Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:480 w aktualnych firmach, 4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Waldemar Stanisław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Jowa Byrska Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000660941
 4. Paramedica Mil-sys Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000710888
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 6. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 7. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 8. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 9. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 10. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 11. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734
 12. Tpsi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000674199

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Paramedica Mil-sys Sp. Z O.O. Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 3. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych
  Zamawiający: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych przez okres 12 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 8 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
  Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 4. Dostawa sprzętu medycznego wielokrotnego użytku dla Pogotowia Ratunkowego – IX części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wielokrotnego użytku dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Przedmiot został podzielony na 9 części do SIWZ, tj.:
  1) Część I – krzesełka kardiologiczne,
  2) Część II – nosze próżniowe,
  3) Część III – worki samorozprężalne,
  4) Część IV – akumulatory do defibrylatora Zoll,
  5) Część V – torby ratownicze,
  6) Część VI – plecaki ratunkowe,
  7) Część VII – drobny sprzęt medyczny,
  8) Część VIII – czujniki saturacji NONIN,
  9) Część IX – czujniki palcowe do pulsoksymetru Masimo,
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 6 do SIWZ.
 5. dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa materiałów medycznych spełniających wymagania opisane w niniejszej siwz. Wykazy asortymentowo-ilościowe zawarte są
  w załączniku nr 1a-1c do siwz.
  2. Postępowanie podzielone jest na 3 części. Oferty można składać na każdą z części.
  1) – część nr 1 elektrody do defibrylatora LIFEPAK 12,15
  2) – część nr 2 różne materiały medyczne
  3) – część nr 3 materiały do ssaka Boscarol
  2. Oferty można składać na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
  3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w każdej z części zostaną odrzucone.
  3. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7.
  4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
  6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.
  7. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Wykaz ilości minimalnych i maksymalnych stanowią załączniki nr 4a-4c do siwz.
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
  w postępowaniu) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, załączniki nr 2A i nr 2B do SIWZ
 6. DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ.
  Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla SRM w Chełmie - Dział Pomocy Doraźnej, które zostały określone w czternastu podgrupach obejmujących: 1. leki i środki pomocnicze, 2. leki narkotyczne i psychotropowe, 3. sprzęt do iniekcji, 4. rękawice, 5. opatrunki, 6. drobny sprzęt medyczny j.u, 7. środki ochrony medycznej, 8. środki dezynfekcyjne, 9. akcesoria do sprzętu medycznego, 10. igły doszpikowe do systemu EZ-IO 11. preparat dezynfekcyjny do urządzenia NOCOSPRAY 12. opatrunki hydrożelowe 13. wenflony bezpieczne 14. sprzęt medyczny Szczegółowy przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
 7. Dostawa urządzeń medycznych II do WSDZ SPZOZ.
  Zamawiający: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Warszawa
  Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
 8. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym środkiem transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 w asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienie zostało podzielone na 15 części zgodnie z zał. nr 2.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania dodatkowych części / pakietów spośród wyżej wymienionych.
  Wszystkie oferowane produkty lecznicze i wyroby medyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz powinny być zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  Wymaga się, by każde opakowanie oferowanych wyrobów było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej: nazwa własna, jego wytwórca / producent, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy.
  Termin realizacji zamówienia od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych(parametr punktowany) , przy czym bieg terminu rozpoczyna się w momencie potwierdzenia zamówienia.
  Wielkość zamawianych partii będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na wszystkie bądź na wybrane części.
  Kod CPV: 33.60.00.00.-6 – Produkty farmaceutyczne, 33.14.00.00. – 3 – Materiały medyczne
 9. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 10. Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa
  Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Pakiet nr 1
  Dostawa defibrylatorów przenośnych -2 szt.


  Pakiet nr 2
  Dostawa respiratorów reanimacyjno -transportowych- 2 szt.

  Pakiet nr 3
  Dostawa ssaków -2 szt.

  Pakiet nr 4
  Dostawa pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych-2 szt.


  Pakiet nr 5
  Dostawa kapnometrów – 2 szt.

  Pakiet nr 6

  Dostawa pulsoksymetrów – 2 szt.

  Pakiet nr 7
  Dostawa urządzeń do stabilizacji kręgosłupa (KED)– 2 szt.

  Pakiet nr 8
  Dostawa krzeseł kardiologicznych – 2 szt.

