Kogo reprezentuje osoba

Brzozowski Krzysztof Tomasz

w KRS

Krzysztof Tomasz Brzozowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Brzozowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Pysznica (Podkarpackie), Stalowa Wola (Podkarpackie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sarna Krzysztof Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Paruzel Leszek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzozowska Bożena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Enrecon Sp. Z O.O., Pysznica − KRS 0000818387
 2. Euro-mag Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000092028
 3. Lp Bud 2 Sp. Z O.O., Herby − KRS 0000929365
 4. Lp Bud Sp. Z O.O., Herby − KRS 0000302040
 5. Lp Bud Sp. Z O.O. Sp. J., Herby − KRS 0000873726
 6. Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych Wtórstal Sarna Krzysztof, Moskal Stanisław, Jarosz Jerzy Sp. J., Stalowa Wola − KRS 0000013108
 7. Wtór-steel Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000238197
 8. Zakład Produkcyjno Handlowy Wodex Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000096517

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bat Steel Sp. Z O.O., Ostrowiec Św. − KRS 0000185052
 2. Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych Xcmgeuropa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000352905
 3. Hz-marten Sp. Z O.O., Zawiercie − KRS 0000101215
 4. Izba Przemysłowo -handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa − KRS 0000058029
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Aweks Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000069481
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Hortpak Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000187907
 7. Stal Stalowa Wola - Piłkarska S.A., Stalowa Wola − KRS 0000359728
 8. Tm Steel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Sosnowiec − KRS 0000140152
 9. Zone Group S.A., Katowice − KRS 0000387569

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem
  zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów w instalacji do produkcji
  paliwa alternatywnego sklasyfikowanych, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 19 12 12 –
  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ wymienione
  w 19 12 11, pochodzących z segregacji odpadów komunalnych, wytworzonych w RIPOK –ZUO Krosno. Odbiór
  odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  Przewidywana do przekazania, w czasie trwania niniejszej umowy łączna ilość odpadów wynosi ok. 3 500 Mg
 2. Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług niszczenia (unieszkodliwiania) niżej wskazanych towarów: Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych Część Nr I Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych tj. papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek. Łączna szacunkowa waga wyrobów tytoniowych tj. przeznaczonych do niszczenia (unieszkodliwiania) wynosi do 280 ton (co może stanowić do 12 milionów paczek papierosów). Część Nr II Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów w postaci: 1. Produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (m.in. surowe skóry, kości, kawior) itp. o wadze do 0,5 tony. 2. Środków chemicznych i farmaceutycznych (m.in. wyrobów i produktów ropopochodnych, środków czystości, ochrony roślin, ochrony zwierząt, kosmetyków, leków, anabolików i ich pochodnych) itp. o wadze do 3,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-2, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 4 tony. Część Nr III Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów w postaci: 1. Wyrobów i opakowań ze szkła itp. o wadze do 1,5 tony. 2. Urządzeń elektrycznych, elektronicznych, automatów do gier, sprzętu AGD, RTV itp. o wadze do 5 ton. 3. Wyrobów medycznych (m.in. narzędzi, przyrządów, urządzeń) itp. o wadze do 0,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-3, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 7 ton. Część Nr IV Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów w postaci wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, wyrobów z drewna, opon, płyt CD i DVD i opakowań do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp. Łączna szacunkowa waga wynosi: do 5 ton. Część Nr V Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów zgłoszonych przez Naczelników Urzędów Celnych oraz próbek związanych z prowadzonym Laboratorium Celnym. 1) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Białej Podlaskiej, (m. in. w postaci próbek Wspólnej Polityki Rolnej, oleje: napędowy, bazowy, popirolityczny, woski naftowe: parafina, gacz parafinowy, pelet drzewny, łuska gryczana, opakowań, w których znajdują się w/w produkty. Razem waga: do 2,29 tony 2) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Zamościu, (m. in. w postaci próbek Wspólnej Polityki Rolnej, próbki soku) Razem waga: do 1,14 tony 3) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Lublinie, (m. in. w postaci próbek pobranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) Razem waga: do 0,15 tony 4) Odpady związane z prowadzonym Laboratorium Celnym w Koroszczynie, tj.: 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,01Mg/rok (10 kg/rok), 16 03 05* - odpady zawierające substancje niebezpieczne, mieszaniny substancji ropopochodnych i odczynników chemicznych po badaniach laboratoryjnych, tj. paliwa i oleje z ropy naftowej zawierające min: eter naftowy, tetrachlorek węgla, cykloheksan, jod, kwasy nieorganiczne, inne rozpuszczalniki organiczne - 0,18 Mg/rok (150 kg/rok), 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 0,1 Mg/rok (100 kg/rok), 15 01 07* - opakowania ze szkła - 0,12 Mg/rok (120 kg/rok), 13 07 03* - pozostałości olejów ropy naftowej (w tym mieszaniny paliw) nie wykorzystane pozostałości po badaniach -3,2 Mg/rok (3200 kg/rok), 13 01 01* - oleje zawierające PCB - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 07 01 99* - inne nie wymienione odpady, gacze parafinowe, parafiny - 0,15 Mg/rok (100 kg/rok), 06 06 02* - odpady zawierające niebezpieczne siarczki, dwusiarczek węgla - 0,02 Mg/rok (20 kg/rok). Razem waga: do 3,78 tony. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 7,36 tony. Część Nr VI Obejmująca m. in w postaci wyrobów z tworzyw sztucznych, drewna i szkła, opon, tekstyliów, środków chemicznych - narkotestów, zestawów do kontroli paliwa, miotaczy gazu oraz obuwia. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 0,95 tony. Część Nr VII Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Łączna szacunkowa waga dokumentacji przeznaczonej do niszczenia wynosi: do 93 ton. Część Nr VIII Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, zgłoszonych przez Naczelników Urzędów Celnych. Wyżej wymienione przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, są ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego kat. 1, zdefiniowanymi w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14 listopada 2009 r., str. 1, z późn. zm.). Łączna szacunkowa waga produktów przeznaczonej do niszczenia wynosi: do 22,90 ton. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami, 90 51 33 00-9 Usługi spalania odpadów, 90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami, 92 51 21 00-4 Usługi niszczenia archiwów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. 1) Zamawiający żąda od wykonawcy zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy , co najmniej jednej spośród osób (do wyboru Wykonawcy lit. a, b lub c), o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy, tj.: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 2) Zatrudnienie ww. osoby musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wykonawca musi prowadzić stosowną ewidencję osoby/osób, o których mowa w pkt. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający zatrudnienie ww. osoby/osób. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentu/dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby/osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie (w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych) przedstawić żądany dokument/dokumenty. 4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby lub braku dokumentu/dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy
 3. Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej
  Zamawiający: Stare Miasto-Park Sp. z o. o., Leżajsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej, gmina Leżajsk, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80mm. 2. Szacunkowa ilość wytworzonego odpadu do odbioru wynosić będzie około 3000 Mg rocznie. 3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający do załadunku przedmiotu przetargu posiada prasę stacjonarną typu KPHS 1900 firmy ZENTEX. W celu załadunku odpadów Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 4 kontenerami kompatybilnymi z prasą Zamawiającego, które udostępni Zamawiającemu celem gromadzenia w nich odpadów do ilości uzasadniającej transport, przez cały czas obowiązywania umowy. Wykonawca będzie dysponował pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów.
