Kogo reprezentuje osoba

Chraniuk Katarzyna Stanisława

w KRS

Katarzyna Stanisława Chraniuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Stanisława
Nazwisko:Chraniuk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chraniuk Grzegorz, Górski Wojciech, Kaczyński Michał, Kiliński Robert, Niewiarowski Paweł Michał, Piechocki Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lorenc Maja Agata

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chraniuk Grzegorz, Górski Wojciech, Kaczyński Michał, Kiliński Robert, Niewiarowski Paweł Michał, Piechocki Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lorenc Maja Agata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4evernet Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000095818
 2. Categorama Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410815
 3. Feel Comfort Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000501596
 4. Katel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272319
 5. Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, Warszawa − KRS 0000343274
 6. Międzynarodowa Fundacja Reaxum, Warszawa − KRS 0000437139
 7. Pgk Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000478028
 8. Stowarzyszenie Atrybut, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000382894

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A-trybut Optymalizacja Zatrudnienia - Polski Hr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000328688
 2. El - Corp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000200976
 3. Inwestycje S50 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000201339
 4. Kaladan Sp. Z O.O., Góra Kalwaria − KRS 0000450572
 5. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa − KRS 0000105835
 6. Red Clover Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000381293

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrali KRUS w zakresie instalacji elektrycznych.
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji wykonawczej pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w zakresie instalacji elektrycznych w budynku Centrali KRUS przy Al. Niepodległości 190 w Warszawie".
  2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
  3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonania przedmiotu umowy przez osoby
  z odpowiednimi uprawnieniami.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem umowy
  z najwyższą starannością, z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego.
  5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zastosowaniem materiałów i urządzeń nowych, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa i inne dokumenty.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stwierdzających jakość materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem.
  7. Realizacja prac będzie odbywała się przy czynnym obiekcie Centrali nie powodując przerwy w pracy i obsłudze interesantów KRUS.
  8. Na czas przejęcia miejsc objętych pracami Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rozbudowa systemu CCTV.
  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu CCTV w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na terenie nieruchomości przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
 3. Wykonanie robót budowlanych na obiekcie zabytkowym w Warszawie przy ul.Al.Solidarności 105
  Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wymianę i modernizację instalacji elektrycznej, sieci komputerowej i instalacji teletechnicznych w zabytkowym budynku Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 105 W ramach
  realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące roboty i czynności określone w treści niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 1 pkt. 1.2.: 1) najważniejsze roboty główne - wymiana (demontaż i montaż) i modernizacja: - instalacji elektrycznej, telefonicznej, sygnalizacji
  pożaru, - sieci komputerowej wraz z pracami przełączeniowymi i modernizacyjnymi w Serwerowni, - montaż sufitów podwieszanych, - dokonanie (przed odbiorem końcowym całości robót), odbioru nowej rozdzielni głównej i układu pomiarowego pół pośredniego zgodnie z wymogami i z udziałem przedstawicieli miejskiego zakładu
  energetycznego - wykonanie związanych z ww. robotami głównymi wszystkie roboty i czynności towarzyszące,zabezpieczające, badania, odbiory, sprawdzenia, itp., Roboty w zakresie wymiany poszczególnych instalacji muszą być prowadzone etapami w kolejnych częściach budynku i instalacji w sposób zapewniający możliwość
  użytkowania przez Zamawiającego pozostałych części budynku i instalacji. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami służb konserwacji zabytków i dostawcy energii elektrycznej - RWE STOEN w Warszawie. Wszystkie osoby wykorzystywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w
  zakresie robót elektrycznych, powinny spełniać wymogi zawarte w SIWZ, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP, posiadać wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie. Spełnienie tych wymagań będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do dopuszczenia tych osób do realizacji przedmiotu zamówienia. 2)
