Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:345 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. 8/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
  Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem w przychodni. 1 Mikroskop stomatologiczny 2 Pistolet do wypełnień ciekłą gutaperką 3 Fotel inekologiczny podnoszony 4 Schodołaz do transportu pacjentów 5 Sterylizator parowy 6 USG 7 EKG holter 8 EKG 9 Perymetr komputerowy 10 Aparat do laseroterapii 11 Aparat do magnetoterapii 12 Aparat do ultradźwięków 13 Aparat do krioterapii 14 Waga elektroniczna 15 Głowica pneumotachometryczna do spirometru
 2. dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radom
  . Opis przedmiotu zamówienia :
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w asortymencie wymienionym poniżej :
  - nosze podbierakowe - 2 szt
  - deska ortopedyczna dla dorosłych - 2 szt
  - deska ortopedyczna pediatryczna - 2 szt
  - kamizelka ortopedyczna - 1 szt
  - zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn - 2 szt
  - szyna wyciągowa - 2 szt
  - pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem - 2 szt
  - ssak akumulatorowo-sieciowy - 2 szt
  - ssak przenośny mechaniczny-2 szt
  - respirator reanimacyjno-transportowy - 1 szt
  - krzesełko kardiologiczne składane - 2 szt
  - płachta ratownicza - 1 szt
  - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 1 szt
  - defibrylator / monitor przenośny z funkcją transmisji danych - 2 szt
  - urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 szt
  - worek resuscytacyjny dla dorosłych z kpl masek - 1 szt
  - worek resuscytacyjny dla dzieci z kpl masek - 1 szt
  - przenośny zestaw tlenowy - 1 szt
  o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2 do siwz.

  Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33.10.00.00-1
 3. Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ropczyce
  Pakiet I - Drobny sprzęt medyczny.
  Pakiet II - Materace przeciwodleżynowe
  Pakiet III - Stół rehabilitacyjny.
  Pakiet IV - Sprzęt laryngologiczny.
  Pakiet V - Wagi medyczne.
  Pakiet VI - Sprzęt okulistyczny.
  Pakiet VII - Zestawy do nakłucia osierdzia, plecak reanimacyjny, pulsoksymetr.
  Pakiet VIII - Instrument do zamykania dużych naczyń.
  Pakiet IX - Stymulator zewnętrzny.
  Pakiet X - Kardiotokograf.
  Pakiet XI - Audiometr.
  Pakiet XII - Tympanometr.
 4. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy co zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do SIWZ w 17 zestawach
 5. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131...
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131 do SIWZ - Szczegółowa Oferta Cenowa dla Zadań nr 1 do nr 131. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest:1.Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności sprzętu, utrzymania w ciągłej sprawności technicznej tj. w stanie zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa.2.Pod pojęciem przegląd techniczny, zwany również przeglądem, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego sprzętu medycznego, polegających na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i zaleconych przez producenta oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu urządzenia oraz wystawieniem Protokołu-Raportu Serwisowego lub wypisaniem Karty Pracy. 3.Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego sprzętu medycznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.4.Usługi wykonywania przeglądu technicznego będą realizowane na podstawie uzgodnionego i podpisanego przez Strony harmonogramu, który przedłoży Wykonawca Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, harmonogram będzie stanowić załącznik do umowy. Wykonawca uzgodni harmonogram z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych SPZZOZ w Wyszkowie - adres e-mail: askoczen@szpital-wyszkow. com.pl, tel.: 795143059.5.W przypadku likwidacji lub wycofania sprzętu medycznego przez Zamawiającego, lub wystawienia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego o konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji, Strony podpiszą skorygowany harmonogram. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. 6.Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu, naprawy i diagnozy przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolno- pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia, zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku konieczności wykonania przeglądu, naprawy, pomiarów, czy innych czynności poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi wszelkie koszty, łącznie z kosztem transportu bądź wysyłki sprzętu medycznego do miejsca wykonania usługi i powrotem do siedziby Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu transportu z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego.7.Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności nazwę sprzętu medycznego, typ, numer fabryczny-seryjny oraz daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej i dostarczyć Zamawiającemu. 8. W przypadku stwierdzenia, iż sprzęt medyczny musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do odłączenia od zasilania, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np.:sprzęt niesprawny, sprzęt przeznaczony do naprawy itp oraz przekaże przedstawicielom Zamawiającego, niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli sprzęt medyczny musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić niezwłocznie Orzeczenie Techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do wycofania środka trwałego z eksploatacji.9.Pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu sprzętu medycznego, w tym, w razie konieczności, wymianę uszkodzonych lub zużytych części i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu sprzętu medycznego oraz wystawieniem Protokołu-Raportu Serwisowego lub wypisaniem Karty Pracy. Naprawa powinna zostać wykonana w terminie (liczonym od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. sobota, niedziela, święta):a) nie dłuższym niż 72 godzin w przypadku braku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta; b) do 7 dni roboczych od dnia dokonania akceptacji przez Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 12, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13 i 14 w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta. 10.Wykonawca zapewnia prawidłowe wykonanie wszystkich czynności serwisowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami, w tym: Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 876; Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.; Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 492.; Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89 poz. 828.; Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. Nr 109, poz. 719 (z późn. zm.).11.Wykonawca oświadcza, że dysponuje i będzie dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi wszystkie wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia oraz aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w placówkach leczniczych, zgodnie z charakterystyką wykonywanej pracy.12.Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wszystkie prace będą przeprowadzone w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania SPZZOZ w Wyszkowie.13.Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia w celu wykonania czynności serwisowych- przeglądów, napraw itp. przez Wykonawcę.14.Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia, urządzenia i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni własnym pracownikom zgodną z przepisami, odzież roboczą i ochronną , a także identyfikatory osobiste z logo firmy - w czasie wszystkich prac realizowanych w siedzibie Zamawiającego.15.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami, z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., przez serwis posiadający odpowiednie doświadczenie i wyposażenie. Osoby realizujące usługę serwisową muszą posiadać udokumentowane kwalifikacje - przeszkolenie uprawniające do naprawy sprzętu medycznego, którego dotyczy niniejsza umowa. Dowód przeszkolenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde wezwanie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 16.Wykonawca zapewni: a). utrzymanie w dni robocze, gotowości serwisowej w godzinach 08:00 do 16:00: nr telefonu: fax:, e-mail: z zastrzeżeniem, że zgłoszenie fax lub-i e-mil muszą być przyjmowane całodobowo. b). niezwłoczne stawienia się w miejscu awarii i rozpoczęcie czynności naprawczych, w SPZZOZ w Wyszkowie pracownika uprawnionego do usunięcia zgłoszonej usterki, w czasie do 48 godzin, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. sobota, niedziela, święta), od momentu zgłoszenia przekazanego Wykonawcy telefonicznie, e-mail, lub fax.17.Czynności serwisowe zostaną udokumentowana wpisem do Paszportu urządzenia oraz Kartą pracy lub Raportem serwisowym. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, do wydania (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiedniego pisemnego Orzeczenia Technicznego o stanie technicznym sprzętu medycznego i jego przydatności do dalszej eksploatacji oraz w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji ze względu na stan techniczny jak w § 2 ust.7. 18.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.19.Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że wynika to z zakresu przeglądu lub Wykonawca ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.20.W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części na nowe, Wykonawca będzie sporządzał wykaz części zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich cen oraz przewidywanym kosztem wykonania naprawy. Kosztorys Wykonawca przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu. Wykonanie naprawy nastąpi dopiero po akceptacji kosztów i innych warunków oferty, nie pozostających w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy, przez Zamawiającego. 