Kogo reprezentuje osoba

Byrska Posmyk Joanna Izabela

w KRS

Joanna Izabela Byrska Posmyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Byrska Posmyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jabłonna (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:377 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyski Rafał, Chabin Mirosław Maria, Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław, Zielińska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Bartłomiej, Posmyk Jordan Karol, Posmyk Waldemar Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Posmyk Jordan Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa − KRS 0000156207
 2. Fundacja Odkryj Artystę, Warszawa − KRS 0000463265
 3. Paramedica Mil - Sys J. Posmyk Sp. J., Warszawa − KRS 0000507428
 4. Paramedica Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106489
 5. Paramedica Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000432666
 6. Parpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374029
 7. Pro Arte Spółdzielnia Architektów, Warszawa − KRS 0000199072
 8. Ratownik M. Wnorowski Sp. J., Jabłonna − KRS 0000350680
 9. Smartberry Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507005
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia, Warszawa − KRS 0000157734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ellipse Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324332
 2. Sandler Training Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039323

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 149 pakietach. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50420000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego; 50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego; 50430000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 3. Zakres świadczeń będzie obejmował konserwację, przeglądy oraz naprawy naprawy urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) przeglądu i czynności konserwacyjno - przeglądowych; b) wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu technicznego) wykonanych czynności; c) uzupełnianie karty naprawy urządzeń; d) wymianę pakietów serwisowych, (części objęte przeglądem rocznym) oraz jeśli dotyczy akumulatorów; e) kalibrację; f) sprawdzenie instalacji; g) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów; h) napraw; i) sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji. 5. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa. 6. W przypadku wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne - nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać. 7. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu aparatury - w przypadku określonym w pkt 10. 8. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/aparatury, SIWZ, wymogami producenta, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego. 9. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów. 10. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki. 11. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia konserwacji przekazywane będą w formie pisemnej, telefonicznej, faksu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt 16. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu wynosi do 12, 24 lub 48 godzin1 (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. 12. W przypadku awarii urządzenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu. 13. W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt. Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy; 14. Naprawy będą realizowane do 100 % wartości brutto umowy; 15. Przez kalkulację cenową rozumie się sumę: 1) wartości brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie w tym: narzuty i koszty związane z przygotowaniem ofert cenowych; 2) ewentualny koszt dojazdu/ powrotu; 3) wartość brutto zużytych materiałów wyszczególnionych w karcie pracy; 4) ewentualny koszt ekspertyzy stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy. 16. Przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie, sprawdzenie poprawności pracy urządzenia i dokonanie wpisu do paszportu technicznego o dopuszczeniu urządzenia do dalszego użytkowania. 17. Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na robociznę oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta tych części. 18. Przeglądy techniczne wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy, z realizacją: a) czynności określonych w pkt II.4 ppkt a) - g) i i) w ciągu jednego dnia dla 1 urządzenia w danym Pakiecie; b) zleconych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej, na podstawie pkt 12, w terminie wskazanym w zleceniu. 19. Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania urządzenia z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego oraz po akceptacji Zamawiającego. 20. Wykonawca zapewnia możliwość uzyskania przed zleceniem usługi, wcześniejszej porady lub konsultacji telefonicznej z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu lub naprawy
 2. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej o wartości powyżej 30 000 EURO
 3. zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
  zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B
 4. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy - Załącznik nr 2. do SIWZ.
  2. Parametry opisane w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ - są wymaganymi parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimalny termin ważności 8 m-cy liczone od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dostarczony przedmiot zamówienia może posiadać termin ważności krótszy niż 8 miesięcy licząc od daty dostawy.
  4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowania na ternie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 53 zadań / części zamówienia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym
 6. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 7. Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych - 9 Zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań - części: Zadanie nr 1: Przeglądy defibrylatorów Lifepak i stacji ładowania baterii; Zadanie nr 2: Przeglądy respiratorów Medumat; Zadanie nr 3: Przeglądy pomp strzykawkowych i pomp przepływowych; Zadanie nr 4: Przeglądy kardiomonitorów Propaq; Zadanie nr 5: Przeglądy respiratorów noworodkowych Baby Pac; Zadania nr 6: Przeglądy przepływomierzy Digi Flow; Zadanie nr 7: Przeglądy respiratorów transportowych Oxylog; Zadanie nr 8: Przeglądy inkubatorów transportowych IT 5400; Zadanie nr9: Przeglądy inkubatorów transportowych ATOM
 8. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 13 odrębnych części i szczegółowo opisane w Formularzu wyceny zał. nr 5 do SIWZ.
