Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:393 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. AMBULANSE 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto n. Pilicą
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu "C" o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.
 2. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY I URZĄDZEŃ) W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądów okresowych w tym konserwacji oraz napraw wyrobów medycznych (aparatury i urządzeń) w 30 zadaniach przez okres 24 miesięcy. 2. Szczegółowe zestawienie wyrobów medycznych objętych zamówieniem opisano w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje szacunkową ilość roboczogodzin dla napraw dla poszczególnych zadań.: Zadanie 1 - 52 h. Zadanie 2 - 13 h. Zadanie 3 - 13 h. Zadanie 4 - 30 h. Zadanie 5 - 27 h. Zadanie 6 - 14 h. Zadanie 7 - 24 h. Zadanie 8 - 22 h. Zadanie 9 - 55 h. Zadanie 10 - 19 h. Zadanie 11 - 8 h. Zadanie 12 - 8 h. Zadanie 13 - 9 h. Zadanie 14 - 12 h. Zadanie 15 - 10 h. Zadanie 16 - 12 h. Zadanie 17 - 4 h. Zadanie 18 - 15 h. Zadanie 19 - 9 h. Zadanie 20 - 5 h. Zadanie 21 - 9 h. Zadanie 22 - 11 h. Zadanie 23 - 3 h. Zadanie 24 - 4 h. Zadanie 25 - 4 h. Zadanie 26 - 2 h. Zadanie 27 - 15 h. Zadanie 28 - 20 h. Zadanie 29 - 8 h Zadanie 30 - 3h Ilość szacowana jest ilością orientacyjną, określoną na podstawie dotychczasowych potrzeb. Ww ilości wykazane powyżej mają charakter poglądowy oraz pomocniczy do określenia ceny za 1 roboczogodzinę. W toku realizacji umowy o zamówienie publiczne ilości te mogą ulec zmianie, w granicach przedmiotu umowy. CPV- 50400000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych).
 3. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/78/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
  2. Zamówienie zostało podzielone na 39 pakietów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu ofertowym
  Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) Zamawiający unieważnił postępowanie w pakietach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 4. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
  Dostawa wyposażenia medycznego
 5. DOSTAWA AMBULANSU DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII „DREWNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Ząbki
  B. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
  siedziby Zamawiającego nowego ambulansu do transportu pacjentów typ A2. 2)Szczegółowy
  opis zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych,
  jakościowych i funkcjonalnych dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej oraz
  wyposażenia medycznego zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ 3)Zamawiający informuje, że
  minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne (szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia), o których mowa w załączniku nr 1 stanowią wymagania, których niespełnienie
  spowoduje odrzucenie oferty. Uzupełniony załączniki nr 1 stanowi integralną część oferty. 4)
  Oferowany ambulans musi być nowy -rok produkcji 2016, kompletny pod względem wymagań
  zamawiającego określonych w niniejszym SIWZ i po przekazaniu zamawiającemu gotowy do
  zarejestrowania i do dalszego używania. 5)Oferowany ambulans do transportu pacjentów musi:
  a)Spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
  2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
  wyposażenia (DZ. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.) b)Spełniać wymagania dotyczące
  minimalnego wyposażenia medycznego zgodnie z normą PN-EN 1789+ A1: 2011 lub jej
  europejskim odpowiednikiem w zakresie ambulansu typu A 2 oraz spełniać wymogi dotyczące
  emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. c)Posiadać właściwe świadectwo
  homologacji na pojazd zabudowany wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
  czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz 1137.z późn. zm.) d)
  Wyposażenie medyczne musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania
  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r ., poz. 876 z
  późn. zm.) oraz oznakowanie CE oraz spełniać określone w normie PN-EN 1865 lub jej
  europejskim odpowiedniku wymagania dotyczące urządzeń do przenoszenia pacjenta
  stosowanych w ambulansach drogowych dla noszy i foteli transportowych. 6)Minimalne
  wymogi warunków gwarancji: a)Gwarancja „na pojazd” bez limitu km– minimalny okres 24
  miesiące b)Gwarancja „na zabudowę ” – minimalny okres 24 miesiące c)Gwarancja „na
  powłoki lakiernicze” – minimalny okres 36 miesięcy d)Na sprzęt medyczny oraz pozostałe
  wyposażenie zamontowane w ambulansie - minimalny okres 24 miesiące – licząc od dnia
  odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca
  zobowiązuję się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad, (w tym do wymiany na nowe
  wadliwych elementów) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
  Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w
  terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić
  usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 7)Wykonawca
  jest zobowiązany do: a)Wskazania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego uprawnionego do
  napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położonego w odległości do
  20 km od siedziby zamawiającego b)Wskazania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
  pogwarancyjnego wyposażenia medycznego na terenie Polski. c)Przekazania Zamawiającemu
  wraz z ambulansem w dniu odbioru, w szczególności dokumentów o których mowa w art. 72
  ustawy z dnia 30 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn.