21.W przypadku nie zaakceptowania kosztów naprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.22.W przypadku określonym w ust. 12. czas 7 dni roboczych na wykonanie naprawy liczony jest od momentu otrzymania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza naprawę dłuższą niż 7 dni roboczych, jeśli Wykonawca, przed upływem powyższego terminu, dostarczy Zamawiającemu, na swój koszt, zastępczy sprzęt medyczny o parametrach nie gorszych niż sprzęt medyczny Zamawiającego - powyższe uregulowanie, w zakresie sprzętu zastępczego, dotyczą następującego sprzętu medycznego: Kardiomonitory, Aparaty do znieczuleń, Defibrylatory, Respiratory, Aparaty USG i Aparaty EKG. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od wymogu dostarczenia zastępczego sprzętu medycznego.23.Wykonawca będzie wykonywał usługę w godzinach ustalonych z Zamawiającym - preferowane godziny 8:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. sobota, niedziela, święta).24.Raporty serwisowe - karty pracy z napraw i przeglądów sprzętu medycznego, na których powinno znajdować się potwierdzenie wykonanej usługi potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych użytkownika aparatury i sprzętu medycznego: Ordynator, Kierownik, Technik, Pielęgniarka Oddziałowa lub inny upoważniony pracownik, a w wyjątkowych przypadkach osoby wskazane w § 3. ust.8. a).25.Raporty serwisowe-karty pracy należy pozostawić u użytkownika, z tym, że w wyjątkowych sytuacjach (wykonanie usługi w godzinach nocnych, dniach wolnych lub przy specyficznym systemie organizacji pracy Wykonawcy) dopuszcza się także niezwłocznie przesłanie (plik PDF) e-mail albo faksem do Działu Technicznego i Zamówień Publicznych - e-mail: askoczen@szpital-wyszkow.com.pl, faks 297437605, a następnie dostarczenie oryginałów w terminie do 5 dni roboczych. 26.W raporcie serwisowym-karcie pracy muszą być wyszczególnione czynności serwisowe oraz zastosowane materiały i części oraz dane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych w tym stwierdzenie, że sprzęt medyczny jest sprawny technicznie. 27.Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców głównej części zamówienia tj. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO. Dopuszczalne jest podwykonawstwo w następującym zakresie: a) naprawy specjalistyczne, które muszą być realizowane w serwisach producentów,b) pomiary i badania wymagane dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia..
 6. Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
  Defibrylator wraz z uchwytami karetkowymi. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych( Dz.U. z 2010 Nr 107, poz. 679 z póź.zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej, w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Nr postępowania: RM/ZP/2/16.
 7. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
  Przeglądy okresowe aparatury medycznej
 8. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, o parametrach technicznych określonych w SIWZ (kod CPV 33100000-1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione w załączniku parametry są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
  Miejsce dostawy : siedziba Zamawiającego 76-200 Słupsk , ul. Paderewskiego 5.
  2. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych w okresie nie późniejszym niż 2016 r.
  3. Oferowany wyrób medyczny winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
 9. Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-15/2016.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Ddostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka.
 10. ZPU/04/16 świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w SP ZOZ w Obornikach zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. Z 2015r, poz. 679 z późn. zm.) i zaleceniami producenta. 2. Zamówienie obejmuje 30 Pakietów: Pakiet nr 1 - Defibrylatory Pakiet nr 2 - Defibrylatory Pakiet nr 3 - Aparaty EKG, zestawy wysiłkowe Pakiet nr 4 - Aparat EKG, kardiografy Pakiet nr 5 - Kardiomonitory, monitory Pakiet nr 6 - Kardiomonitory, monitory Pakiet nr 7 - Kardiomonitory, monitory Pakiet nr 8 - Respiratory wraz z osprzętem Pakiet nr 9 - Respiratory wraz z osprzętem Pakiet nr 10 - Aparaty USG, videolaryngoskop Pakiet nr 11 - Urządzenia
  ssące Pakiet nr 12 - Inkubatory, aparat Cepap, stanowisko do resuscytacji, ogrzewacz Pakiet nr 13 - Diatermia chirurgiczna Pakiet nr 14 - Pompy infuzyjne Pakiet nr 15 - Pompy infuzyjne Pakiet nr 16 - Aparaty RTG wraz z osprzętem Pakiet nr 17 - Kapnometr, puloksymetry, lampy do fototerapii i inne Pakiet nr 18 - Łóżko elektryczne