  Część I - rękawice,
  Część II - kaniule dożylne;
  Część III - igły doszpikowe;
  Część IV - elektrody wielofunkcyjne;
  Część V - elementy ochrony osobistej;
  Część VI - zestawy porodowe;
  Część VII - rurki krtaniowe;
  Część VIII - cewniki do kaniulacji żyły głównej;
  Część IX - igły, strzykawki;
  Część X - opatrunki wentylowe, kaniule do drenażu jamy opłucnowej
  Część XI - kołnierze szyjne;
  Część XII - folie izotermiczne;
  Część XIII - pojemniki na odpady, szyny Kramera
 9. Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
  Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa wyposażenia ambulansu sanitarnego, które będzie wykorzystywane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, funkcjonującego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Przedmiot Zamówienia został podzielony na 6 pakietów
  Pakiet nr 1 - Defibrylator
  Pakiet nr 2 - Respirator
  Pakiet nr 3 - EKG
  Pakiet nr 4 - Kapnometr
  Pakiet nr 5 - Ssak akumulatorowy,
  Pakiet nr 6 - Pulskoksymetr
 10. Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
  wg załącznika nr 1;
 11. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej zwanej SIWZ.
  Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Reynolds Zadanie 2. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Sscor Zadanie 3. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy BTL Zadanie 4. Serwis i naprawa sprzętu medycznego Schiller Zadanie 5.Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Aspel Zadanie 6. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Nonin Zadanie 7. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Roche Zadanie 8.Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Varia Zadanie 9. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Oxylitre Zadanie 10. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dedalus Zadanie 11. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Duchmed Zadanie 12. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Ascor Zadanie 13. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima Zadanie 14. Serwis i naprawa platformy Auto-Pulse firmy Zoll Zadanie 15. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Boscarol, Ferno, Saver, Smiths, Zoll, GCE Zadanie 16. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Welch Allyn Zadanie 17. Serwis i naprawa noszy podbierających firmy Ferno Zadanie 18. Serwis i naprawa Centrali Monitorującej firmy Philips Zadanie 19. Serwis i naprawa aparatu USG z Dopplerem naczyniowym Zadanie 20. Serwis i naprawa sprzętu medycznego Philips Zadanie 21. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medtronic Zadanie 22. Serwis i naprawa sprzętu firmy Dräger Zadanie 23. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope Zadanie 24. Serwis i naprawa aparatu do hemofiltracji Zadanie 25. Serwis i naprawa ergometru i leżanki rowerowej Zadanie 26. Serwis i naprawa respiratora I-vent 201 Zadanie 27. Serwis i naprawa respiratora Care Vent Zadanie 28. Serwis i naprawa aparatów do dezynfekcji Nocospray Zadanie 29. Serwis, legalizacja i naprawa wag lekarskich firmy Mensor Zadanie 30. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Seca Zadanie 31. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Awamed Zadanie 32. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Meditech Zadanie 33. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medirol Zadanie 34. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Stryker Zadanie 35. Serwis i naprawa kapnometrów Emma Zadanie 36. Serwis i naprawa kardiostymulatorów Zadanie 37. Serwis i naprawa stołu operacyjnego Medifa Zadanie 38. Serwis i naprawa lampy sufitowej firmy Simeon Zadanie 39. Serwis i naprawa wózków do transportu pacjenta firmy Merivaara Corp Zadanie 40. Serwis i naprawa stołu zabiegowego Panda Zadanie 41. Serwis i naprawa wózka transportowego dla pacjentów Savion Zadanie 42. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Stolter Zadanie 43. Serwis i naprawa ssaka jezdnego Hospivac Zadanie 44. Serwis i naprawa łóżek szpitalnych Zadanie 45. Serwis i naprawa łóżek szpitalnych firmy Linet Zadanie 46. Serwis i naprawa respiratora firmy Weinmann Zadanie 47. Naprawa podstaw (mocowań) do defibrylatorów Zoll M-series i E-series.

  Przeglądy serwisowe odbywać się będą z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego dla danego urządzenia oraz potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia mu do wglądu katalogów norm czasowych. Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien odebrać oraz dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego po wykonaniu przeglądu serwisowego.
  Obowiązek serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 ze zm.)
