Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:413 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zakup i dostawa dwóch karetek ambulansów wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Część nr 1 - karetka - ambulans Część nr 2 - wyposażenie medyczne do karetek - ambulansów
 2. „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (pojazd wyprodukowany w 2016 r.) ambulansu sanitarnego ( Specjalistycznego „S” ) z podstawowym wyposażeniem do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. 2 Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. 3 Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010r. nr 209 poz.1382 ze zm.). 4 Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). 5 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU) zał. nr 2 do SIWZ. 6 Warunki serwisowania : 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej pojazdu i wyposażenia położony najbliżej siedziby Zamawiającego. 7 Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, 2) Minimalny okres gwarancji 72 miesięcy na perforację nadwozia od daty podpisania protokołu odbioru, 3) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz zamontowane wyposażenie od daty podpisania protokołu odbioru. (Wykonanie zabudowy nie spowoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy). 8 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla personelu medycznego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą /i przegubowym uchwytem. 10 Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 11 Oferowany Ambulans skompletowany ma posiadać homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. 12 Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 13 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 209.000,00 Euro)
 3. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
  CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR; CZĘŚĆ II MEDYCZNA PROWADNICA ŚWIATŁOWODOWA; CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA; CZĘŚĆ IV WYPOSAŻENIE DO MONITORA FIRMY DRÄGER GAMMA; CZĘŚĆ V POMPY I INNE URZĄDZENIA DO INFUZJI; CZĘŚĆ VI MEBLE ZABIEGOWE; CZĘŚĆ VII MEBLE MEDYCZNE; CZĘŚĆ VIII NARZĘDZIA DO LAPAROSKOPU XIONINNE; CZĘŚĆ IX SSAKI ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ X URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA
 4. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, o parametrach technicznych określonych w SIWZ (kod CPV 33100000-1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione w załączniku parametry są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
  Miejsce dostawy : siedziba Zamawiającego 76-200 Słupsk , ul. Paderewskiego 5.
  2. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych w okresie nie późniejszym niż 2016 r.
  3. Oferowany wyrób medyczny winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 5. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu medycznego. Zamówienie jest podzielone na 14 części: Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny do badań noworodka 1 szt., Część 2 zamówienia: Klipsownica 2 szt., Część 3 zamówienia: Laryngoskop i łyżki do laryngoskopu 1 kpl., Część 4 zamówienia: Rurki krtaniowe i prowadnica Bougie 1 kpl., Część 5 zamówienia: Stojak do kroplówek jezdny 12 szt., Część 6 zamówienia: Stolik do znieczulania 1 szt., Część 7 zamówienia: Stolik narzędziowy, łaźnia i misa na odpady 1 kpl., Część 8 zamówienia: Waga 1 szt., termometr bezdotykowy 4 szt., ciśnieniomierz elektroniczny 2 szt., Część 9 zamówienia: Zestaw narzędzi położniczych 1 kpl., Część 10 zamówienia: Identyfikatory miejsca biopsji 1 kpl., Część 11 zamówienia: Elektrody do aparatu do koagulacji 1 kpl., Część 12 zamówienia: Zestaw narzędzi ginekologicznych 1 kpl., Część 13 zamówienia: Wózek do aparatu EKG Ascard Grey 4 szt., Część 14 zamówienia: Otoskop 1 szt.
 6. Zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
  Zakup i dostawa dwóch karetek - ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
  przedmiotem zamówienia est dostawa sprzętu medycznego obejmuje jedno zadanie
 8. Dostawa sprzętu medycznego: stacji diagnostycznych do monitorowania pacjentów oraz pasów do unieruchamiania pacjenta dorosłego
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Dostawa sprzętu medycznego: stacji diagnostycznych do monitorowania pacjentów oraz pasów do unieruchamiania pacjenta dorosłego
 9. Zakup sprzętu medycznego oraz ambulansu realizowany w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
  Zakup sprzętu medycznego oraz ambulansu realizowany w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup aparatu USG 1 szt, bronchofiberoskopu optycznego 1 szt, ambulansu transportowego
 10. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 11. Zakup urządzeń szkolno - treningowych oraz sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
  1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1:
  Fantom do udrażniania dróg oddechowych dziecka (junior)kpl.6
  2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2:
  Osobisty wykrywacz BŚT i TŚP kpl. 1
  3) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 3:
  Symulator detektora BŚT kpl. 1
  4) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 4:
  Symulator poboru z powierzchni ciał stałych i próbek substancji ciekłych kpl. 1
  5) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 5:
  Treningowy zestaw do detekcji promieniowania Gamma kpl. 1
  6) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 6:
  Mobilna platforma resustacyjna szt. 1
  7) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 7:
  Analizator segmentowy składu ciała kpl. 1
  8) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 8:
  Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym kpl. 1
  9) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 9:
  Stelaże na wyposażenia sali operacyjnej kpl. 1
 12. Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące pakiety: Pakiet nr 1 – Krzesło transportowe z systemem płozowym, Pakiet nr 2 – Defibrylator transportowy dwufazowy, Pakiet nr 3 – Nadajnik- odbiornik do zainstalowania w pojeździe, Przenośny -Nadajnik- odbiornik radiowy Pakiet nr 4 - Pozostały sprzęt do ratownictwa medycznego, Pakiet nr 5 – Morcelator ginekologiczny, Pakiet nr 6 – Moduł do zamykania naczyń do diatermii chirurgicznej typu VIO 300D użytkowanej na bloku operacyjnym, z wyposażeniem, Pakiet nr 7 – Aparat EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 1. Przedmiot zamówienia: 1) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 2) musi być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, 3) spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej, 4) posiadać deklarację wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodności (znak CE), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., 876 z późn.zm.), 5) musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego szkolenia stacjonarnego w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji Przedmiotu zamówienia w wymiarze 2 godzin zegarowych. Wykonawca zobowiązuje się również w okresie gwarancji do wykonania co najmniej raz na rok bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca posiada lub zapewni autoryzowany serwis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Zakup usługi w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej sprawa nr WOFiTM/90/2016/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
  przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej
 14. Zakup i dostawa karetki transportowej typu T
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa karetki transportowej typu T fabrycznie nowej, rocznik 2016r. dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie ul. Poznańska 15.
