Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:155 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 5. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 6. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 7. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 8. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323
 9. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. urządzenia i sprzęt medyczny
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i sprzętu medycznego w podziale na 2 zadania. Zadanie nr 1: 1. Krzesełko kardiologiczne 1 szt. ,2. Nosze podbierające 1 szt.,3. Deska ortopedyczna 1szt. , 4. Respirator transportowy 1 szt. 5. pulsoksymetr palcowy 1 szt. Zadanie nr 2 Elektrokardiograf 1 szt
 2. DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych , Dz. U z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych o równowartości mniejszej od 207 000 euro - dla dostaw. Zamówienie oznaczone jest znakiem: 5-1M-2014 , Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 1.Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr. 2 będący integralną częścią SIWZ. 1) Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2) Oferowane dostawy muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Łomży, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. 4) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub w odpowiedziach na zadane pytania wskazano jakikolwiek znak towarowy, pochodzenie, czy patent - należy przyjąć, że wskazane patenty, pochodzenie, znaki towarowe, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie w tej części przedmiotu zamówienia oferty o równoważnych parametrach technicznych eksploatacyjnych i użytkowych, lub spektrum działania opisowi takiemu towarzyszą wyrazy: lub równoważny. Produkty równoważne muszą być tożsame lub nie gorsze co do jakości i spektrum działania. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..
 3. ZP16/2014 Dostawa defibrylatora przenośnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem 1 sztuki defibrylatora przenośnego o parametrach szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 8 do SIWZ)
 4. Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych - ambulansów drogowych - dwóch typu B oraz jednego typu C wg PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2014 oraz 2 szt. defibrylatorów
  Zamawiający: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA SPR i TS w Ostrołęce przez Wykonawcę: Część I: dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych z zabudową przedziału medycznego spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Oferowane ambulanse wraz ze sprzętem medycznym spełniać mają wymogi Polskiej Normy PN EN 1789 + A1:2011 (stosownie w zakresie ambulansu typu B - 2 szt.) i PN EN 1865, oraz graniczne (bezwzględnie wymagane) parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku Nr 1a do SIWZ. Część II: jednego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z zabudową przedziału medycznego spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełniać ma wymogi Polskiej Normy PN EN 1789 + A1:2011 (stosownie w zakresie ambulansu typu C - 1 szt.) i PN EN 1865, oraz graniczne (bezwzględnie wymagane) parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku Nr 1b do SIWZ. Część III: dwóch fabrycznie nowych defibrylatorów wraz z akcesoriami i podstawą do zamontowania w ambulansach ratunkowych Zamawiającego spełniających parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku Nr 1c do SIWZ
 5. ZP18/2014 Dostawa ssaków
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem ssaków mechanicznych ręczno - nożny (5 szt.). zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. Parametry minimalne zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ ZP18/2014 tj. Opisie przedmiotu zamówienia. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 8 do SIWZ)
 6. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych ( sprzętu i aparatury medycznej ) do wyposażenia ambulansów ratowniczych SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), który określa potrzeby ilościowo-asortymentowe Zamawiającego. W załącznikach Nr 8, 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono wymogi, jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Ponadto, oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( DZ.U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679z późniejszymi zmianami ). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu określonymi w załącznikach 8 i 9 do SIWZ. Specyfikacja ilościowo-asortymentowa zamówienia: CZĘŚĆ I - Pakiet1 Defibrylator z możliwością transmisji danych sztuk 3, Respirator transportowy sztuk 4. CZĘŚĆ II - Pakiet 1 Urządzenie do pomiaru saturacji i kapnometrii sztuk 3, Płachta ratownicza sztuk 3, Plecak reanimacyjny sztuk 2, Nosze podbierające sztuk 2, Deska ortopedyczna sztuk 2, Krzesło kardiologiczne sztuk 2, Ssak przenośny sztuk 2, Termometr elektroniczny sztuk 12, Materac próżniowy sztuk 3 , Torba na zestaw szyn Kramera sztuk 12, Elastyczna prowadnica intubacyjna typu Bougi sztuk 4 , Ssak nożny sztuk 3, Ciśnieniomierz ścienny sztuk 1, Ciśnieniomierz ręczny sztuk 2, Mankiet do wlewów ciśnieniowych sztuk 3, Zestaw do transportu na amputowaną dłoń sztuk 3, Kamizelka Kendricka sztuk 2.