 12. Zakup ambulansów ratunkowych typu C
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych ambulansów wyprodukowanych w 2016 roku. Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym staraniem ambulanse w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2. Zaoferowane ambulanse muszą spełniać następujące wymagania i warunki: 1) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 - Dz. U. 2015 poz. 305 ze zm.), 2) spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1789 + A2:2015-01 w zakresie ambulanse drogowe typu C oraz posiadać emisje spalin minimum EURO 5, 3) pojazdy muszą posiadać ważną homologację (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wystawioną zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.), 4) spełniać wymagania obowiązujących norm dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) 3. Pojazdy są przewidziane do ruchu prawostronnego oraz ich prędkościomierze posiadają wskazania wg metrycznego układu jednostki miar. 4. Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm.). 5. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny bezpłatny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny bezpłatny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi. 6. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie każdego z pojazdów określono w SIWZ
 13. Przeglądy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  pakiet nr 1: Przegląd sprzętu medycznego firmy Acutronic - 1 urządzenie
  pakiet nr 2: Przegląd sprzętu medycznego firmy Air Liquide Medical Systems - 20 urządzeń
  pakiet nr 3: Przegląd sprzętu medycznego firmy Bird - 3 urządzenia
  pakiet nr 4: Przegląd sprzętu medycznego firmy Breas - 2 urządzenia
  pakiet nr 5: Przegląd sprzętu medycznego firmy Datex - 8 urządzenia
  pakiet nr 6: Przegląd sprzętu medycznego firmy Draeger - 44 urządzenia
  pakiet nr 7: Przegląd sprzętu medycznego firmy Hamilton - 9 urządzenia
  pakiet nr 8: Przegląd sprzętu medycznego firmy Medbryt - 1 urządzenie
  pakiet nr 9: Przegląd sprzętu medycznego firmy Mindray - 2 urządzenia
  pakiet nr 10: Przegląd sprzętu medycznego firmy O-two Medical Technologies Inc. - 1 urządzenie
  pakiet nr 11 : Przegląd sprzętu medycznego firmy Pneupac - 1 urządzenie
  pakiet nr 12 : Przegląd sprzętu medycznego firmy Timesco - 2 urządzenia
  pakiet nr 13 : Przegląd sprzętu medycznego firmy Tyco - 46 urządzeń
  pakiet nr 14 : Przegląd sprzętu medycznego firmy VBN Medizintechnic - 1 urządzenie
  pakiet nr 15 : Przegląd sprzętu medycznego firmy Venti Pack - 3 urządzenia
  pakiet nr 16 : Przegląd sprzętu medycznego firmy Weinmann - 3 urządzenia.
 14. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym środkiem transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 (części 1-12, 14-16) lub do Magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 (część 13), w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
 15. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części 2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 50.42.10.00-2. Kategoria usługi: nr 1. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: Część 1: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu elektrochirurgicznego- obejmuje 1 urządzenie, Część 2: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do badań urodynamicznych- obejmuje 1 urządzenie, Część 3: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów do znieczulenia ogólnego- obejmuje 2 urządzenia, zęść 4: Przeglądy, naprawy/diagnostyka skanerów, drukarki RTG- obejmuje 3 urządzenia, Część 5: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów EKG- obejmuje 2 urządzenia, Część 6: Przeglądy, naprawy/diagnostyka Gamma kamer- obejmuje 2 urządzenia, Część 7: Przeglądy, naprawy/diagnostyka kardiomonitorów- obejmuje 2 urządzenia, Część 8: Przeglądy, naprawy/diagnostyka kardiostymulatorów- obejmuje 2 urządzenia, Część 9: Przeglądy, naprawy/diagnostyka lóżek szpitalnych- obejmuje 2 urządzenia, Część 10: Przeglądy, naprawy/diagnostyka respiratorów- obejmuje 2 urządzenia, Część 11: Przeglądy, naprawy/diagnostyka rezonansu magnetycznego- obejmuje 1 urządzenie, Część 12: Przeglądy, naprawy/diagnostyka analizatora RKZ- obejmuje 1 urządzenie, Część 13: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu RTG- obejmuje 1 urządzenie, Część 13 A: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu RTG- obejmuje 1 urządzenie, Część 14: Przeglądy, naprawy/diagnostyka stołów operacyjnych- obejmuje 2 urządzenia, Część 15: Przeglądy, naprawy/diagnostyka tomografu komputerowego- obejmuje 1 urządzenie, Część 16: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu USG- obejmuje 1 urządzenie, Część 17: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu histeroskopowego- obejmuje 1 