  zm) wymaganych przepisami prawa do dokonania rejestracji pojazdu, m. in. •karta pojazdu,
  •Świadectwo zgodności homologacji typu WE pojazdu skompletowanego, • zaświadczenie o
  pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające że dokonane zmiany są zgodne z
  przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, •dokument potwierdzający, że
  dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez
  przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie a nadto: instrukcję obsługi i
  konserwacji w języku polskim, książki gwarancyjne i dokumenty pojazdu oraz wyposażenia,
  kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną i serwisową pojazdu, co najmniej dwa
  komplety kluczyków. d)Udzielenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie
  działania, obsługi, eksploatacji, konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego na
  miejscu dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ,
  który stanowi integralną część oferty.
 6. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
 7. Obsługa serwisowa 2 szt. defibrylatorów AED Plus
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i ewentualnych napraw 2 szt. defibrylatorów AED Plus
 8. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 149 pakietach. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50420000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego; 50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego; 50430000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 3. Zakres świadczeń będzie obejmował konserwację, przeglądy oraz naprawy naprawy urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) przeglądu i czynności konserwacyjno - przeglądowych; b) wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu technicznego) wykonanych czynności; c) uzupełnianie karty naprawy urządzeń; d) wymianę pakietów serwisowych, (części objęte przeglądem rocznym) oraz jeśli dotyczy akumulatorów; e) kalibrację; f) sprawdzenie instalacji; g) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów; h) napraw; i) sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji. 5. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa. 6. W przypadku wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne - nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać. 7. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu aparatury - w przypadku określonym w pkt 10. 8. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/aparatury, SIWZ, wymogami producenta, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego. 9. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów. 10. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki. 11. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia konserwacji przekazywane będą w formie pisemnej, telefonicznej, faksu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt 16. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu wynosi do 12, 24 lub 48 godzin1 (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. 12. W przypadku awarii urządzenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu. 13. W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt. Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy; 14. Naprawy będą realizowane do 100 % wartości brutto umowy; 15. Przez kalkulację cenową rozumie się sumę: 1) wartości brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie w tym: narzuty i koszty związane z przygotowaniem ofert cenowych; 2) ewentualny koszt dojazdu/ powrotu; 3) wartość brutto zużytych materiałów wyszczególnionych w karcie pracy; 4) ewentualny koszt ekspertyzy stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy. 16. Przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie, sprawdzenie poprawności pracy urządzenia i dokonanie wpisu do paszportu technicznego o dopuszczeniu urządzenia do dalszego użytkowania. 17. Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na robociznę oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta tych części. 18. Przeglądy techniczne wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy, z realizacją: a) czynności określonych w pkt II.4 ppkt a) - g) i i) w ciągu jednego dnia dla 1 urządzenia w danym Pakiecie; b) zleconych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej, na podstawie pkt 12, w terminie wskazanym w zleceniu. 19. Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania urządzenia z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego oraz po akceptacji Zamawiającego. 20. Wykonawca zapewnia możliwość uzyskania przed zleceniem usługi, wcześniejszej porady lub konsultacji telefonicznej z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu lub naprawy
 9. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej o wartości powyżej 30 000 EURO