  Pakiet nr 19 - Aparaty endoskopowe Pakiet nr 20 - Zestawy laparoskopowe, artroskopowe Pakiet nr 21 - Wyposażenie wózków endoskopowych Pakiet nr 22 - Aparaty do znieczulania Pakiet nr 23 - Kolumny anestezjologiczne Pakiet nr 24 - Urządzenia myjąco - dezynfekujące Pakiet nr 25 - Urządzenia myjąco - dezynfekujące Pakiet nr 26 - Urządzenia myjąco - dezynfekujące Pakiet nr 27 - Stoły operacyjne Pakiet nr 28 - Lampy operacyjne Pakiet nr 29 - Aparat do hemodializy Pakiet nr 30 - Autoklaw kasetowy 3. Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury: część III SIWZ pkt. 3 4. Naprawa sprzętu medycznego polega na: a) przywróceniu
  sprawności aparatu po awarii; b) legalizacjach; c) kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy; 5. Przegląd sprzętu medycznego polega na: a) czynnościach konserwacyjno-przeglądowych a w szczególności: zebrania informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, oględzin aparatu, usunięcia zauważonych usterek, prac konserwacyjnych określonych przez producenta, regulacji i pomiarów kontrolnych, sprawdzenia działania aparat
  u napraw bieżących, b) zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami; w szczególności winien uwzględniać wymianę wszystkich
  podzespołów/części zużywalnych lub wymagających wymianę - zgodnie z
  zaleceniami producenta. c) przegląd zakończony zostaje raportem serwisowym i wpisem do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu; d) wydawanie +orzeczenia o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy; e) podczas pierwszego przeglądu pracownik
  serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu. W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis; f) w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika jednak nie więcej niż 2 godziny w ciągu 1 roku trwania umowy; 6. Usługi przewidziane w przedmiotowym postępowaniu, muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz wymogami producenta tj. przeszkolenie w zakresie aparatury wspomagającej, uruchamiającej lub zastępującej funkcje życiowe (np. respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory)
  ; specjalistyczne w zakresie obsługi i naprawy sprzętu (np. aparaty do dializ) oraz w zakresie aparatury monitorującej (np. holtery, kapnografy) i aparatury chirurgicznej (np. aparaty do znieczuleń i diatermie). Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty przez osoby, które posiadają wieloletnią praktykę w przeglądach i naprawie sprzętu medycznego - dowodem na to będą referencje ze szpitali w których osoba wykonywała usługę, załączone do oferty, zgodnie z wymogiem SIWZ część VIII ust. 2 lit. a). 6. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić wymianę akumulatorów (całych zestawów) dla każdej pompy, podając osobno koszt przeglądu oraz koszt pakietu akumulatorów odrębnie - realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku gdy urządzenie nie
  będzie wymagało wymiany - Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przegl
  ądu. 7. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego tzn. użytkownika lub inspektora ds mienia zakładu. 8. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. 9. Przedmiotowe usługi Wykonawca będzie wykonywać w oparciu o zgłoszenia dokonane przez Zamawiającego faksem lub e-mailem na numer lub adres poczty elektronicznej
  wskazany przez Wykonawcę. Zakończenie usługi powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 10. Przedmiotowe usługi będą wykonywane na terenie siedziby Zamawiającego. Jeśli zaistnieje konieczność wykonywania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a Wykonawca na czas przeglądu dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych lub równorzędnych parametrach technicznych, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami (dotyczy gastroskopów i kolonoskopów). Koszty dojazdu i koszty transportu ponosi Zamawiający, przy czym łączny koszt transportu związanego z naprawą nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł brutto. 11. Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność
  za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania prz
  eglądu technicznego aparatu. 12. Zamawiający zastrzega możliwość nie zlecania Wykonawcy naprawy w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje naprawę aparatury, której koszt ryczałtu za wykonaną usługę lub koszt zakupu części zamiennych
  będzie znacząco odbiegał od oszacowanego przez Zamawiającego, zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem. 13. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ zawartą umową i ofertą przetargową
 11. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. Wykonawca przenosi na zamawiającego licencję (niewyłączną, nieograniczoną w czasie, obejmującą terytorium Polski), na oprogramowanie (system) służące do odbioru i przesyłania danych zapisu EKG z defibrylatorów firmy Zoll, znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odsprzedaży praw do oprogramowania podmiotom trzecim, w ramach nabywanego prawa.