urządzenie, Część 18: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu USG- obejmuje 1 urządzenie, Część 19: Przeglądy, naprawy/diagnostyka myjni endoskopowej- obejmuje 1 urządzenie, Część 20: Przeglądy, naprawy/diagnostyka myjni endoskopów- obejmuje 3 urządzenia, Część 21: Przeglądy, naprawy/diagnostyka mikroskopów- obejmuje 7 urządzeń, Część 22: Przeglądy, naprawy/diagnostyka mikroskopów operacyjnych - obejmuje 2 urządzenia, Część 23: Przeglądy, naprawy/diagnostyka parowników- obejmuje 3 urządzenia, Część 24: Przeglądy, naprawy/diagnostyka respiratora- obejmuje 1 urządzenie, Część 25: Przeglądy, naprawy/diagnostyka respiratora- obejmuje 1 urządzenie, Część 26: Przeglądy, naprawy/diagnostyka sterylizatora- obejmuje 1 urządzenie, Część 27: Przeglądy, naprawy/diagnostyka systemu nebulacji - obejmuje 1 urządzenie, Część 28: Przeglądy, naprawy/diagnostyka tomografu komputerowego - obejmuje 1 urządzenie, Część 29: Przeglądy, naprawy/diagnostyka toru wizyjnego - obejmuje 1 urządzenie, Część 30: Przeglądy, naprawy/diagnostyka ultratomu- obejmuje 1 urządzenie, Część 31: Przeglądy, naprawy/diagnostyka ureteroskopu- obejmuje 1 urządzenie, Część 32: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu USG - obejmuje 1 urządzenie, Część 33: Przeglądy, naprawy/diagnostyka wiertarki - obejmuje 1 urządzenie, Część 34: Przeglądy, naprawy/diagnostyka wirówki - obejmuje 1 urządzenie, Część 35: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu do ogrzewania pacjenta- obejmuje 1 urządzenie, Część 36: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu do podciśnieniowej terapii ran - obejmuje 1 urządzenie, Część 37: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu do zabiegów artroskopowych- obejmuje 1 urządzenie, Część 38: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu endoskopowego - obejmuje 1 urządzenie. Zamówienie poniżej 209 000 euro
 16. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
 17. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
  Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie, jak i na kilka zadań lub na całość przedmiotu zamówienia.Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Strzykawki Zadanie 2. Igły medyczne i kaniule Zadanie 3. Akcesoria do kaniul Zadanie 4. Przyrządy do przetaczania Zadanie 5. Urologia Zadanie 6. Sonda żołądkowa Zadanie 7. Cewniki i maski Zadanie 8. Filtry antywirusowo-bakteryjne Zadanie 9. Igły doszpikowe
  Zadanie 10. Zestaw do konikotomii Zadanie 11. Zestaw do drenażu Zadanie 12. Rurki, prowadnice, maski krtaniowe, mocowania do rurek intubacyjnych Zadanie 13. Łączniki ( adaptery) do kapnometrów Emma Zadanie 14. Rękawiczki medyczne Zadanie 15. Pojemniki i worki na odpady medyczne Zadanie 16. Płachta foliowa Zadanie 17. Pościel medyczna
  Zadanie 18. Ochrona medyczna Zadanie 19. Ochrona biologiczna Zadanie 20. Jednorazowe zestawy na amputowane kończyny Zadanie 21. Elektrody i akcesoria Zadanie 22. Koc izotermiczny Zadanie 23. Szyny Kramera Zadanie 24. Jednorazowe łyżki do laryngoskopu
  Zadanie 25. Latarki diagnostyczne Zadanie 26. Aparatura medyczna diagnostyczna Zadanie 27. Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego Zadanie 28. Kołnierze ortopedyczne
  Zadanie 29. Reduktory i dozowniki do tlenu Zadanie 30. Akcesoria do defibrylatora Lifepack
  Zadanie 31. Akcesoria do defibrylatora Zoll Zadanie 32. Akcesoria do AutoPulsu Zadanie 33. Paski testowe do glukometru Zadanie 34. Rękawiczki medyczne do procedur wysokiego ryzyka
  Zadanie 35. Worki na wymiociny Zadanie 36. Jednorazowy zestaw oparzeniowy Zadanie 37. Jednorazowy zestaw porodowy Zadanie 38. Kompresy niejałowe, lignina i chusty Zadanie 39. Przylepce i rękawy opatrunkowe siatkowe Zadanie 40. Opaski dziane i elastyczne Zadanie 41. Gaziki jałowe i gaza Zadanie 42. Ampułki Zadanie 43. Narkotyki Zadanie 44. Leki psychotropowe Zadanie 45. Tabletki i leki różne Zadanie 46. Płyny infuzyjne Zadanie 47. Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry Zadanie 48. Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego Zadanie 49. Gaziki jałowe, preparaty do dezynfekcji i odkażania.Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 z późn.zm.).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)Nr postępowania RM/ZP/3/16
 18. Dostawa ambulansu typu A1 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku, Szczecinek
  Dostawa ambulansu typu A1 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
 19. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zamawiającemu urządzeń medycznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia. Parametry techniczno-użytkowe urządzeń medycznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot obejmuje trzy zadania: zadanie nr A, zadanie nr B, zadanie nr C.