 4. Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług niszczenia (unieszkodliwiania) niżej wskazanych towarów: Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych Część Nr I Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych tj. papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek. Łączna szacunkowa waga wyrobów tytoniowych tj. przeznaczonych do niszczenia (unieszkodliwiania) wynosi do 280 ton (co może stanowić do 12 milionów paczek papierosów). Część Nr II Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (m.in. czaszek, rogów, surowych skór, kawioru) itp. o wadze do 0,5 tony. 2. Środków chemicznych i farmaceutycznych (m.in. wyrobów i produktów ropopochodnych, środków czystości, ochrony roślin, ochrony zwierząt, kosmetyków, leków, anabolików i ich pochodnych) itp. o wadze do 1,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-2, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 2 ton. Część Nr III Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Wyrobów i opakowań ze szkła itp. o wadze do 1,5 tony. 2. Urządzeń elektrycznych, elektronicznych, automatów do gier, sprzętu AGD, RTV itp. o wadze do 5 ton. 3. Wyrobów medycznych (m.in. narzędzi, przyrządów, urządzeń) itp. o wadze do 0,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-3, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 7 ton. Część Nr IV Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, wyrobów z drewna, opon, płyt CD i DVD i opakowań do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp. Łączna szacunkowa waga wynosi: do 5 ton. Część Nr V Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów zgłoszonych przez Naczelników Urzędów Celnych oraz próbek związanych z prowadzonym Laboratorium Celnym. 1) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Białej Podlaskiej, (m. in. w postaci próbek Wspólnej Polityki Rolnej, kauczuku, tkanin, węgla, koncentratu płynu do spryskiwaczy na bazie alkoholu etylowego, pelletu z łusek słonecznika, pelletu z łusek owsa, wosków naftowych (gacze parafinowe), paliw ciekłych (olej napędowy i popirolityczny), opakowań, w których znajdują się w/w produkty (szklane, plastikowe) itp. Razem waga: do 2,77 tony 2) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Zamościu, (m. in. w postaci próbek Wspólnej Polityki Rolnej, próbek pobranych do zgłoszeń celnych stanowiących materiały sypkie takie jak nawóz, pelet, siarczan sodu, pszenica, kukurydza, próbki soku, urządzenia elektroniczne, elektryczne, odzież, itp.) Razem waga: do 0,42 tony 3) Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Lublinie, (m. in. w postaci próbek pobranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej itp.) Razem waga: do 0,055 tony 4) Odpady związane z prowadzonym Laboratorium Celnym w Koroszczynie, tj.: 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,01Mg/rok (10 kg/rok), 16 03 05* - odpady zawierające substancje niebezpieczne, mieszaniny substancji ropopochodnych i odczynników chemicznych po badaniach laboratoryjnych, tj. paliwa i oleje z ropy naftowej zawierające min: eter naftowy, tetrachlorek węgla, cykloheksan, jod, kwasy nieorganiczne, inne rozpuszczalniki organiczne - 0,15 Mg/rok (150 kg/rok), 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 0,1 Mg/rok (100 kg/rok), 15 01 07* - opakowania ze szkła - 0,12 Mg/rok (120 kg/rok), 13 07 03* - pozostałości olejów ropy naftowej (w tym mieszaniny paliw) nie wykorzystane pozostałości po badaniach -3,2 Mg/rok (3200 kg/rok), 13 01 01* - oleje zawierające PCB - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 07 01 99* - inne nie wymienione odpady, gacze parafinowe, parafiny - 0,1 Mg/rok (100 kg/rok), 06 06 02* - odpady zawierające niebezpieczne siarczki, dwusiarczek węgla - 0,02 Mg/rok (20 kg/rok). Razem waga: do 3,72 tony. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 6,97 tony. Część Nr VI Obejmująca m. in w postaci wyrobów z tworzyw sztucznych, drewna i szkła, opon, tekstyliów, środków chemicznych - narkotestów, zestawów do kontroli paliwa, miotaczy gazu oraz obuwia. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 1 tony. Część Nr VII Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Łączna szacunkowa waga dokumentacji przeznaczonej do niszczenia wynosi: do 63 ton. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 5. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i prztwarzaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, pochodzących z selektywnej zbiórki w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 1000 Mg w niergularnych odstępach czasowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.)
  3. Odpady będą odbierane w formie nierozdrobnionej. Zamawiajacy zastrzega, że od II kwartału 2015 r. odpady mogą być przekazywane w formie rozdrobnionej.
  4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub fax-em.