 7. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1) Część nr 1 - dostawa respiratorów transportowych - 2 szt.- - o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV - 33157800-3;
  2) Część nr 2 - dostawa kapnometru - 1 szt. o parametrach wymaganych określonych
  w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV- 33195110-7;
  3) Część nr 3 - dostawa sprzętu do transportu i unieruchomienia pacjenta o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV33192160-1 t.j. :
  a) Dostawa noszy podbierających - 2 szt.
  b) Dostawa desek ortopedycznych dla dorosłych - 2 szt.
  c) Dostawa desek ortopedycznych dla dzieci - 2 szt.
  d) Dostawa kamizelek KED - 2 szt.
  e) Dostawa zestawu szyn do unieruchomienia kończyn - 2 kpl.
  f) Dostawa materacy próżniowych - 2 szt.
  4) Część nr 4- dostawa ssaków elektrycznych - 2 szt. o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV- 33162100-4;
  5) Część nr 5 - dostawa ssaków mechanicznych - 2 szt. oraz resuscytatorów dla dorosłych szt. 6 o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV- 33162100-4, 331157000-5;
  6) Część ntr 6 - dostawa pulsoksymetrów - 3 szt. o parametrach wymaganych określonych
  w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV-33190000-8;
  7) Część nr 7 - dostawa rękojeści do laryngoskopów szt.10 o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV - 33171200-1;
  8) Część nr 8 - dostawa krzesełek kardiologicznych z systemem schodowym - 2 szt.
  -o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2c do SIWZ.
  CPV - 33193000-9.
 8. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, bez limitu kilometrów (max 10 km technicznych) ambulansu sanitarnego typu C, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2013 z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w podziale na dwa zadania. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania.
 9. Dostawa pompy do hipertermii do zabiegów dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej..
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy do hipertermii do zabiegów dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ, wraz z osprzętem oraz przeszkoleniem pracowników Pełnomocnika Zamawiającego. 2.Wymieniony wyżej sprzęt dostarczony zostanie wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 3.Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt. 1 i 2, na koszt Wykonawcy, nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7. 4.Wykonawca dostarczy sprzęt oraz przeszkoli pracowników z zakresu podstaw jego eksploatacji, w terminie do 27 grudnia 2013 roku. 5.O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 6.Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2013 r
 10. Dostawa 8 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa 8 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach : w tym Pakiet I w dwóch etapach - Etap I dostawa pojazdów bazowych Etap II zabudowa specjalistyczna Szacunkowa wartość Pakietu I 2912000,00 zł w tym Pakiet II Wyposazenie medyczne .Szacunkowa wartość PakietII 522808,00 zł
 11. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego i Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
  Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Pracowni Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz dostawa i montaż (cz. 11 przedmiotu zamówienia) sprzętu dla Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  Dostawę należy wykonać do obiektów PPWSZ zlokalizowanych w Nowym Targu, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie urządzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego i szkolenie z zakresu Urządzenia do badania postawy ciała - 1 szt. - część 11 przedmiotu zamówienia.
  Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w drugim miesiącu po dostawie, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu o ww. terminie przez Zamawiającego, na minimum 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
 12. zakup i dostawa: jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia jest : zakup i dostawa: jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Kody CPV: 33.19.00.00-8, 33.14.17.70-8, 33.14.17.30-6, 33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0, 33.12.41.30-5, 33.17.10.00-9, 33.19.00.00-8, 33.14.13.20-9 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r Nr 107 poz. 679 z zm.), dokumenty te należy dostarczyć w przypadku podpisania umowy wraz z pierwszą dostawą. 4 Termin ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcji i przeznaczenia oraz spełnienia wymagań określonych w Załączniku Nr 2 (formularz cenowy: część opisowa przedmiotu zamówienia). 6 Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 7 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
 13. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych - 41 pakietów.
