Kogo reprezentuje osoba

Burczyk Alina

w KRS

Alina Burczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alina
Nazwisko:Burczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Starogard Gdański (Pomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abresz Gabriela, Bielawa Marzena, Bieliński Józef Franciszek, Borzyszkowski Antoni Ignacy, Brzoskowski Roman Tadeusz, Buchholc Ewa, Błański Zenon, Błaszkowska Anna, Błaszkowska Bogusława, Cejrowska Barbara Ewa, Chmielecka Halina Maria, Chłopski Jacek, Cieplińska Irena, Cieśniewski Wojciech, Cybula Jolanta, Damps Wioleta, Drążek Świeczkowska Bożena, Ebertowski Piotr, Ehlert Połom Danuta, Gajewska Lucyna, Geldon Ludwika, Gończ Renata, Gostomski Zenon Andrzej, Janikowska Renata, Jasnoch Gizela, Kaliszewska Anna, Kiedrowski Piotr Antoni, Knasiak Kazimierz Ludwik, Knitter Danuta, Kosecka Bożena, Kowalska Anna, Kołomańska Iwona, Kuczkowska Bożena, Lis Bogumiła, Lorbiecka Anna, Molak Małgorzata, Młyńska Joanna, Nagórska Grażyna, Niemczyk Maria, Pastwa Krystyna, Perczak Aleksandra, Pietraszek Bożena, Potulski Jan Stanisław, Skwierawski Teofil Marceli, Stormowski Stanisław Jan, Szulist Barbara, Słomska Joanna, Toczek Jolanta, Wierzba Jan Władysław, Zabrocki Czesław, Żygowska Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wołoszyk Patalas Andżelina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skórczu, Skórcz − KRS 0000027694
 2. Bank Spółdzielczy W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000125835
 3. Edufan Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000688527
 4. Fundacja Na Rzecz Utworzenia i Wspierania Filii Uniwersytetu Gdańskiego W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000128847
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Kół Gospodyń Wiejskich W Nowej Karczmie, Nowa Karczma − KRS 0000161818
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000115585
 7. Klub Abstynenta Razem, Starogard Gdański − KRS 0000111515
 8. Kościerskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Zagroda, Grabówko − KRS 0000264535
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Liniewo, Liniewo − KRS 0000259388
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kręgu, Krąg − KRS 0000100039
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rokocinie, Rokocin − KRS 0000097431
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Siwiałce, Siwiałka − KRS 0000054702
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Suminie, Sumin − KRS 0000034195
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Wysinie, Wysin − KRS 0000264410
 15. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 16. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Lubań − KRS 0000242447
 17. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 18. Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców, Starogard Gdański − KRS 0000318119
 19. Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański − KRS 0000044441
 20. Towarzystwo Kultualne, Skarszewy − KRS 0000416943
 21. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański − KRS 0000004233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mleczarska W Skarszewach, Skarszewy − KRS 0000034206