  5. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem
 6. Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi o kodach 15 01 06, 20 01 10, 20 01 11, 20 03 07, które zostaną przekazane przez Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o. w Stalowej Woli
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli, Stalowa Wola
  Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi tj: 1) zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, 2) odzież o kodzie 20 01 10, 3) tekstylia o kodzie 20 01 11, 4) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, które zostaną przekazane przez Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o. w Stalowej Woli. Zamawiający dostarczy nieodpłatnie odpady własnym transportem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę na terenie miasta Stalowej Woli. Dalszy przeładunek, odbiór i transport do instalacji Wykonawcy odbywać się będzie staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Miejscem świadczenia usługi zagospodarowania jest instalacja do odzysku i/ lub miejsce zbierania odpadów wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Wykonawca zagospodaruje odpady na własny koszt
 7. Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług niszczenia (unieszkodliwiania) niżej wskazanych towarów: Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych Część Nr I Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych. Łączna szacunkowa waga wyrobów tytoniowych przeznaczonych do niszczenia (unieszkodliwiania) wynosi do 350 ton (do 15 milionów paczek papierosów). Część Nr II Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (m.in. czaszek, rogów, surowych skór, kawioru) itp. o wadze do 0,5 tony. 2. Środków chemicznych i farmaceutycznych (m.in. wyrobów i produktów ropopochodnych, środków czystości, ochrony roślin, ochrony zwierząt, kosmetyków, leków, anabolików i ich pochodnych) itp. o wadze do 1,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-2, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 2 ton. Część Nr III Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci: 1. Wyrobów i opakowań ze szkła itp. o wadze do 1,5 tony. 2. Urządzeń elektrycznych, elektronicznych, automatów do gier, sprzętu AGD, RTV itp. o wadze do 5 ton. 3. Wyrobów medycznych (m.in. narzędzi, przyrządów, urządzeń) itp. o wadze do 0,5 tony. Łączna szacunkowa waga wyrobów innych niż wyroby tytoniowe, wymienionych w ust. 1-3, przeznaczonych do niszczenia wynosi: do 7 ton. Część Nr IV Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów innych niż wyroby tytoniowe, w postaci wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, opon, płyt CD i DVD i opakowań do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp. Łączna szacunkowa waga wynosi: do 20 ton. Część Nr V Obejmująca swoim zakresem usługę niszczenia towarów zgłoszonych przez Naczelników Urzędów Celnych oraz próbek związanych z prowadzonym Laboratorium Celnym. 1. Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Białej Podlaskiej, (m. in. w postaci olejów ropy naftowej, parafiny, węgla, pelletu, płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych, opakowań plastikowych i szklanych, w których znajdują się próbki itp.) Razem waga: do 2,79 tony 2. Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Zamościu, (m. in. w postaci: próbki Wspólnej Polityki Rolnej, próbki pobrane do zgłoszeń celnych stanowiące materiały sypkie takie jak nawóz, pelet, siarczan sodu, pszenica, kukurydza, próbki soku, urządzenia elektroniczne, elektryczne, odzież, itp.) Razem waga: do 0,48 tony 3. Próbki zgłoszone przez Urząd Celny w Lublinie, (m. in. w postaci próbek pobranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej itp.) Razem waga: do 0,17 tony 4. Odpady związane z prowadzonym Laboratorium Celnym w Koroszczynie, tj.: 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,01Mg/rok (10 kg/rok), 16 03 05* - odpady zawierające substancje niebezpieczne, mieszaniny substancji ropopochodnych i odczynników chemicznych po badaniach laboratoryjnych, tj. paliwa i oleje z ropy naftowej zawierające min: eter naftowy, tetrachlorek węgla, cykloheksan, jod, kwasy nieorganiczne, inne rozpuszczalniki organiczne - 0,15 Mg/rok (150 kg/rok), 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 0,1 Mg/rok (100 kg/rok), 15 01 07* - opakowania ze szkła - 0,12 Mg/rok (120 kg/rok), 13 07 03* - pozostałości olejów ropy naftowej (w tym mieszaniny paliw) nie wykorzystane pozostałości po badaniach - 3,2 Mg/rok (3200 kg/rok), 13 01 01* - oleje zawierające PCB - 0,01 Mg/rok (10 kg/rok), 07 01 99* - inne nie wymienione odpady, gacze parafinowe, parafiny - 0,1 Mg/rok (100 kg/rok), 06 06 02* - odpady zawierające niebezpieczne siarczki, dwusiarczek węgla - 0,02 Mg/rok (20 kg/rok). Razem waga: do 3,72 tony. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 7,16 tony. Część Nr VI Obejmująca m. in w postaci wyrobów z tworzyw sztucznych, drewna i szkła, opon, tekstyliów, środków chemicznych - narkotestów, zestawów do kontroli paliwa, miotaczy gazu oraz obuwia. Łączna szacunkowa waga dla danej części wynosi: do 1 tony. Część Nr VII Obejmujące swoim zakresem usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Łączna szacunkowa waga dokumentacji przeznaczonej do niszczenia wynosi: do 70 ton. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 8. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i prztwarzaniu na koszt Wykonawcy odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego z odpadów, zwanych w dalszej części IDW- odpadami.