  2. Wykonawca przenosi na zamawiającego 65 licencji nieograniczonych w czasie i terytorium, umożliwiających współpracę urządzeń nadawczych (defibrylatorów) z oprogramowaniem jak określonym w pkt 1 - w pełnym zakresie jego funkcjonalności, za pomocą dostarczonej w ramach oferty aplikacji lub bezpośrednio. W ramach nabywanych licencji Zamawiający ma prawo zmiany urządzeń nadawczych współpracujących z systemem, bez konieczności zakupu nowych licencji lub ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamawiający ma prawo odsprzedaży licencji w nabytym zakresie podmiotom trzecim.
  3. Zamawiający zapewnia urządzenia łączące się z siecią GPRS za pomocą karty SIM. Instalacja na powierzonych urządzeniach nadawczych (defibrylatorach firmy Zoll znajdujących się na wyposażeniu WSPRiTS Meditrans) leży po stronie Wykonawcy.
  4. Okres gwarancji min. 24 miesiące. W okresie gwarancji, instalacja, aktualizacja i nowe wersje oprogramowania dostarczane są i instalowane przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat.
  5. Po odbiorze oprogramowania, ale w okresie gwarancji, możliwość minimum 3 szkoleń dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Wraz z oprogramowaniem dostarczone będą Zamawiającemu instrukcje użytkowania i opis programu w języku polskim.
  6. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
  Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/11/16
 12. Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje 52 zadania 50.42.10.00-2; 50.43.30.00-9
  Zadanie nr 1 - respiratory
  Zadanie nr 2 - respiratory
  Zadanie nr 3 - respiratory
  Zadanie nr 4 - respiratory
  Zadanie nr 5 - respiratory
  Zadanie nr 6 - respiratory
  Zadanie nr 7 - respiratory
  Zadanie nr 8 - respiratory
  Zadanie nr 9 - aparaty do wspomagania oddechu
  Zadanie nr 10 - oksymetry
  Zadanie nr 11 - resuscytatory
  Zadanie nr 12 - aparaty do znieczulania
  Zadanie nr 13 - aparaty do znieczulania
  Zadanie nr 14 - tomograf
  Zadanie nr 15 - wstrzykiwacz
  Zadanie nr 16 - strzykawka automatyczna
  Zadanie nr 17 - stacje diagnostyczne
  Zadanie nr 18 - aparaty RTG
  Zadanie nr 19 - aparaty RTG
  Zadanie nr 20 - wykreślono
  Zadanie nr 21 - aparaty do badania słuchu
  Zadanie nr 22 - defibrylatory
  Zadanie nr 23 - defibrylatory
  Zadanie nr 24 - defibrylatory
  Zadanie nr 25 - defibrylatory
  Zadanie nr 26 - defibrylatory
  Zadanie nr 27 - defibrylator
  Zadanie nr 28 - endoskop
  Zadanie nr 29 - urządzenia operacyjne
  Zadanie nr 30 - inkubatory
  Zadanie nr 31 - ogrzewacze
  Zadanie nr 32 - lampy do fototerapii
  Zadanie nr 33 - aparaty do elektrochirurgii
  Zadanie nr 34 - aparaty do elektrochirurgii
  Zadanie nr 35 - aparaty do elektrochirurgii
  Zadanie nr 36 - aparaty do elektrochirurgii
  Zadanie nr 37 - analizatory
  Zadanie nr 38 - analizatory
  Zadanie nr 39 - analizator
  Zadanie nr 40 - analizator
  Zadanie nr 41 - aparatura histopatologiczna
  Zadanie nr 42 - mikroskopy
  Zadanie nr 43 - mikroskopy
  Zadanie nr 44 - mikroskop
  Zadanie nr 45 - wagi
  Zadanie nr 46 - USG
  Zadanie nr 47 - USG
  Zadanie nr 48 - urządzenia techniczne
  Zadanie nr 49 - aparaty RTG
  Zadanie nr 50 - USG
