Kogo reprezentuje osoba

Chmielewski Andrzej

w KRS

Andrzej Chmielewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Chmielewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Mogilno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Grzegorz, Wójcik Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Jedność Sp. Z O.O., Wschowa − KRS 0000096671
 2. Pegaz90 Sp. Z O.O., Mogilno − KRS 0000400541

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości" ZADANIE I- CZĘŚĆ II oraz ZADANIE II
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  ZADANIE I- CZĘŚĆ II- dotyczy przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno, ZADANIE II- dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości. Zakres przedmiotowy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w DW 255 relacji Pakość – Strzelno dotyczy: 1. ul. Jankowska – od skrzyżowania ul. Jankowska/ul. Słoneczna (dz. nr 275/2) do działki nr 331/1 (ul. Jankowska 29) – od studni Sw18 – do studni Sp9 – odcinek długości ok. 356,5 m wraz z odgałęzieniami (odcinki ok. 52 m). Zakres przedmiotowy remontu sieci kanalizacji sanitarnej w DW 255 relacji Pakość – Strzelno dotyczy: 1. ul. Rynek – od dz. nr 154 (ul. Rynek 32) do działki nr 243/2 (ul. Św. Jana 5) – od studni Sw0 do studni Sw8 – odcinek długości ok. 294,8 m, 2. skrzyżowanie ul. Szkolna/ św. Jana – od dz. nr 78/5 ( ul. Szkolna 1) do dz. nr 254/4 (ul. Św. Jana 19) od studni Sw9 do studni Sw11 – odcinek długości ok. 116,6 m, 3. skrzyżowanie ul. Lipowa/ ul. Dworcowa – od studni Sw12 do studni Sw13 – odcinek długości ok. 14,8 m, 4. ul. Jankowska – od dz. nr 237/1 (ul. Jankowska 3) do dz. nr 275/2 (skrzyżowanie ul. Słoneczna/ ul. Jankowska) – od studni Sw14 do studni Sw18 – odcinek długości ok. 108,7 m Zadaniem nr 2 przedmiotu zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy do granic działek, przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy do granicy działek w ul. Różanej w Pakości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w poniższych załącznikach: a) opisie technicznym- załącznik nr 1 do SIWZ, b) dokumentacji projektowej- załącznik nr 9 do SIWZ, c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)- załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Zgodnie z zaleceniami ZDW w Bydgoszczy pismo znak ZDW.T4.5111.144/17 z dnia 18 kwietnia 2017r., w celu zachowania przejezdności drogi wojewódzkiej, należy wykonać, w miejsce istniejącej konstrukcji nawierzchni min. 30 cm warstwy z tłucznia kamiennego (wapniak). Grubość warstwy oraz rodzaj kamienia należy zastosować również w zadaniu II (ul. Różana) w miejsce istniejącej konstrukcji nawierzchni asfaltowej. 3) Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji opracowany został projekt tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie informujemy, że jest on na etapie aktualizacji zgodnie z pismem ZDW w Bydgoszczy znak ZDW.T4a.5111.168.17 z dnia 4 maja 2017r., który stanowi załącznik do SIWZ.
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Jankowo Dolne, Strzyżewo Paczkowe, Szczytniki Duchowne, Wełnica, Wierzbiczany oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jankowo Dolne i Wełnica gm. Gniezno
  Zamawiający: Gmina Gniezno, Gniezno
  Zadanie nr 1
  Jankowo Dolne 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jankowo Dolne dz. 61/2, 542/11 i 542/18 o łącznej długości 708 mb oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankowo Dolne dz. 62/2, 5424/11, 542/18, 65/2, 61/2 o łącznej długości 738 mb Zakres prac
  przy budowie sieci wodociągowej : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót wymienionych w p. l i obejmują: • roboty przygotowawcze (pomiary,
  niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem) • montaż i demontaż podwieszenia kabli • montaż kanałów
  rurowych wraz z armaturą (szczegóły wg projektu wykonawczego), w tym: • rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm, i PN 10 • wykonanie hydrantów podziemnych • wymagane w dokumentacji projektowej próby i dezynfekcje sieci • roboty wykończeniowe (odtworzenie nawierzchni) Zakres prac przy budowie sieci kanalizacyjnej: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz robót towarzyszących dla robót wymienionych w p. 1 i obejmują: • roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne (zdjęcie i ponowne ułożenie prefabrykowanych płyt drogowych, wykopanie gruntu, transport mas gruntu, umocnienie ścian wykopu
  palami szalunkowymi, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem oraz dodatkowo należy uwzględnić koszt składowania gruntu w czasie wykonywania robót) • montaż i demontaż
  podwieszenia kabli • montaż kanału rurowego wraz z armaturą (szczegóły wg projektu wykonawczego), • rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm, • wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z podstawą monolityczną (np. typu, „MATBET” lub BS-100 • wykonanie podejść kanalizacyjnych do granicy poszczególnych działek budowlanych • wykonanie wymaganych w dokumentacji projektowej prób i pomiarów, • roboty wykończeniowe (odtworzenie nawierzchni i inne roboty). Zadanie nr 2
  Strzyżewo Paczkowe 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe dz. 19, 18/9, 18/13, 18/11 o łącznej długości 111 mb Zakres prac przy budowie sieci wodociągowej : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót wymienionych w p. l i obejmują: • roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem oraz dodatkowa należy koszt składowania gruntu w czasie wykonywania robót) • montaż i demontaż podwieszenia kabli • montaż przewodów rurowych wraz z armaturą
  (szczegóły wg projektu wykonawczego), w tym: • rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej110 mm, •
  wykonanie hydrantów podziemnych, • wymagane w dokumentacji projektowej próby i dezynfekcje , • roboty wykończeniowe (odtworzenie nawierzchni lub rekultywacja terenu) Zadanie nr 3 Szczytniki Duchowne Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. 240/24 o łącznej długości 130 mb Zakres prac przy budowie sieci wodociągowej : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót wymienionych w p. l i obejmują:
  • roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne ( wykopanie gruntu, transport mas
  gruntu, zakup i transport materiału na zasypę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem) • montaż i demontaż
  podwieszania kabli • montaż kanałów rurowych wraz z armaturą ( szczegóły wg projektu wykonawczego), w
  tym: • rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm i PN 10 • wykonanie hydrantu podziemnego •
  wymagane w dokumentacji projektowej próby i dezynfekcja sieci • odtworzenie nawierzchni gruntowej • roboty
  wykończeniowe Zadanie nr 4 Wierzbiczany Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiczany dz. 105/1, 15/4, 105/5, 105/14 o łącznej długości 300 mb. Zakres prac przy
  budowie sieci wodociągowej : Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PCV Dn 110mm w pasie drogowym dz.105/1, 105/4, 105/14 oraz z rur PCV ø 90 mm w sięgaczu dz. 105/5. Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych kielichowych typu W, na ciśnienie 1MPa. Zastosowane rury muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. Głębokość posadowienia wodociągu wynosi 1,6m i należy ją bezwzględnie przestrzegać ze względu na przemarzanie gruntu. Na projektowanej sieci wodociągowej
  zaprojektowano hydranty p. poż. jako podziemne Dn 80wraz z zasuwami odcinającymi. Zadanie nr 5 Wełnica
  Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wełnica dz. 171, 158/9, 189/6 o łącznej długości 60 mb oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wełnica dz. 171, 189/9 o łącznej długości 42
  mb. Zakres prac przy budowie sieci wodociągowej: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót wymienionych w p. l i obejmują: • roboty przygotowawcze
  (pomiary, niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem) • montaż i demontaż podwieszenia kabli •montaż kanałów rurowych wraz z armaturą (szczegóły wg projektu wykonawczego), w tym: rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm, i PN 10 • montaż hydrantów podziemnych i demontaż • wymagane w dokumentacji projektowej próby i dezynfekcje sieci • przecisk pod jezdnią • wykonanie gruntowej • roboty wykończeniowe Zakres prac przy budowie sieci kanalizacyjnej: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz robót towarzyszących dla robót wymienionych w p. 1 i obejmują: • roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki) • roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, umocnienie ścian wykopu palami szalunkowymi, zakup i
  transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem oraz dodatkowo należy uwzględnić koszt składowania gruntu w czasie wykonywania robót) • montaż i demontaż podwieszenia kabli • montaż
  kanału rurowego wraz z armaturą (szczegóły wg projektu wykonawczego), • rury PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm, • wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z podstawą monolityczną (np. typu, „MATBET” lub BS-100 • wykonanie wymaganych w dokumentacji projektowej prób i pomiarów, • wykonanie przecisku pod jezdnią asfaltową • roboty wykończeniowe (odtworzenie nawierzchni i inne roboty).
 3. Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Mogilno
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Mogilno. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: - część I: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 2, 561, 5/85 w m. Dąbrówka – etap II, - cześć II: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 109/11 i 109/67 w m. Wiecanowo, - część III: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 112/6, 112/8, 129/12, 169 w m. Żabno. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - część I: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 2, 5/61, 5/85 w m. Dąbrówka – etap II z rur PE Ø 90 długości 222,0 m, PE Ø 110 długości 156,0 m, - cześć II: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 109/11 i 109/67 w m. Wiecanowo z rur PVC- U Ø 90 długości 112,0 m, - część III: Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 112/6, 112/8, 129/12, 169 w m. Żabno z rur PVC Ø 90 długości 300,0 m. 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( zwanej w dalszej części SIWZ): a. Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (dla części nr I, II,III), b. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części nr I, II, III), c. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (dla części nr I, II, III). 1.2.W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może zapoznać się z terenem robót, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 1.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 1.4.Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia zgromadzonych materiałów oraz zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącej zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placów budowy. 1.5.Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej 24 miesięcznej do maksymalnej 36 miesięcznej na przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi. 1.6.Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z dokumentacją projektową przedmiarem robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub w Tabeli Elementów Scalonych
  pewnych robót, koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Uwaga: W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Lednogóra, dz. nr 228/1, 228/2, 228/3, 229 Gmina Łubowo
  Zamawiający: Gmina Łubowo, Łubowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Lednogóra, gm. Łubowo – działki nr 228/1, 228/2, 228/3 i 229. Inwestycja polega w szczególności na:
  - wybudowaniu sieci kanalizacyjnej PCV fi 200 o dł. 404m (wraz z przeciskiem)
  - wybudowaniu przykanalików PCV fi 160 o dł. 35m
  - wykonaniu wszelkich robót towarzyszących, przejść przez przeszkody terenowe itd.