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 700 Mg w niergularnych odstępach czasowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.)
  3. Odpady będą odbierane w formie nierozdrobnionej.
  4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub fax-em.
  5. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 200307
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Brzozów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i przetwarzaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego z odpadów, zwanych w dalszej części IDW odpadami.
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, ul. Legionistów 10.
  2. Przewidywana do odebrania w okresie 18 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 360 Mg w nieregularnych odstępach czasowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców odpadów mniejszej ilości, itp.)
  3. Odpady będą odbierane w formie nierozdrobnionej.
  4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub faxem.
  5. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem
 10. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i prztwarzaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego z odpadów, zwanych w dalszej części odpadami.
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 450 Mg w niergularnych odstępach czasowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców odpadów mniejszej ilości, itp.)
  3. Odpady będą odbierane w formie nierozdrobnionej.
  4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub fax-em.
  5. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z segregacji odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i odzysku odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z segregacji odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego z odpadów, wytworzonych przez Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ odpadami.
  Odbiór odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  Przewidywana do odebrania łączna ilość odpadów wynosi 2 000 Mg. Wykonawca w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) odbierze średniotygodniowo w skali miesiąca nie mniej niż 50 Mg. Odpady będą odbierane w formie sprasowanej i nierozdrobnionej transportem Wykonawcy i na jego koszt.
  Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością prasokontenerów kompatybilnych z prasami Zamawiającego, które udostępni Zamawiającemu celem magazynowania w nich odpadów, przez cały czas obowiązywania umowy.
  Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i odzyskiwania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
 12. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej
  Zamawiający: Stare Miasto-Park Sp. z o. o., Leżajsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie
  19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej, gmina Leżajsk, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U.
  z 2010 r., nr 185 poz.1243 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie
  o następujących parametrach: frakcja odpadów >80mm.
  2. Szacunkowa ilość wytworzonego odpadu do odbioru wynosić będzie około 600 Mg miesięcznie, tj. 7200 Mg rocznie.
  3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy.
  4. Zamawiający do załadunku przedmiotu przetargu posiada prasę stacjonarną typu KPHS 1900 firmy ZENTEX. W celu sprawnego załadunku odpadów zaleca się aby wykonawca dysponował pojazdem i kontenerami umożliwiającym odbiór odpadów bezpośrednio z prasy stacjonarnej.
 13. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 20 03 07 (wielkogabarytowych)
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i odzysku odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako komponent paliwa alternatywnego z odpadów, zwanych w dalszej części SIWZ odpadami.
  Szczegółowe warunki dotyczące przedmioty zamówienia:
  1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  2. Przewidywana do odebrania ilość odpadów, w okresie 12 m-cy, wynosi około 300 Mg.
  3. Odpady będą odbierane w formie nierozdrobnionej.
  4. Odpady będą odbierane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  5. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i odzyskiwania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem
 14. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej.
  Zamawiający: Stare Miasto-Park Sp. z o. o., Leżajsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowni odpadów w Giedlarowej, gmina Leżajsk, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.z2010r.,Nr 185 poz.1243 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80mm.
  2. Szacunkowa ilość wytworzonego odpadu do odbioru wynosić będzie około 350 Mg miesięcznie.
  3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy.
  4. Zamawiający do załadunku przedmiotu przetargu posiada prasę stacjonarną typu KPHS 1900 firmy ZENTEX. W celu sprawnego załadunku odpadów zaleca się aby wykonawca dysponował pojazdem i kontenerami umożliwiającym odbiór odpadów bezpośrednio z prasy stacjonarnej.

Inne osoby dla Brzozowski Krzysztof Tomasz (53 osoby):