 14. DOSTAWA RESPIRATORA
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. respiratora reanimacyjno - transportowego
 15. Dostawy drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
  Dostawy drobnego sprzętu medycznego.

  Liczba pakietów - 8

  Pakiet nr 1 : Aparat kroplowy do infuzji cytostatyków
  Pakiet nr 2 : Elektrody do defibrylatora
  Pakiet nr 3 : Maska do podawania tlenu dla dorosłych lub dzieci z drenem, sterylna
  Pakiet nr 4 : Mankiety jednorazowego użytku do pomiaru RR
  Pakiet nr 5 : Nebulizator pediatryczny
  Pakiet nr 6 : Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego
  Pakiet nr 7 : Jednorazowe worki do żywienia
  Pakiet nr 8 : Błony RTG
 16. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem postępowania jest dostawa drobnego sprzętu medycznego. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ
 17. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) - załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 18. dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania w ramach operacji pt. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ambulansu wraz z wyposażeniem. Realizowana w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, bez limitu kilometrów (max 10 km technicznych) ambulansu sanitarnego typu C, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2013 z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w podziale na dwa zadania. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: 2.1. Zadanie I: dostawa ambulansu 2.1.1. Dostawa ambulansu ma być zrealizowana przez jednego Wykonawcę w dwóch etapach 2.1.1.1. ETAP I - dostawa pojazdu bazowego (ciężarowego) przystosowanego do adaptacji (zabudowy specjalistycznej) na ambulans sanitarny typu C. Etap I zostanie zakończony protokółem odbioru i wystawieniem faktury na pojazd bazowy. 2.1.1.2. ETAP II - adaptacja (zabudowa specjalistyczna) i wyposażenie medyczne pojazdu bazowego zgodnie z normą PN-EN 1789+A1. Etap II zostanie zakończony protokółem odbioru i wystawieniem faktury za adaptację pojazdu (zabudowę specjalistyczną z wyposażeniem) na ambulans sanitarny 2.2. Zadanie II: Wyposażenie medyczne - w przypadku gdy Wykonawcą zadania II będzie inny oferent aniżeli Wykonawca zadania I, to Zamawiający przekaże protokólarnie wyposażenie dla Wykonawcy zadania I w celu ich zamontowania w ramach adaptacji pojazdu bazowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj asortymentu i jego ilość w zadaniach, okresy gwarancji, warunki serwisu zostały określone w dodatku nr II do siwz a załączniku nr 1 do oferty Formularze cenowe oraz w Formularzach wymaganych warunków technicznych i użytkowych dodatku nr III do siwz a załączniku nr 2 do oferty 4. Zakup i dostawa niniejszego przedmiotu zamówienia odbywa się w ramach operacji pt. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ambulansu wraz z wyposażeniem. Realizowana w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (nr umowy :00186-6173-SW1400065/13). 5. Ambulans ma spełniać wymagania: 5.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze. zm.) 5.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 poz. 951) 6. Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C (lub normy równoważnej) i w normie PN EN 1865 odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 7. Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. 8. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (na samochód bazowy pod ambulans ratowniczy oraz na zabudowę medyczną M1/pojazd specjalny - karetka sanitarna), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2013, poz. 407) 9. Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.) 10. Dostarczony ambulans, sprzęt medyczny powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich oraz, że nie toczą się przeciw niemu żadne postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 11. Wykonawca zapewni na oferowany ambulans pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi. 12. Wykonawca zapewni na oferowane wyposażenie medyczne pełny serwis gwarancyjny. 13. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: 13.1. mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów 13.2. powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące 13.3. perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 144 miesięcy 13.4. na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące 13.5. na wyposażenie medyczne - min. 24 miesiące 14. Warunki płatności: 14.1. Zadanie I: termin 30 dni po protokólarnym odbiorze każdego etapu i prawidłowym wystawieniu faktury VAT 14.2. Zadanie II: termin 30 dni po protokólarnym odbiorze sprzętu i prawidłowo wystawionej fakturze VAT