  UWAGA: Postępowanie nie dotyczy opisanej w dokumentacji budowy przyłącza wodociągowego.

  Zakres zamówienia określa szczegółowo dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 7 do SIWZ.

  UWAGA!
  Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, koszty robót zostaną wliczone w cenę ryczałtową – mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).

  Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.

  W załączniku nr 7 do SIWZ załączono też przedmiary czy kosztorys ofertowy które należy potraktować jako element pomocniczy w przygotowaniu oferty – zakres inwestycji określa załączona dokumentacja techniczna i ona jest podstawą wyceny zadania.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko i budową przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy.
  Zamawiający: Urząd Miejski Gminy Kłecko, Kłecko
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko - etap I. Obejmuje on pompownię oraz odcinek sieci od studni S1÷S6 i S3÷S18 z przykanalikami dla tych odcinków oraz cały rurociąg tłoczny od pompowni PI do studni rozprężnej Si. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej w m. Wilkowyja wytyczona została w pasie drogi gminnej oraz w pasie drogi powiatowej poza asfaltem. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji przewiduje się do istniejącej studni Si na dz. 346 przewodem tłocznym ścieków z projektowanej pompowni. oraz b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju. Teren objęty projektem sieci obejmuje doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do dz. 47/1 i 47/2 co umożliwi odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej wytyczona została pod wiaduktem kolejowym - dz. 31/1 oraz w pasie drogi gminnej dz. 27, 29, 46 i 48. Realizacja przejścia pod wiaduktem kolejowym przewidziana jest metodą bezwykopową przewiertem w rurze stalowej powlekanej PE śr. 273/10,0 mm na głębokości określonej na profilu. oraz c) budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy. Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona została na dz. 272/1 i 272/2 w terenie zielonym działek. Odcinek projektowanej kanalizacji tłocznej z pompowni indywidualnej do włączenia w istniejący rurociąg tłoczny z pompowni P IX zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej na dz. nr 279. Przejście pod drogą wykonane będzie wykonane przewiertem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji..
 6. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Gniezno, Gniezno
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku 199 m wraz z uzbrojeniem. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 2.1. zabezpieczenie terenu robót, 2.2. odtworzenie istniejącej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia publicznego oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową oraz obiektem będącym przedmiotem zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. Powyższe wykonawca oświadcza w załączniku nr 1 do siwz. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców w zakresie branży kanalizacyjnej.
 7. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  2.1.Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę- decyzja Starosty Inowrocławskiego 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr AB.6740.7.16.2015. Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego wodociągu z rur azbestowo-betonowych Dn150, 80 z odcinkami przyłączy do granic działek na -rury PE (PE100) O160x9,5, 90x5,4mm SDR17 PN10 oraz, -rury PE (PE100) O40x2,4mm SDR17 PN10, -hydranty nadziemne HP-80. Projektowane odcinki przyłączy wykonać do granic działek. Odcinek planowany do przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami przeznaczony został do likwidacji. UWAGA! Dokumentacja techniczna jest sporządzona dla całego zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości, natomiast niniejsze postępowanie dotyczy tylko zadania pn: PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RÓŻANEJ W PAKOŚCI. Do zadań wykonawcy należeć będzie rozbiórka istniejącej nawierzchni, a po zakończeniu prac jej odbudowa polegająca na nasypaniu na (wykonany zgodnie z przedmiarem), zagęszczony grunt sypki kat. I-III, warstwy piasku gr. 5 cm, frakcji 0-2 mm, warstwy kruszywa gr. 15 cm, frakcji 0-31,5 mm, warstwy kruszywa gr. 15 cm, frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko wykonania odwodnienia terenu w trakcie budowy. Do zadań Wykonawcy należeć będzie powiadamianie zarządcy drogi o rozpoczęciu prac i terminach zajęcia pasa drogowego wraz z ewentualnym opracowaniem organizacji ruchu podczas prac wykonywanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 255 na ul. Jankowskiej w Pakości. 2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Ulica Różana położona jest w południowej części miasta Pakość. Ulica posiada kilka rozgałęzień. Położona jest pomiędzy rzeką Noteć (odnoga Kanału Noteckiego) a ulicą Jankowską (droga wojewódzka nr 255). Na przedmiotowym obszarze nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania terenu. Teren zlokalizowany jest poza strefami ochrony konserwatorskiej oraz poza obszarami ochrony przyrodniczej. Ulica pełni funkcję dojazdową do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Część odgałęzień ulicy Różanej posiada aktualnie jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,50-6,00m oraz chodniki bitumiczne oraz z kostki betonowej o szerokości 1,50 - 2,20m. Pozostałe odgałęzienia nie posiadają nawierzchni ulepszonej, część pasa drogowego stanowiąca jezdnię, utwardzona jest żużlem oraz tłuczniem. Odcinki jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki wykazują znaczące uszkodzenia i deformacje. Dodatkowo brak poprawnego odwodnienia nawierzchni powoduje powstawanie lokalnych zastoisk wody. Większość posesji zlokalizowanych przy ulicy Różanej posiada zjazdy o nawierzchni twardej oraz twardej ulepszonej (kostka betonowa, bitum, kruszywo) Trzy odgałęziania ulicy Różanej posiadają skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 255 (ul. Jankowska). Nawierzchnia włączeń do drogi wojewódzkiej również wymaga remontu / przebudowy. W pasie drogowym zlokalizowana jest zieleń wysoka (drzewa) i niska (krzewy, trawy). Część występującej zieleni ma charakter typowo ozdobny i jest regularnie pielęgnowana. Ponadto w pasie drogowym ulicy Różanej zlokalizowane są liczne urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, gazowej) oraz infrastruktury naziemnej (linia energetyczna NN, oświetlenie). 