12G SAS SFF
  - HotSwap
  - Gwarancja na dyski udzielona przez producenta dysku – minimum 60m-cy realizowana najpóźniej w następnym dniu roboczym, w siedzibie zamawiającego.
  Zadanie 2: Oprogramowanie biurowe
  Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft® Office 2016 STD PL Government OLP – 150 sztuk lub równoważny. Równoważne oprogramowanie dla pakietu biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3 do SIWZ.
 4. Rozbudowa klastra wirtualizacyjnego
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Do zadań Wykonawcy będzie należała rozbudowa 3-węzłowego klastra HA o 4 dodatkowe hosty, 2 macierze dyskowe oraz przełącznik (switch) FC. Wykonawca musi wykonać połączenia klastra do dodatkowego switcha FC oraz dokonać konfiguracji przełączników, aby zapewnić pełną redundancję połączeń sieci SAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 5. Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie bramy internetowej oraz serwera poczty wraz z świadczeniem usług wsparcia technicznego
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji na oprogramowanie bramy internetowej oraz serwera poczty wraz z świadczeniem usług wsparcia technicznego. Zadanie 1- Odnowienie subskrypcji oprogramowania bramy internetowej wraz z usługą wsparcia technicznego. Zadanie 2 - Odnowienie subskrypcji oprogramowania serwera pocztowego wraz z usługą wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 6. Dostawa komputerów, oprogramowania, drukarek, sprzętu serwerowego oraz terminali do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1 Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych Zadanie nr 2 Dostawa oprogramowania Zadanie nr 3 Dostawa komputerów i tabletu Zadanie nr 4 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki Zadanie nr 5 Dostawa drukarki Zadanie nr 6 Dostawa komputerów i tabletu Apple Zadanie nr 7 Dostawa switcha sieciowego Zadanie nr 8 Dostawa sprzętu serwerowego Zadanie nr 9 Dostawa oprogramowania serwerowego Zadanie nr 10 Dostawa systemu antyspamowego Zadanie nr 11 Dostawa serwera Zadanie nr 12 Dostawa terminali
 7. Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Głównej Mediateki XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku, zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano podział na następujące zadania, w zakresie których umożliwiono składanie ofert częściowych:

  1.ZADANIE NR 1 serwery wraz ze sprzętem i oprogramowaniem
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie serwerów wraz ze sprzętem i oprogramowaniem towarzyszącym, koniecznym do budowy klastra do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku, zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16. Wymagane parametry wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  2.ZADANIE NR 2 zestawy komputerowe i komputery przenośne
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych, do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16. Wymagane parametry wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  3.ZADANIE NR 3 drukarki i urządzenie wielofunkcyjne
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16.Wymagane parametry wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  4.ZADANIE NR 4 oprogramowanie biurowe
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16. Wymagane parametry wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 8. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Postępowanie obejmuje 3 zadania. Zadanie 1: Komputer przenośny typu laptop - 10 sztuk. Zadanie 2: Rozbudowa i uaktualnienie środowiska wirtualnego. Zadanie 3: Dostawa 20 sztuk urządzeń drukujących oraz 1 urządzenia wielofunkcyjnego
 9. Rozbudowa infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich w celu obsługi Drogowej Trasy Średnicowej
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są dostawy i prace niezbędne do przystosowania infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach do podjęcia obsługi tunelu oraz Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Gliwickim.
  Szczegóły zawarto w punkcie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 10. Zakup do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, przy al. Piłsudskiego 16, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania wraz z montażem, instalacją, konfiguracją oraz szkoleniem.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
  Przedmiotem zamówienia jest zakup do Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku, zlokalizowanej w Tychach, przy al. Piłsudskiego 16, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania wraz z montażem, instalacją, konfiguracją oraz szkoleniem. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania, w zakresie których zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zadanie nr 1 - urządzenia sieciowe Zadanie nr 2 - oprogramowanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 11. Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  1. dostawa stacji roboczych, w tym:
  - zestawy komputerowe typu notebook - 5 szt.,
  - komputery stacjonarne - 3 szt.,
  2. dostawa monitorów - 8 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa.
  Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce.
  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
  Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniach producenta oraz muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ.
  Kody licencji do dostarczanego oprogramowania muszą zapewniać Zamawiającemu nieograniczone czasowo, legalne korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, którego dotyczą.
  Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją producenta - wymagania określone są w Załączniku Nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa.
  Wymagania dotyczące sposobu świadczenia gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych opisane są w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ,
  Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniem:
  - pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy,
  - karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne;
  - certyfikat lub deklarację zgodności CE, potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają obowiązujące wymagania prawne do wprowadzenia ich do obrotu handlowego na terenie EOG.
  - licencje oprogramowania - jeżeli dotyczy.
  Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe o parametrach technicznych takich samych, lub lepszych od opisanych w SIWZ. Wskazanie przez zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
  W przypadku oferowania urządzeń równoważnych do określonych w SIWZ, wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ poprzez dołączenie do oferty dokumentów (np. specyfikacji technicznych producenta równoważnego produktu) potwierdzających, że oferowany produkt posiada parametry techniczne takie same lub lepsze od określonych w niniejszej SIWZ.
  Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 12. Dostawa serwera oraz stacji roboczych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby projektu Nr 642231 NEW INNONET
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera oraz stacji roboczych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby projektu NEW-INNONET.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa.
  Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce.
  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
  Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniach producenta oraz muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ.
  Kody licencji do dostarczanego oprogramowania muszą zapewniać Zamawiającemu nieograniczone czasowo, legalne korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, którego dotyczą.
  Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją producenta.
  Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na oferowane urządzenia wynosił co najmniej 36 miesięcy.
  Wymagania dotyczące uruchomienia i sposobu świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych opisane są w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
  Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniami:
  - pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy,
  - karty gwarancyjne,
  - licencje oprogramowania - jeżeli dotyczy,
  - nośniki ze sterownikami - jeżeli dotyczy.
  Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów, jakim powinny odpowiadać zamawiane urządzenia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
  W przypadku oferowania urządzeń równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ dołączając do oferty dokumenty (karty katalogowe, foldery, opisy, lub inne dokumenty) potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych parametrach technicznych jak określono w niniejszej SIWZ.
  Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych
  Zamawiający: Gmina Knurów, Knurów
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1. dostawę wraz z montażem dwóch macierzy;
  1.2. dostawę wraz z montażem napędu taśmowego LT05 do biblioteki taśmowej - 1 sztuka;
  1.3. uaktualnienie oprogramowania do backupu HP Data Protector 6.0 do wersji 9.0 lub nowszej wraz z dodatkową licencją na napęd taśmowy HP Data Protector Drive Extension - 1 sztuka;
  1.4. rozbudowę posiadanych przez Zamawiającego przełączników FC HP StorageWorks 8/20q o dodatkowe licencje na 4 porty FC dla każdego przełącznika - HP 8/20q 4-port Upgrade LTU - 2 sztuki;
  1.5. dostawę modułów 8 Gbps Short Wave FC SFP do przełączników opisanych w pkt 1.4 - 8 sztuk;
  2. Szczegółowe wymagania i parametry określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego sprzętu wszędzie tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
  4. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe oferowanego sprzętu równoważnego nie mogą być gorsze od opisanych i wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  5. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, sprawy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz winien być zgodny z obowiązującymi normami, w tym m.in. spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, posiadać deklarację zgodności CE.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na okres:
  6.1) macierze dyskowe (opisane w pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) - w miejscu instalacji, zgodnie z deklaracją zawartą w złożonej ofercie,
  6.2) napęd taśmowy (opisany w pkt. 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) - minimum 12 miesięcy w miejscu instalacji,
  6.3) moduły 8 Gbps Short Wave FC SFP - minimum 12 miesięcy w miejscu instalacji,
  6.4) pozostałe elementy przedmiotu zamówienia - minimum 12 miesięcy w miejscu instalacji.
  7. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji oraz szczegółowe zasady realizacji uprawnień z tego tytułu określone zostały w § 5 wzoru umowy.
 14. Dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejacych systemów dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie..