 20. DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ.
  Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla SRM w Chełmie - Dział Pomocy Doraźnej, które zostały określone w czternastu podgrupach obejmujących: 1. leki i środki pomocnicze, 2. leki narkotyczne i psychotropowe, 3. sprzęt do iniekcji, 4. rękawice, 5. opatrunki, 6. drobny sprzęt medyczny j.u, 7. środki ochrony medycznej, 8. środki dezynfekcyjne, 9. akcesoria do sprzętu medycznego, 10. igły doszpikowe do systemu EZ-IO 11. preparat dezynfekcyjny do urządzenia NOCOSPRAY 12. opatrunki hydrożelowe 13. wenflony bezpieczne 14. sprzęt medyczny Szczegółowy przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
 21. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH,MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI GAZOWEJ I PARĄ WODNĄ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 22. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 23. Dostawa jednorazowych artykułów medycznych na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży Nr sprawy 2-JAM-2016-PN
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Łomża
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 25. 8/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 26. dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radom
 27. Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ropczyce
 28. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 29. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131...
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 30. dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem - kpl. 1
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 31. Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 32. Przeglądy okresowe aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 33. Dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta
  Zamawiający: Stacja Pogotowia Ratunkowego, Słupsk
 34. Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-15/2016.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 35. Dostawa ambulansu specjalistycznego C szt. 1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 36. ZPU/04/16 świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 37. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oprogramowania do systemu przesyłanie i archiwizacji danych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 38. Zakup ambulansów drogowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 39. Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 40. Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie
 41. Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej (BZP/38/382-2/16)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 42. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 43. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 44. Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - VII części.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe, Wrocław
 45. Zakup ambulansu sanitarnego S z kompletnym wyposażeniem - oznaczenie sprawy PN-01/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 46. Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 47. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 48. 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 49. Dostawy artykułów medycznych w 4 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 50. zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Mielec
 51. DOSTAWA ZESTAWU RATUNKOWEGO AED
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 52. DOSTAWA URZĄDZEŃ I MEBLI MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 53. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 33/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 54. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - sprawa nr WOFiTM/138/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 55. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 56. Dostawa ambulansu wraz zz wyposażeniem
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 57. dostawa jednego ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 58. EZP-2015/11/10/08
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdańsk
 59. Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie kardiomonitorów i defibrylatorów w podziale na 2 pakiety dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 60. SAP.221-33.2015 Zakup oraz dostawa defibrylatora
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 61. Zakup urządzeń medycznych i sprzętu ratowniczego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 62. dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, Braniewo
 63. Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 64. Zakup i dostawa urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 65. Dostawa sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla WSP i WOG
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 66. zakup i dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 67. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 68. 21/n/do/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński
 69. D10.251.79.D.2015 Dostawa karetki N wraz z zamontowanym wyposażeniem
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 70. dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, znak zp/9/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 71. Usługa wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 103 Pakietach w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 72. Dostawa różnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 73. WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO W SPRZĘT MEDYCZNY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 74. zakup ambulansu sanitarnego podstawowego z wyposażeniem medycznym - 2 szt.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 75. Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole
 76. Zakup usług w zakresie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej - Sprawa nr WOFiTM/98/2015/PN
  Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Celestynów
 77. Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 78. Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 79. Wykonywanie usług serwisowania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 80. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Białystok
 81. Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 82. Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 83. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C - kpl 1 z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 84. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 85. dostawa 3 szt. ambulansów sanitarnych typ C
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 86. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych typu C dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Nowy Sącz
 87. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 88. SAP.221-21.2015 Zakup wraz z dostawą trzech defibrylatorów transportowych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 89. sprawa nr 13/PN/2015
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Opole
 90. Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału o charakterze zachowawczo-geriatrycznym i Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w podziale na zadania
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 91. wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku - powtórka.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 92. Zakup i dostawa kardiomonitora z funkcją wydruku EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (nieinwazyjnego)
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 93. Zakup ambulansu transportowego typu T
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
 94. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C dla SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 95. dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 96. Dostawa sprzętu do monitorowania pacjentów: systemu monitorowania pacjentów z centralą wraz z kardiomonitorami oraz monitorów funkcji życiowych pacjenta; USK/DZP/PN-89/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 97. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
 98. SAP.221-19.2015 Zakup oraz dostawa urządzeń i produktów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
 99. Dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych
  Zamawiający: Powiat Szczecinecki, Szczecinek
 100. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 101. Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin

Inne osoby dla Byrska Posmyk (65 osób):