2.3. Zakres robót. Zakres robót obejmujący przebudowę odcinka sieci wodociągowej zgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.4.Termin wykonania robót. Zakończenie zadania do dnia 31 sierpnia 2016 r. 2.5.Inwentaryzacja powykonawcza Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę. 2.6.Rękojmia za wady. Wymagany okres rękojmi za wady (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 2.7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ:-projekt budowlany, -przedmiar,-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, -decyzje, dokumenty formalno- prawne, postanowienia.
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goślińskiej wraz z jej odprowadzeniem do rowu melioracyjnego G-51-1, remont nawierzchni ulicy Gośliń„skiej od ul. Fabrycznej do posesji nr 28 oraz remont chodnika na pozostał‚ej cz궛ci ul. Gosliń„skiej
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goślińskiej wraz z jej odprowadzeniem do rowu melioracyjnego G-51-1, remont nawierzchni ulicy Goślińskiej od ul. Fabrycznej do posesji nr 28 i remont chodnika na pozostałej długości ulicy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: a. Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goślińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej, do rowu melioracyjnego G-51-1 b. Zadanie 2. Remont nawierzchni ulicy Goślińskiej od ul. Fabrycznej do posesji nr 28 c. Zadanie 3. Remont chodnika na pozostałej części ul. Goślińskiej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia opisany w punkcie drugim, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wzorach umowy oraz przedmiarach robót. 4. Przedmiar robót ma charakter wyłączenie pomocniczy, przy sporządzeniu oferty z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających z załączonej i przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej z materiałów i urządzeń własnych. 5. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie: a) Wytyczyć obiekt przez uprawnionego geodetę wraz z wpisem do dziennika budowy dla zadania 1; b) Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; c) Uwzględnić i ponieść koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy obejmujące pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla osób zatrudnionych biorących udział w procesie technologicznym budowy; d) Na własny koszt zabezpieczyć dostawy mediów, w tym wody, do procesów technologicznych budowy jak i socjalno-bytowych osób zatrudnionych; e) Pokryć koszty związane ze zużyciem mediów, w tym energii elektrycznej i wody, dla procesów technologicznych budowy i socjalno - bytowych osób zatrudnionych; f) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku, g) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, wprowadzenie oznakowania terenu budowy oraz zapewnienie właściwej organizacji ruchu na czas budowy, h) poinformowanie mieszkańców i użytkowników o możliwych utrudnieniach, i) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu budowy, k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót m) jeżeli zaistnieje konieczność- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego zgodnie z taryfikatorem, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i zajęcie pasa drogowego, 6. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i posiadać gwarancję jakości min. 60 miesięcy. Dostarczone materiały/produkty powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów,produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. W/w materiały winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 935), powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. Kolor kostki i krawężników musi być jednolity dla całej partii materiału. 7. Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności z zastosowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy..
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz
  Zamawiający: Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu, Powidz
  I. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo:
  1) Kanalizacja grawitacyjna: sieć kanalizacyjna z rur PCV o średnicy 200mm o długości 3286,72 mb; sieć kanalizacyjna z rur PCV o średnicy 150mm o długości 999 mb; studnie rozgałęźne o średnicy 1000mm - 110kpl; studnie rewizyjne o średnicy 425mm - 18 szt.
  2) Kanalizacja tłoczna: rurociągi tłoczne PE ciśnieniowe zgrzewane o średnicy 110mm o dł. 1998mb;
  3) Pompownie : P-9 wraz z ogrodzeniem, P-11 wraz z ogrodzeniem, P-12, P-13 wraz z ogrodzeniem
  4) Przyłącza kanalizacyjne: rurociągi tłoczne PE ciśnieniowe zgrzewane o średnicy 90mm o dł. 220mb; rurociągi tłoczne PE ciśnieniowe o średnicy 63 mm o dł. 36 mb;
  5) Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe drogowe.
  II. Budowa sieci wodociągowej w m. Powidz
  1) Siec wodociągowa: rurociągi PCV ciśnieniowe o średnicy 110 mm o dł. 438mb, hydranty nadziemne - 3 szt.
  III. Inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza, w tym szkice polowe z inwentaryzacji.