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Mikołów
  Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych macierzy dyskowej oraz oprogramowania wraz z odpowiednią ich konfiguracją , oraz przekazaniem personelowi technicznemu wiedzy i dokumentacji niezbędnej dla dalszej jej eksploatacji.A.Wymagania podstawowe:1. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności: a) Dostawa 2-węzłowego klastra wykorzystującego platformę wirtualizacji, oraz licencji oprogramowania systemowego; b) Dostawa szafy serwerowej do zabudowy sprzętu, montaż urządzeń w serwerowni Zamawiającego. Instalacja i konfiguracja środowiska wirtualnego; c) Konwersja,migracja istniejących maszyn wirtualnych (Windows, Linux) z istniejącego środowiska fizycznego. Prace te mogą być realizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przeniesienia systemów. Przeniesienie systemów nie może zakłócić pracy systemów informatycznych Zamawiającego i musi być realizowane poza godzinami pracy Zamawiającego oraz pod nadzorem osób wskazanych przez Zamawiającego. d) Uruchomienie automatycznego backupu maszyn wirtualnych. e) Uruchomienie aplikacji do monitorowania i raportowania struktury wirtualnej. f) Konfiguracja sieci LAN do podłączenia środowiska wirtualnego (VLAN, RSTP, routing VLAN). g) Przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie administratorów w zakresie obsługi systemu. h) Bezpłatne szkolenie administratorów będzie wykonane w trakcie instalacji sprzętu i oprogramowania, na sprzęcie dostarczonym w ramach dostawy, będzie wykonane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i wiedzę techniczną. Minimalny zakres szkolenia:ogólne zarządzanie serwerami przez konsolę zarządzania,instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem wirtualizacji, składowanie i odzyskiwanie (backup,restore) maszyn wirtualnych,warunki eksploatacyjne urządzeń. i) Bezpłatna opieka po instalacyjna - realizowana przez zdalny dostęp, przez okres 1 roku od daty odbioru końcowego. j) Serwer i macierz muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego. B. Prace instalacyjne: a) Montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem i niezbędnym okablowaniem w serwerowni Zamawiającego b) Konfiguracja macierzy w środowisku wirtualnym. c) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami. Powinny być uruchomione funkcjonalności: system zarządzania środowiskiem wirtualnym. d) Wymagane jest przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux, nie więcej niż 10 serwerów) na działające środowisko wirtualne. Należy wykorzystać narzędzia programowe (konwertery) zawarte w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji. e) Konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym systemie. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików (nie dotyczy systemów Linux). Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace. f) Konfiguracja serwera do monitorowania środowiska wirtualnego - alarmy , diagnostyka , powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego, oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu. g) Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup zasobów środowiska wirtualnego, diagnostyka zasobów, aktualizacja). h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji. i) Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów umożliwiający instalację w szafie dystrybucyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego -Serwerownia oraz muszą zawierać komplet wyposażenia i niezbędnych urządzeń pozwalających na uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia. j) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykona instruktaż stanowiskowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie jego siedziby, opisujący funkcjonalności zainstalowanych systemów dla dwóch osób, po 6 godzin dla każdej. II.Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania: A. Serwery - 2 sztuki. Minimalne parametry: 1. Obudowa o wysokości maksimum 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19 z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość zabudowy do 24 dysków 2.5. 2. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, minimum osiemnastordzeniowych. Możliwość instalacji minimum 1.5 TB RAM, instalacja pamięci RDIMM lub LRDIMM. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 3. dwie sztuki takich samych procesorów zainstalowanych na płycie głównej w serwerze klasy x86 (w architekturze zgodnej z 64-bitową architekturą x86-64), minimum dwunastordzeniowe (24 wątkowe), dedykowane do pracy w serwerach, pamięć cache CPU minimum 30 MB lub procesory o równoważnej wydajności (cała platforma serwera musi osiągać w teście SPECvirtsc2010 minimum wynik dla parametru SPECvirtsc2010@VMs 2440@150) lub osiągać min. 200 000 CTP in MTOPS (Million Theoretical Operations Per Second) 4. Procesory lub serwery muszą posiadać sprzętowe wspomaganie wirtualizacji. 5. Sloty PCI - minimum 3 sloty PCI-E do zainstalowania niezbędnych kart rozszerzeń, 6. Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-E na przykład poprzez montaż odpowiedniego modułu rozszerzeń 7. Zainstalowane dwie karty jednoportowe kontrolerów umożliwiających komunikację z zewnętrzną macierzą poprzez porty minimum 8 Gb FC za pomocą minimum dwóch niezależnych połączeń (jedno połączenie na kontroler) zapewniających nadmiarowość połączenia w przypadku awarii pojedynczego kontrolera. 8. Pamięć RAM minimum 96 GB (48 GB dla każdego z procesorów) odpowiednia do typu procesora oraz płyty głównej z korekcją ECC pracująca co najmniej w trybie czterokanałowym. 