  Pakiet nr 9
  Dostawa reduktorów tlenowych z przepływomierzami – 2 szt.

  Pakiet nr 10
  Dostawa urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej - 2 szt.

  Pakiet nr 11
  Dostawa plecaków medycznych – 2 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz parametrów technicznych sprzętu medycznego.

 11. Dostawa respiratorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
  Dostawa respiratorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: 1. Zadanie 1 - Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 szt. 2.Zadanie 2 - Respirator stacjonarno - transportowy - 2 szt. 3. Zadanie 3 - Respirator transportowy - 2 szt.
 12. Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie:
  a) zadanie nr 1: Dostawa pulsoksymetru w ilości 1 sztuki dla potrzeb karetki podstawowej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia.
  b) zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia.
  2. Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876).
  3. Dostarczone urządzenia będą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
  4. Warunki dostawy: dostawa obejmie urządzenia medyczne spełniające wymagania Zamawiającego z wyposażeniem w asortymencie i ilości określonych w załącznikach nr 2/1 i nr 2/2 - opis przedmiotu zamówienia.
  a) miejsce dostawy urządzeń medycznych szczegółowo opisanych w załącznikach to SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport, rozładunek, dostarczenie do pomieszczeń poszczególnych komórek, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
  b) czas realizacji dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi, to maksymalnie 5 tygodni od daty podpisania umowy (35 dni kalendarzowych). Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
  5. Warunki płatności.
  a) płatność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
  b) faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
  c) Zamawiający wymaga aby faktura wystawiona była z uwzględnieniem cen jednostkowych elementów wchodzących w skład danego urządzenia medycznego lub aby do faktury dołączono załącznik określający ceny jednostkowe elementów wchodzących w skład danego urządzenia.
 13. wykonanie naprawy wraz z przeglądem Defibrylatora Zoll M Series o s/n: T02G35797 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/9686 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy wraz z przeglądem Defibrylatora Zoll M Series o s/n: T02G35797 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/9686 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
 14. dostawa opatrunków
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  dostawa opatrunków o wartości powyżej 30 000 Euro w 14 pakietach
 15. Dostawa sprzętu medycznego wielokrotnego użytku dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XV części
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wielokrotnego użytku dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Przedmiot został podzielony na 15 części do SIWZ, tj.:
  1) Część I – krzesełka kardiologiczne,
  2) Część II – nosze próżniowe,
  3) Część III – nosze płachtowe,
  4) Część IV – worki samorozprężalne,
  5) Część V – sprzęt do mierzenia ciśnienia,
  6) Część VI – akumulatory i ładowarki do defibrylatora Lifepak,
  7) Część VII –torby transportowe do defibrylatora Lifepak,
  8) Część VIII – przewody EKG do defibrylatora Zoll,
  9) Część IX – akumulatory do defibrylatora Zoll,
  10) Część X – pokrowce na butle tlenowe,
  11) Część XI – torby lekarskie,
  12) Część XII – plecaki ratunkowe,
  13) Część XIII – drobny sprzęt medyczny,
  14) Część XIV – czujniki saturacji NONIN,
  15) Część XV – czujniki palcowe do pulsoksymetru Masimo.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 6 do SIWZ.
 16. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy . Wykaz zestawów będących przedmiotem zamówienia : NR 1 Cewniki Foley´a, filtry antybakteryjne NR 2 Zestaw położniczo-porodowy NR 3 Szyny Kramera, kołnierze ortopedyczne NR 4 Latarka, okulary, termometr
 17. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (pojazd wyprodukowany w 2017 r.) nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego (Specjalistycznego „S”) z podstawowym wyposażeniem specjalistycznym do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. 2. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 3. Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015 poz. 305 ze zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010r. nr 209 poz.1382 ze zm.). 4. Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). 5. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU) zał. nr 2 do SIWZ. 6. Warunki serwisowania : 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej pojazdu i wyposażenia położony najbliżej siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, 2) Minimalny okres gwarancji 72 miesięcy na perforację nadwozia od daty podpisania protokołu odbioru, 3) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz zamontowane wyposażenie od daty podpisania protokołu odbioru. (Wykonanie zabudowy nie spowoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla personelu medycznego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą /i przegubowym uchwytem. 10. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 11. Oferowany Ambulans skompletowany ma posiadać homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. 12. Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 13. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 209.000,00 Euro)