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załącznik Nr 8,9, 11 do SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
  3. Świadczenia dodatkowe ( roboty, usługi ) , które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia, a nie ujęte we wszystkich przedmiarach robót są następujące :
  a) urządzenie i ochrona terenu budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów
  b) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych,
  c) zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bhp i p.poż,
  d) koszt przywrócenia terenu, dróg gruntowych do stanu pierwotnego (umożliwienie dojazdu do posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie dróg gruntowych, odpowiednie zagęszczenie naruszonego w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)
  e) inwentaryzację geodezyjno- powykonawczą, w tym szkice polowe z inwentaryzacji w 2 egzemplarzach
  f) właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty,
  g) koszty związane z wykonaniem badań i prób;
  h) koszt składowania gruzu , śmieci na wysypisku śmieci,
  i) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych
  j)koszt naprawy ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych, stwierdzonych protokołem przez inspektora nadzoru ,
  k)koszty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i ponoszenie opłat z tego tytułu (gdy zajdzie taka potrzeba),
  l)koszty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiałów budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie opłat z tego tytułu
  ł) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy tj. usunięcie
  gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku
  realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań),
  4. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi: 36 miesięcy i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.
  5. Minimalny Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego robót budowlanych
  6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta.
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danym zakresie. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny:
  - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,
  - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzenia, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.
  7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w ofercie.
  8. Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Specyfikacja techniczna zakłada użycie do wykonania zadania przewodów rurowych PP-b ( rury karbowane ). Do kalkulacji i wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć przewodów rurowych PCV SN8 ( rury lite ).