  Zadanie nr 51 - inkubatory
  Zadanie nr 52 - inkubatory
  Zadanie nr 53 - inkubatory
 13. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
  Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie, jak i na kilka zadań lub na całość przedmiotu zamówienia. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Strzykawki Zadanie 2. Igły medyczne i kaniule Zadanie 3. Akcesoria do kaniul Zadanie 4. Przyrządy do przetaczania Zadanie 5. Urologia Zadanie 6. Sonda żołądkowa Zadanie 7. Cewniki i maski Zadanie 8. Filtry antywirusowo-bakteryjne Zadanie 9. Igły doszpikowe Zadanie 10. Zestaw do konikotomii Zadanie 11. Zestaw do drenażu Zadanie 12. Rurki, prowadnice, maski krtaniowe, mocowania do rurek intubacyjnych Zadanie 13. Rękawiczki medyczne Zadanie 14. Pojemniki i worki na odpady medyczne Zadanie 15. Płachta foliowa Zadanie 16. Pościel medyczna Zadanie 17. Ochrona medyczna Zadanie 18. Ochrona biologiczna Zadanie 19. Jednorazowe zestawy na amputowane kończyny Zadanie 20. Elektrody i akcesoria Zadanie 21. Koc izotermiczny Zadanie 22. Szyny Kramera Zadanie 23. Jednorazowe łyżki do laryngoskopu Zadanie 24. Latarki diagnostyczne Zadanie 25. Kołnierze ortopedyczne Zadanie 26. Reduktory i dozowniki do tlenu Zadanie 27. Akcesoria do defibrylatora Lifepak Zadanie 28. Akcesoria do defibrylatora Zoll Zadanie 29. Paski testowe do glukometru Zadanie 30. Rękawiczki medyczne do procedur wysokiego ryzyka Zadanie 31. Worki na wymiociny Zadanie 32. Jednorazowy zestaw oparzeniowy Zadanie 33. Jednorazowy zestaw porodowy Zadanie 34. Kompresy niejałowe, lignina i chusty Zadanie 35. Przylepce i rękawy opatrunkowe siatkowe Zadanie 36. Opaski dziane i elastyczne Zadanie 37. Gaziki jałowe i gaza Zadanie 38. Ampułki Zadanie 39. Narkotyki Zadanie 40. Leki psychotropowe Zadanie 41. Tabletki i leki różne Zadanie 42. Płyny infuzyjne Zadanie 43 Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry Zadanie 44. Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego Zadanie 45 Gaziki jałowe do dezynfekcji skóry Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 z późn.zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Nr postępowania: RM/ZP/1/15.
 14. Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej (BZP/38/382-2/16)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w zał nr 1 do Siwz - Formularz asortymentowo-cenowy
 15. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i innych mat. medycznych jednorazowego użytku w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:
  1) Pakiet nr 1 - Odzież, serwety (CPV 33.14.11.00-1);
  2) Pakiet nr 2 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips (CPV 33.14.11.00-1);
  3) Pakiet nr 3 - Plastry, przylepce (CPV 33.14.11.12-8);
  4) Pakiet nr 4 - Pieluszki dla noworodków, dzieci i pieluchomajtki dla dorosłych (CPV 33.77.20.00-2, 33.77.12.00-7).
  5) Pakiet nr 5 - Tupfery, setony (CPV 33.14.11.18-0);
  6) Pakiet nr 6 - Gazy, lignina, wata (CPV 33.14.11.14-2);
  7) Pakiet nr 7 - Opatrunki specjalistyczne (CPV 33.14.11.11-1);
  8) Pakiet nr 8 - Opatrunki hydrożelowe (CPV 33.14.11.11-1)
  2. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ.