  najważniejsze roboty i czynności uzupełniające: - sprawdzenie dokumentacji projektowej, - uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego i projektanta w przypadku stosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przewidzianych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub ofercie Wykonawcy, - wykonanie i uzgodnienie z
  Zamawiającego harmonogramu robót, - wykonanie planu BIOZ z uwzględnienie wymagań zawartych w specyfikacji zamówienia, - przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie) mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (sprzęt komputerowy, urządzenia, spakowane w pudła książki, dokumenty, zabytki archeologiczne, itp.) z
  pomieszczeń w których będą prowadzone roboty na korytarz lub do innych, w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń i przedstawicielem Zamawiającego, - wykonanie i stosowanie przegród i kurtyn antykurzowych,
  odcinających części budynku gdzie prowadzone są roboty przez Wykonawcę, od części użytkowanej przez Zamawiającego, - szczelne zabezpieczenie przed zakurzeniem i zapyleniem ( folią ochronną z PCV - pełne owinięcie i zaklejenie taśmą) znajdującego się w pomieszczeniach: sprzętu, aparatury i urządzeń, regałów, szaf,
  biurek, itp., - dokładne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zadeptaniem, itp. - grubą folią budowlaną: podłóg w pokojach, korytarzach, łazienkach i wc, - wykonanie we wszystkich pomieszczeniach niezbędnych prac naprawczych po prowadzonych robotach, bruzdowaniu, przekuciach, przewiertach, itp. W
  ramach tych prac należy wykonać roboty w zakresie tynkowania, szpachlowania, malowania ścian i sufitów,wymiany glazury, terakoty, posadzek, uszkodzonych elementów szaf wnękowych wbudowanych, itp.. Dla zachowania estetyki malowaniu w pomieszczeniach podlegają tylko te całe ściany i sufity, na których prowadzone
  były prace. Sposób naprawy szaf wbudowanych, kolorystykę i rodzaj tynku, glazury, posadzki, itp. należy uzgodnić z Zamawiającym, - utrzymywanie na bieżąco pomieszczeń i terenu gdzie prowadzone są prace w należytym porządku: usuwanie na bieżąco zdemontowanych elementów (nie zagospodarowanych przez Zamawiającego),
  starych kabli, urządzeń, odpadów, gruzu, śmieci, itp. i składowanie ich w pojemniku Wykonawcy na podwórzu nieruchomości w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie ich systematyczny wywóz i utylizacja na koszt Wykonawcy, - przenoszenie i układanie zdemontowanych starych elementów instalacji zagospodarowywanych przez Zamawiającego (część punktów świetlnych, żyrandoli i osprzętu instalacji
  elektrycznej nadającego się do dalszego użytkowania, a także izotopowe sygnalizatory pożaru podlegające przekazaniu do utylizacji jako materiały niebezpieczne, itp.), w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - po
  zakończeniu robót dokładne posprzątanie, zmywanie i odkurzenie pomieszczeń (posadzki, wykładziny, meble i wyposażenie, okna, parapety, itp.) oraz terenu gdzie były prowadzone prace. Uwaga: 1. Trasy kablowe nowych instalacji i sieci strukturalnej - podłączenie gniazd abonenckich w pomieszczeniach biurowych, wyposażonych w wbudowane na stałe szafy wnękowe, należy prowadzić podtynkowo w rurowaniu układanym w ścianach w otworach nawiercanych w ścianach za ww. szafami wnękowymi, bez ich naruszania i demontażu. 2. W zakres robót wchodzą wszystkie niezbędne prace i czynności przełączeniowe w budynku i Serwerowni związane z wymianą i modernizacją sieci LAN, instalacji telefonicznej i sygnalizacji pożaru.
 4. Świadczenie usługi serwisu serwerów DELL dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/12/02/2016.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
  Świadczenie usługi serwisu serwerów DELL dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/12/02/2016.
 5. Zaprojektowanie i wybudowanie wydzielenia pożarowego Sekcji Łączności Wydziału Teleinformatyki KSP oraz wydzielenia pożarowego łącznika między budynkami siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie
  Zamawiający: Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych wydzielenia pożarowego Sekcji Łączności Wydziału Teleinformatyki KSP oraz wydzielenia pożarowego łącznika między budynkami siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, (zwanym w dalszej części PF-U), stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: a. sporządzenie dokumentacji PWiK zawierającej: Projekty Wykonawcze z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i elektrycznej, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (odrębnie dla każdej z branż), Kosztorysy inwestorskie (odrębnie dla każdej z branż) oraz Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z założeniami wskazanymi w PF-U, b. uzyskania prawem wymaganych uzgodnień i opinii, c. wykonania robót budowlanych na podstawie przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji PWiK, d. sporządzenia dokumentacji powykonawczej, e. zapewnienia nadzorów autorskich, wg. potrzeb wynikających z realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w Rozdz. XVIII § 6 ust. 3 - 5 dokumentacji przetargowej