 15. Dostawa ambulansu typu B
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu B, spełniającego wymagania techniczne szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Ambulans oraz zabudowa medyczna musi spełniać wymogi określone w aktualnych normach PN-EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 ( w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia).Oferowany przedmiot zamówienia wraz z zabudową medyczną musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
 16. Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej SIWZ.
  1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:
  Zadanie 1. Aparaty do EKG
  Zadanie 2. Kable do systemu wysiłkowego Reynolds
  Zadanie 3. Kaniule dożylne noworodkowe
  Zadanie 4. Kaski ochronne
  Zadanie 5. Kozetka lekarska
  Zadanie 6. Maszyna do dezynfekcji
  Zadanie 7. Opaski identyfikacyjne
  Zadanie 8. Pojedyncze złącze oddechowe do kapnometrów Emma
  Zadanie 9. Strzygarka chirurgiczna
  Zadanie 10. Termometry lekarskie
  Zadanie 11. Wózek inwalidzki
  2. Sprzęt i akcesoria fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji: 2016, instrukcja obsługi w języku polskim.
  3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 5. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
 17. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (formularz cenowy)i zał. nr 3 (Zestawienie warunków i parametrów wymaganych.
 18. Wyposażenie karetek w ramach zadania Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  - defibrylatora karetkowego – 4 kpl.
  - zestawu do zabezpieczania górnych dróg oddechowych – 2 kpl.
  - respiratora tlenowego – 1 kpl.
  - plecaka medycznego z wyposażeniem – 2 kpl.
  - ssaka karetkowego – 1 kpl.
  - zestaw transportowego pacjenta – 3 kpl.
  - urzedzania do płyno i farmakoterapii (pompa infuzyjna) – 1 kpl.
  Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 18.2. do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku nr 18.2. do SIWZ – określone jako parametry graniczne.
 19. dostawa drobnego sprzętu medycznego - aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  Dostawa aparatury medycznej w pakietah pow. 30.000 EURO
 20. AMBULANSE 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto n. Pilicą
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu "C" o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.
 21. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY I URZĄDZEŃ) W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 22. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/78/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 23. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 24. DOSTAWA AMBULANSU DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII „DREWNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Ząbki
 25. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 26. Obsługa serwisowa 2 szt. defibrylatorów AED Plus
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 27. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 28. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 29. Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 30. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 31. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 32. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 33. DZP/17/16 DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, ZESTAWÓW DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ, MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 34. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 35. Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
 36. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 37. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych - 9 Zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 38. Dostawa 1 sztuki defibrylatora transportowego z teletransmisją danych oraz 1 sztuki respiratora pneumatycznego transportowego dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 39. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 40. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 41. Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 42. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 43. Zakup ambulansów ratunkowych typu C
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 44. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 45. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 46. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 47. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 48. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 49. Dostawa ambulansu typu A1 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku, Szczecinek
 50. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 51. DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ.
  Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, Chełm
 52. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH,MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI GAZOWEJ I PARĄ WODNĄ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 53. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 54. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży Nr sprawy 2-JAM-2016-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 55. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego- 3 części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 56. Zaopatrzenie Apteki WSPR Szczecin w ośmiu pakietach ,dla potrzeb WSPR Szczecin
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 57. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 58. 8/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 59. dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radom
 60. Dostawa 15 szt ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szczecin
 61. DLG.39.554-2/16 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opole
 62. Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ropczyce
 63. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 64. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131...
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 65. dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem - kpl. 1
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 66. Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 67. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 68. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 69. Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-15/2016.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 70. Dostawa ambulansu specjalistycznego C szt. 1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 71. ZPU/04/16 świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 72. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 73. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 74. Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 75. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 76. Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej (BZP/38/382-2/16)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 77. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 78. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 79. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - VII części.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 80. Zakup ambulansu sanitarnego S z kompletnym wyposażeniem - oznaczenie sprawy PN-01/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 81. Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 82. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 83. 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 84. Dostawy artykułów medycznych w 4 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 85. zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 86. DOSTAWA ZESTAWU RATUNKOWEGO AED
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 87. DOSTAWA URZĄDZEŃ I MEBLI MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 88. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 33/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 89. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - sprawa nr WOFiTM/138/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 90. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 91. Dostawa ambulansu wraz zz wyposażeniem
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 92. dostawa jednego ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 93. EZP-2015/11/10/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 94. Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie kardiomonitorów i defibrylatorów w podziale na 2 pakiety dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 95. SAP.221-33.2015 Zakup oraz dostawa defibrylatora
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 96. Zakup urządzeń medycznych i sprzętu ratowniczego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 97. dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 98. Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 99. Zakup i dostawa urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 100. Dostawa sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla WSP i WOG
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 101. zakup i dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

Inne osoby dla Byrska Posmyk (66 osób):