9. Możliwość rozbudowy do minimum 1,5 TB (24 sloty x 64GB ). Należy przewidzieć wolne sloty do przyszłej rozbudowy o minimum 256GB(po 128GB na procesor).. 10. cztery zabudowane porty (nie zajmujące slotu PCI-E) ethernet 1 Gb, 2 zabudowane porty 10 Gb Ethernet nie zajmujące slotu PCI-E. interfejsy sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. 11. 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 portów USB ( w tym minimum 1 z przodu, 1 port VGA z tyłu obudowy. 12. Wbudowany wewnętrzny czytnik kart micro SD Pojemność 8GB, Class 10, SDHC, Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania jakichkolwiek adapterów przejściowych. Zainstalowany systemem hypervisora. 13. Dwa zasilacze typu Hot-Plug co najmniej 460 W każdy, redundancja N+1. Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+1 14. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). 15. System przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera (prefailure warranty service) dysków twardych, pamięci RAM, procesorów, zasilaczy, wentylatorów wraz z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. 16. Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMware (dostępnej na stronie: http:www.vmware.comresourcescompatibility) i wspierać następujące platformy wirtualizacyjne: ESXi 5.1 , ESXi 5.5). 17. Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego serwera z macierzą FC i przełącznikami LAN 10Gb/1Gb Ethernet w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący obie karty serwera). B. Macierz dyskowa - 1sztuka,Minimalne parametry: 1. Główna macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 11 dysków SAS, 6G o prędkości obrotowej minimum 10k obr,min oraz o pojemności łącznej minimum 5,5 TB uwzględniając konfigurację RAID 6 i co najmniej jeden dysk hot-spare.2. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje minimum 24 dysków w technologii SAS, SSD. 3. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do minimum 149 dysków, poprzez instalacje dodatkowych półek dyskowych. 4. Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 5. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów, porty obsadzone wkładkami SFP - 4 szt. do podłączenia redundantnie 2 hostów w standardzie minimum 8Gbits Fiber Channel , możliwość instalacji wkładek 16Gbit,s FC, możliwość instalacji wkładek 1Gb,10Gb Ethernet dla podłączeń iSCSI. 6. Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and flash memory). 7. Macierz musi wspierać powiększanie pamięci cache kontrolerów przez rozbudowę o dyski SSD - tzw. cache adaptacyjny. 8. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 9. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. 10. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-6. 11. Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów większych niż 2TB. 12. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).13. Macierz musi wspierać wolumeny thin provisioning. 14. Macierz musi mieć możliwość wsparcia funkcjonalności 2-tier lub 3-tier (migracja danych wg reguł miedzy wolumenami SSD, SAS, NL SAS) poprzez zakup dodatkowych licencji. 15. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a) Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID (RAID migration). b) Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c) Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d) Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e) Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy. f) Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 16. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 17. Macierz musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot Spare. Musi istnieć możliwość definiowania minimum 5 globalnych dysków typu Hot Spare. 18. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów w obrębie jednej macierzy, w przyszłości możliwość asynchronicznej replikacji wolumenów miedzy macierzami z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. 19. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty i na czas bezterminowy. 20. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 21. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 22. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 23. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. 24. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U. 25. Zamawiający zaleca aby macierz była produktem pochodzącym od tego samego producenta co serwery. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę macierzy innego producenta niż serwer. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie producenta serwera, o wsparciu technicznym, zgodności z systemami macierzy i oferowanego serwera w celu zapewnienia pełnej współpracy urządzeń. 26. Macierz musi być fabrycznie nowa. 27. Macierz musi być wyposażona w przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego sprzętu 28. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. 29. Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. snapshotów) poszczególnych wolumenów. 30. Serwis realizowany jest przez Wykonawcę. 31. Macierz musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. 32. Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMware (dostępnej na stronie: http:www.vmware.comresourcescompatibility) i wspierać następujące systemu operacyjne: ESX 4.0 U1 FC Direct Attached, ESX 4.0 U1 FC Switched, ESX 4.0 FC, Direct Attached, ESX 4.0 FC Switched, ESX 5.0 U1 FC Direct Attached, ESX 5.0 U1 FC Switched, ESX 5.1 FC Direct Attached, ESX 5.5). C. Oprogramowanie do wirtualizacji.Minimalne parametry: 1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi być typu 1, tzw. bare metal hypervisor. 