 19. Dostawa ambulansu PODSTAWOWEGO / P / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2013 ambulansu sanitarnego (PODSTAWOWEGO /P/ 1 szt.) z wyposażeniem do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu B (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 2. Dostawa ambulansu ma być zrealizowana w dwóch etapach : 1) Etap I - dostawa pojazdu bazowego ( z możliwością adaptacji na ambulans sanitarny) - zakończony protokołem odbioru i fakturą za pojazd bazowy. 2) Etap II - adaptacja pojazdu bazowego ( zabudowa specjalistyczna ) na ambulans sanitarny zgodne z obowiązującą normą PN EN 1789 +A1: 2011 (w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania) wraz z instalacją powierzonego sprzętu medycznego (nosze główne z transporterem) będącego własnością Zamawiającego- zakończony protokołem odbioru i fakturą za adaptację pojazdu (zabudowę specjalistyczną z wyposażeniem). 3. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (minimalne parametry techniczne oraz parametry użytkowe) zał. nr 2 do SIWZ. 4. Warunki serwisowania : 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej pojazdu i wyposażenia położony najbliżej siedziby Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, 2) Minimalny okres gwarancji 120 miesięcy na perforację nadwozia od daty podpisania protokołu odbioru, 3) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz zamontowane wyposażenie od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonanie zabudowy nie spowoduje utraty gwarancji jaką Zamawiający posiada na pojazd bazowy, 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla personelu medycznego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą /i przegubowym uchwytem. 8. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 9. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 października 2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238 poz. 2010 z późn. zmianami), na ambulans sanitarny. Ambulanse muszą odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn zm.). 10. Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 200.000,00 Euro)
 20. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-7.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
  Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-7.
 21. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 22. Zakup defibrylatorów, respiratorów, ssaków elektrycznych i ogrzewaczy do płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 23. EZP-2013/22/11/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 24. Dostawa sprzętu medycznego-waga apteczna, szczękorozwieracz, materac na nosze
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 25. dostawa sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 26. Usługa adaptacji (zabudowa specjalistyczna) pojazdu bazowego oraz dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1. Pakiet nr 1 - Wykonanie adaptacji (zabudowy specjalistycznej) 1 sztuki pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter 319 CDI na ambulans drogowy typu C wg PN EN 1789+A1:2011. 2. Pakiet nr 2 - Dostawa sprzętu medycznego (nosze z transporterem szt. 1)
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 27. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-3
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 29. Dostawa sprzętu medycznego Sprawa 115/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 30. zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 31. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa nr 121/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 32. Dostawa wyrobów medycznych - Sprawa 106/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 33. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa 122/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 34. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa 117/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 35. Medyczny samochód transportowo dostawczy
  Zamawiający: Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Szczecinek
 36. dostawa 1 szt. ambulans sanitarny typu A-2.