 18. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 19. Dostawa wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego.
 20. zakup i dostawa jednorazowego sprzętu do dostępu naczyniowego, igieł diagnostycznych oraz jednorazowych łyżek do laryngoskopów.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Pakiet I – Sprzęt jednorazowy do dostępu naczyniowego, nakłuwacze
  Pakiet II – Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego
 21. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku szwów,narzędzi chirurgicznych i innych - powtórka
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 22. Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 23. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 24. Zamówienie z wolnej ręki ZP-10/17 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego (Pakiet nr 16 – defibrylatory i respiratory) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Kraków
 25. zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 26. Dostawa pn.: zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
 27. Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do defibrylatora x-series Zoll oraz wentylatora PNEUPAC para PAC 200 D
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 28. Dostawa sprzętu diagnostycznego medycznego jednorazowego użytku oraz przedłużacza pompy infuzyjnej
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 29. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 30. Dostawa,instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłania i archiwizacji danych z defibrylatorów
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 31. Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 32. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – części I – II
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wrocław
 33. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy, Wieruszów
 34. Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 35. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 36. Dwuetapowa dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 37. Sukcesywne dostawy akcesoriów wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do urządzeń i aparatów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 38. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 39. DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU ONKOLOGII
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 40. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 41. Przeglądy i konserwacja urządzeń medyczych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 42. Przetarg nieograniczony 24/n/do/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, Stargard Szczeciński
 43. Dstawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 44. Dostawa sprzętu medycznego 3 pakiety
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 45. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddziały szpitalne i Poradnie Szpitala Barlinek w ramach dotacji Zarządu Powiatu
  Zamawiający: Szpital Barlinek Sp. z o.o., Barlinek
 46. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji, elektrody do długookresowego monitorowania, układ oddechowy
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 47. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM - 1 szt. dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 48. EZP-2016/25/11/05
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 49. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 50. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 51. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 52. Aparatura medyczna
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz

 53. Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 54. Dostawa 10 szt. ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 55. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk
 56. Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 57. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 58. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Kłobuck
 59. Dostawa sprzętu medycznego: urządzenia do masażu klatki piersiowej, respiratora stacjonarnego oraz analizatora parametrów krytycznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 60. Dostawa stetoskopów, aparatów do mierzenia ciśnienia, wirówki, kardiomonitora oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 61. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 62. Dotyczy : dostawy fabrycznie nowego ,rok produkcji 2016 ambulansu sanitarnego typu C w/g normy PN-EN 1789 oraz PNEN 1865 kompletnego wraz z zabudową medyczną , transporterem i noszami o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 A do SIWZ.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 63. Dostawa ambulansu drogowego typu C
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 64. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 65. ZP/PN/2016/63-sprzęt III
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 66. Dostawa ambulansu typu C zgodnego z normą PN-EN 1789+A2:2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działdowo
 67. DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZNAK zp/17/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 68. Zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz ze sprzętem medycznym na ich wyposażenie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
 69. Zakup usługi w zakresie przeglądu, konserwacji sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 70. IHiT/P/31/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 71. Zakup drobnego wyposażenia medycznego - sprawa WOFiTM/79/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 72. Zakup i dostawa dwóch karetek ambulansów wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 73. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 74. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
 75. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 76. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 77. Zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 78. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 79. Dostawa sprzętu medycznego: stacji diagnostycznych do monitorowania pacjentów oraz pasów do unieruchamiania pacjenta dorosłego
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 80. Zakup sprzętu medycznego oraz ambulansu realizowany w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 81. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 82. Zakup urządzeń szkolno - treningowych oraz sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 83. Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 84. Zakup usługi w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej sprawa nr WOFiTM/90/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 85. Dostawa ambulansu typu B
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 86. Zakup i dostawa karetki transportowej typu T
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 87. Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 88. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 89. Wyposażenie karetek w ramach zadania Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 90. dostawa drobnego sprzętu medycznego - aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 91. AMBULANSE 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto n. Pilicą
 92. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY I URZĄDZEŃ) W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 93. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/78/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 94. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 95. DOSTAWA AMBULANSU DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII „DREWNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Ząbki
 96. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 97. Obsługa serwisowa 2 szt. defibrylatorów AED Plus
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 98. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 99. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 100. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 101. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole

Inne osoby dla Byrska Posmyk (72 osoby):