  3. Wykonawca określi w formularzu cenowym w kolumnie Nazwa Handlowa, nazwę handlową zaoferowanego produktu. Wykonawca może zaoferować inne opakowanie niż zostało wskazane w formularzu cenowym, pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego. Po zmianie wielkości opakowania Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i wpisania nowej ilości opakowań (dokonaną zmianę w formularzu prosimy pogrubić). Ostateczna ilość opakowań prosimy zaokrąglić do pełnego opakowania wzwyż.
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu.
  5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie.
 16. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzib w Wodzisławiu Śląskim Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą znajduje się w zał. Nr 4 do specyfikacji (161 części ).
 17. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - VII części.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, określonego w formularzu parametry techniczne - załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na siedem części do SIWZ, tj: Część I - defibrylatory; Część II - pulsoksymetry z detektorem CO2; Część III - ssaki akumulatorowe; Część IV - ssaki mechaniczne; Część V - krzesełka kardiologiczne; Część VI - respiratory; Część VII - pasy do deski ortopedycznej. 3. Szczegółowy opis poszczególnych części i opis minimalnych wymagań, opisany został w formularzu parametry techniczne - załączniku nr 5 do SIWZ.
 18. Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych- co 12 miesięcy przeglądów technicznych aparatury medycznej w miejscu zainstalowania aparatów, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta.
  W ramach wykonywania usługi Wykonawca zapewni urządzenia kontrolne (np. testery itp. ) oraz materiały konserwacyjne, których wymiana podczas przeglądu jest zalecana przez producenta oraz dokona stosownych wpisów do Paszportów technicznych sprzętu.
  2. Wykaz ilościowy aparatów, terminy wykonywania przeglądów określone zostały w załącznikach nr 2 -2r do niniejszej SIWZ pt. Formularz oferta część nr Wykaz miejsc ( adresów) zainstalowania aparatów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
  Przedmiot zamówienia obejmuje 2-krotne wykonanie przeglądu każdego z aparatów.
  3. Zamówienia jest podzielone na 18 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  Część nr 1- Przeglądy techniczne defibrylatorów model: Lifepak
  Część nr 2- Przeglądy techniczne defibrylatorów model: Zoll
  Część nr 3- Przeglądy techniczne defibrylatorów model: Cardio-serw i Responder
  Część nr 4- Przeglądy techniczne defibrylatorów model: AED SaveOne
  Część nr 5- Przeglądy techniczne defibrylatorów model: AED Lifeline
  Część nr 6- Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: paraPac, rescuPac, babyPac
  Część nr 7- Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: Ambu-matic
  Część nr 8- Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: CereVent, Medumat
  Część nr 9- Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: oxylog
  Część nr 10- Przeglądy techniczne kapnometrów model:EMMA
  Część nr 11- Przeglądy techniczne urządzeń do automatycznego ucisku klatki piersiowe model: Lukas
  Część nr 12- Przeglądy techniczne urządzeń do automatycznego ucisku klatki piersiowe model: AutoPulse
  Część nr 13 - Przeglądy techniczne komory do transportu chorych zakaźnie model: BioBag
  Część nr 14 - Przeglądy techniczne aparatu rtg stacjonarnego , diagnostycznego model: Editor Hfe
  Część nr 15 - Przeglądy techniczne zestawu do ucyfrowienia zdjęć rtg model: typ DIREKT DIGITIZER, REGIUS SIGMA
  Część nr 16 - Przeglądy techniczne inkubatora ATOM V808
  Część nr 17 - Przeglądy techniczne rektoskopu model: Kleen Spec
  Część nr 18 - przeglądy techniczne ultrasonografu model : Chison 8300
 19. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
 20. 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Na przedmiot zamówienia składają się: Pakiet 1 - Wózek anestezjologiczny - 1 szt Pakiet 2 - Lampa bezcieniowa LED - 1 szt. Pakiet 3 - Aparat EKG na wózku jezdnym - 5 szt. Pakiet 4 - Monitor funkcji życiowych - 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i szkoleń znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
 21. Dostawy artykułów medycznych w 4 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 22. zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 23. DOSTAWA ZESTAWU RATUNKOWEGO AED
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 24. DOSTAWA URZĄDZEŃ I MEBLI MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 25. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 33/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 26. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - sprawa nr WOFiTM/138/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 27. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 28. EZP-2015/11/10/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 29. Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie kardiomonitorów i defibrylatorów w podziale na 2 pakiety dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 30. SAP.221-33.2015 Zakup oraz dostawa defibrylatora
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 31. Zakup urządzeń medycznych i sprzętu ratowniczego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 32. dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 33. Zakup i dostawa urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 34. Dostawa sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla WSP i WOG
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 35. zakup i dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 36. 21/n/do/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński
 37. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 38. dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, znak zp/9/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 39. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 103 Pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 40. Dostawa różnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 41. WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO W SPRZĘT MEDYCZNY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 42. zakup ambulansu sanitarnego podstawowego z wyposażeniem medycznym - 2 szt.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 43. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 44. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - Sprawa nr WOFiTM/98/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 45. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 46. Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 47. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 48. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 49. Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 50. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 51. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C - kpl 1 z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 52. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 53. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych typu C dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 54. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 55. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 56. SAP.221-21.2015 Zakup wraz z dostawą trzech defibrylatorów transportowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 57. sprawa nr 13/PN/2015
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Opole
 58. Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału o charakterze zachowawczo-geriatrycznym i Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w podziale na zadania
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 59. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku - powtórka.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 60. Zakup i dostawa kardiomonitora z funkcją wydruku EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (nieinwazyjnego)
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 61. Zakup ambulansu transportowego typu T
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
 62. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 63. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 64. Dostawa sprzętu do monitorowania pacjentów: systemu monitorowania pacjentów z centralą wraz z kardiomonitorami oraz monitorów funkcji życiowych pacjenta; USK/DZP/PN-89/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 65. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 66. SAP.221-19.2015 Zakup oraz dostawa urządzeń i produktów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 67. Dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych
  Zamawiający: Powiat Szczecinecki, Szczecinek
 68. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 69. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 70. Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
 71. DLG.39.503/15 Zakup i dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 72. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 73. Dostawa kardiomonitorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
 74. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 75. przeglądy techniczne, konserwacja i legalizacja aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 76. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 77. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 78. Dostawa następującego sprzętu medycznego: kardiomonitory - 2 szt.; defibrylator - 1 szt.; respirator noworodkowy - 1 szt.; respirator transportowy - 1 szt., myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 2 szt. laser terapeutyczny - 1 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 79. Dostawa następującego sprzętu medycznego: stół rehabilitacyjny - 3 szt.; urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych - 1 szt.; pompy infuzyjne - 4 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 80. Usługi w zakresie serwisowania sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-12/2015.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 81. DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW ORAZ LEKÓW WETERYNARYJNYCH, WYROBÓW ORAZ OPATRUNKÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 82. Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego z zakresu perinatologii.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
 83. Defibrylatory AEG z elektrodami, defibrylator z elektrodami, aparat do Kriochirurgii, kardiomonitor transportowy, laser YAG, kardiomonitory.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 84. ZP/2 - artykuły medyczne/2015
  Zamawiający: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Siedlce
 85. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 86. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 87. Dostawa 10 szt ambulansów sanitarnych typu C DLA POTRZEB wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 88. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 89. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Krosno
 90. Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 91. Dostawa ambulansu sanitarnego dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 92. Dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 93. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 94. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Nr sprawy 4-JAM-2015-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 95. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 96. Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 97. Dostawa ambulansu typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 98. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 99. Sprzęt medyczny z podziałem na 7 grup . Zakup w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie .
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 100. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 101. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/13/2015
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa

Inne osoby dla Byrska Posmyk (65 osób):