Kogo reprezentuje osoba

Chmielewska Wiesława Janina

w KRS

Wiesława Janina Chmielewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesława
Drugie imię:Janina
Nazwisko:Chmielewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Świecie (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoszek Wioletta Maria, Badach Wiesława Krystyna, Bruzdewicz Mirosława Maria, Bulicz Jerzy, Cumbrowska Maria, Czartowska Joanna Magdalena, Derbich Andrzej, Didyk Bernadeta Ewa, Drewczyński Grzegorz, Dubicka Elżbieta, Falkowski Henryk, Fotta Brygida Barbara, Gerke Bożena Maria, Jakubowska Grażyna Maria, Karczewska Ewa Helena, Karczewski Krzysztof Jacek, Karpus Elżbieta Barbara, Kaszubowski Andrzej, Krzyżanowska Katarzyna Ewa, Kwasigroch Alina Dorota, Mróz Józef, Olewiński Kazimierz, Opoka Tadeusz, Piechutowska Bożena Halina, Pipowski Jan, Pokorska Barbara, Raniszewska Helena, Rusin Zenon, Skwierawska Małgorzata, Smeja Halina Jadwiga, Świerczyński Jacek, Szymczak Karolina, Tober Justyna Maria, Weiner Maria Elżbieta, Witek Małgorzata Bogumiła, Wołos Aneta, Zielińska Małgorzata Józefa, Zwiefka Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zillmann Julianna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Świeciu, Świecie − KRS 0000142468
 2. Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Serock − KRS 0000266170
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Królewskim, Zalesie Królewskie − KRS 0000113060
 4. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000073024
 5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, Świekatowo − KRS 0000135564

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Usługowa Spółdzielnia Zaopatrzenia Rolnictwa i Ogrodnictwa Dragopol, Dragacz − KRS 0000165464