 10. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisowania i naprawy aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach przez okres 3 lat dla następujących zadań: Zadanie nr 1: Serwisowanie reduktorów, przepływomierzy, krzesełek kardiologicznych, defibrylatorów, respiratorów, pulsoksymetrów, noszy, transporterów, aparatów EKG, desek do masażu serca i kardiomonitora, ssaków w ilościach podanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp infuzyjnych wraz z pozostałym sprzętem medycznym w ilościach podanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Opis szczegółowych czynności i procedury okresowych przeglądów serwisowych - w skrócie OPS ( załącznik nr 1 do SIWZ) W ramach ww. zadań będą realizowane czynności związane z wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji ( serwisowanie), a w szczególności: zbieraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, oględzinach aparatury, usuwaniu zauważonych usterek, pracach konserwacyjnych określonych przez producenta, regulacjach i pomiarach kontrolnych, sprawdzaniu działania wymienionych urządzeń oraz innych określonych przez producenta form obsługi technicznej, dokonywaniu wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu [paszport] wykonywanych czynności, wystawieniu raz w roku pisemnej opinii o stanie technicznym aparatu, usuwaniem usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo - konserwacyjnych, wydawaniem orzeczeń technicznych; wykonywaniem napraw i usuwaniem awarii (wg indywidualnych zgłoszeń pisemnych). dostarczaniem części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 200,00 zł, Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu); Przegląd aparatury uwzględnia również następujące elementy: zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami; przegląd zakończony zostaje raportem lub wpisem do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu; podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika (atestu). W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis; w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika. Po okresie jednego roku ceny ofertowe mogą ulec zmianie w oparciu o wzrost średniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dopuszcza się zmiany zakresu umowy wynikające ze zmian ilościowych serwisowanego sprzętu medycznego( np. zakup nowego lub wycofanie używanego). Przed sporządzeniem oferty zaleca się by Wykonawcy dokonali oględzin aparatury będącej przedmiotem zamówienia. Ofertę można składać na dowolnie wybrane zadanie lub zadania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 11. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
  zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
 12. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy - Załącznik nr 2. do SIWZ.
  2. Parametry opisane w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ - są wymaganymi parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimalny termin ważności 8 m-cy liczone od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dostarczony przedmiot zamówienia może posiadać termin ważności krótszy niż 8 miesięcy licząc od daty dostawy.
  4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowania na ternie Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie SPZOZ w Sanoku 1.1 Przez pojęcie przeglądu rozumieć należy kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności ich działania. 1.2 Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego. 1.3 W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania sprzętu, przeprowadzenia konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymiany części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego CPV - 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego, 4. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do: 4.1. dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub PN-EN 62353, 4.2. potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje do Działu Technicznego SPZOZ w Sanoku, 4.3. wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa Wykonawca, 4.4. natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Techniczny) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Informacje dodatkowe: 5.1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. 5.2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności. 5.3. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. 5.4. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego. 5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego. 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 5.7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji. 5.8. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 5.9. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 5.10. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne. 5.12. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. 5.13. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 5.14. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 5.15. Koszty transportu są wliczone w koszt przeglądu, 5.16. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy, 5.17. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy) 6. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego..
 14. DZP/17/16 DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, ZESTAWÓW DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ, MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w podziale na 3 zadania: ZADANIE A- CENTRALA MONITORUJĄCA Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH ZADANIE B- ZESTAWY DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ ZADANIE C- MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów i warunków wymaganych, warunki gwarancji, serwisu i serwisu pogwarancyjnego oraz szkolenia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
 15. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 53 zadań / części zamówienia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym
 16. Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do Działu Farmacji Szpitalnej i magazynu medycznego w Olmedica w Olecku. Szacunkowe ilości produktów określający zapotrzebowanie na okres umowny oraz ich opis, wyszczególnione są w załączniku nr 4 i 4a Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.