2. Oprogramowanie musi zapewniać pełną izolację uruchamianych maszyn wirtualnych.3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać pracę środowiska złożonego z trzech serwerów z dwoma procesorami osiemnastordzeniowymi przypadającymi na każdy serwer. 4. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na więcej niż trzech serwerach fizycznych (hostach): a)globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych, b)widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych, mapy Infrastruktury, c)możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, d)możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, e)wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych, f)funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Microsoft Windows, g)klonowanie maszyn wirtualnych, h)tworzenie obrazów - szablonów maszyn wirtualnych, i)wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii. 5.Możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania.6.Możliwość migracji z hosta na host. 7.Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NFS, FC, SAS, iSCSI. 8.Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury. 9.Musi posiadać Wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Linux CentOS 5.5., wsparcie dla powyższych systemów w wersji 32- i 64-bit.10.Wymagane jest przeniesienie systemów operacyjnych Windows i Linux pracujących do środowiska wirtualnego oraz przeszkolenie administratorów w zakresie konwersji P2V i V2V. 11.Zaproponowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przezproducenta tego oprogramowania. D. Oprogramowanie do archiwizacji maszyn wirtualnych.Minimalne parametry: 1. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 oraz Microsoft Hyper V 2008 R2 SP1, 2012 I 2012 R2. 2. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz Microsoft Virtual Machine Manager oraz z hostami niezarządzanymi. 3. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. 4. Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu per-CPU. Wszystkie funkcjonalności powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (np. per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone. 5. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. 6. Oprogramowanie musi tworzyć samowystarczalne archiwa to odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. 7. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. 8. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. 9. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej. 10. Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia. 11. Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu,błędzie zadania poprzez email lub SNMP. 12. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania skryptów przed i po zadaniu backupowym. 13. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy , umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time). 14. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. 15. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. 16. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). 17. Oprogramowanie musi wykorzystywać VMware vStorage API for Data Protection i używać mechanizmów Change Block Tracking. 18. Oprogramowanie musi oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V. 19. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. 20. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej. 21. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son). 22. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami. Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vSphere i Hyper-V. 23. Oprogramowanie musi dawać możliwość użycia wcześniej wykonanego backupu jako źródła do zadania replikacji. 24. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). 25. Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere. 26. Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) . 27. Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania. 28. Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami. 29. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. 30. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny. 31. Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API 32. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS BSD - UFS, UFS2, Solaris - ZFS, Mac - HFS, HFS+ ,Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS . 33. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory (dowolny obiekt, atrybut w tym hasło), Microsoft Exchange 2010 i nowsze(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze Permanently Deleted Objects), Microsoft SQL 2005 i nowsze (w tym odtwarzanie point-in-time) oraz Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny. 34. Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania 35. Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows. 36. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym reverse CBT oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. 37. Oferowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania. E.Oprogramowanie do monitorowania środowiska wirtualnego. Minimalne parametry: 1. System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich 2. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.x, 4.x oraz 3.x - zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX,ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. 3. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper V 2.0 oraz 3.0 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 32 i 64 bitowych: Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows 2003 SP2 Microsoft Windows Vista SP2 Microsoft Windows 2008 SP2 Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Microsoft Windows 7 SP1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 2012 4. System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server 2012 5. System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter. 6. System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn. 7. System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. 8. System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk. 9. Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji. 10. System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora. 11. System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów. 12. System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard). 13. System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna. 14. System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego. 15. System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta. 16. System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 17. System raportowania powinien umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX,ESXi 3.x, 4.x, 5.x, vCenter Server 2.x , 4.x oraz 5.x jak również Microsoft Hyper-V 2.0 i 3.0. 18. System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. 19. System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status VMware Ready. 20. System powinien instalować się na następujących systemach operacyjnych: Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows 2003 SP2 Microsoft Windows Vista SP2 Microsoft Windows 2008 SP2 Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Microsoft Windows 7 SP1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 2012 21. System powinien wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 R2 Microsoft SQL 2012 22. System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administrator systemu uprawnieniami. 23. System powinien być systemem bez agentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V. 24. System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF. 25. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc. 26. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach. 27. Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania nie może być większy niż 1 godzina. 28. System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów. 29. System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie (zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych). 30. System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych. 31. System musi mieć możliwość analizowania przeszacowanych wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury. 32. System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta. 33. System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. 34. System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach what-if. 35. Oferowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania F. Szafa serwerowa - sztuk 1 Minimalne parametry: 1. Szafa serwerowa minimum 42 U, o wymiarach pozwalających na swobodne zamontowanie wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Zamkniecie szafy na klucz musi się odbyć bez zbędnego gięcia kabli oraz bez konieczności dobudowania dodatkowych elementów zwiększających wymiary szafy. 2. Zabezpieczona zamkiem, przednie i tylne drzwi z blachy perforowanej przepuszczalność minimum 75% . 3. Wentylacja pozioma wymuszona przez zamontowane urządzenia, odpowiednie panele zaślepiające. 4. Możliwość montażu drzwi (przód) do otwierania się w lewo jak i w prawo. 5. Możliwość przyłączenia uziemienia. 6. Szafa musi posiadać jednorodność rozwiązań (dystrybucja zasilania PDU, iPDU, extension bars, zarządzanie okablowaniem). G. Licencje systemowe Zamawiający posiada systemy Windows i Windows Serwer oraz aplikacje działające w tych systemach. W celu uzupełnienia i aktualizacji Zamawiający zamierza zakupić następujące licencje lub równoważne:P73-06295 Licencja Windows Server Standard 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc - 2 szt,R18-04291 Licencja dostępowa Windows Server 2012 OLP NL Gov User CAL - 150 szt.
 15. Dostawa dwóch węzłów obliczeniowych, macierzy dyskowej, przełącznika FC wraz z kartami sieciowymi FC do klastra obliczeniowego na potrzeby realizacji projektu Nr POIG.02.03.00-00-033/10 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch węzłów obliczeniowych, macierzy dyskowej, przełącznika FC wraz z kartami sieciowymi FC do klastra obliczeniowego.
  Opis posiadanej przez zamawiającego infrastruktury:
  - Klaster obliczeniowy składa się z 9 węzłów obliczeniowych, węzła głównego oraz dodatkowego dedykowanego węzła obliczeniowego stanowiącego stację graficzną obsługującą zewnętrzny moduł obliczeniowy GPU składający się z czterech kart Tesla M2075.
  - Siedem węzłów to serwery Fujitsu Primergy RX200 S6, dwa RX300 R6, jeden RX1330 oraz stacja graficzna Fujitsu Celsius R670.
  - W skład infrastruktury sieciowej klastra wchodzą : 24-portowy przełącznik 3COM Superstack 4226T 100Mbps, przełącznik Infiniband Mellanox IS5023 oraz 24-portowy przełącznik sieciowy GbE Extreme Networks X350, Pierwszy z wymienionych przełączników zapewnia, za pomocą wydzielonej sieci VLAN, dostęp do interfejsów zarządzania iRMC węzłów obliczeniowych. Każdy z węzłów obliczeniowych wyposażony jest w kartę Infiniband Mellanox MT26428 połączoną z w/w przełącznikiem Mellanox IS5023, która zapewnia dedykowaną sieć obliczeniową na potrzeby komunikacji MPI.
  - Przełącznik ExtremeNetworks zapewnia, za pomocą dwóch wydzielonych sieci VLAN, sieć ogólnego przeznaczenia/obliczeniową oraz sieć umożliwiającą węzłom obliczeniowym dostęp do współdzielonego zasobu dyskowego, który udostępniony jest przez węzeł główny.