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Świecie
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu na podstawie list wypłat wg ustalonego harmonogramu:
  - wypłaty powinny być zrealizowane do 25-go każdego miesiąca w uzgodnionych przez obie strony dniach tygodnia
  - punkty kasowe spełniające wymagane normy muszą znajdować się na terenie miasta Świecia - w miejscu ogólnie dostępnym
  - pomieszczenie lokalowe musi obejmować minimum jedno stanowisko kasowe oraz poczekalnie dla świadczeniobiorców
  - przewiduje się średnio 9 dni wypłat w miesiącu po 110 osób
  - średnia miesięczna łączna kwota wypłat wynosi ok. 250.000,00 zł.
  Wypłaty dokonywane będą w godzinach otwarcia banku, jednak nie później niż od 8:30. W przypadku, gdy wskazany dzień przypada na dzień, w którym Wykonawca nie pracuje, wypłaty dokonywane będą w dniu poprzedzającym.
  Wypłata świadczeń pieniężnych przez Wykonawcę dokonywana będzie w oparciu o następujące zasady:
  1) dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty świadczeń jest lista wypłat sporządzona przez Zamawiającego i doręczona Wykonawcy w formie wydruku komputerowego (maszynowego) lub ręcznego zaopatrzonego w pieczęć nagłówkową Zamawiającego i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem. Lista zaopatrzona jest datą wystawienia.
  2) Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym na podstawie dowodu osobistego i listy wypłat
  3) Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczenia pełnomocnikom, na podstawie pisemnego upoważnienia potwierdzonego przez osobę uprawnioną do pobrania zasiłku oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego wg ustalonego wzoru.
  4) Wszelkie zmiany list wypłat wymagają formy pisemnej i potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
  Dokonanie odbioru świadczenia uprawniony lub pełnomocnik potwierdza czytelnym podpisem na liście wypłat. Wykonawca potwierdza dokonanie wypłat stemplem kasowym na ostatniej stronie listy wypłat świadczeń. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania do Wykonawcy list oraz środków pieniężnych na wypłatę świadczeń wraz z należną Wykonawcy prowizją, nie później niż w dniu poprzedzającym wypłatę świadczeń. Wykonawca realizuje dostarczoną listę wypłat w ciągu jednego dnia roboczego, określonego na liście wypłat świadczeń. Wypłaty spóźnione dokonywane będą w kolejnym dniu harmonogramu wypłat w godzinach otwarcia banku.
  W wyjątkowych przypadkach, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą może nastąpić dodatkowa wypłata poza ustalonymi dniami wypłat przez Wykonawcę. Na dowód wypłaty świadczeń z listy wypłat Wykonawca sporządza imienne zestawienie wypłaconych zasiłków wg kolejności ich wypłat wraz z pobraną prowizją. Sporządzone zestawienie osoby upoważnione przez Zamawiającego odbierać będą w siedzibie Wykonawcy następnego dnia roboczego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń do rąk osób nieuprawnionych, bądź niezgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wypłata świadczenia osobie nieuprawnionej nastąpiła na skutek fałszerstwa dowodu osobistego, zlecenia do wypłaty lub pełnomocnictwa, pieczątek i pieczęci względnie podpisu osób upoważnionych przez Zamawiającego. Wykonawca odmawia wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w przypadku wątpliwości, co do autentyczności dokumentów stanowiących podstawę wypłaty oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego. W takim przypadku Wykonawca zgłasza niezwłocznie zastrzeżenia do Zamawiającego. Wypłata zakwestionowanego świadczenia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej dyspozycji osoby upoważnionej przez Zamawiającego. W przypadku dokonania wypłat świadczeń osobom nieuprawnionym Zamawiający przenosi na Wykonawcę prawo do dochodzenia roszczeń od osób, na rzecz których dokonał wypłaty
 2. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 520.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 520.000,00 zł   na     sfinansowanie inwestycji gminnych :
  1) Modernizacja drogi ul. Kamienna dł. 0,5 km od strony m. Zalesie Królewskie realizowaną przez Urząd Gminy Świekatowo w wysokości 120.000 PLN
  2) Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo - II etap, od km 0+153,51 do km 0+459,83 oraz od km 0,00 + 935 ,00 do 1+918,00 o długości łącznej 1.289,32 mb w wysokości 400.000 PLN
 3. UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 253.000 PLN W WYSOKOŚCI 314.000 PLN W WYSOKOŚCI 880.000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  1. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 253.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w miejscowości Świekatowo, od km 0+000 do km 0+153,51 i od 0+459,83 do km 0+935 o długości łącznej 628,68 m.Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6058 60016 § 6059 , na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.11.2010 r.,- okres kredytowania od 30.11.2010r. do 30.06.2019 r.,- oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,- karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r.,- spłata kredytu w następujących ratach:pierwsza rata 31.03.2011r. - 5.000 zł,druga rata 30.06.2011r. - 5.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 5.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 5.000 zł,piąta rata 31.03.2012r. - 5.000 zł,szósta rata30.06.2012r. - 5.000 zł,siódma rata 30.09.2012 r. - 5.000 zł,ósma rata 30.12.2012 r. - 5.000 zł,dziewiąta rata 31.03.2013 r. -5.000 zł,dziesiąta rata 30.06.2013 r. - 5.000 zł,jedenasta rata 30.09.2013 r. - 5.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r.-5.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r.-5.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r.- 5.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r.-5.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r.-5.000 zł,siedemnasta rata31.03.2015r.-5.000zł,osiemnastarata30.06.2015r.-5.000zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015r.-5.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r. - 5.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 10.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 10.000 zł,dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 10.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 10.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 10.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 25.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 28.