 17. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 18. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych - 9 Zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań - części: Zadanie nr 1: Przeglądy defibrylatorów Lifepak i stacji ładowania baterii; Zadanie nr 2: Przeglądy respiratorów Medumat; Zadanie nr 3: Przeglądy pomp strzykawkowych i pomp przepływowych; Zadanie nr 4: Przeglądy kardiomonitorów Propaq; Zadanie nr 5: Przeglądy respiratorów noworodkowych Baby Pac; Zadania nr 6: Przeglądy przepływomierzy Digi Flow; Zadanie nr 7: Przeglądy respiratorów transportowych Oxylog; Zadanie nr 8: Przeglądy inkubatorów transportowych IT 5400; Zadanie nr9: Przeglądy inkubatorów transportowych ATOM
 19. Dostawa 1 sztuki defibrylatora transportowego z teletransmisją danych oraz 1 sztuki respiratora pneumatycznego transportowego dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
  Dostawa 1 sztuki defibrylatora transportowego z teletransmisją danych oraz 1 sztuki respiratora pneumatycznego transportowego
 20. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 13 odrębnych części i szczegółowo opisane w Formularzu wyceny zał. nr 5 do SIWZ.
  Część I - rękawice,
  Część II - kaniule dożylne;
  Część III - igły doszpikowe;
  Część IV - elektrody wielofunkcyjne;
  Część V - elementy ochrony osobistej;
  Część VI - zestawy porodowe;
  Część VII - rurki krtaniowe;
  Część VIII - cewniki do kaniulacji żyły głównej;
  Część IX - igły, strzykawki;
  Część X - opatrunki wentylowe, kaniule do drenażu jamy opłucnowej
  Część XI - kołnierze szyjne;
  Część XII - folie izotermiczne;
  Część XIII - pojemniki na odpady, szyny Kramera
 21. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 22. Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 23. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 24. Zakup ambulansów ratunkowych typu C
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 25. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 26. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 27. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 28. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 29. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 30. Dostawa ambulansu typu A1 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku, Szczecinek
 31. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 32. DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ.
  Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, Chełm
 33. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH,MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI GAZOWEJ I PARĄ WODNĄ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 34. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 35. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży Nr sprawy 2-JAM-2016-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 36. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego- 3 części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 37. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach ,dla potrzeb WSPR Szczecin
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 38. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 39. 8/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 40. dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radom
 41. DLG.39.554-2/16 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opole
 42. Dostawa 15 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 43. Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ropczyce
 44. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 45. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131...
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 46. dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem - kpl. 1
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 47. Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 48. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 49. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 50. Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-15/2016.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 51. Dostawa ambulansu specjalistycznego C szt. 1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 52. ZPU/04/16 świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 53. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 54. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 55. Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 56. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 57. Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej (BZP/38/382-2/16)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 58. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 59. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 60. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - VII części.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 61. Zakup ambulansu sanitarnego S z kompletnym wyposażeniem - oznaczenie sprawy PN-01/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 62. Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 63. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 64. 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 65. Dostawy artykułów medycznych w 4 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 66. zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 67. DOSTAWA ZESTAWU RATUNKOWEGO AED
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 68. DOSTAWA URZĄDZEŃ I MEBLI MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 69. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 33/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 70. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - sprawa nr WOFiTM/138/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 71. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 72. Dostawa ambulansu wraz zz wyposażeniem
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 73. dostawa jednego ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 74. EZP-2015/11/10/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 75. Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie kardiomonitorów i defibrylatorów w podziale na 2 pakiety dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 76. Zakup urządzeń medycznych i sprzętu ratowniczego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 77. SAP.221-33.2015 Zakup oraz dostawa defibrylatora
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 78. dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 79. Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 80. Zakup i dostawa urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 81. Dostawa sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla WSP i WOG
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 82. zakup i dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 83. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 84. 21/n/do/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński
 85. D10.251.79.D.2015 Dostawa karetki N wraz z zamontowanym wyposażeniem
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 86. dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, znak zp/9/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 87. Dostawa różnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 88. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 103 Pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 89. WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO W SPRZĘT MEDYCZNY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 90. zakup ambulansu sanitarnego podstawowego z wyposażeniem medycznym - 2 szt.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 91. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 92. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - Sprawa nr WOFiTM/98/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 93. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 94. Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 95. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 96. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 97. Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 98. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 99. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C - kpl 1 z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 100. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 101. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych typu C dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz

Inne osoby dla Byrska Posmyk (65 osób):