  Wymagany zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia:
  - Dostawa i montaż zakupionych wezłów obliczeniowych, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC w posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze, opisanej w pkt. 14.2.;
  - Skonfigurowanie macierzy dyskowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
  - Zamontowanie do wszystkich istniejących już serwerów dedykowanych kart sieciowych FC zakupionych w przedmiotowym postępowaniu oraz skonfigurowanie ich tak, aby współpracowały z wykorzystaniem przełącznika FC z pozostałymi urządzeniami w klastrze (w tym z nowozakupionymi serwerami oraz macierzą dyskową);
  - Skonfigurowanie 2 nowozakupionych węzłów obliczeniowych w taki sposób, aby współpracowały z przełącznikiem Mellanox IS5023, który zapewnia dedykowaną sieć obliczeniową na potrzeby komunikacji MPI;
  - Zintegrowanie nowych węzłów obliczeniowych z mechanizmem kolejkowania i dystrubuowania zadań na klastrze obliczeniowym (serwer PBS).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy proponowanych urządzeń oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanych urządzeń. Pozostawienie kolumny 4 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniach producenta oraz muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
  Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją producenta. Minimalne wymagania dotyczące okresu gwarancji dla poszczególnych urządzeń opisane są w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa.
  Wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług serwisowych:
  - zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na warunkach określonych w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ;
  - dla serwera wymagana jest dożywotnia bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji;
  - dla serwera gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od daty dostawy;
  - dla macierzy wymaga się aby serwis gwarancyjny obejmował dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu;
  - wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
  Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniami:
  - pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy;
  - karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne.
  Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe o parametrach technicznych takich samych, lub lepszych od opisanych w SIWZ. Wskazanie przez zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. W przypadku oferowania urządzeń równoważnych do określonych w SIWZ, wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ poprzez dołączenie do oferty dokumentów (np. specyfikacji technicznych producenta równoważnego produktu) potwierdzających, że oferowany produkt posiada parametry techniczne takie same lub lepsze od określonych w niniejszej SIWZ. Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 16. Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania serwerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
  Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta a usługi gwarancją Wykonawcy oraz dostarczone do siedziby Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu.
  Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ (dotyczy dostawy sprzętu).
  W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty określone w pkt. 5.2.3 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów producenta, potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i fizycznych oraz warunków gwarancji równoważnego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. W związku z powyższym należy uzupełnić odpowiednio kolumnę 3 tabeli w Załączniku D wg Spisu zawartości oferty oraz załączyć powyższą dokumentację jako załącznik H wg Spisu zawartości oferty.
  2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ
 17. Dostawa serwerów wirtualnych, drukarki 3D oraz gogli wirtualnych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie nr 2 Dostawa serwerów wirtualnych Zadanie nr 3 Dostawa gogli wirtualnych Zadanie nr 4 Dostawa drukarki 3D
 18. Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie nr 2. Dostawa sprzętu komputerowego Apple Zadanie nr 3. Dostawa oprogramowania Zadanie nr 4. Dostawa oprogramowania do wirtualizacji Zadanie nr 5. Dostawa sieciowego koncentratora USB Zadanie nr 6. Dostawa modułu światłowodowego do urzędzenia Juniper SSG140 Zadanie nr 7. Dostawa gogli wirtualnych Zadanie nr 8. Dostawa serwerów wirtualnych Zadanie nr 9. Dostawa superkomputera Zadanie nr 10. Dostawa testera okablowania Zadanie nr 11. Dostawa drukarki 3D
 19. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
  Zamawiający: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, Zabrze
  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
 20. Dostawa sprzętu serwerowego, sieciowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie (fabrycznie nowego) sprzętu serwerowego, sieciowego, oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury wirtualizacyjnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta a usługi gwarancją Wykonawcy oraz dostarczone do siedziby Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ (dotyczy dostawy sprzętu). W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty określone w pkt. 5.2.3 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów producenta, potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i fizycznych oraz warunków gwarancji równoważnego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. W związku z powyższym należy uzupełnić odpowiednio kolumnę 3 tabeli w Załączniku D wg Spisu zawartości oferty oraz załączyć powyższą dokumentację jako załącznik H wg Spisu zawartości oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ
 21. Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
 22. Dostawa serwera obliczeniowego. Oznaczenie sprawy: OZ/D/75/NC/14
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 23. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 24. Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej wraz z migracją danych zintegrowanego systemu Ratusz OTAGO dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 25. Dostawa sprzętu komputerowego i serwerowego oraz oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
 26. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Zabrze
 27. Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice.