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu -po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie oddział Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 2. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 314.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej ,,Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Świekatowie wraz z chodnikiem - inwestor Starostwo Powiatowe w Świeciu 60014 § 6300 na następujących warunkach:- kredyt w PLN, środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.11.2010r., okres kredytowania od 30.11.2010r. Do 30.06.2019 r. , oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r., spłata kredytu w następujących ratach:- spłata kredytu w następujących ratach: pierwsza rata 31.03.2011r. - 5.000 zł, druga rata 30.06.2011r. - 5.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 5.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 5.000 zł, piąta rata 31.03.2012r. - 5.000 zł, szósta rata 30.06.2012r. - 5.000 zł, siódma rata 30.09.2012 r. - 5.000 zł, ósma rata 30.12.2012 r. - 5.000 zł, dziewiąta rata 31.03.2013 r. -5.000 zł, dziesiąta rata 30.06.2013 r. - 5.000 zł, jedenasta rata 30.09.2013 r. - 5.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r. - 5.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r. - 5.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r.- 5.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r. - 5.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r. - 5.000 zł,siedemnasta rata 31.03.2015r.-5.000 zł, osiemnasta rata30.06.2015r.- 5.000 zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r.-5.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r.-5.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 15.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 15.000 zł,dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 15.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 15.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 15.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 37.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 37.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O/Bukowiec Nr rachunku 30 816 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 880.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi i budynkiem zaplecza sportowego inwestor Urząd Gminy Świekatowo 92601§6050 na następujących warunkach: kredyt w PLN, środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 28.10.2010 r., okres kredytowania od 28.10.2010r. do 30.06.2019 r.,oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r.,spłata kredytu w następujących ratach: pierwsza rata 31.03.2011r. - 10.000 zł, druga rata 30.06.2011r. - 10.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 10.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 10.000 zł, piąta rata 31.03.2012r. - 10.000 zł, szósta rata30.06.2012r. - 10.000 zł, siódma rata 30.09.2012 r. - 10.000 zł, ósma rata 30.12.2012 r. - 10.000 zł, dziewiąta rata 31.03.2013 r. -25.000 zł,dziesiąta rata 30.06.2013 r.-25.000 zł,jedenasta rata 30.09.2013 r. - 25.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r. - 32.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r. - 15.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r. - 15.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r. - 15.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r. - 15.000 zł,siedemnasta rata 31.03.2015r. - 15.000 zł,osiemnasta rata30.06.2015r. - 15.000 zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015 r. - 15.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 15.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r. -15.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r. - 15.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 15.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 15.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 35.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 35.000 zł, dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 35.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 35.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 50.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 50.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 123.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O.Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Bukowiec, Bukowiec
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2010 roku planowanego deficytu. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31 lipca 2011 roku. Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach: 31 lipca 2010 r. kwota 700.000,00 zł i 15 października 2010 r. kwota 700.000,00 zł
 5. Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz
  Zamawiający: Wójt Gminy Dragacz, Dragacz
  Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w okresie od dnia 05.08.2010 r. do dnia 04.08.2014 r., w tym:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i rachunków pomocniczych w liczbie nie
  mniejszej niż 5,
  2) realizację przelewów w formie papierowej w banku obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  3) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  4) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  5) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków w banku
  obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  6) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  7) dokonywanie wypłat gotówkowych (czek na kwotę 5.000,00 zł)
  8) dokonywanie wypłat gotówkowych (wypłata zasiłków z pomocy społecznej wg listy na kwotę 3.000,00 zł)
  9) przekazywanie wyciągów bankowych najpóźniej do godz. 14.00 dnia następnego po dokonaniu operacji na
  rachunkach bankowych,
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń;
  11) wydawanie blankietów czeków w liczbie około 500 szt. rocznie,
  12) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych 1-7 dniowych oraz lokatach typu
  OVER NIGHT,
  13) Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
  14) Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
  a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 15.30,
  b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 15.30,
  15) nieodpłatne zainstalowanie sytemu elektronicznego i szkolenie,
  16) eksploatację systemu elektronicznego w okresie miesięcznym
 6. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa, Świekatowo
  Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0-100 do km 1+020 i drogi gminnej Nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra/ wykaz inwestycji na 2009r. poz. 1 rozdział 60016 i paragraf 6059/.