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.530.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.530.000 PLN. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 1.530.000 PLN zł nastąpi do dnia 01.09.2010 roku, b) Spłata kredytu według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy - wg załącznika nr 1 do siwz, c) Ostateczna spłata kredytu dnia 31.05.2019 roku, Zamawiający oświadcza, iż na dzień ogłoszenia postępowania nie posiada opinii RIO w sprawie zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu. Uchwał budżetowa Rady Miejskiej w Skarszewach na rok 2010 wraz załącznikami dostępną jest stronie www.bip.skarszewy.pl. Po wyborze oferty danego Wykonawcy a przed podpisaniem umowy kredytowej, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty związane z udzieleniem przedmiotowego kredytu. Informujemy również, że na stronie internetowej www.bip.skarszewy.pl. zamieszczono najważniejsze dokumenty związane z budżetem gminy Skarszewy
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010 na następujących warunkach: a) kwota kredytu: 2.096.000 PLN (słownie:dwamilionydziewięćdziesiątsześćtysięcyzłotych00/100) b) rodzaj kredytu: długoterminowy, c) okres kredytowania od dnia uruchomienia do 30.06.2015r. d) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata 30.03.2011 r. e) planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu: do 15.12.2010 r. - 1.000.000 zł. do 30.12.2010 r. - 1.096.000 zł. z możliwością wykorzystania części drugiej transzy lub rezygnacji z drugiej transzy, f) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) - 2011 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2012 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2013 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2014 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2015 r. - 1 rata 120.000,- zł. oraz 1 rata 56.000 zł. g) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania tylko pierwszej transzy kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) - 2011 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2012 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2013 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2014 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2015 r. - 1 rata 40.000 zł. h) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pierwszej transzy kredytu oraz części drugiej transzy następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), i) odsetki naliczane w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, płacone 30 dnia miesiąca kończącego kwartał, pierwsza spłata odsetek 30 grudnia 2010 r. j) jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, k) oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą na 5 dni roboczych przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę banku - kredytodawcy, l) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie i/lub nie wykorzystaniu pełnej kwoty kredytu odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów i kwot zawartych w umowie - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty oraz wykorzystania części kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, m) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, n) zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o) wymaga się aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SIWZ, takie jak: - prowizja za sporządzanie aneksów, - prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, - prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp.
 3. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010.
  Zamawiający: Gmina Stara Kiszewa, Stara Kiszewa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010, Gminy Stara Kiszewa. Kredyt zostanie zaciągnięty na 2 lata. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 20.10 2010 r. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: 20 październik 2010 r. - 800 000,00 zł Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w ust 5 w okresie kredytowania bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. Zestawienie wydatków finansowanych w 2010 r. ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego złotowego. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą fax) na konto bankowe Zamawiającego Nr 16 8340 0001 0300 0143 2000 0002 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu następować będzie w okresach raz na kwartał w 25 - tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie raz na kwartał w 25- tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej niż będzie to określone w umowie spłaty kredytu odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat po za tymi które przedstawił w ofercie celem obliczenia ceny oferty. WIBOR 3M - do obliczeń należy przyjąć stawkę w wysokości 3,83 % ustaloną na podstawie notowania z dnia 05-10-2010 r..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa kanlizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany
  Zamawiający: Gmina Dziemiany, Dziemiany
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa kanlizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany
 5. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.100.000 PLN na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego z tytułu realizacji inwestycji
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  1. Zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 2.100.000 PLN zł nastąpi w następujących transzach:

  a) do 30.11.2009 r. - 700.000,00 zł
  b) do 14.12.2009 r. - 300.000,00 zł
  c) do 21.12.2009 r. - 1.100.000,00 zł

  2. Spłata odsetek w trybie miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca.

  3. Ostateczna spłata kredytu 31.05.2018 roku,

  4. Spłata kredytu według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

  Zamawiający oświadcza, iż na dzień ogłoszenia postępowania nie posiada opinii RIO w sprawie zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu. Uchwał budżetowa Rady Miejskiej w Skarszewach na rok 2009 wraz załącznikami dostępną jest stronie www.bip.skarszewy.pl.

  Po wyborze oferty danego Wykonawcy a przed podpisaniem umowy kredytowej, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty związane z udzieleniem przedmiotowego kredytu. Informujemy również, że na stronie internetowej www.bip.skarszewy.pl. zamieszczono najważniejsze dokumenty związane z budżetem gminy Skarszewy.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 520.000 PLN na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego na 2009 rok z tytułu realizacji inwestycji
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  1. Zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 520.000 PLN zł nastąpi w do dnia 22.12.2009 r.
  2. Spłata odsetek w trybie miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  3. Ostateczna spłata kredytu 31.07.2018 roku,
  4. Spłata kredytu według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

  Uchwał budżetowa Rady Miejskiej w Skarszewach na rok 2009 wraz załącznikami oraz opinia RIO w sprawie zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu dostępną jest stronie www.bip.skarszewy.pl.

  Po wyborze oferty danego Wykonawcy a przed podpisaniem umowy kredytowej, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty związane z udzieleniem przedmiotowego kredytu. Informujemy również, że na stronie internetowej www.bip.skarszewy.pl. zamieszczono najważniejsze dokumenty związane z budżetem gminy Skarszewy.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przewidywany okres spłaty rat kapitałowych do 31.10.2012 r.
  Wymagany termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - 01 grudzień 2009 r.

Inne osoby dla Burczyk (70 osób):