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
 28. ROZBUDOWA SIECI LAN, WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZEGO Śląskie Laboratoria Badawcze Inżynierii Biomedycznej, Centrum Badawcze ITAM W NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TELEINFORMATYCZNĄ
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 29. Dostawa serwera wraz z macierzą oraz urządzenia do podtrzymywania napięcia dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 30. Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu
  Zamawiający: Gmina Knurów, Knurów
 31. Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
 32. Zakup sprzętu komputerowego (2) i oprogramowania (3)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 33. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 34. Dostawa i konfiguracja zestawów komputerowych, skanerów sieciowych
  Zamawiający: Burmistrz Chrzanowa, Chrzanów
 35. Dostawa i konfiguracja zestawów komputerowych, skanerów sieciowych
  Zamawiający: Burmistrz Chrzanowa, Chrzanów
 36. Dostarczenie oraz wszelka instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, oraz dostawa i instalacja drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 37. Zakup sprzętu komputerowego (1) i oprogramowania (1)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 38. Zakup sprzętu komputerowego (7 )
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 39. Zakup sprzętu komputerowego (7), oprogramowania (6), sprzętu mikroelektronicznego oraz słownika multimedialnego
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 40. Dostawa sprzętu komputerowego - 59 sztuk komputerów do siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, Gliwice
 41. dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, drukarek laserowych oraz komputerów przenośnych
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
 42. Przetarg Nieograniczony nr 25/PN/12 na dostawę serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
 43. Modernizacja sieci szkieletowej w UM Gliwice.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 44. Zakup serwera, sprzętu komputerowego (5) i oprogramowania (4)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 45. Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Cyfrowa szkoła
  Zamawiający: Gmina Herby, Herby
 46. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Cyfrowa szkoła
  Zamawiający: Gmina Herby, Herby
 47. Dostawa komputerów do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
 48. Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 49. Dostawa wyposażenia: serwery, macierz dyskowa, system zarządzający lokalną siecią komputerową Instytutu Spawalnictwa, aktywne urządzenia sieciowe
  Zamawiający: Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 50. Dostawa sprzętu komputerowego (4 ) i oprogramowania (3)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 51. Dostawa sprzętu komputerowego (3 ) i oprogramowania (2)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 52. Zakup sprzętu i oprogramowania
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 53. Zakup wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej oraz obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej. Zakup wraz dostarczeniem sprzętu komputerowego.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 54. Aktualizacja programu antywirusowego dla 50 stanowisk - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.
  Zamawiający: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, Zabrze
 55. Zakup sprzętu i oprogramowania w celu utworzenia infrastruktury informatycznej w jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 56. Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59
  Zamawiający: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, Zabrze
 57. Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
 58. Zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej i elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Katowice
 59. Zakup sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 60. Wykonanie okablowania strukturalnego ZP-169/2001
  Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 61. Dostawa sprzętu komputerowego (2)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 62. Dostawa serwerów, maszyn wirtualnych oraz rozbudowa sieci LAN
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
 63. Dostawa oraz instalacja infrastruktury dla środowiska wirtulanego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 64. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (1)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 65. Dostawa serwera dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, na potrzeby realizacji projektu pn. Innowacyjne strategie dla odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych IRCOW.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 66. Uaktualnienie systemu zabezpieczeń sieciowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 67. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 68. Dostawa przenośnej stacji roboczej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, na potrzeby realizacji projektu pt. Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap).
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 69. Zakup i dostarczenie serwerów sieciowych
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 70. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki w ramach projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 71. Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komputerowej. Obsługa serwisowa systemów ochrony sieci komputerowej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 72. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki w projekcie Mechatronika Kierunkiem przyszłości - dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb rynku pracy.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 73. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH - drukarek
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Lublińcu, Lubliniec
 74. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z in­stalacją i konfiguracją
  Zamawiający: Urząd Miasta Knurów, Knurów
 75. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe ZP-164/2009
  Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 76. Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu sieciowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 77. Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 78. Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania biurowego
  Zamawiający: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice
 79. Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 80. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 81. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki, Gliwice
 82. Dostawa, instalacjia i konfiguracja serwera bazodanowego
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., Ruda Śląska
 83. Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 84. Zakupy usług opieki serwisowej oraz subskrypcji i licencji dla sieci UM Zabrze wraz z instalacją, konfiguracją i migracją oprogramowania
  Zamawiający: Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Zabrze
 85. Zakup, dostawa, montaż, konfguracja switcha sterującego dla lokalizacji ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 86. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 54/PN/08 NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy, Zabrze

Inne osoby dla Borowiak (153 osoby):