  9. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje zakres rzeczowy na obszarze miejscowości Powidz, Przybrodzin, Ostrowo. Przedmiotem zamówienia jest jedynie zakres rzeczowy na obszarze miejscowości Ostrowo.

  Termin rozpoczęcia niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż 26.02.2015, przy czym wymagana jest realizacja nizej wymienionych odcinków w zakreślonym terminie. : wszystkie odcinki kanalizacji, które znajdują się w Ostrowie w drodze - dz. Nr 150/4, 44/2, 150/2, 144/1, 180,3 ( czyli kolektor tłoczny T-9, T-11, T-13, T-12, kolektor S-46, kolektor S-61 ( od studni S 547 do SP 619 ), S 61 A, S 61 B, kolektor S-55 winny być wykonane do 30.04.2015r.


  Wykaz studni do realizacji:

  Mapa sekcji: 424.114.153

  S 449, S 448, S 447, S 446, S 445, SR-11, S 451, S 453, S 432, S 433, S 434, S 455, S 457, S 435, S 437, S 458, S 459, S 461, S 438, S 439, S 462, S 463, S 465, S 440, S 441, S 466, S 467, S 469, S 442, S 443, S 444, S 471, S 473.

  Mapa sekcji: 424.114.103

  SR-13, S 501, S 499, S 493, S 495, S 496, S 497, S 492, S 491, S 490, S 489, S 488, S 487, S 486, S 485, S 503, S 504, S 505, S 506, S 507, S 510, S 524, S 526, S 528, S 530, S 566, S 513, S 515, S 516, S 517, S 518, S 520, Studnia S 512 przeznaczona jest na przepompownię przejazdową P-12.

  Mapa sekcji: 424.114.102

  SR-10, S 547, S 548, S 549, S 550, S 551, S 552, SR-14, S 554, S 555, S 556, S 557, S 558, S 559, S 560, S 561, S 562, S 563, S 564, S 565, S 521, S 531, S 533, S 536, S 537, S 538, S 540, S 543, S 544, S 545, S 546, S 522, S 523, S 567, S 568, S 580, S 582, S 583, S 570, S 578, S 575, S 571, S 572, S 573, S 574.

Inne osoby dla Chmielewski Andrzej (78 osób):