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 37. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu (ZOZ/ZP/PN/DOS/18/9/2013)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Wągrowiec
 38. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 39. Dostawa sprzętu medycznego - sprawa nr 120/2013
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Celestynów
 40. Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-8
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 41. Przeglądy oraz naprawy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi PN/369/ZP/U/2013
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 42. Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu A2 wraz z zabudową i wyposażeniem
  Zamawiający: Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o. o., Niepołomice
 43. Dostawa defibrylatora przenośnego z teletransmisją danych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 44. Dostawa respiratorów stacjonarnych, transportowych
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 45. Dostawa fabrycznie nowego urządzenia mechanicznego do ucisku klatki piersiowej
  Zamawiający: Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska, Jelenia Góra
 46. Dostawa urządzenia do automatycznego uciskania klatki piersiowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-134/2013)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 47. Zakup sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 48. NOWY PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR. ROK PRODUKCJI 2013
  Zamawiający: Gminne Centrum Zdrowia - Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, Olsztynek
 49. Zakup sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 50. Dostawa kardiomonitorów , diatermii chirurgicznej , materacy przeciwodleżynowych , wózka opatrunkowo - zabiegowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 51. Świadczenie usługi w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 52. Protokół ZP/Nr 09/PN/13
  Zamawiający: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Poznań
 53. Dostawa 12 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 54. Dostawa jednorazowych artykułow medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 55. Sprzedaż i dostarczenie sterylnych obłożeń operacyjnych, wyrobów z włókniny, materiałów jednorazowego użytku oraz pakietów odczynników i wskaźników do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3000. Znak sprawy: 25/ZPN/13
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 56. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 57. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO- SPRAWA PN/7/D/2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", Katowice
 58. Dostawa ambulansu do transportu pacjentów typu A1 zgodnego z PN-EN 1789 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach- 1 szt
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Mońki
 59. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 60. zakup ambulansu drogowego
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, Warszawa
 61. ZP37/2013 Dostawa defibrylatorów przenośnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 62. Zakup i montaż wyposażenia medycznego dla pawilonu psychiatrycznego
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 63. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 64. Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 65. Dostawa sprzętu medycznego w 8 pakietach (22/2013)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
 66. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 67. Wykonanie naprawy i przeglądu telemetrycznego systemu monitorowania Wellch Allyn
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 68. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 69. Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 70. Zakup i dostawa karetki transportowej nr sprawy EZP-252-19/2013.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
 71. dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 72. Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 73. Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 74. na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 75. Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 76. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, 26 - 500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 048 617 03 00, faks 048 617 09 80.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 77. Dostawa oprogramowania do dyspozytorni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ramach systemu wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji karetek. Dostawa i montaż w ambulansach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu defibrylatorów do transmisji EKG oraz systemu do odbioru transmisji EKG w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Inne Dostawa (głowa dorosłego do intubacji z przekrojem dróg oddechowych, fantom symulujący urazy, fantom symulujący urazy, głowa niemowlaka do intubacji, fantom dorosłego ALS do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych...
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 78. Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych - ambulansów drogowych typu B wg PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2013
  Zamawiający: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Ostrołęka
 79. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 80. Dostawa ambulansu specjalistycznego typu S z wyposażeniem oraz pozostałego sprzętu medycznego
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 81. Przegląd techniczny sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 82. Wykonanie przeglądów aparatury medycznej - respiratorów
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie, Warszawa
 83. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 84. Dostawa ambulansu medycznego szt. 1 typ C dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 85. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 6/PN/13
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 86. Dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 87. Przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 88. Dostawa aparatów i urządzeń medycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 89. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 90. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 91. Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu ratunkowego typu C dla Zespołu Transportowego KSOR. NZP-06/01/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 92. Przetarg nieograniczony ZP - 06/13 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSW w Krakowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
 93. Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym - 2 szt. Znak sprawy: 12/ZPN/13
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 94. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA WYPOSAŻENIE AMBULANSÓW DROGOWYCH. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/04/D/13.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
 95. Przetarg nieograniczony nr 50/PN/12 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
 96. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 97. Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu A2 wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kraków
 98. Dostawa urządzeń do automatycznego uciskania klatki piersiowej - szt. 2
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Biała Podlaska
 99. ZPD/01/13 Dostawa endoprotez, leków i monitora pacjenta
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 100. Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) 2 szt. samochodów ciężarowych Renault Master na ambulanse sanitarne typu C, dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
  Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Zamość
 101. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków

Inne osoby dla Byrska Posmyk (51 osób):